W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 5653 artykuły

Wniosek nr 2/2023

o zmianę godzin oświetlenia na Stadionie Miejskim w Mirosławcu.

Wniosek nr 1/2023

o naprawę nieświecącej i mrugającej lampy oświetleniowej przy świetlicy wiejskiej w Hankach oraz o postawienie dodatkowej lampy oświetleniowej przy cmentarzu w Hankach.

IGN.6733.2.2023.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 17.03.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa wieży telekomunikacyjnej oraz kontenera technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 409/1 położonej w obrębie 0034, Mirosławiec 34, w gminie Mirosławiec.

IGN.6733.2.2023.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 marca 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                               (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z...

Roczny Program Współpracy Gminy Mirosławiec na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi

UCHWAŁA NR XXXVII/281/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2023 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku na terenie Gminy Mirosławiec Realizacji zadań publicznych Gminy z zakresu: 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirosławiec,  2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Mirosławiec,  3)...

Tożsamość składającego: Niedźwiedź Magdalena
Tożsamość składającego Niedźwiedź Magdalena

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, zawiadamia o przerwach w dostawie wody w miejscowościach: Jabłonowo, Jabłonkowo, Kol. Piecnik i Piecnik  przewidzianych na dzień 20 marca 2023 r. od godziny 8:30 do godziny 13:00 Przerwa spowodowana jest koniecznością okresowego płukania sieci wodociągowej oraz...

Znak sprawy: GKS.6220.16.2021.KJ
Znak sprawy GKS.6220.16.2021.KJ
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Mirosławiec, dnia 14 marca 2023 r. GKS.6220.16.2021.KJOBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIROSŁAWCAz dnia 14 marca 2023 r.o udziale społeczeństwa Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 79 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zm. ) zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 6 farm fotowoltaicznych o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 170/1 i 173 w obrębie Mirosławiec 34 w gminie Mirosławiec.Postępowanie zostało podjęte na wniosek Pro Vento Energia Sp. z o.o. z siedziba przyul. Grunwaldzkiej 4/10, 85-236 Bydgoszcz z dnia 30 września 2022 r. (data wpływu do tut. Organu 04 października 2022 r.).Zgodnie z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.       o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej,  raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniami organów) oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37 (pokój nr 3) od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400 w terminie 30 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  Burmistrz Mirosławca /-/ Piotr Pawlik  Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM w Mirosławcu, na tablicy ogłoszeń w m. Kalinówka oraz w BIP UM w Mirosławcu w dniu 14 marca 2023 r. 

Zarzadzenie nr 37 w sprawie unieważnienia konkursu

ZARZĄDZENIE NR 37 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie unieważnienia konkursu na realizację w 2023 roku zadań publicznych. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

IGN.6733.1.2023.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 13.03.2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa budynku remizy OSP oraz budowa wodnego zbiornika p. poż. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piecniku, na działce nr 120/2, w obrębie 0025 Piecnik, gmina Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.1.2023.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 marca 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)   oraz...

zarządzenie nr: 37
zarządzenie nr 37
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie unieważnienia konkursu na realizację w 2023 roku zadań publicznych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 31
zarządzenie nr 31
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie planu finansowego dla rachunku dochodów inwestycyjnych oraz dla rachunku dochodów pozostałych pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 36
zarządzenie nr 36
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.
Status obowiązujące