W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mirosławiec za 2013 rok

Wersja strony w formacie XML

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mirosławiec za 2013 rok

Spis treści

Wstęp

Cel i zakres opracowania

Uwarunkowania prawne

 1. System gospodarki odpadami w gminie Mirosławiec
  1. Dane ogólne
  2. Źródła odpadów komunalnych
  3. Rodzaje odpadów komunalnych
  4. Postępowanie z odpadami
  5. Ilość zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Mirosławiec w 2013 roku
 2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
 3. Wskaźniki odzysku i recyklingu odpadów  komunalnych
 4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi..
 5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
 6. Liczba mieszkańców.
 7. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 w imieniu, których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12.
 8. Osiągnięte w 2013 roku poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych.
 9. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10.  Wnioski.
 11.  Wskazania przyszłych kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami.

Spis tabel

Tabela 1. Rodzaje odpadów odbieranych z terenu gminy i miasta Mirosławiec w 2013 roku.

Tabela 2. Ilości odpadów odebranych z terenu gminy i miasta Mirosławiec w 2013 r.

Tabela 3. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w latach 2012-2020.

Tabela 4. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, metalu i tworzyw sztucznych.

Tabela 5. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, szkła, metalu i tworzyw sztucznych innymi metodami.

Tabela 6. Ilości odpadów o kodzie 20 03 01 odebranych z terenu gminy i miasta Mirosławiec w 2013 roku.

Tabela 7. Wykaz kosztów poniesionych na gospodarkę odpadami w roku 2013 roku.

Tabela 8. Zestawienie ilości odebranych nieczystości ciekłych z terenu gminy i miasta Mirosławiec w 2013 roku.

Tabela 9. Wskaźniki analizy stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Mirosławiec.

Tabela 10. Wskaźnik wzrostu zadłużenia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 2013 roku.


Spis schematów

Schemat 1. Ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy i miasta Mirosławiec w latach 2011-2013.

Schemat 2. Rodzaje odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy i miasta Mirosławiec w 2013 roku.

Schemat 3. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami za VII-XII.2014 roku.


Załączniki

Załącznik nr 1 Sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w 2013 roku.

Załącznik nr 2 Częstotliwość odbioru odpadów z terenu gminy i miasta Mirosławiec w 2013 roku.

Załącznik nr 3 Zasady segregacji odpadów gminie Mirosławiec.


Wstęp

Obowiązek opracowania przedmiotowej analizy wynika z art.3 ust. 2 pkt.10 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). Gminy mają obowiązek dokonać corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza ta ma za zadanie zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania.


Cel i zakres opracowania


Prezentowana analiza gospodarki odpadami obejmuje rok 2013, kiedy to w życie weszły przepisy zmieniające organizację funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Do dnia 30 czerwca na terenie gminy i miasta Mirosławiec odbiór i transport odpadów świadczony był przez podmioty zewnętrzne – firmy wywozowe, które miały spełniać wymagania określone w zezwoleniach. Właściciele nieruchomości obowiązani byli do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Koszty odbioru przeniesione były na właściciela nieruchomości (wytwórcę odpadów) na zasadzie rozliczeń indywidualnych pomiędzy wytwórcą a odbiorcą (czyli firmą wywozową). Od 1 lipca 2013 r. to obowiązkiem gminy jest zapewnienie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców poprzez wybór w drodze przetargu firmy wywozowej oraz pokrycie kosztów związanych funkcjonowaniem systemu. Takim rozwiązaniem zostali objęci wszyscy mieszkańcy, którzy tym samym zobowiązani zostali do wnoszenia stałych opłat, o wysokości, której decydowała Rada Miejska. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zdecydowali się gromadzić odpady komunalne w sposób selektywny, zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w preferencyjnej, obniżonej wysokości, która wynosi 8 zł za 1 osobę.  Opłata za gospodarowanie odpadami w przypadku właścicieli niesegregujących odpady wynosi 14 zł za 1 osobę.

