W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ogłoszenie otwartych konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2021 r.

Zarządzenie Nr 11
Burmistrza Mirosławca

z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26.11.2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na wsparcie w 2021 r. realizacji zadań publicznych z zakresu:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,

3) ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

2. Szczegółowe warunki konkursów, o których mowa w ust.1 określa: załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście ds. organizacji pozarządowych
i przedsiębiorczości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Mirosławca

Piotr PawlikZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11
Burmistrza Mirosławca
z dnia 9 lutego 2021 r.

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej.


Burmistrz Mirosławca
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

Burmistrz Mirosławca
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

1. Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

2. Forma realizacji zadania: wsparcie.

3. Cel zadania:

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym poprzez działania o charakterze sportowo -  rekreacyjnym,

2) wzbogacenie oferty sportowej poprzez prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych skierowanych do rożnych grup wiekowych i społecznych,

3) zwiększenie aktywności fizycznej oraz umiejętności sportowych mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec, poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, udział w zawodach sportowych, treningi,

4) popularyzacja różnych dyscyplin sportu,

5) wzbogacenie oferty sportowej.

4. Zamierzone rezultaty: zwiększenie aktywności sportowej mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec.

5. Środki przeznaczone na realizację zadania:

1) Podział datacji w 2020 roku na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec:

- środki zaplanowane -10.000 zł,

- dotacje udzielone - 0 zł, 

b) organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów:

- środki zaplanowane - 6.000 zł,

- dotacje udzielone - 0 zł.

2) Planowane środki publiczne przeznaczone na dotacje w 2021 roku na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wynoszą 16.000 zł.

 

II.     Ogólne warunki konkursu:

1. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia, na podstawie udzielonej dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Dofinansowanie ze środków Gminy i Miasta Mirosławiec nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.Wymagane jest wskazanie w kosztorysie wkładu finansowego oferenta
(rozumianego jako wkład własny  oraz/lub pozyskany z innych źródeł) w wysokości co najmniej 10% wnioskowanej kwoty dotacji.  Do środków finansowych własnych oferenta nie zalicza się:

1) wycenionego wkładu osobowego,

2) wycenionego  wkładu rzeczowego,

3) świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem oraz zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci, młodzieży i dorosłych, będących mieszkańcami Gminy i Miasta Mirosławiec. Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.

2. Oferent jest zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części III pkt. 5 i 6 oferty. Oferent oceni, wskaże  i opisze ewentualne ryzyka związane z realizacją zadania i osiągnięciem oczekiwanych rezultatów.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie, w oznaczonym terminie i miejscu, oferty na określonym formularzu wraz z załącznikami. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane informacje. Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.

5. Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć w szczególności następujące dokumenty:

a) w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopia aktualnego wpisu z właściwego rejestru lub ewidencji,

b) kopia aktualnego statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem,

c) dokumenty pozwalające ocenić możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę - kompetencje, kwalifikacje kadry (kwalifikacje osób do prowadzenia szkolenia sportowego) – dotyczy klubów sportowych,

d) oświadczenie o posiadaniu konta bankowego.

6. Oferta powinna być podpisana w sposób czytelny lub zaopatrzona w pieczęcie imienne, które umożliwią identyfikację osób składających ofertę, przez osoby upoważnione zgodnie z KRS, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.

7. Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,

2) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

3) zakup lokali i gruntów,

4) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

5) działalność polityczną i religijną,

6) wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.

8. Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach projektu, m. in:

1) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami,

2) zakup, najem sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej realizacji zadania,

3) promocja działań, reklama (np. targi, media, broszury, plakaty).

9. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

IV.     Zasady i warunki realizacji zadań:

1. Realizacja zadania przewidziana jest na podstawie terminu wskazanego przez Organizację w złożonej ofercie jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021 r.

2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Zlecenie realizacji zadania przez Burmistrza Mirosławca nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a oferentem.

5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w zakresie wydatków finansowych  w wysokości nie większej niż 20% wartości danego kosztu.

