W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 6428 artykułów

Przerwy w dostawie wody - płukanie sieci - wodociąg Łowicz Wałecki

ZECWiK sp. z o.o.  w Mirosławcu informuje, iż po podjęciu przez zakład działań naprawczych dla przywrócenia jakości  wody  do norm zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz.U z 21017r., poz.2294) w postaci dezynfekcji ujęcia oraz sieci wodociągowej w Łowiczu Wałeckim . W dniu 24 lutego w godz. 8:00-14:00 przeprowadzone zostanie płukanie...

Decyzja o braku przydatności wody do spożycia - wodociąg Łowicz Wałecki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu 78-600 Wałcz, ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54 Tel. / Fax. (67) 258 2331 e-mail: psse.walcz@sanepid.gov.pl ____________________________________________________________________________ Strona 1 z 2 Wałcz, dnia 21.02.2024 r. HK.9020.45.2024 Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji...

Decyzja o przydatności wody do spożycia - wodociąg Łowicz Wałecki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu 78-600 Wałcz, ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54 Tel. / Fax. (67) 258 2331 e-mail:psse.walcz@sanepid.gov.pl Wałcz, dnia 19.02.2024 r. HK.9020.35.2024 Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wolności 37 78-650 Mirosławiec Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia...

Znak sprawy: K-AP-1.7820.8.2023.EW(3) OBWIESZCZENIE
Znak sprawy K-AP-1.7820.8.2023.EW(3) OBWIESZCZENIE
Znak pisma K-AP-1.7820.8.2023.EW(3) OBWIESZCZENIE
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis  Koszalin, 19 lutego 2024 r.Znak: K-AP-1.7820.8.2023.EW(3)OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie  dróg  publicznych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek    z 27.12.2023 r. (uzupełniony 26.01.2024 r.) Pana Krzysztofa Tomkiewicza występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 10 w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na DK10 na odcinku Łowicz Wałecki - Mirosławiec”.Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:Gmina Miasto Mirosławiec, obręb Łowicz Wałecki: dz. nr 182/4, 182/3, 182/1, 182/2, 8158/4, 8157/5, 8157/9, 15, 16/2.Gmina Miasto Mirosławiec, obręb Mirosławiec 34: dz. nr 264, 575/1, 575/2, 574, 573/5, 573/7, 569/2, 568/4. Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla obowiązku budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów:Gmina Miasto Mirosławiec, obręb Łowicz Wałecki: dz. nr 147, 8158/4, 8157/5.Działki w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących):Gmina Miasto Mirosławiec, obręb Mirosławiec 34: dz. nr 698.Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.Zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić w formie podania na piśmie, jak również za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej (tj. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, faksem lub telefonicznie). Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - delegatura w Koszalinie (ul. Władysława Andersa 34), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty.Dane do kontaktu:numer telefonu: 94-34-28-375Z up. Wojewody ZachodniopomorskiegoMarta RodziewiczDyrektor WydziałuWydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej 

Zawiadomienie o nieprzydatności do spożycia wody w Łowiczu Wałeckim

W związku z ponownym stwierdzeniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu niespełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2017.,poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli w miejscowości Łowicz Wałecki...

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

    UCHWAŁA NR LXIV/   /2024 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach...

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

UCHWAŁA NR ......./..../2024 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia .................... 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,...

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej

    UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z...