W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 6020 artykułów
Znak sprawy: GKS.6150.2.2023.KJ
Znak sprawy GKS.6150.2.2023.KJ
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Mirosławiec, 15 września 2023 r. GKS.6150.2.2023.KJ OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 września 2023 r.o terminie polowań zbiorowychBurmistrz Mirosławca działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082) zawiadamia, że na terenie obwodu łowieckiego nr 201 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie Nemrod w Drawsku Pomorskim.Terminy polowań: Lp. Termin Przewidywany czas polowania zbiorowego 1 07.10.2023 r. 7.30 – 16.30 2 08.10.2023 r. 7.30 – 16.30 3 04.11.2023 r. 8.00 – 16.00  Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz                 z uzasadnieniem do Burmistrza Mirosławca. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi. Burmistrz Mirosławca /-/ Piotr Pawlik     Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  15 września 2023 r.

IGN.6733.11.2023.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 13.09.2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa stacji ochrony katodowej Jabłonowo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 108, 65/2, 65/3, oraz 65/1 położonych w obrębie 0027, Jabłonowo w gminie Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.11.2023.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 września 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 775)   oraz...

Znak sprawy:  GKS.6220.10.2023.KJ
Znak sprawy  GKS.6220.10.2023.KJ
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Mirosławiec, 12 września 2023 r.  GKS.6220.10.2023.KJ OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIROSŁAWCAz dnia 12 września 2023 r. Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10MW wraz                    z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 354/44 w obrębie 0034 Mirosławiec               w gminie Mirosławiec”zawiadamia Strony o wezwaniu Inwestora do złożenia uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie:1.    Rozważenia wyłączenia z zagospodarowania niewielkiego nieużytku lokalizowanego w centralnej części działki inwestycyjnej. Zgodnie z ogólnodostępnymi mapami, w obrębie obszaru przeznaczonego pod projektowaną farmę fotowoltaiczną, znajduje się podmokły, zakrzewiony nieużytek kolidujący z planowaną instalacją. Obszary podmokłe wraz  z otaczającą je roślinnością na gruntach rolnych pełnią wiele ważnych funkcji w środowisku, tj. regulują stosunki wodne i warunki klimatyczne terenów przyległych, stanowią barierę ograniczającą migrację związków chemicznych z pól uprawnych do wód, przyczyniają się do zachowania różnorodności biologicznej, gdyż stanowią ostoję dla wielu gatunków roślin                 i zwierząt, w tym również gatunków chronionych. Ze względu na pełnione funkcje są istotnym czynnikiem ograniczającym zagrożenia i przyczyniają się do zachowania równowagi środowiska przyrodniczego. W związku z powyższym należy rozważyć wykluczenie wspomnianego nieużytku z zagospodarowania.2.    Wyjaśnienia rozbieżności dotyczących odległości dzielącej urządzenia powodujące hałas od najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej. W przedłożonej dokumentacji (na str. 39 ) autor napisał, że planowane do realizacji stacje trafo zostaną ulokowane w odległości min. 4 m od granicy przedmiotowej działki, zaś najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 20 m od granicy powierzchni inwestycyjnej. Natomiast w przedłożonej analizie akustycznej ustalono strefę buforową 95 m od obszarów chronionych akustycznie, w której nie można lokalizować stacji trafo i magazynów energii. W związku z powyższym należy wskazać minimalną odległość wspomnianych urządzeń od najbliższych terenów chronionych akustycznie.3.    W nawiązaniu do powyższych punktów należy przedstawić graficzną prezentację zagospodarowania terenu lokalizacji przedsięwzięcia, z zaznaczeniem usytuowania poszczególnych elementów projektowanej elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym ogrodzenia, paneli fotowoltaicznych, stacji transformatorowych, magazynów energii, bramy wjazdowej, dróg wewnętrznych, placu manewrowego itp.), z uwzględnieniem obszarów wyłączonych z zainwestowania.4.    