V.    Termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego pod adresem: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w terminie do dnia 03.03.2021 roku do godz. 1500. 

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.” z dopiskiem: nazwa i adres Organizacji, rodzaj zadania.

3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2021 r. przez komisję powołaną odrębnym zarządzeniem Burmistrza Mirosławca. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otwarcia ofert.

5. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, w pokoju nr 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67/2596260.

VI. Kryteria oceny oferty: 

1. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) formalne:

a) czy oferta została złożona w terminie,

b) czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,

c) czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki,

d) czy oferta nie jest złożona na kwotę wyższą niż podana w ogłoszeniu o konkursie,

e) prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,

2) merytoryczne (ocena – zgodnie z kartą oceny oferty):

a) czy podmiot rozliczał się w okresie poprzednim rzetelnie i terminowo z otrzymanych środków finansowych,

b) możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot,

c) deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,

d) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

e) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

f) zadeklarowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

g) analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

3) oferty złożone po terminie, na nieodpowiednim formularzu lub wypełnione częściowo zostaną odrzucone.

VII.    Tryb wyboru oferty

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:

1) unieważnienia konkursu jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty do realizacji,

2) odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podawania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,

3) zmiany kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta; wówczas oferent nie będzie związany warunkami złożonej oferty oraz będzie zobowiązany do złożenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub może wycofać ofertę.

2. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji, decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na poszczególne zadanie.

4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na stronie pod adresem www.miroslawiec.pl  i Biuletynie Informacji Publicznej Mirosławiec przez okres 1 miesiąca.

6. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta również określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

7. Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11
Burmistrza Mirosławca
z dnia 9 lutego 2021 r.

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Burmistrz Mirosławca
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Burmistrz Mirosławca
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

1. Rodzaj zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

2. Forma realizacji zdania: wsparcie.

3. Cel zadania:

1) upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec,

2) wspieranie zadań na rzecz kultury i sztuki z uwzględnieniem inicjatyw lokalnych,

3) podtrzymywanie tradycji narodowych i kultywowanie tradycji lokalnych,

4) prezentacja osiągnięć kulturalnych,

5) udział w konkursach, spotkaniach, festyny, pokazy, wykłady, warsztaty i wyjazdy kulturalne.

4. Zamierzone rezultaty: zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec.

5. Środki przeznaczone na realizację zadania:

1) Podział dotacji w 2020 roku na zadania w zakresie kultury  na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec:

a) organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec w formie występów, konkursów, turniejów i zawodów:

- środki zaplanowane -15.000 zł,

- dotacje udzielone - 0 zł, 

b) upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec:

- środki zaplanowane - 33.000 zł,

- dotacje udzielone - 12.900 zł, (rozliczone - 8.400 zł, - zwrócone środki - 4.500 zł).

2) Planowane środki publiczne przeznaczone na dotacje w 2021 roku na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wynoszą 48.000 zł.

3) Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 15.000 zł z puli środków, jakie są w dyspozycji w konkursie.

II.     Ogólne warunki konkursu:

1. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania tych zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Dofinansowanie ze środków Gminy i Miasta Mirosławiec nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wymagane jest wskazanie w kosztorysie wkładu finansowego oferenta (rozumianego jako wkład własny  oraz/lub pozyskany z innych źródeł) w wysokości co najmniej 10% wnioskowanej kwoty dotacji.

Do środków finansowych własnych oferenta nie zalicza się:

1) wycenionego wkładu osobowego,

2) wycenionego wkładu rzeczowego,

3) świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem oraz zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci, młodzieży i dorosłych, będących mieszkańcami Gminy i Miasta Mirosławiec. Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.

2. Oferent jest zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części III pkt. 5 i 6 oferty. Oferent oceni, wskaże i opisze ewentualne ryzyka związane z realizacją zadania i osiągnięciem oczekiwanych rezultatów.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie, w oznaczonym terminie i miejscu, oferty na określonym formularzu wraz z załącznikami. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane informacje. Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.

5. Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć w szczególności następujące dokumenty:

a) w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopia aktualnego wpisu z właściwego rejestru lub ewidencji,

b) kopia aktualnego statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem,

c) dokumenty pozwalające ocenić możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę - kompetencje, kwalifikacje kadry (kwalifikacje osób do prowadzenia szkolenia sportowego) – dotyczy klubów sportowych,

d) oświadczenie o posiadaniu konta bankowego.

6. Oferta powinna być podpisana w sposób czytelny lub zaopatrzona w pieczęcie imienne, które umożliwią identyfikację osób składających ofertę, przez osoby upoważnione zgodnie z KRS, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.

7. Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,

2) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

3) zakup lokali i gruntów,

4) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

5) działalność polityczną i religijną,

6) wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.

8. Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach projektu, m. in:

1) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami,

2) zakup, najem sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej realizacji zadania,

3) promocja działań, reklama (np. targi, media, broszury, plakaty).

9. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

IV.    Zasady i warunki realizacji zadań:

1. Realizacja zadania przewidziana jest na podstawie terminu wskazanego przez Organizację w złożonej ofercie jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021 r.

2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Zlecenie realizacji zadania przez Burmistrza Mirosławca nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a oferentem.

5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w zakresie wydatków finansowych  w wysokości nie większej niż 20% wartości danego kosztu.

V.    Termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego pod adresem: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w terminie do dnia 03.03.2021 roku do godz. 1500.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.” z dopiskiem: nazwa i adres Organizacji, rodzaj zadania.

3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2021 r. przez komisję powołaną odrębnym zarządzeniem Burmistrza Mirosławca. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otwarcia ofert.

5. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, w pokoju nr 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67/2596260.

VI. Kryteria oceny oferty: 

1. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) formalne:

a) czy oferta została złożona w terminie,

b) czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,

c) czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki,

d) czy oferta nie jest złożona na kwotę wyższą niż podana w ogłoszeniu o konkursie,

e) prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,

2) merytoryczne (ocena – zgodnie z kartą oceny oferty):

a) czy podmiot rozliczał się w okresie poprzednim rzetelnie i terminowo z otrzymanych środków      finansowych,

b) możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot,

c) deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,

d) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

e) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

f) zadeklarowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

g) analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

3) oferty złożone po terminie, na nieodpowiednim formularzu lub wypełnione częściowo zostaną odrzucone.

VII.    Tryb wyboru oferty

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:

1) unieważnienia konkursu jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty do realizacji,

2) odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podawania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,

3) zmiany kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta; wówczas oferent nie będzie związany warunkami złożonej oferty oraz będzie zobowiązany do złożenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub może wycofać ofertę.

2. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji, decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na poszczególne zadanie.

4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na stronie pod adresem www.miroslawiec.pl    i Biuletynie Informacji Publicznej Mirosławiec przez okres 1 miesiąca.

6. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta również określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

7. Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 11
Burmistrza Mirosławca
z dnia 9 lutego 2021 r.

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Burmistrz Mirosławca
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu: ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Burmistrz Mirosławca
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu: ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

1. Rodzaj zadania: ochrona i promocja zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

2. Forma realizacji zdania: wsparcie.

3. Cel zadania:

1) organizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla  mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec,

2) organizacja akcji konsultacyjnych - promocja zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej,

3) organizacja spotkań o charakterze  edukacyjnym.

4. Zamierzone rezultaty: wzrost świadomości dotyczącej przyczyn, objawów i zachowań prozdrowotnych mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec.

5. Środki przeznaczone na realizację zadania:

1) Podział dotacji w 2020 roku na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

a) wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia:

- środki zaplanowane - 6.000 zł,

- dotacje udzielone - 6.000 zł, (zwrócone środki - 6.000 zł).

2) Planowane środki publiczne przeznaczone na dotacje w 2021 roku na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia wynoszą 6.000 zł.

