W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 5543 artykuły
zarządzenie nr: 19
zarządzenie nr 19
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie planu finansowego dla rachunku dochodów inwestycyjnych oraz dla rachunku dochodów pozostałych pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 18
zarządzenie nr 18
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 18
zarządzenie nr 18
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
Status obowiązujące

Informacja o zgromadzeniu publicznym

Informuję, że w dniu 10 lutego 2023 r. odbędzie się zgromadzenie publiczne w celu uczczenia idei patriotyzmu lokalnego w dzień Walk o Mirosławiec w godz. od 16:50 do 17:45. Miejsce zgromadzenia: ul. Parkowa przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu i pomniku czołgu.

zarządzenie nr: 17
zarządzenie nr 17
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 20
zarządzenie nr 20
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej w Mirosławcu
Status obowiązujące

Protokół z L posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2022 roku

Protokół nr L/2022 z L sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu, która odbyła się 29 grudnia 2022 r. w godz. 13.30-14.55 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu   Obecni na sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2). 1.Otwarcie L Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu. 2.Stwierdzenie...

Znak sprawy: WOPN.6320.2.2023.DM
Znak sprawy WOPN.6320.2.2023.DM
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis REGIONALNY DYREKTOROCHRONY ŚRODOWISKAW SZCZECINIE WOPN.6320.2.2023.DM Szczecin, dnia 30 stycznia 2023 r. OBWIESZCZENIENa podstawie art. 28 ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronieśrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn.zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o przystąpieniu dozmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza nad Gwdą PLB300012 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 2773 z późn. zm., Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1522 z późn. zm.), sporządzeniu projektu  dokumentu oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. zmiany zarządzenia. Jednocześnie informuje się, co następuje:1. Zmiana ww. zarządzenia wynika z konieczności uszczegółowienia celów ochrony przedmiotów ochrony, zapewniających warunki utrzymania i odtworzenia ich właściwego stanu ochrony. Doprecyzowanie celów jest niezbędne do analiz wpływu programów i przedsięwzięć na obszar Natura 2000, w ramach prowadzonych procedur na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jegoochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.). 2. Projekt ww. zmiany zarządzenia obejmuje następujące jednostki podziałuadministracyjnego - powiat wałecki/gminy: Wałcz, Mirosławiec, Tuczno; powiat drawski/gmina Czaplinek; powiat pilski/gminy: Kaczory, Piła, Ujście, Wysoka, Szydłowo; powiat złotowski/gmina: Krajenka, Jastrowie, Tarnówka. 3. Z projektem zmiany ww. zarządzenia oraz z uzasadnieniem można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, w godzinach 8.00 – 15.00, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu https://www.gov.pl/web/rdos-poznan/bip3 oraz Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie https://www.gov.pl/web/rdos-szczecin/bip, w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia”. 4. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do dnia 24 lutego 2023 r. w formie pisemnej, ustnej, do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) – na adres lub w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin; e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl. 5. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, natomiast uwagi lub wnioski wniesione po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia. Rozpatrzenie wszystkich uwag i wniosków zawarte zostanie w treści uzasadnienia do zatwierdzonego zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, dlatego też nie będą udzielaneżadne inne indywidualne odpowiedzi w formie pisemnej. p. o. Zastępcy Regionalnego DyrektoraOchrony Środowiska - Regionalnego KonserwatoraPrzyrody w SzczecinieMarcin Siedlecki(dokument podpisany elektronicznie)  
uchwała nr: LI/400/2023
uchwała nr LI/400/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec
uchwała nr: LI/399/2023
uchwała nr LI/399/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.
uchwała nr: LI/398/2023
uchwała nr LI/398/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
uchwała nr: LI/397/2023
uchwała nr LI/397/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
uchwała nr: LI/396/2023
uchwała nr LI/396/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
uchwała nr: LI/395/2023
uchwała nr LI/395/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
uchwała nr: LI/394/2023
uchwała nr LI/394/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec
uchwała nr: LI/393/2023
uchwała nr LI/393/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. powołania, określenia składu ilościowego i osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu
Znak sprawy: BD.ZUZ.2.4210.420.2022.DS
Znak sprawy BD.ZUZ.2.4210.420.2022.DS
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieBD.ZUZ.2.4210.420.2022.DS Piła, 26 stycznia 2023 r. Na podstawie art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile ul. Motylewska 7, 64-920 Piła na wniosek Pełnomocnika, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin w s z c z ą ł  p o s t ę p o w a n i e  a d m i n i s t r a c y j n e w sprawie:I. Stwierdzenia wygaśnięcia pkt I.2. decyzji Starosty Wałeckiego z dnia 08 maja 2013 r., znak: OS.6341.24.2013, udzielającej Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, pozwolenia wodnoprawnego na „szczególne korzystanie z wódobejmujące odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku ul Sprzymierzonych w Mirosławcu”;II. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego usługi wodne obejmujące:1. Odprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu, za pośrednictwem wylotu W1 (działka o nr ewid. 415/1,obręb 0001 Mirosławiec, gm. Mirosławiec, powiat wałecki), wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych w km 26+490 ÷ 26+925 drogi wojewódzkiej nr 177 w m. Mirosławiec, gm. Mirosławiec, powiat wałecki;2. Odprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu, za pośrednictwem wylotu W2 (działka o nr ewid. 415/1, obręb 0001 Mirosławiec, gm. Mirosławiec, powiat wałecki), wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonej w km 26+740 ÷26+925 drogi wojewódzkiej nr 177 w m. Mirosławiec, gm. Mirosławiec, powiat wałecki. Wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w godzinach: pn – pt 800 - 1600Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.   Z up. Dyrektora   Dawid Ruta
zarządzenie nr: 16
zarządzenie nr 16
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mirosławiec
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 15
zarządzenie nr 15
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Mirosławiec
Status obowiązujące

IGN.6721.1.2023.DB – obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla części działki o nr 8278, położonej w obrębie 0034 Mirosławiec 34 w celu powiększenia terenu istniejącego Głównego Punktu Zasilania.

Mirosławiec, dnia 26 stycznia 2023 r. Urząd Miejski w Mirosławcu                              ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec IGN.6721.1.2023.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA  MIROSŁAWCA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i...

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, zawiadamia o  przerwie w dostawie wody w miejscowościach: Jabłonowo, Jabłonkowo, Piecnik, Piecnik Kol. w dniu 2 lutego 2023 r. od godz. 8:30 do godz. 13:30. Przerwa spowodowana jest koniecznością okresowego płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej Za powstałe...

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, zawiadamia o  przerwie w dostawie wody w miejscowościach: Hanki i Hanki Kol. w dniu 1 lutego 2023 r. od godz. 11:30 do godz.14:30. Przerwa spowodowana jest koniecznością okresowego płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej Za powstałe utrudnienia serdecznie...

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, zawiadamia o  przerwie w dostawie wody w miejscowościach: Bronikowo i Próchnowo w dniu 1 lutego 2023 r. od godz. 8:00  do godz. 11:00. Przerwa spowodowana jest koniecznością okresowego płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej. Za powstałe utrudnienia serdecznie...