W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 6727 artykułów

Przerwa w dostawie wody Mirosławiec awaria

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu , zawiadamia o  przerwie w dostawie wody w miejscowości Mirosławiec poza „starą częścią miasta”. przerwa spowodowana jest koniecznością usunięcia awarii głównej sieci wodociągowej oraz koniecznością jej przepłukania. Usunięcie awarii przewiduje się do godz. 13°°,...

Komunikat PPIS w sprawie przydatności wody w Bronikowie i Próchnowie

KOMUNIKAT Nr 26/2024 dot. komunikatu nr 23/2024 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu z dnia 20.06.2024w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu w Bronikowie, gmina Mirosławiec, powiat wałecki, zaopatrującego ok. 300 mieszkańców miejscowości:Bronikowo i Próchnowo. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu...

Znak sprawy: DP.ZUZ.4210.164.2024.ML
Znak sprawy DP.ZUZ.4210.164.2024.ML
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis DP.ZUZ.4210.164.2024.ML Piła, 18 czerwca 2024 r. Na podstawie art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.) PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIże Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pileul. Motylewska 7, 64-920 Piłana wniosekPełnomocnika, reprezentującego Województwo Zachodniopomorskie, w imieniu którego działa Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin w s z c z ą ł p o s t ę p o w a n i e a d m i n i s t r a c y j n e w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód – Kanału Rzeczyca, z lokalizacją na działce o nr ewid. 293, obręb 0029 Bronikowo, gm. Mirosławiec, powiatwałecki, za pośrednictwem wylotu kanalizacji deszczowej, wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenów utwardzonych i nieutwardzonych odcinka drogi wojewódzkiej nr 177 od km 34+214 do km 34+950 w m. Bronikowo, gm. Mirosławiec, powiat wałecki. Wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w godzinach: pn – pt 8:00 - 16:00 Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Dyrektor Dawid Ruta
Znak sprawy:   GKS.6220.5.2024.KJ
Znak sprawy   GKS.6220.5.2024.KJ
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis  BURMISTRZ MIROSŁAWCA  województwo zachodniopomorskie   Mirosławiec, dnia 18 czerwca 2024 r.  GKS.6220.5.2024.KJ OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIROSŁAWCAz dnia 18 czerwca 2024 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa leśnej drogi pożarowej nr 28 i 29 w leśnictwie Lubno”.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia został złożony przez Pana Karola Róg Pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwo Wałcz z siedzibą przy ul. Kołobrzeska 1, 78-600 Wałcz.Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, właścicielom działek, jak również Stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania. Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 3 (tel. 67 259 62 66), od poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 do 15.00, w czwartek  w godzinach od 7.00 do 16.00  lub w piątek w godzinach od 7.00 do 14.00 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W powyżej określonym czasie Strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Burmistrz Mirosławca /-/ Piotr Pawlik   Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec, w BIP UM Mirosławiec na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz, w BIP Urzędu Gminy Wałcz w dniu 18 czerwca 2024r. 
zarządzenie nr: 77
zarządzenie nr 77
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w Gminie Mirosławiec w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 78
zarządzenie nr 78
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r
Status obowiązujące

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

UCHWAŁA NR III/   /2024 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz....

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia ............ 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec Na podstawie art. 18 ust. 2...

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Mirosławiec

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Mirosławiec Na...

projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o...

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609...

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca

UCHWAŁA NR III/  /2024 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach...

Ptojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2023 rok

UCHWAŁA NR III/  /2024 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2023 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z...

Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca

UCHWAŁA NR III/  /2024 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: § 1. Po zakończeniu debaty nad raportem...

Informacja o III posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

Informuję, iż w dniu 27 czerwca 2024 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 1.    Otwarcie III Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu. 2.    Stwierdzenie quorum. 3.    Przedstawienie porządku obrad. 4.    Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady...

zarządzenie nr: 81
zarządzenie nr 81
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz określenia jej trybu pracy.
Status obowiązujące
Znak sprawy: GKS.6220.4.2024.KJ
Znak sprawy GKS.6220.4.2024.KJ
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Mirosławiec, dnia 14 czerwca 2024 r.  GKS.6220.4.2024.KJ OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIROSŁAWCAz dnia 14 czerwca 2024 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Hanki – budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW w miejscowości Hanki, gm. Mirosławiec na działce nr 428”.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia został złożony przez PMB Energia sp. z o.o. z siedzibą w Szczepankowo 114, 61-306 Poznań reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Pawła Kozioł w dniu 06 czerwca 2024 r.Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, właścicielom działek, jak również Stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania. Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 3 (tel. 67 259 62 66), od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700 do 1400 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W powyżej określonym czasie Strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Burmistrz Mirosławca /-/ Piotr Pawlik  Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec, w miejscowości Hanki oraz w BIP UM Mirosławiec w dniu 14 czerwca 2024r.