II.    Ogólne warunki konkursu:

1. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania tych zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Dofinansowanie ze środków Gminy i Miasta Mirosławiec nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wymagane jest wskazanie w kosztorysie wkładu finansowego oferenta
(rozumianego jako wkład własny  oraz/lub pozyskany z innych źródeł) w wysokości co najmniej 10% wnioskowanej kwoty dotacji.  Do środków finansowych własnych oferenta nie zalicza się:

1) wycenionego wkładu osobowego,

2) wycenionego  wkładu rzeczowego,

3) świadczeń  pieniężnych od odbiorców zadania.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem oraz zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci, młodzieży i dorosłych, będących mieszkańcami Gminy i Miasta Mirosławiec. Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.

2. Oferent jest zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części III pkt. 5 i 6 oferty. Oferent oceni, wskaże i opisze ewentualne ryzyka związane z realizacją zadania i osiągnięciem oczekiwanych rezultatów.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie, w oznaczonym terminie i miejscu, oferty na określonym formularzu wraz z załącznikami. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane informacje. Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.

5. Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć w szczególności następujące dokumenty:

a) w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopia aktualnego wpisu z właściwego rejestru lub ewidencji,

b) kopia aktualnego statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem,

c) dokumenty pozwalające ocenić możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę - kompetencje, kwalifikacje kadry (kwalifikacje osób do prowadzenia szkolenia sportowego) – dotyczy klubów sportowych,

d) oświadczenie o posiadaniu konta bankowego.

6. Oferta powinna być podpisana w sposób czytelny lub zaopatrzona w pieczęcie imienne, które umożliwią identyfikację osób składających ofertę, przez osoby upoważnione zgodnie z KRS, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.

7. Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,

2) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

3) zakup lokali i gruntów,

4) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

5) działalność polityczną i religijną,

6) wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.

8. Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach projektu, m. in:

1) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami,

2) zakup, najem sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej realizacji zadania,

3) promocja działań, reklama (np. targi, media, broszury, plakaty).

9. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

IV.    Zasady i warunki realizacji zadań:

1. Realizacja zadania przewidziana jest na podstawie terminu wskazanego przez Organizację w złożonej ofercie jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021 r.

2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Zlecenie realizacji zadania przez Burmistrza Mirosławca nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a oferentem.

5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w zakresie wydatków finansowych  w wysokości nie większej niż 20% wartości danego kosztu.

V.    Termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego pod adresem: Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w terminie do dnia 03.03.2021 roku do godz. 1500.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.” z dopiskiem: nazwa i adres Organizacji, rodzaj zadania.

3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2021 r. przez komisję powołaną odrębnym zarządzeniem Burmistrza Mirosławca. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otwarcia ofert.

5. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, w pokoju nr 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67/2596260.

VI. Kryteria oceny oferty:

1. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) formalne:

a) czy oferta została złożona w terminie,

b) czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,

c) czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki,

d) czy oferta nie jest złożona na kwotę wyższą niż podana w ogłoszeniu o konkursie,

e) prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,

2) merytoryczne (ocena – zgodnie z kartą oceny oferty):

a) czy podmiot rozliczał się w okresie poprzednim rzetelnie i terminowo z otrzymanych środków finansowych,

b) możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot,

c) deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,

d) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

e) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

f) zadeklarowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

g)  analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

3) oferty złożone po terminie, na nieodpowiednim formularzu lub wypełnione częściowo zostaną odrzucone.

VII.   Tryb wyboru oferty

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:

1) unieważnienia konkursu jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty
do realizacji,

2) odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podawania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,

3) zmiany kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta; wówczas oferent nie będzie związany warunkami złożonej oferty oraz będzie zobowiązany do złożenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub może wycofać ofertę.

2. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji, decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.

3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na poszczególne zadanie.

4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na stronie pod adresem www.miroslawiec.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Mirosławiec przez okres 1 miesiąca.

6. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta również określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

7. Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni
od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego