W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór operatora realizacji zadania publicznego w Gminie Mirosławiec w 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 33
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 9 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora realizacji zadania publicznego w Gminie Mirosławiec w 2021 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26.11.2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 r. realizacji zadań publicznych z zakresu:
1) promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,
2. Szczegółowe warunki konkursów, o których mowa w ust.1 określa załącznik nr 1,
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście ds. organizacji pozarządowych
i przedsiębiorczości.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

Załącznik do zarządzenia Nr 33
Burmistrza Mirosławca
z dnia 9 kwietnia 2021 r.
Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)
Burmistrz Mirosławca
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wybór operatora realizacji zadania publicznego w 2021 roku.
I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
1. Rodzaj zadania: promocja i organizacja wolontariatu na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
2. Forma realizacji zadania: wsparcie.
3. Cel konkursu:
Wyłonienie podmiotu, zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs w zakresie organizacji i promocji wolontariatu, w szczególności uwzględniając:
a) promocję idei wolontariatu na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,
b) integrację młodzieży wolontariackiej z osobami społecznie wykluczonymi, bądź zagrożonymi wykluczeniem,
c) organizację szkoleń, kursów, warsztatów i zajęć propagujących ideę wolontariatu.
4. Środki przeznaczone na realizację zadania:
1) Dotacje udzielone w 2020 roku na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu:
- środki zaplanowane - 0 zł,
- dotacje udzielone - 0 zł,
2) Planowane środki publiczne przeznaczone na dotacje w 2021 roku z zakresu promocji
i organizacji wolontariatu wynoszą - 5.000 zł.
5. Oczekiwane rezultaty:
Realizacja zadań, podejmowanie inicjatyw, działań lokalnych, szkoleń, kursów i warsztatów  w celu poszerzenia wśród społeczności lokalnej informacji w zakresie wolontariatu oraz stworzenie warunków umożliwiających podniesienie kompetencji wolontariuszy działających na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec, umożliwienie organizacjom pozarządowym pozyskanie wolontariuszy oraz organizowanie akcji i imprez z ich udziałem.
II.  Ogólne warunki konkursu:
1. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Dofinansowanie ze środków Gminy i Miasta Mirosławiec nie może przekraczać 90 % całkowitych kosztów realizacji zadania.
2. Zlecenie realizacji zadania przez Burmistrza Mirosławca nastąpi w trybie określonym w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
III.   Zasady przyznawania dotacji:
1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem oraz zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci, młodzieży i dorosłych, będących mieszkańcami Gminy i Miasta Mirosławiec. Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.
2. Celem konkursu jest wyłonienie Podmiotów, które przedstawią najlepsze oferty gwarantujące wykonanie zleconego zadania w sposób efektywny, oszczędny, terminowy i zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie, w oznaczonym terminie i miejscu oferty na określonym formularzu wraz z załącznikami. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane informacje.
5. Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć następujące dokumenty:
a) w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopia aktualnego wpisu z właściwego rejestru lub ewidencji,
b) kopia aktualnego statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
c) oświadczenie o posiadaniu konta bankowego.
Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione zgodnie z KRS, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.
6. Dotacja nie może być wykorzystana na:
a) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
b) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
c) zakup lokali i gruntów,
d) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
e) działalność polityczną i religijną,
f) wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.
7. Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach projektu, m. in:
a) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami,
b) zakup, najem sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej realizacji zadania,
c) promocja działań, reklama (np. targi, media, broszury, plakaty).
8. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
IV.  Termin i warunki zlecenia realizacji zadania:
1. Realizacja zadania przewidziana jest na podstawie terminu wskazanego przez Organizację w złożonej ofercie jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021 roku.
2. Warunki zlecenia realizacji zadania:
a) potencjalny operator musi załączyć propozycję zasad i warunków przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunków i kryterium ich wyboru, sposobu ich monitorowania, oceny i rozliczania realizowanych przez nich projektów;
b) w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie: promocja i organizacja wolontariatu dotowane mogą być tylko projekty realizowane na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec;
c) środki w ramach dotacji jednostkowej przyznanej  realizatorowi projektu na realizację zadania publicznego nie mogą przekraczać 90% wartości dofinansowanego projektu. W ramach konkursu przeprowadzonego przez operatora dopuszczalny jest każdy rodzaj wkładu własnego tj. finansowy i niefinansowy.
3. Warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa zawarta pomiędzy operatorem a Gminą i Miastem Mirosławiec. Wzór umowy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
4. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogramu, kosztorysu (w przypadku wystąpienia zmian w stosunku do złożonej oferty);
5. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z zawarta umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
V.   Termin składania ofert: 
1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w:
Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w terminie do dnia 30.04.2021 roku do godz.14.00 .
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco:
- „Otwarty konkurs ofert na wybór operatora realizacji zadania publicznego w 2021 roku - REGRANTING”,
- nazwa i adres podmiotu,
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2021 r. przez komisję powołaną odrębnym zarządzeniem Burmistrza Mirosławca. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otwarcia ofert.
5. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, w pokoju nr 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/25906260.
VI. Kryteria oceny oferty:
1. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) formalne:
- czy oferta została złożona w terminie,
- czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,
- czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki,
- czy oferta nie jest złożona na kwotę wyższą niż podana w ogłoszeniu o konkursie,
b) merytoryczne (ocena – zgodnie z kartą oceny oferty):
- prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
- czy podmiot rozliczał się w okresie poprzednim rzetelnie i terminowo z otrzymanych środków finansowych,
- możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot,
- deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,
- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na
realizację zadania,
- zadeklarowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
- analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
VII.   Tryb wyboru oferty:
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
1) unieważnienia konkursu jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty do realizacji,
2) odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podawania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,
3) zmiany kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta; wówczas oferent nie będzie związany warunkami złożonej oferty oraz będzie zobowiązany do złożenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub może wycofać ofertę.
2. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji, decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, jednak każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na stronie pod adresem www.miroslawiec.pl   i Biuletynie Informacji Publicznej Mirosławiec przez okres 1 miesiąca.
50. Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego