W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 6243 artykuły
uchwała nr: LXI/480/2023
uchwała nr LXI/480/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
uchwała nr: LXI/479/2023
uchwała nr LXI/479/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
uchwała nr: LXI/478/2023
uchwała nr LXI/478/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirosławiec na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Znak sprawy: GKS.6220.4.2021.KJ
Znak sprawy GKS.6220.4.2021.KJ
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Mirosławiec, dnia 30 listopada 2023 r. GKS.6220.4.2021.KJ  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIROSŁAWCAz dnia 30 listopada 2023 r.o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) Burmistrz Mirosławca informuje o:- wydanej w dniu 30 listopada 2023 r. decyzji Nr 5/2023 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 12/4, obręb 0035 Łowicz Wałecki, gmina Mirosławiec”.;- terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na okres 14 dni, tj. od 30 listopada 2023 r. do 14 grudnia 2023 r. Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.  Burmistrz Mirosławca /-/ Piotr Pawlik  Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec, w miejscowości Łowicz Wałecki i w BIP UM Mirosławiec w dniu 30 listopada 2023r.
zarządzenie nr: 148
zarządzenie nr 148
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 149
zarządzenie nr 149
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

IGN.6721.1.2022.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 34 Mirosławiec.

BURMISTRZ MIROSŁAWCA województwo zachodniopomorskie Mirosławiec, dnia 30 listopada 2023 r. znak sprawy: IGN.6721.1.2022.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 34 Mirosławiec Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...

Przerwy w dostawie wody w dniu 30.11.2023r

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu , zawiadamia o  przerwach w dostawie wody w dniu 30.11.2023r. w miejscowościach: Hanki, Hanki Kol. od godz.800-1000, Bronikowo, Próchnowo od godz.1100 -1400,  Łowicz Wałecki od godz.1430-1630. Przerwa spowodowana jest  koniecznością okresowego płukania   sieci...

IGN.6733.13.2023.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 28.11.2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa boiska do gier zespołowych, budowa budynku lub wiaty rekreacyjnej, montaż oświetlenia terenu, utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi, ogrodzenie terenu w Mirosławcu Górnym przy ul. Lotnictwa Polskiego, na działce nr 50/28 położonej w obrębie 0034, Mirosławiec 34.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.13.2023.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 listopada 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.                 z 2023 r., poz. 775)...

zarządzenie nr: 143
zarządzenie nr 143
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 144
zarządzenie nr 144
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie zbycia nieruchomości
Status obowiązujące
Znak sprawy: GKS.6220.11.2023.K
Znak sprawy GKS.6220.11.2023.K
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Mirosławiec, 28 listopada 2023 r. GKS.6220.11.2023.KJ OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIROSŁAWCAz dnia 28 listopada 2023 r.o zakończeniu postępowania administracyjnego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamia, iż zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 38 MW, realizowanej w granicy działki o nr ew,: 187/6 obręb Łowicz Wałecki (woj. zachodniopomorskie, powiat wałecki, gm. Mirosławiec) wraz z magazynami energii i niezbędną infrastrukturą techniczną”. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji istnieje możliwość zapoznania się z aktami oraz składania wniosków i uwag względem przedmiotowej sprawy w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w pok. nr 3 (tel. 67 259 62 66), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700 do 1400 w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja             w oparciu o dokumenty posiadane w aktach sprawy.Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie  Z up. Burmistrza Zastępca Burmistrza /-/ Dariusz Bartosik  Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec, w BIP UM Mirosławiec w dniu 28 listopada 2023 r. 
Znak sprawy: GKS.6220.10.2023.KJ
Znak sprawy GKS.6220.10.2023.KJ
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Mirosławiec, 28 listopada 2023 r. GKS.6220.10.2023.KJ  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIROSŁAWCAz dnia 28 listopada 2023 r. Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 354/44 w obrębie 0034 Mirosławiec w gminie Mirosławiec”zawiadamia Strony o wydaniu postanowienia o zawieszeniu wszczętego z PVE 261 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz   z dnia 08 sierpnia 2023 r. (data wpływu do tut. Organu 10 sierpnia 2023 r.) postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 354/44 w obrębie 0034 Mirosławiec w gminie Mirosławiec”Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 3 (tel. 67 259 62 66), od poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 do 15.00, w czwartek w godzinach od 7.00 do 16.00  lub w piątek w godzinach od 7.00 do 14.00.  Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z up. Burmistrza Zastępca Burmistrza /-/ Dariusz Bartosik   Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec w dniu 28 listopada 2023 r. 

Ogłoszenie uproszczonej oferty zadania publicznego - KGW w Toporzyku

Burmistrz Mirosławca podaje do publicznej wiadomości ofertę złożoną przez  Koło Gospodyń Wiejskich w Toporzyku 1A, 78-650 Mirosławiec, na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty świąteczne", celem zgłaszania swoich uwag (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, t.j. Dz. U....

zarządzenie nr: 142
zarządzenie nr 142
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Mirosławiec
Status obowiązujące