Wszystkie nieruchomości zamieszkałe, dla których właściciele nieruchomości złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami zostały wyposażone w pojemniki do gromadzenia odpadów niesegregowanych. Wszystkie nieruchomości wielorodzinne zostały wyposażone w pojemniki na odpady niesegregowane oraz szkło, plastik, makulaturę. Wprowadzony model gospodarowania odpadami ma służyć przede wszystkim:

 • uszczelnieniu systemu tak, aby obejmował on wszystkich „wytwórców” śmieci na terenie gminy (w starym modelu jedynie ok. 80% podmiotów wytwarzających odpady należało do systemu),
 • selektywnemu zbieraniu odpadów „u źródła” tj. wstępnej segregacji śmieci przez podmioty, które je wytwarzają,
 • zmniejszeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, a także ogólnej ilości odpadów,
 • dążeniu do całkowitego wyeliminowania nielegalnych składowisk odpadów zapewnieniu budowy i utrzymania niezbędnej infrastruktury technicznej, czyli instalacji służących odzyskiwaniu oraz unieszkodliwianiu odpadów komunalnych w inny sposób aniżeli ich składowanie na tzw. wysypiskach,
 • właściwemu nadzorowi nad postępowaniem z odpadami komunalnymi, zarówno na etapie ich powstawania, jak i dalszego procesu dokonywanego przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 • zmniejszeniu zagrożeń dla środowiska, powstających w skutek transportu odpadów z miejsc ich wytwarzania do punktu odzyskiwania bądź unieszkodliwiania, dzięki podziałowi województw na regiony gospodarki odpadami.

Uwarunkowania prawne:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U.EU.L 2008.312.3);
 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15.05.2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 poz. 630),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012, poz. 645.);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. 2012, poz. 676);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 poz. 1052),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013, poz. 122),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),
 • Uchwała Nr XVI/219/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023,
 • Uchwała Nr XVI/278/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/219/2012 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023;
 • Uchwała Nr XVI/307/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/219/2012 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023.

Uchwały przyjęte przez Radę Miejską w Mirosławcu


Uchwała Nr XXIV/212/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mirosławiec.


Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec, w tym wymagania dotyczące: uprzątania błota, śniegu, lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego, mycia i napraw pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz utrzymania zwierząt gospodarskich. Reguluje również system gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. W Regulaminie odniesiono się do poszczególnych strumieni wytwarzanych odpadów komunalnych, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Podejmując wymienioną wyżej uchwały.

 Rada Miejska w  Mirosławcu stworzyła ramy prawne dla systemu zbierania i odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, w tym również powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon i odpadów zielonych. Poprzez objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych gmina realizuje swoje obowiązki ustawowe, w szczególności takie jak zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe: ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu.


Uchwała Nr XXVII/237/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mirosławiec;


Uchwała Nr XXIX/254/2013  Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mirosławiec;

Uchwała Nr XXXIX/337/2014  Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mirosławiec;


Uchwała Nr XXIV/213/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.


Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości  w gminie zobowiązane są odbierać odpady od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Art. 6c. ust.2 mówi, że rada gminy może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Podjęcie przez Radę Miejską w Mirosławcu powyższej uchwały miało na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnym i objęcie nowym systemem jedynie nieruchomości zamieszkałych. W ramach budowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Rada Miejska ustaliła, że mieszkańcy mają możliwość przekazywania każdej ilości wytworzonych odpadów komunalnych. Przyjęcie takiego rozwiązania wpłynie na ograniczenie zjawiska dzikich wysypisk, spalania oraz podrzucania odpadów. Odpady powstające na nieruchomościach odbierane będą ze stałą, określoną w harmonogramie częstotliwością bezpośrednio z posesji.


Uchwała Nr XXVII/238/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w zmieniająca uchwałę Nr XXIV/213/2012 sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr XXXIX/338/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2014 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.


Uchwała Nr XXIX/255/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.


Uchwała Nr XXXIX/338/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2014 r. w zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.


Uchwała Nr XXV/223/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z podjętą uchwałą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co dwa miesiące bez wezwania na rachunek bankowy.

Uchwała Nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.

Zgodnie z ustawą rady gmin zobowiązanie zostały do podjęcia uchwały w zakresie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz stawki takiej opłaty .W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny stawki opłat powinny być niższe. Ustawodawca dopuszcza kilka metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wybrana przez Radę Miejską w Mirosławcu metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w zależności od sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi. W przypadku osób zbierających odpady w sposób selektywny miesięczna stawka wynosi 8,00 zł od 1 osoby, w przypadku osób zbierających odpady w sposób nieselektywny (zmieszany) 14,00 zł od 1 osoby na miesiąc.


Uchwała Nr XXII/190/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja, na terenie gminy Mirosławiec jest składana przez właściciela nieruchomości zamieszkałej. Wypełniając deklarację należy podać dane identyfikacyjne właściciela oraz dokładny adres nieruchomości. Ponadto, właściciel dokonuje wyboru sposobu zbierania powstałych odpadów (odpady segregowane bądź zmieszane odpady komunalne). Pierwszą deklarację mieszkańcy zobowiązani byli złożyć do 15 marca 2013 roku, a po tym terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.


 1. System gospodarki odpadami w gminie Mirosławiec.

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta do I połowy 2013 roku określał Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Mirosławiec przyjęty Uchwałą  Rady Miejskiej w Mirosławcu XLV/243/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r., zmieniony Uchwałą nr XXIV/212/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec. Do końca pierwszej połowy 2013 r. dominującym był system polegający na gromadzeniu przez właścicieli nieruchomości odpadów zmieszanych, które następnie odbierane były przez podmioty odbierające odpady, transportowane i unieszkodliwianie przez składowanie. System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy i miasta Mirosławiec polegał wówczas na zbieraniu i odbiorze następujących rodzajów odpadów: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielkogabarytowe. Uzupełnieniem systemu zbiórki prowadzonej w systemie pojemnikowym była zbiórka w workach. Dwa razy do roku gmina organizowała zbiórkę odpadów segregowanych oraz przeprowadzała w okresie wiosennym i jesiennym zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszły w życie wspomniane zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Według dodanego przepisu art. 9b i 9c w/w ustawy działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, a rejestr taki prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Z literalnego brzmienia przepisu oznacza to, iż jeśli dany przedsiębiorca odbiera odpady z kilku gmin, to podlega wpisowi do rejestru w każdej gminie. Powyższe potwierdza art. 9 c, mówiący o tym, iż przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Od dnia złożenia pierwszego wniosku w sprawie wpisu gmina ma obowiązek prowadzić rejestr. Od tego momentu gmina nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, należy jednak podkreślić, iż przedsiębiorcy legitymujący się dotychczasowymi zezwoleniami mogli prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów bez wpisu do rejestru do dnia 1 stycznia 2013 roku.

Od dnia 1 stycznia 2012 roku Burmistrz Mirosławca prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Właściciele nieruchomości do I połowy 2013 roku obowiązani byli do pozbywania się odpadów komunalnych zebranych na terenie nieruchomości poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Pomimo, że każdy właściciel posesji zgodnie z obowiązującymi przepisami był zobowiązany do utrzymania porządku i czystości poprzez zbieranie i usuwanie odpadów, przypuszczalnie nie wszyscy mieszkańcy posiadali umowy na odbieranie odpadów, a odpady mogły być deponowane w miejscach do tego celu nie przeznaczonych.


1.1. Dane ogólne


Gmina Mirosławiec położona jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w północno zachodniej części powiatu wałeckiego. Od 1975 r. do 1999 r. gmina znajdowała się w województwie pilskim, w jego północno – wschodniej części. Od zachodu sąsiaduje z gminą Kalisz Pomorski, od północy z gminą Wierzchowo, od wschodu z gminą Wałcz, a od południa z gminą Tuczno. Ogólna powierzchnia gminy Mirosławiec wynosi 203,34 km2, z czego aż 59,5% stanowią lasy.

Obszar gminy Mirosławiec, poza miastem Mirosławiec, tworzy siedem sołectw:


 1. sołectwo Bronikowo, w skład którego wchodzą wsie Bronikowo i Próchnowo,
 2. sołectwo Hanki, w skład którego wchodzą wsie Hanki, kol. Hanki i Nieradź,
 3. sołectwo Jabłonowo, w skład którego wchodzą wsie Jabłonowo, Jabłonkowo i Pilów,
 4. sołectwo Jadwiżyn, w skład którego wchodzą wsie Jadwiżyn, Sadowo i Setnica,
 5. sołectwo Łowicz Wałecki, w skład którego wchodzą wsie Łowicz Wałecki, Orle i Kierpnik,
 6. sołectwo Piecnik,
 7. sołectwo Toporzyk.Mapka nr 1. Położenie sołectw w gminie Mirosławiec.


