W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXXVI/300/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXXVI/300/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 28.061.409,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące 25.255.194,00 zł,

- dochody majątkowe 2.806.215,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 26.739.070,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące 24.768.075,12 zł,

- wydatki majątkowe 1.970.995,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.322.338,88 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 1.322.338,88 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 w kwotach:

przychody 0,00 zł,

rozchody 1.322.338,88 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości 224.539,25 zł,

celową w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 6, w ramach pozostałych wydatków w wysokości 29.680,00 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 600.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8, do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 10. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 989.466,00 zł,

celowe na pomoc innym j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 2.500,00 zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

celowe, zgodnie z załącznikiem nr 9, w wysokości 133.000,00 zł,

podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości 67.967,00 zł.

§ 11. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11;

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 83.000,00 zł,

- wydatki związane z gromadzeniem tych środków na ochronę środowiska w wysokości 83.000,00 zł.

§ 12. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12;

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 460.077,00 zł,

- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 460.077,00 zł.

§ 13. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13;

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115.734,00zł,

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 114.009,00 zł,

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.725,00 zł .

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków:

- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Mirosławcu www.bip.miroslawiec.pl oraz do wglądu w Biurze Rady.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXVI/300/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

uzasadnienie.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/300/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/300/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/300/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/300/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/300/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/300/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/300/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/300/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/300/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/300/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/300/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/300/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/300/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXVI/300/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zalacznik14.pdf

Powiadom znajomego