W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Pile
ul. Motylewska 7, 64-920 Piła
tel.: +48 67 212-32-44 | faks: +48 67 212-51-75 | email: zz-pila@wody.gov.pl
www.wody.gov.pl
Piła, 01 lutego 2021 r.
BD.ZUZ.2.4210.477.2020.AS
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b), pkt 4, art. 389 pkt 9
i art. 401 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.)
oraz art. 61 § 4 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Enea Operator Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58,
60-479 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Kruszyńskiego, ul. Juwenalisa 2B/1,
60-461 Poznań, z dnia 02 grudnia 2020 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 04 grudnia
2020 r.) z uzupełnieniami z dnia 23 grudnia 2020 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu
23 grudnia 2020 r.), z dnia 23 grudnia 2020 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu
29 grudnia 2020 r.) i z dnia 25 stycznia 2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu
27 stycznia 2021 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące:
1. w km 0+148 rzeki Korytnicy Lewej, kablowej linii SN 15 kV i instalacji optotelekomunikacyjnej
w rurach osłonowych SRS 160 i 110, metodą przewiertu sterowanego, z lokalizacją na działce
o nr ewid. 852/23, obręb 0001 Mirosławiec, gm. Mirosławiec, powiat wałecki;
2. w km 0+665 rzeki Korytnicy Lewej, kablowej linii SN 15 kV i instalacji optotelekomunikacyjnej
w rurach osłonowych SRS 160 i 110, metodą przewiertu sterowanego, z lokalizacją na działce
o nr ewid. 852/23, obręb 0001 Mirosławiec, gm. Mirosławiec, powiat wałecki.
Strony na etapie postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz uzyskać wyjaśnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia
niniejszego zawiadomienia w Zarządzie Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła w godzinach: pn – pt 800 – 1600 (po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 67 215 27 44).
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 73 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich
notatek, kopii lub odpisów.
Jednocześnie informuję, że na podstawie al. 37 Kodeks postępowania administracyjnego Stronie w przypadkach nie załatwienia
sprawy w terminie określonym w al. 35 lub przepisach szczególnych, jak również w terminie wskazanym zgodnie z al. 36 § 1 oraz,
gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia, które
wnosi się do organu wyższego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy) za pośrednictwem
organu prowadzącego postępowanie (Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile).
Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
Zgodnie z art. 96a Kodeksu postepowania administracyjnego w toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli
pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna, a celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych
i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie
decyzji lub zawarcie ugody. Mediacja może być przeprowadzona z urzędu lub na wniosek strony przez wybranego mediatora. Koszty
wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z jej przeprowadzeniem w sprawach, w których może być zawarta ugoda pokrywają
strony w równych częściach, chyba, że postanowią inaczej. Organ kierujący sprawę do mediacji, odracza rozpatrzenie sprawy
na okres dwóch miesięcy.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
W załączeniu:
1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Otrzymują:
1. Pan Piotr Kruszyński, ul. Juwenalisa 2B/1, 60-461 Poznań (pełnomocnik).
2. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.
3. Zakład Rybacki w Wałczu, ul. Bracka 1, 78-600 Wałcz.
4. a/a.
Do wiadomości:
1. Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec (ePUAP).
2. Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (ePUAP).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane