ZARZĄDZENIE NR 79A/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 września 2018 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) i § 14 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 79/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. uchyla się § 3 wraz z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.Załączniki:

79a