Informuję, iż w dniu 29 października 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Mirosławcu o godz. 11.00
odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu
z następującym porządkiem obrad:


1.
Otwarcie XLV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.
Stwierdzenie quorum.
3.
Przedstawienie porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej.
5.
Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
6.
Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XLIII Sesji Rady Miejskiej.

a)  przyjęcie sprawozdania.
7.
Raport z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mirosławiec” za 2017 rok:

a) raport Kierownika MGOPS;

b) stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c) dyskusja;

d)  przyjęcie raportu.
8.
Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018:

a) informacja Burmistrza Mirosławca;

b) stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c) dyskusja;

d) przyjęcie informacji.
9.
Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego:

a) przyjęcie informacji.
10.
Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy:

a) przyjęcie informacji.
11.
Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Burmistrza Mirosławca:

a) przyjęcie informacji.
12.
Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej:

a) przyjęcie informacji.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie  stawek podatku od środków transportowych.16. Podjęcie  uchwały w sprawie opłaty targowej.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu i powierzenia jego prowadzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi pomocy Społecznej w Mirosławcu.
19.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Mirosławiec.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.
23.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.
25.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
26.
Wolne wnioski i zapytania.
27.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
28.
Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu w kadencji 2014-2018.
29.
Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

               /-/  Piotr Czech