Podania informacji, czy planowana inwestycja jest przewidziana do współfinansowania przez Unię Europejską oraz w ramach jakiego programu (w załączeniu oświadczenie do wypełnienia, w przypadku zamiaru ubiegania się o środki unijne na realizację projektowanego przedsięwzięcia) Termin wniesienia wyjaśnień: do 06 października 2023 r. Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 3 (tel. 67 259 62 66), od poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 do 15.00, w czwartek w godzinach od 7.00 do 16.00  lub w piątek w godzinach od 7.00 do 14.00. Z up. Burmistrza Zastępca Burmistrza Dariusz Bartosik 
Znak sprawy:  GKS.6220.11.2023.KJ
Znak sprawy  GKS.6220.11.2023.KJ
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis  Mirosławiec, 12 września 2023 r.  GKS.6220.11.2023.KJ OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIROSŁAWCAz dnia 12 września 2023 r. Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 38 MW, realizowanej w granicy działki o nr ew,: 187/6 obręb Łowicz Wałecki (woj. zachodniopomorskie, powiat wałecki, gm. Mirosławiec) wraz z magazynami energii i niezbędną infrastrukturą techniczną” zawiadamia Strony o wezwaniu Inwestora do złożenia uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie:1.    Przedstawienia informacji odnośnie dotychczasowego wykorzystania terenu działki inwestycyjnej z uwzględnieniem poszczególnych klasoużytków, a także opisania aktualnego pokrycia szatą roślinną terenu nieruchomości gruntowej objętej niniejszym wnioskiem, zgodnie z art. 62a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), dalej zwanej „ustawą ooś”. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano jedynie, że działka wykorzystywana jest rolniczo, natomiast z ogólnodostępnych map wynika, że w obszarze inwestycji znajdują się nieużytki, tereny leśne, rzeka Kamionka oraz podmokłe łąki. 2.    Rozważenia wyłączenia z zagospodarowania terenów podmokłych. Z ogólnodostępnych danych przestrzennych wynika, że na obszarze przeznaczonym pod inwestycję znajdują się tereny podmokłe oraz zbiorniki wodne, na których planuje się posadowienie paneli fotowoltaicznych. W tym miejscu należy wskazać, iż obszary podmokłe wraz z otaczającą je roślinnością na gruntach rolnych pełnią wiele ważnych funkcji w środowisku, tj. regulują stosunki wodne i warunki klimatyczne terenów przyległych, stanowią barierę ograniczającą migrację związków chemicznych z pól uprawnych do wód, przyczyniają się do zachowania różnorodności biologicznej, gdyż stanowią ostoję dla wielu gatunków roślin i zwierząt,              w tym również gatunków chronionych. Ze względu na pełnione funkcje są istotnym czynnikiem ograniczającym zagrożenia i przyczyniają się do zachowania równowagi środowiska przyrodniczego. W związku z powyższym należy rozważyć wykluczenie wszystkich terenów podmokłych z zagospodarowania.3.    Jednoznacznego określenia, czy w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, należy przedstawić:̶            informacje o stanie zdrowotnym drzew przeznaczonych do wycinki, ich liczbie, gatunkach, obwodach pni;̶            informacje o gatunkach krzewów planowanych do wycinki oraz powierzchni, z której zostaną usunięte;̶            dane dotyczące występowania na drzewach przeznaczonych do wycinki dziupli                  i gniazd ptaków, grzybów (w tym porostów) i owadów gatunków chronionych;̶            propozycje zastosowania środków ograniczających potencjalny negatywny wpływ inwestycji na środowisko, związany z wycinką drzew i krzewów (np. wskazanie terminu wycinki drzew).W punkcie tym należy uzasadnić konieczność usunięcia każdego z drzew.Zgodnie z ogólnodostępnymi mapami, w obrębie obszaru przeznaczonego pod projektowaną farmę fotowoltaiczną, znajdują się kompleksy leśne oraz tereny zadrzewione i zakrzewione kolidujące z planowaną instalacją. Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne chronią krajobraz przed wpływem czynników atmosferycznych, erozją glebową i wodną, suszami, wiatrami oraz wzbogacają glebę. Ponadto są miejscem życia fauny i pełnią ważną funkcję w ochronie bioróżnorodności. Zatem ewentualna wycinka drzew i krzewów może prowadzić do ujednolicenia struktury krajobrazu, a tym samym negatywnego oddziaływania inwestycji na lokalnie występującą faunę. W związku z powyższym należy rozważyć wykluczenie wszystkich terenów zadrzewionych i zakrzewionych z zagospodarowania.4.    Określenia powierzchni planowanej do przekształcenia w ramach realizacji inwestycji              z podziałem na poszczególne elementy projektowanej farmy fotowoltaicznej. Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”, przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętego przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia. Stąd też przez powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia rozumie się powierzchnię terenu, której rzeczywisty sposób zagospodarowania ulegnie zmianie w związku z realizacją przedsięwzięcia i mogą być to zmiany krótko-, bądź długoterminowe. Należy tu wliczyć m.in. płaty roślinności, które zostaną usunięte, a teren urządzony z wolą inwestora.5.    W nawiązaniu do powyższych punktów należy przedstawić graficzną prezentację zagospodarowania terenu lokalizacji przedsięwzięcia, z zaznaczeniem usytuowania poszczególnych elementów projektowanej elektrowni fotowoltaicznej wrazz infrastrukturą towarzyszącą (w tym ogrodzenia, paneli fotowoltaicznych, stacji transformatorowych, stacji GPO, bramy wjazdowej, dróg wewnętrznych, placu manewrowego itp.), z uwzględnieniem obszarów wyłączonych z zainwestowania.6.    Wskazania miejsca lokalizacji zaplecza budowy i czasowego miejsca magazynowania odpadów (z uwzględnieniem odległości od pobliskich cieków wodnych, lasów oraz zabudowy mieszkaniowej), w tym wskazania sposobów zabezpieczenia środowiska gruntowego w jego obrębie. W uzupełnieniu do karty informacyjnej przedsięwzięcia, należy podać zalecaną minimalną odległość ogrodzenia oraz szerokość pasa wolnego od zabudowy pomiędzy tymi elementami.7.    Przedstawienia informacji na temat projektowanego głównego punktu odbioru energii (GPO), jak np. elementy składowe, typ projektowanej rozdzielni (napowietrzna, czy wnętrzowa), ilość stanowisk transformatorów, moc transformatorów, napięcie stacji wraz            z podaniem powierzchni zabudowy i wysokości ww. instalacji.8.    Przedstawienia wartości natężenia pola elektrycznego oraz natężenia pola magnetycznego, generowanego przez poszczególne źródła pól elektromagnetycznych (m.in. stację SN/WN, kontenerowe stacje transformatorowe, magazyny energii). Następnie należy określić zasięg oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie promieniowania elektromagnetycznego oraz określić, czy zostaną zachowane dopuszczalne poziomy emisji pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludzi.9.    Określenia zasięgu akustycznego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji oraz określić, czy zostaną zachowane dopuszczalne poziomy hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie. Autor opracowania wskazał jedynie, że funkcjonowanie farmy nie będzie powodowało przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń hałasu, co z uwagi na niewielką odległość od zabudowy mieszkaniowej należałoby uzasadnić. Należy również wskazać minimalną odległość dzielącą urządzenia powodujące hałas od najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej.10.  Podania informacji, czy planowana inwestycja jest przewidziana do współfinansowania przez Unię Europejską oraz w ramach jakiego programu (w załączeniu oświadczenie do wypełnienia, w przypadku zamiaru ubiegania się o środki unijne na realizację projektowanego przedsięwzięcia). Termin wniesienia wyjaśnień: do 06 października 2023 r. Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 3 (tel. 67 259 62 66), od poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 do 15.00, w czwartek w godzinach od 7.00 do 16.00  lub w piątek w godzinach od 7.00 do 14.00.  Z up. Burmistrza Zastępca Burmistrza Dariusz Bartosik  

Informacja Burmistrza Mirosławca z dnia 08 września 2023 roku w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

INFORMACJA Burmistrza Mirosławca  z dnia 08 września 2023 roku w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku  Na podstawie art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j....