Dz.U.Woj.Zachpom. 2018 r.poz. 5024

                                    UCHWAŁA NR XLV/368/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2018 r.  poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432),  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, poz. 1693, poz. 1722) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy i miasta Mirosławiec :
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych:
- zabudowanych budynkami mieszkalnymi – 0,32 zł od 1 m2 powierzchni,
- w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, poz. 1529, poz. 1566) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,09 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,78 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/284/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie  stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Piotr Czech