W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

GIŚ.6730.21.2018.DB - decyzja o w.z. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz.nr 354/29 położonej w Mirosławcu, obr. m. Mirosławiec. ul. Sprzymierzonych w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec – Miasto, obręb M. Mirosławiec (0001)

Wersja strony w formacie XML

Mirosławiec, 24 sierpnia 2018 roku

GIŚ.6730.21.2018.DB

DECYZJA
O WARUNKACH ZABUDOWY

 

Stosownie do przepisów art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego     19 czerwca 2018 r., dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na działce oznaczonej geodezyjnie nr 354/29 położonej w Mirosławcu w rejonie ul. Sprzymierzonych w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec – Miasto, obręb M. Mirosławiec (0001)

 

ustalam

 

dla wnioskodawcy – Państwa Agaty i Bartłomieja Bobowskich zamieszkałych w Czaplinku przy ul. Lipowej 27, 78-550 Czaplinek.

 

  1. Rodzaj inwestycji – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz                 z niezbędną infrastrukturą techniczną.
  2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

2.1.     warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

2.1.1.         linia zabudowy:

2.1.1.1      maksymalna nieprzekraczalna – wyznaczona w odległości 6m od frontu działki,

2.1.2.         powierzchnia zabudowy: ustala się maksymalnie 250m2,

2.1.3.         szerokość elewacji frontowej: ustala się maksymalnie 16m,

2.1.4.         wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu dachu: maksymalnie 4,5m,

2.1.5.         geometria dachu: dach wielospadowy o spadku od 250 do 450, maksymalna wysokość do kalenicy dachu 8,5m;

2.2.     warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

2.2.1.         stosować przepisy m.in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.), Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1566), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21),

2.2.2.  inwestycja nie należy do przedsięwzięć o których mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) nie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych   z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71),

2.2.3. na podstawie art. 96 ust 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) organ przed wydaniem decyzji, rozważył i ustalił, że przedsięwzięcie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 “Mirosławiec”;

2.3.     warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – nie ustala się;

2.4.     warunki ochrony dóbr kultury współczesnej – nie dotyczy;

2.5.     warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

2.5.1.  sieć energetyczna – do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci,

2.5.2.  sieć wodociągowa – z własnego ujęcia głębinowego o głębokości mniejszej niż 100 m,

2.5.3.   kanalizacja sanitarna – do szczelnego zbiornika bezodpływowego,

2.5.4.   odprowadzenie wód deszczowych – na teren własnej działki,

2.5.5.   odprowadzanie odpadów w ramach gminnego systemu odprowadzania odpadów i zgodnie z przepisami odrębnymi;

2.6.     warunki obsługi w zakresie komunikacji – do drogi gminnej (dz. nr 371/4) przez drogę wewnętrzną działkę 354/42 – projektowanym zjazdem,

2.6.1.  miejsca postojowe – ustala się min. 2 miejsca postojowe, do bilansu wliczają się miejsca postojowe w garażu;

2.7.     wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

2.7.1.   zagospodarowanie działki nie może spowodować uniemożliwienia lub ograniczenia obecnego sposobu zagospodarowania terenów sąsiednich,

2.7.2.    zachować przepisy dotyczące ochrony interesów osób trzecich wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności Prawa ochrony środowiska i Prawa budowlanego;

2.8.     warunki ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych – nie dotyczy.

  1. Linie rozgraniczające inwestycji oznaczono na urzędowej kopii mapy w skali 1:1000 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

 

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2018 r. wnioskodawca złożył swój wniosek o ustalenie warunków zabudowy terenu dla przedmiotowego zamierzenia. W obszarze objętym wnioskiem nie obowiązywał wówczas i nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie wystąpiły okoliczności stwarzające obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek nie obejmuje przedsięwzięcia w obrębie terenu zamkniętego. Na podstawie art. 96 ust 1 ustawy o udostępnianiu informacji                o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) organ przed wydaniem decyzji, rozważył i ustalił, że przedsięwzięcie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 “Mirosławiec”.

 

Rozpatrzenie wniosku było możliwe, ponieważ wniosek był kompletny.

Decyzja została opracowana przez: mgr inż. arch. Beatę Horoszko-Makarską.

 

Ustalenie warunków zabudowy jest możliwe, ponieważ spełnione są warunki art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
-          działka ma zapewniony dojazd do drogi publicznej,
-          istniejąca i projektowana infrastruktura techniczna jest wystarczająca dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
-          nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie konieczności uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
-          decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi,
-          działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób zapewniający kontynuację funkcji.
W świetle wszelkich powyższych okoliczności rozstrzygnięto jak w sentencji decyzji.

 

POUCZENIE

  1. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
  2. Od decyzji niniejszej stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a. Kodeksu postępowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

  1. Mapa w skali 1:1000 z ustaleniami graficznymi – załącznik do decyzji,
  2. Wyniki analizy,
  3. Mapa w skali 1:1000 - część graficzna do załącznika nr 2.

 

Nie podlega opłacie skarbowej

art. 2, ust. 1, pkt 2 ustawy o opłacie

skarbowej z dnia 16 listopada

2006 r. (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827) 

 

Otrzymują:
1.
Wnioskodawca:

1) Pani Agata Bobowska, ul. Lipowa 27, 78-550 Czaplinek;

2)  Pan Bartłomiej Bobowski, ul. Lipowa 27, 78-550 Czaplinek.
2.
Strony w postępowaniu (rozdzielnik w aktach sprawy).
3. Burmistrz Mirosławca (a/a).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane