W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu w formie wspierania realizacji zadania publicznego w Gminie Mirosławiec w 2019 r.

XML

Treść

ZARZĄDZENIE NR 59

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu w formie wspierania realizacji zadania publicznego w Gminie Mirosławiec w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 11 ust. 2, art. 13 ust.1 i art. 16 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz uchwały Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29.10.2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 r. realizacji zadania publicznego, którego przedmiotem jest wybór operatora projektu ( regrantingu) z zakresu:

1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

2. Szczegółowe warunki konkursu, o którym mowa w ust.1 określa: załącznik nr 1, do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych i sportu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór operatora projektu w formie wspierania realizacji zadania publicznego w Gminie Mirosławiec w 2019 r. z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Nazwa zadania:

1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Rodzaj zadania: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Termin składania ofert: 5.07.2019 r.

Burmistrz Mirosławca

Na podstawie art. 11 ust.2 , art.13 ust.1 i art.16 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.688)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu : podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. Zadanie polega na wyborze operatora, który zleci realizację projektu na terenie Gminy Mirosławiec w zakresie przedmiotowym rocznego programu współpracy gminy Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019r. Zadanie to zostanie zlecone na podstawie art.16a w/w ustawy.

Nr zadania

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych poniesionych na ten rodzaj zadania
w roku 2018

Wysokość środków
publicznych
przeznaczonych na
realizację tego zadania
w roku 2019

5.1/2019

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej

5.000 zł

5.000 zł

Dotacje udzielone w 2018 roku na zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej:

1. 5.000 zł

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy i Miasta Mirosławiec, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Ogólne warunki konkursu:

I.      Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania tych zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Dofinansowanie ze środków Gminy i Miasta Mirosławiec nie może przekraczać 95 % całkowitych kosztów finansowych realizacji zadania. Do środków finansowych własnych oferenta nie zalicza się wycenionego wkładu osobowego, wkładu rzeczowego. Wymagany jest wkład finansowy organizacji, który winien wynosić minimum 5% wysokości dotacji.

Dopuszcza się dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, jeżeli

nie nastąpiło zwiększenie tych wydatków o więcej niż 20%.

II.       Zasady przyznawania dotacji:

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem oraz zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci, młodzieży i dorosłych, będących mieszkańcami Gminy i Miasta Mirosławiec. Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.

2. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, zwanego dalej operatorem który przeprowadzi konkurs, wyłoni realizatorów projektu, zawrze z nimi umowy, przekaże środki na realizację projektów, będzie monitorował realizację projektów i rozliczy przyznane na nią środki.

Do zadań operatora, wybranego w ramach otwartego konkursu ofert, będzie należało:

- opracowanie dokumentacji konkursowej - regulaminu konkursu na mikrododację wraz z procedurą monitoringu, regulaminu wyboru członków i prac Komisji Konkursowej, wzoru oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji projektów,

- przeprowadzenie wyboru realizatorów projektu w formie otwartego konkursu,

- zawarcie z nimi umów na realizację projektów,

- wypłata środków na realizację projektów,

- monitoring realizacji projektów pod względem rzeczowym i finansowym,

- rozliczenie środków przyznanych na realizację każdego z projektów,

- rozliczenie realizacji całości zadania,

- prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania ofert, w okresie składania oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji,

- działań związanych z promocją projektów i ich efektów.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie, w oznaczonym terminie i miejscu oferty na określonym formularzu wraz z załącznikami. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane informacje. Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.

5. Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć w szczególności następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne poświadczenia o wpisie do ewidencji Starostwa Powiatowego,

b) kopia aktualnego statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem,

c) oświadczenie o prowadzeniu księgowości zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 351),

d) dokumenty pozwalające ocenić możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę - kompetencje, kwalifikacje kadry (kwalifikacje osób do prowadzenia szkolenia sportowego) – dotyczy klubów sportowych,

e) deklarację partnerską (tylko w przypadku wskazania w ofercie partnerów biorących udział w realizacji zadania),

f) oświadczenie o posiadaniu konta bankowego.

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione zgodnie z KRS, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.

6. Dotacja nie może być wykorzystana na:

a) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,

b) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

c) zakup lokali i gruntów,

d) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

e) działalność polityczną i religijną,

f) wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.

7. Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach projektu, m. in:

a) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami,

b) zakup, najem sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej realizacji zadania,

c) promocja działań, reklama (np. targi, media, broszury, plakaty).

8. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

III.               Zasady i warunki realizacji zadań:

1. Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2019 r.

2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Zlecenie realizacji zadania przez Burmistrza Mirosławca nastąpi w trybie określonym w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a oferentem.

IV.               Termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, osobiście lub za pośrednictwem poczty w:

Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w terminie do dnia 05.07.2019 roku do godz.14,00 .

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco :

- „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.”,

- nazwa i adres podmiotu,

- numer i nazwa zadania.

3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2019 r. przez komisję powołaną odrębnym zarządzeniem Burmistrza Mirosławca. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otwarcia ofert.

5. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, w pokoju nr 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/2596260 .

V.       Kryteria oceny oferty:

1. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) formalne:

- czy oferta została złożona w terminie,

- czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,

- czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki,

- czy oferta nie jest złożona na kwotę wyższą niż podana w ogłoszeniu o konkursie,

b) merytoryczne (ocena – zgodnie z kartą oceny oferty):

- prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,

- czy podmiot rozliczał się w okresie poprzednim rzetelnie i terminowo z otrzymanych środków finansowych,

- możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot,

- deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,

- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na

realizację zadania,

- zadeklarowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

- analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

c) oferty złożone po terminie, na nieodpowiednim formularzu zostaną odrzucone.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:

1) unieważnienia konkursu jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty do realizacji,

2) odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podawania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,

3) zmiany kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta; wówczas oferent nie będzie związany warunkami złożonej oferty oraz będzie zobowiązany do złożenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub może wycofać ofertę.

3. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji, decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, jednak każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

4. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na poszczególne zadanie.

5. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na stronie pod adresem www.miroslawiec.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Mirosławiec przez okres 1 miesiąca.

7. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta również określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania.

8. Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 3 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688)

2) Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057).

Załączniki

59 pdf, 220 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane