W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca o pierwszym ustnym przetargu nieogranicznym na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego ul. Wolności 16/11OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIROSŁAWCA 

o pierwszym (1) ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej  stanowiącej własność Gminy Mirosławiec  który odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024r. o godz. 11:00  w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu przy ul. Wolności 37 – I piętro, sala nr 107.

Przedmiot przetargu:

Lokal mieszkalny nr 11 położony w Mirosławcu przy ul. Wolności 16 na działce o znaczonej geodezyjnie nr 215/1, usytuowany na II piętrze budynku wielorodzinnego o pow. użytkowej 52,68 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą o pow. 6,90 m²  (piwnica nr PL11/1) oraz udziałem w częściach wspólnych i gruncie wynoszącym 884/10000. W/W lokal sprzedawany jest wraz z  budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 17,60 m²  i działką gruntu  o nr 217/4  na której posadowiony jest garaż,                   o powierzchni 20 m². 

Księga wieczysta lokalu mieszkalnego: KO1W/00017525/2.

Księga wieczysta garażu: KO1W/00013928/9.


Opis lokalu mieszkalnego:

Lokal mieszkalny usytuowany jest na II piętrze budynku wielorodzinnego. Składa się z 2 pokoi, łazienki, kuchni i przedpokoju o łącznej powierzchni 52,68 m² oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 6,90 m². Łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym 59,58 m². Zgodnie z zaświadczeniem nr 11/2024 Starosty Wałeckiego z dnia 5 kwietnia 2024r. w/w lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym.


Opis garażu:

Budynek murowany o powierzchni zabudowy 20 m², powierzchni użytkowej 17,60 m²,  w zabudowie szeregowej. 


Działki oznaczone geodezyjnie nr 215/1 i 217/4 na których posadowiony jest lokal mieszkalny oraz garaż leżą na terenie na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr LVIII/440/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec  i posiadają przeznaczenie odpowiednio:

- dz. 215/1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (4.MW1)

- dz. 217/4 – teren parkingów i garaży (4.KP3)

 
Cena wywoławcza brutto sprzedaży w/w lokalu mieszkalnego wraz z garażem wynosi 185 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). 

Nieruchomości sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, wznowienie i okazanie granic na koszt i staranie nabywcy. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu od poniedziałku do piątku w godz.  8:00 – 14:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym. 


Warunki udziału w przetargu

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymagane jest w formie pisemnej.

W celu ustalenia uczestników przetargu należy przedstawić komisji przetargowej:

- osoby fizyczne: dokument tożsamości

- osoby fizyczne zamierzające nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości i aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji  i Informacji o działalności Gospodarczej (CEiDG)

- osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie ustalonej w przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu

- osoby prawne: aktualny wyciąg z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot

- w przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest notarialne potwierdzenie.

- w przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca i wygraniu przez niego przetargu, w dniu zawarcia umowy notarialnej wymagane jest posiadanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce, pod rygorem utraty wadium.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny nieruchomości, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący komisji przetargowej zamyka przetarg         i ogłasza osobę, która przetarg wygrała. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. 

Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (RODO)[1].

Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu (PLN). Wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Gminy Mirosławiec nr 78 8941 1032 0092 2937 2000 0030   w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie Oddział w Mirosławcu najpóźniej do dnia  24 czerwca 2024r. 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu mieszkalnego w Mirosławcu  przy ul. Wolności 16/11 wraz z garażem”

Wniesienie wadium jest równoznaczne z potwierdzeniem, że uczestnik przetargu zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu, akceptuje warunki określone w ogłoszeniu, jest mu znany stan faktyczny i prawny nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu trzech (3) dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Mirosławiec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Warunki płatności

100% wylicytowanej ceny (pomniejszonej o wpłacone wadium), płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu najpóźniej w terminie 21 dni  od rozstrzygnięcia przetargu – (organizator ma 21 dni na wyznaczenie terminu zawarcia umowy notarialnej). Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona pisemnie o miejscu  i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  

Dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, pokój nr 5, tel. (67) 259 62 65.

Ogłoszenie będzie opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu: www.miroslawiec.pl

 

                                                                          Burmistrz Mirosławca

                                                                               -/Piotr Pawlik/-


 
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – 4.5.2016L 119/1

Załączniki

Powiadom znajomego