Dz.Urz.Woj.Zachpom.2018r.poz.3608

                                UCHWAŁA
NR XLII/344/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000) i art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) zawierających do 4,5% alkoholu i piwa: 30,

2) zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% (z wyjątkiem piwa): 20,

3) zawierających powyżej 18% alkoholu: 18.

2. Ustala się na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 21.

3. Ustala się na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 47.

§ 2. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od:

1) szkół,

2) innych placówek oświatowo-wychowawczych, do których stosuje się przepisy ustawy o systemie oświaty,

3) obiektów kultu religijnego.

2. Pomiaru odległości, o której mowa w ust. 1, dokonuje się wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych od głównego wejścia do budynku, w którym znajduje się punkt sprzedaży napojów alkoholowych (ewentualnie od wejścia do tego punktu sprzedaży, o ile jest ono odrębne), do głównego wejścia do obiektów chronionych, wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XLI/228/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2) Uchwała XXIII/167/93 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

3) Uchwała XXIV/143/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu za wyjątkiem piwa, do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) na terenie gminy i miasta Mirosławiec.


1)Zm. z 2015 r. poz. 1893, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i 650

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech