W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ogłoszenie otwartego konkursu na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 62 BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 2 maja 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w Gminie Mirosławiec w 2024 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) , art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały Nr LXI/478/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30.11.2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirosławiec na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 r. realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie Gminy Mirosławiec.
2. Szczegółowe warunki konkursu, o którym mowa w ust. 1 określa: załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście ds. organizacji pozarządowych i przedsiębiorczości.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


z up. Burmistrza Mirosławca

Zastępca Burmistrza Mirosławca

Dariusz Bartosik

Załącznik do zarządzenia Nr 62 Burmistrza Mirosławca z dnia 2 maja 2024 r.


Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)
Burmistrz Mirosławca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie Gminy Mirosławiec - zabezpieczenie w sezonie letnim kąpieliska na terenie Gminy Mirosławiec.
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację
1. Rodzaj zadania: zabezpieczenie i obsługa kąpieliska na terenie Gminy Mirosławiec w sezonie kąpielowym 2024.
2. Forma realizacji zadania: powierzenie.
3. Cel zadania:
- zabezpieczenie przez ratowników wodnych kąpieliska nad jez. Kosiakowo w określonym sezonie kąpielowym tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku, w tym prowadzenie czynności profilaktycznych oraz edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa.
4. Zamierzone rezultaty: zabezpieczenie przez ratowników wodnych kąpieliska nad jez. Kosiakowo w sezonie kąpielowym tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku, w godzinach od 10.00 do 18.00, przez siedem dni w tygodniu.
5. Środki przeznaczone na realizację zadania:
1) Dotacje udzielone w 2023 roku na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
- środki zaplanowane - 0,00 zł,
- dotacje udzielone - 0,00 zł.
2) Planowane środki publiczne przeznaczone na dotację w 2024 roku na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności: 51.000,00 zł
II. Ogólne warunki konkursu:
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia, na podstawie udzielonej dotacji.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem oraz zamierzają realizować zadanie adresowane dla mieszkańców Gminy Mirosławiec. Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.
2. Oferent jest zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części III pkt. 5 i 6 oferty.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie, w oznaczonym terminie i miejscu, oferty na określonym formularzu wraz z załącznikami. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane informacje. Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.
5. Realizator zadania - zobowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240).
6. Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć w szczególności następujące dokumenty:
a) w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopia aktualnego wpisu z właściwego rejestru lub ewidencji,
b) kopia aktualnego statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
c) dokumenty pozwalające ocenić możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę - kompetencje, kwalifikacje kadry, kwalifikacje osób do prowadzenia szkoleń – dotyczy klubów sportowych,
d) oświadczenie o posiadaniu konta bankowego.
7. Oferta powinna być podpisana w sposób czytelny lub zaopatrzona w pieczęcie imienne, które umożliwią identyfikację osób składających ofertę, przez osoby upoważnione zgodnie z KRS, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.
8. Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
2) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
3) zakup lokali i gruntów,
4) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
5) działalność polityczną i religijną,
6) wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.
9. Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach projektu, m. in:
1) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami,
2) zakup, najem sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej realizacji zadania,
3) promocja działań, reklama (np. targi, media, broszury, plakaty),
4) inne działania związane bezpośrednio z realizacją zadania.
10. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
IV. Termin i warunki zlecania realizacji zadania:
1. Realizacja zadania przewiduje:
1) przygotowanie kąpieliska (montaż i demontaż urządzeń niezbędnych do oznakowania kąpieliska i stref kąpieli),
2) zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa osób przebywających na terenie kąpieliska zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i aktami wykonawczymi,
3) monitorowanie i przekazywanie do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu informacji o: temperaturze wody,
temperaturze powietrza i prędkości wiatru, w tym umieszczanie ich na tablicy informacyjnej kąpieliska.
2. Termin realizacji zadania przewidziany jest na podstawie terminu wskazanego przez Organizację w złożonej ofercie, jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 15 grudnia 2024 r. W ofercie należy określić rzeczywisty okres realizacji zadania, który musi się mieścić w terminie wynikającym z niniejszego ogłoszenia.
3. Zlecenie realizacji zadania przez Burmistrza Mirosławca nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Mirosławiec a oferentem.
5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w sposób, który służy realizacji zadania publicznego.
6. Dopuszcza się zmiany rzeczowe w kosztorysie zadania, w tym poprzez wprowadzenie nowej, uzasadnionej pozycji kosztorysowej, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zlecającego zadanie, potwierdzonej w formie aneksu do umowy.
7. Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane jeśli wszystkie działania określone w ofercie zostały zrealizowane, a rezultaty wskazane w ofercie w sposób umożliwiający ich zmierzenie zostały osiągnięte na poziomie nie niższym niż 80% w stosunku do wielkości zaplanowanych.
V. Termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w terminie do dnia 24.05.2024 roku do godz. 1400.
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.” z dopiskiem: nazwa i adres Organizacji, rodzaj zadania.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.05.2024 r.
5. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, w pokoju nr 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pl w zakładce organizacje pozarządowe/wzory dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67/2596260.
VI. Kryteria oceny oferty:
1. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) formalne:
a) czy oferta została złożona w terminie,
b) czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,
c) czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki,
d) czy oferta nie jest złożona na kwotę wyższą niż podana w ogłoszeniu o konkursie,
e) prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
2) merytoryczne (ocena – zgodnie z kartą oceny oferty):
a) czy podmiot rozliczał się w okresie poprzednim rzetelnie i terminowo z otrzymanych środków finansowych,
b) możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot,
c) deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,
d) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
3) oferty złożone po terminie, na nieodpowiednim formularzu lub wypełnione częściowo zostaną odrzucone.
VII. Tryb wyboru oferty
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
1) unieważnienia konkursu jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty do realizacji,
2) odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podawania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,
3) zmiany kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta; wówczas oferent nie będzie związany warunkami złożonej oferty oraz będzie zobowiązany do złożenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub może wycofać ofertę.
2. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji, decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na poszczególne zadanie.
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na stronie pod adresem www.miroslawiec.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Mirosławiec przez okres 1 miesiąca.
6. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy Gminą Mirosławiec a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta również określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
7. Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Załączniki

Powiadom znajomego