W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 6673 artykuły
zarządzenie nr: 52
zarządzenie nr 52
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika
z dnia
w sprawie głoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 42
zarządzenie nr 42
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 46
zarządzenie nr 46
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika
z dnia
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. oświaty i zdrowia
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 44
zarządzenie nr 44
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2017 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 43
zarządzenie nr 43
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2017 r.
Status obowiązujące

Uchwała Nr XXV/210/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXV/210/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) Rada Miejska uchwala, co następuje: ...

Urząd Miejski w Mirosławcu chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa

Urząd Miejski w Mirosławcu chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa Klauzula informacyjna Kiedy załatwiasz sprawy w naszym urzędzie, podajesz nam swoje dane osobowe. Ich administratorem jest Burmistrz Mirosławca. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody. Zbieramy tylko takie dane,...

Znak sprawy: GIŚ.6733.7.2018.DB
Znak sprawy GIŚ.6733.7.2018.DB
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu GIŚ.6733.7.2018.DB     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego       Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa gazociągu niskiego ciśnienia o długości około 65 m i średnicy 125 mm na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 682 i 987/10 położonych w obrębie  M. Mirosławiec  (0001).   Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.   Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 9 (tel. 67 259 61 85), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W powyżej określonym czasie strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.   Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 25 czerwca 2018 r.   Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  25 czerwca 2018 r.   Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP UM w Mirosławcu: od 25 czerwca 2018 r. do 09 lipca 2018 r. Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 25 czerwca 2018 r.                                                  (podpis)  
uchwała nr: XLI/ 336/2018
uchwała nr XLI/ 336/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. poz. 2668
uchwała nr: XLI/335/2018
uchwała nr XLI/335/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/334/2018
uchwała nr XLI/334/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/333/2018
uchwała nr XLI/333/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. poz.2664
uchwała nr: XLI/332/2018
uchwała nr XLI/332/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu
status uchwały obowiązująca
zarządzenie nr: 41
zarządzenie nr 41
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika
z dnia
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławcu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 40
zarządzenie nr 40
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika
z dnia
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Mirosławca
Status obowiązujące
uchwała nr: XLI/337/2018
uchwała nr XLI/337/2018
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Mirosławca
status uchwały obowiązująca
zarządzenie nr: 39
zarządzenie nr 39
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika
z dnia
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Piecniku w czasie jego nieobecności
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 38
zarządzenie nr 38
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika
z dnia
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w czasie jego nieobecności
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 37
zarządzenie nr 37
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika
z dnia
w sprawie zamiany działek
Status obowiązujące

Konta bankowe

Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w Banku SBL Złotów O/Mirosławiec 1. Należności z tytułu:  wieczystego użytkowania, sprzedaży mieszkań komunalnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego  nabycie prawa własności  oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy...