W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 17

ZARZĄDZENIE NR 17

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację warsztatów aktywizacji społeczno-środowiskowej w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec”

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i 3, art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec”, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej; Umowa o dofinansowanie nr RPZP.07.01.00-32-K012/18-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację warsztatów aktywizacji społeczno-środowiskowej w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec”, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej; Umowa o dofinansowanie nr RPZP.07.01.00-32-K012/18-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Szczegółowe warunki konkursu, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie

1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pl,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu,

3) na stronie internetowej www.miroslawiec.pl .

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia Nr 17

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 lutego 2019 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację warsztatów aktywizacji społeczno-środowiskowej w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec”

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i 3, art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację warsztatów aktywizacji społeczno-środowiskowej w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec”, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej; Umowa o dofinansowanie nr RPZP.07.01.00-32-K012/18-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zlecenie realizacji zadania publicznego w poniższym zakresie nastąpi w formie powierzenia i udzielenia dotacji na sfinansowanie realizacji zadania:

I.  Zakres, rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację oraz termin realizacji zadania:

1. Konkurs obejmuje powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację cyklicznych warsztatów aktywizacji społeczno-środowiskowej: 4 rodzaje warsztatów – 1x spotkanie indywidualne, 3x spotkanie grupowe, w tym warsztaty integracyjne, kulinarne i artystyczne a także inne dostosowane do uczestników w zakresie:

a) prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym:

·obsługa urządzeń związanych z nowymi technologiami: komputer, telefon komórkowy, tablet itd.

·fotograficzno-filmowy,

·zdrowego gotowania i odżywiania się, utrzymania sprawności fizycznej,

·mediacji,

·pierwszej pomocy,

·działań proekologicznych,

·szycia, haftowania,

·opieki nad osobą niepełnosprawną i obłożnie chorą,

·plastyczny (m.in. rzeźby, malarstwa, makramy, ceramika, witraże, patchwork, decupage),

·wiedzy obywatelskiej szczególnie dotyczącej spraw samorządowych;

b) prowadzenie cyklicznych zajęć o charakterze rozwojowym:

·zdrowy tryb życia,

·gry stolikowe i ruchowe,

·nordic-walking,

·przygotowujące do turystyk pieszej, rowerowej,

·teatralne,

·wokalne,

·taneczne,

·zajęcia ruchowe, rekreacyjne, sportowe, gimnastyczne,

c) prowadzenie działań w obszarze działań międzypokoleniowych:

·działania sąsiedzkie, integrujące różne grupy wiekowe,

·inicjatywy obywatelskie (mieszkańcy w różnym wieku łączą siły, aby rozwiązać ważny problem),

·inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku.

2. Grupa docelowa podzielona zostaje na 2 grupy:

1 grupa – 12 osób

2 grupa – 12 osób

Czas trwania całości warsztatów – do 2 miesięcy dla danej grupy .

3. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych:

1) organizacja i przeprowadzenie zajęć z zakresu warsztatów aktywizacji społeczno–środowiskowej: wsparcie indywidualne.


Rok, w którym będzie realizowane zadanie

Ilość osób

Koszt jednostkowy (PLN)

1 grupa

2019 r.

12

100,00

2 grupa

2019 r.

12

100,00

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 2 400,00 PLN

2) zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu - wsparcie indywidualne.


Rok, w którym będzie realizowane zadanie

Ilość osób

Koszt jednostkowy (PLN)

1 grupa

2019 r.

12

18,00

2 grupa

2019 r.

12

18,00

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 432,00 PLN

3) organizacja i przeprowadzenie zajęć z zakresu warsztatów aktywizacji społeczno – środowiskowej, wsparcie grupowe – wynagrodzenie prowadzących. 3 warsztaty dla jednej grupy po 36 h każdy.


Rok w którym będzie realizowane zadanie

Ilość godzin

Koszt jednostkowy za godzinę (PLN)

1 grupa

2019 r.

108

80,00

2 grupa

2019 r.

108

80,00

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 17 280,00 PLN

4) organizacja warsztatów aktywizacji społeczno-środowiskowej (wsparcie grupowe) – zakup wyposażenia do prowadzenia warsztatów. Zakupu należy dokonać jednorazowo na etapie rozpoczęcia warsztatów, 3 warsztaty x 15 000,00 PLN (wartość powyżej 3 500,00 PLN netto/1 szt.)

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 45 000,00 PLN

5) organizacja warsztatów aktywizacji społeczno-środowiskowej (wsparcie grupowe) – zakup wyposażenia do prowadzenia warsztatów. Zakupu należy dokonać jednorazowo na etapie rozpoczęcia warsztatów, 3 warsztaty x 15 000,00 PLN (wartość poniżej 3 500,00 PLN netto/1 szt.)

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 45 000,00 PLN

Termin realizacji zadania – od 15 kwietnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. w terminach uzgodnionych ze Zleceniodawcą.

II.  Warunki realizacji zadania

1) Miejsce prowadzenia warsztatów aktywizacji społeczno-środowiskowej: Ośrodek Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec.

2) Zleceniobiorca zapewni warunki realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomieszczenia, w których realizowane będą szkolenia muszą spełniać następujące wymogi:

- w przypadku zajęć praktycznych zapewnienie odpowiednich narzędzi i materiałów oraz sprzętu,

- minimum 1 komputer z projektorem i dostępem do Internetu.

3) Zleceniobiorca zapewni odpowiednie warunki i możliwość uczestniczenia co najmniej 3 osobom niepełnosprawnym.

4) Zleceniobiorca zobowiązuje się do monitorowania uczestnictwa w projekcie i bieżącego informowania Zleceniodawcy w zakresie obowiązujących wskaźników, obecności i efektywności zgodnie z zawartą umową.

5) Zleceniobiorca będzie ponadto zobowiązany do:

a) realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi tj. instrumentami prawnymi wydawanymi przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego określające ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityk spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2010, Regulaminem konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej oraz projektem „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

b) prowadzenia sprawozdań w terminach 01.07.2019 r. za okres kwiecień, maj, czerwiec 2019 r. oraz 01.09.2019 r. za okres lipiec, sierpień 2019 r. z przeprowadzonych zajęć, list obecności, analiz, osiąganych wskaźników oraz poniesionych wydatków.

c) prowadzenia dokumentacji przebiegu zajęć stanowiącej:

- listy obecności,

- dokumentację fotograficzną.

Grupę docelową w projekcie stanowią:

Wsparcie skierowane jest do 24 osób- mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec, w tym 15 kobiet i 9 mężczyzn, w tym 3 osoby niepełnosprawne (2 kobiety i 1 mężczyzna) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej z różnych/wielu przyczyn zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).

III.   Pozostałe warunki:

1. Oferent zapewnia, że zakupiony sprzęt ruchomy oraz wyposażenie po zakończeniu realizacji projektu, będzie wykorzystywane na działalność statutową organizacji pozarządowej nie działającej dla zysku i nie będzie on wykorzystywany w celach komercyjnych. Sprzęt ruchomy oraz wyposażenie nie mogą być zbyte w ciągu 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.

2. Oferent zapewnia, że zakupiony sprzęt oraz wyposażenie, będzie udostępniany uczestnikom projektu na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

IV.    Zasady przyznawania dotacji:

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem oraz zamierzają realizować zadanie adresowane do mieszkańców gminy i miasta Mirosławiec zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej z różnych/wielu przyczyn zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508)

2. Celem konkursu jest wyłonienie Podmiotów, które przedstawią najlepsze oferty gwarantujące wykonanie
zleconego zadania w sposób efektywny, oszczędny, terminowy i zapewniający wysoką jakość wykonania

danego zadania.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie, w oznaczonym terminie i miejscu oferty na określonym formularzu wraz z załącznikami.

4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane informacje. Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.

5. Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć w szczególności następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne poświadczenia o wpisie do ewidencji Starostwa Powiatowego,

b) kopia aktualnego statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem,

c) oświadczenie o prowadzeniu księgowości zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 395),

d) dokumenty pozwalające ocenić możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę - kompetencje, kwalifikacje kadry,

e) deklarację partnerską (tylko w przypadku wskazania w ofercie partnerów biorących udział w realizacji zadania),

f) zawiadomienie o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów,

g) zawiadomienie o rezygnacji z prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów,

h) oświadczenie o posiadaniu konta bankowego.

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione zgodnie z KRS, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.

6. Dotacja nie może być wykorzystana na:

a) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,

b) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

c) zakup lokali i gruntów,

d) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

e) działalność polityczną i religijną,

f) wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.

7. Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach projektu, m. in:

a) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami,

b) zakup, najem sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej realizacji zadania,

c) promocja działań, reklama (np. targi, media, broszury, plakaty).

8. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

9. Dofinansowanie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.

V.  Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, osobiście lub za pośrednictwem poczty w:

Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w terminie do dnia 27.03.2019 roku do godz. 15.00.

Za termin złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco : - „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec”

- nazwa i adres podmiotu.

3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2019 r. przez komisję powołaną odrębnym zarządzeniem Burmistrza Mirosławca. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otwarcia ofert.

5. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, w pokoju nr 109 i 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/2590265.

VI.    Kryteria oceny oferty:

1. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) formalne:

- czy oferta została złożona w terminie,

- czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,

- czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki,

- czy oferta nie jest złożona na kwotę wyższą niż podana w ogłoszeniu o konkursie

b) merytoryczne (ocena – zgodnie z kartą oceny oferty):

- prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,

- czy podmiot rozliczał się w okresie poprzednim rzetelnie i terminowo z otrzymanych środków finansowych,

- możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot,

- deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,

- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

- zadeklarowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

- analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

c) oferty złożone po terminie, na nieodpowiednim formularzu zostaną odrzucone.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:

1) unieważnienia konkursu jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty do realizacji,

2) odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podawania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,

3) zmiany kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta; wówczas oferent nie będzie związany warunkami złożonej oferty oraz będzie zobowiązany do złożenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub może wycofać ofertę.

3. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji, decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Mirosławca. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, jednak każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na stronie pod adresem www.miroslawiec.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Mirosławiec przez okres 1 miesiąca.

6. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta również określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

7. Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r. poz. 1300) w związku z § 2 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057).

Załączniki

17 pdf, 212 kB

Powiadom znajomego