W układzie osadniczym miasto Mirosławiec pełni rolę ośrodka administarcyjno - usługowego wobec mieszkańców miasta i gminy. Z kolei wsie leżące w tej gminie pełnią funkcje rolniczo-usługową. W 2013 roku gminę zamieszkiwało 5351 mieszkańców, z czego w mieście Mirosławiec około 2770 osób, a pozostałe miejscowości 2581 osób. Ludność gminy stanowi blisko 12% mieszkańców powiatu wałeckiego oraz 0,4% mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 34 osoby na 1 km2, podczas gdy wskaźniki te odpowiednio w powiecie wałeckim kształtują się na poziomie 41 osoby na 1 km2. Ze względu na liczne walory turystyczne celem gminy jest rozwój turystyki, rolnictwa oraz przemysłu o niskiej uciążliwości dla środowiska.


 1. Źródła odpadów komunalnych

Odpady komunalne w ustawie o odpadach zostały zdefiniowane jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. W świetle powyższej definicji nie jest możliwe, by potraktować jako odpady komunalne odpady niebezpieczne  powstające w innych źródłach powstawania niż gospodarstwa domowe. Przykładowo, w kategorii odpadów wyłączonych na tej podstawie z pojęcia odpadów komunalnych może się mieścić m.in. część odpadów stanowiących zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, baterie, akumulatory oraz opakowania niebezpieczne (15 01 10* i 15 01 11*). Tylko odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych stanowią odpady komunalne.

W strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych wyróżnia się następujące ich rodzaje: odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, szkło, metale, odzież, tekstylia, drewno, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady z targowisk. Ponadto, w strumieniu odpadów komunalnych występują m.in.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady remontowo-budowlane. Ilość wytwarzanych odpadów, jak również zawartość poszczególnych frakcji, jest ściśle związana z miejscem powstawania tych odpadów (gospodarstwa domowe, obiekty infrastruktury, inne) oraz rodzajem obszaru, na którym powstają (teren miejski lub wiejski).

Odpady komunalne na terenie Gminy Mirosławiec powstają głównie w gospodarstwach domowych, oraz nieruchomościach niezamieszkałych takich jak: obiekty użyteczności publicznej (ośrodki zdrowia, szkoły), punkty handlowo-usługowe, obiekty turystyczne. Odpady komunalne w gminie Mirosławiec, to także odpady z koszy ulicznych, zmiotki, odpady z placu targowego i zieleni miejskiej.


 1. Rodzaje odpadów komunalnych.

Od 1 lipca 2013 roku odpady komunalne z terenu Gminy Mirosławiec odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec prowadzona jest zbiórka następujących rodzajów odpadów:


Kod odpadu

Rodzaj odpadu


15 01 01, 20 01 01

Opakowania z papieru i tektury

Papier, tektura

15 01 02, 20 01 39

Tworzywa sztuczne

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04, 20 01 40

Opakowania z metali

Metale

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07, 20 01 02

Opakowania ze szkła,

Szkło

16 01 03, 16 02 11, 20 03 07

Zużyte opony,

Odpady wielkogabarytowe

20 01 08, 20 02 01, 20 01 99, 20 03 02

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

Odpady ulegające biodegradacji

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

20 01 35*, 20 01 36

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

20 01 32, 20 01 31*

Przeterminowane leki

20 01 33 20 01 34

Zużyte baterie i akumulatorki

 

Tabela 1. Rodzaje odpadów odbieranych z terenu gminy i miasta Mirosławiec w 2013 roku.Odpady przekazane przez właściciela nieruchomości zamieszkałej jako selektywnie zebrane, traktowane są przez Wykonawcę jako zmieszane jeżeli w danym strumieniu odpadów znajduje się szacunkowo ponad 20% odpadów innego rodzaju. 1. Postępowanie z odpadami.

Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązuje system mieszany gromadzenia odpadów: pojemnikowo – workowy, a na terenie zabudowy wielorodzinnej jedynie system pojemnikowy zbierania odpadów komunalnych. Ponadto, odpady zebrane selektywnie można przekazywać bezpośrednio do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Mirosławcu. Ze strumienia odpadów komunalnych  na terenie gminy Mirosławiec, wydziela się również „odpady problemowe”, tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe odbierane są sprzed posesji dwa razy w roku.                                                   

Do selektywnego gromadzenia odpadów na terenie gminy stosuje się pojemniki lub worki oznaczone następującymi kolorami:

 • zielonym - z przeznaczeniem na szkło,
 • czarnym - z przeznaczeniem na odpady komunalne niesegregowane,
 • niebieskim - z przeznaczeniem na papier i tekturę,
 • żółtym - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe,
 • brązowym - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone.

Przeterminowane leki można od 1 lipca 2013 roku wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się w następujących aptekach: 

 • Apteka „Nowa” przy ulicy Polnej 23 w Mirosławcu ,
 • Apteka „Słoneczna” przy ulicy Spokojnej 1 A w Mirosławcu.

Odbierania tego typu odpadów odbywa się po zgłoszeniu telefonicznym właściciela apteki,  z taką częstotliwością, która nie powoduje przepełnienia pojemników.

Zużyte baterie i akumulatorki można wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się w sklepach i obiektach użyteczności publicznej. Adresy punktów, w których ustawione są pojemniki na zużyte baterie i akumulatorki:   

 • Urząd Gminy i Miasta ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec,
 • Sklep Spożywczo-Przemysłowy, ul. Parkowa 9, 78-650  Mirosławiec,
 • Sklep Ogólnospożywczy, ul. Nowa 23, 78-650 Mirosławiec,
 • Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Puchatek”, ul. Spokojna 3, 78-650 Mirosławiec,
 • Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Imes” Osiedle XXX lecia LLP 4, 78-651 Mirosławiec Górny,
 • Sklep Spożywczo-Przemysłowy i Mała Gastronomia, Hanki 18, 78-650 Mirosławiec,
 • Zakład Handlowo-Usługowy „Margaretka” Sklep Spożywczo-Przemysłowy Bronikowo, 78-650 Mirosławiec,
 • Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Piecnik 16, 78-650 Mirosławiec,
 • Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Agatka” Jabłonkowo, 78-650 Mirosławiec,
 • Sklep Spożywczo-Przemysłowy Łowicz Wałecki, 78-650 Mirosławiec.

Odbierania zużytych baterii i akumulatorków odbywa się po zgłoszeniu telefonicznym właściciela punktu,  z taką częstotliwością, która nie powoduje przepełnienia pojemników.

Odpady biodegradowalne, to odpady ulegające rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, stanowiące: odpady kuchenne, skorupki jajek, fusy, skoszona trawa, liście, chwasty, kora drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałązki, darń, osady denne z sadzawek, popiół drzewny, torf itp. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec, właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji lub kompostowania ich w przydomowych kompostownikach. W przypadku braku kompostownika odpady ulegające biodegradacji powinny być gromadzone w osobnym pojemniku koloru brązowego, a następnie przekazane firmie zajmującej się wywozem opadów komunalnych. Fakt posiadania kompostownika należy zgłosić w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu  dostarczając wypełnione oświadczenie. Tego rodzaju odpady, odbierane są z terenu gminy i miasta Mirosławiec z taką sama częstotliwością jak odpady niesegregowane.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Mirosławiec z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbywał się na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez właścicieli nieruchomości z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych. Zadania realizowane były przez:


 • P.H.U. Eko-Fiuk S.C. ul. Świerczewskiego 2b, 78-530 Połczyn Zdrój,
 • Altvater Piła Sp. z o.o. ul. Łączna 4, 64-920 Piła,
 • S.C. Robót Publiczno Drogowych ul. Sprzymierzonych 62,78-650 Mirosławiec,
 • Werbena Piotr Grzelak, ul. Żeromskiego 11, 78-630 Człopa,
 • Maz-Bud Helena Mazur, ul. Leśna 5, 78-650 Mirosławiec,
 • Zakład Usługowo-Transportowy Sabik Edward, Łowicz Wałecki 9, 78-650 Mirosławiec.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbywa się  według podziału na następujące grupy:

 • zmieszane odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:
 • w Mirosławcu oraz w Mirosławcu Górnym 2 razy w tygodniu z nieruchomości, w których liczba lokali jest większa niż 7 oraz 1 raz w tygodniu z nieruchomości, w których liczba lokali nie przewyższa 7,
 • na wsiach 1 raz w miesiącu, przy czym od 1 czerwca do 31 sierpnia dwa razy w miesiącu.
 • odpady komunalne zebrane selektywnie: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady wielomateriałowe:
 • w Mirosławcu oraz Mirosławcu Górnym 2 razy w miesiącu,
 • na wsiach 1 raz w miesiącu,
 • meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony odbierane będą 2 razy w roku w terminie określonym przez odbiorcę odpadów i ogłoszonym na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń,
 • przeterminowane leki: zbierane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych aptekach na terenie gminy Mirosławiec,
 •  zużyte baterie i akumulatorki zbierane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych obiektach na terenie gminy Mirosławiec.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Mirosławiec z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbywał się na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez właścicieli nieruchomości z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych. Zadania realizowane były przez:


 • P.H.U. Eko-Fiuk S.C. ul. Świerczewskiego 2b, 78-530 Połczyn Zdrój,
 • Altvater Piła Sp. z o.o. ul. Łączna 4, 64-920 Piła,
 • S.C. Robót Publiczno Drogowych ul. Sprzymierzonych 62,78-650 Mirosławiec,
 • Werbena Piotr Grzelak, ul. Żeromskiego 11, 78-630 Człopa,
 • Maz-Bud Helena Mazur, ul. Leśna 5, 78-650 Mirosławiec,
 • Zakład Usługowo-Transportowy Sabik Edward, Łowicz Wałecki 9, 78-650 Mirosławiec.

Od 1 lipca 2013 roku w wyniku zmian systemowych gmina przejęła od mieszkańców obowiązek związany z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, ale tylko z nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie z zawartą umową odbiorem i zagospodarowaniem odpadów do 30 czerwca 2014 roku zajmie się Konsorcjum firm: Remondis Sanitech Sp. z o.o. Poznań oraz P.H.U. Eko-Fiuk S.C. Połczyn Zdrój.  Konsorcjum zostało wybrane w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę zawarto na okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r. Nieruchomości niezamieszkałe w Gminie Mirosławiec nie zostały objęte nowym systemem gospodarki odpadami i w ich przypadku odpady odbierane są na dotychczasowych zasadach.


1.5. Ilości zebranych odpadów z terenu gminy Mirosławiec w 2013 roku.


Z terenu gminy i miasta Mirosławiec w roku 2013 odebrano następujące ilości odpadów komunalnych, zgodnie ze sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r. składanym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.


KOD ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

RODZAJ ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

MASA ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH (Mg)

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

2,0

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych 

34,0

15 01 06

zmieszane odpady opakowaniowe

17 ,8

15 01 07

opakowania ze szkła

24,4

20 01 01

papier i  tektura

5,1

20 01 02

szkło

12,9

20 01 08

odpady kuchenne ulegające biodegradacji

28,7

20 01 39

tworzywa sztuczne

7,5

20 01 40

metale

0,4

20 02 01

odpady ulegające biodegradacji

5,2

20 03 01

niesegregowane odpady komunalne

931,00

20 03 07

odpady wielkogabarytowe

18,1


Tabela 2. Ilości odpadów odebranych z terenu gminy i miasta Mirosławiec w 2013 r.     W porównaniu z rokiem 2012 ilość odpadów komunalnych ogółem odebranych z terenu gminy Mirosławiec zwiększyła się . W roku poprzednim zebrano ogółem 809 Mg odpadów komunalnych zaś w 2013 roku 1089 Mg, czyli o 280 Mg więcej. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy i miasta Mirosławiec odebranych w latach 2011-2013 przedstawia poniższy schemat.
Schemat 1. Ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy i miasta Mirosławiec w latach 2011-2013. 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/278/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/219/2012 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023, województwo zachodniopomorskie zostało podzielone na cztery regiony gospodarki odpadami komunalnymi:

 1. region szczeciński – gminy:  Banie, Barlinek, Bielice, Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Choszczno, Dobra Szczecińska, Dobrzany, Dolice, Goleniów, Gryfino, Ińsko, Kobylanka, Kołbaskowo, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Marianowo, Mieszkowice, Moryń, Myślibórz, Nowe Warpno, Nowogródek, Pełczyce, Police, Przelewice, Pyrzyce, Recz, Stare Czarnowo, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński (M), Stargard Szczeciński (G), Suchań, Szczecin, Trzcińsko Zdrój, Warnice, Widuchowa.
 2. region szczecinecki - gminy: Barwice, Biały Bór, Bierzwnik, Brojce, Czaplinek, Człopa, Drawno, Grzmiąca, Kalisz Pomorski, Łobez, Mirosławiec, Połczyn Zdrój, Rąbino, Sławoborze, Szczecinek, Świdwin, Tuczno, miasto – Wałcz, gmina-Wałcz.
 3. region koszaliński - gminy: Będzino, Białogard (M), Białogard (W), Biesiekierz, Bobolice, Darłowo (M), Darłowo (W), Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg (M), Kołobrzeg (W), Koszalin, Malechowo, Manowo, Mielno, Polanów, Postomino, Sianów, Siemyśl, Sławno (M), Sławno (W), Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie
 4. region CZG R XXI – gminy: Brzeżno, Chociwel, Dobra Nowogardzka, Drawsko Pomorskie, Dziwnów, Golczewo, Gryfice, Kamień Pomorski, Karnice, Maszewo, Międzyzdroje, Nowogard, Osina, Ostrowice, Płoty, Przybiernów, Radowo Małe, Resko, Rewal, Stepnica, Świerzno, Świnoujście, Trzebiatów, Węgorzyno, Wierzchowo, Wolin, Złocieniec.

Zgodnie z Wojewódzki Planem Gospodarki Odpadami taki podział województwa na regiony zapewni funkcjonowanie na obszarze każdego z nich, instalacji spełniających kryteria dla regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, a także daje pewność poprawnego i efektywnego działania systemu gospodarowania odpadami w województwie, który opiera się na przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych. W nowym systemie gospodarki odpadami, wszystkie wytworzone zmieszane odpady komunalne w granicach jednego regionu muszą być również odpowiednio przetworzone i zagospodarowane w tym regionie. Natomiast odpady zebrane selektywnie mogą być przetwarzane i zagospodarowywane poza granicami regionu, w którym zostały selektywnie zebrane (poza selektywnie zebranymi odpadami zielonymi i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji). Dodatkowo regionalne i zastępcze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie będą mogły przyjmować zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01). Na tego rodzaju składowiska odpadów kierowane będą odpady z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powstających w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania, a także pozostałe odpady inne niż niebezpieczne i obojętne (z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych). Należy przyjmować, że docelowo (do roku 2020) wszystkie odpady komunalne będą przetwarzane – w szczególności te, które będą deponowane na składowiskach odpadów.

W każdym regionie gospodarka odpadami powinna być prowadzona z wykorzystaniem instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:

 • mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,
 • przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych,
 • składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów zaś to instalacje wskazane do przyjmowania odpadów z regionu:

 • do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
 • w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn.

Zważywszy na zasadę bliskości nakazującą zagospodarowanie wytworzonych odpadów w miejscu ich powstawania lub najbliżej tego miejsca jest w pełni zasadne i pożądane, aby składowiskiem regionalnym było składowisko zlokalizowane najbliżej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.


Mapka nr 2. Podział województwa zachodniopomorskiego na regiony gospodarki odpadami.

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023.

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego dla rejonu szczecineckiego do którego należy gmina Mirosławiec, wskazano następujące instalacje:

 • istniejąca regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych: Zakład Zagospodarowania Odpadów, Mirowo 14, 78-125 Rymań - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, gdzie przetwarzane są odpady komunalne przetworzone, ustabilizowane oraz odpady inne niż niebezpieczne i obojętne (z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych);
 • istniejąca instalacja zastępcza – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trzesiece, gdzie przetwarzane są odpady komunalne przetworzone, ustabilizowane oraz odpady inne niż niebezpieczne i obojętne (z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych);
 • istniejąca instalacja zastępcza – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wałczu, gdzie przetwarzane są odpady komunalne przetworzone, ustabilizowane oraz odpady inne niż niebezpieczne i obojętne (z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych);
 • istniejąca instalacja zastępcza – kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów Mirowo 14, 78-125 Rymań, gdzie przetwarzane są odpady zielone i organiczne ulegające biodegradacji;
 • istniejąca regionalna instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, Mirowo 14, 78-125 Rymań Sita Jantra (funkcjonuje jako istniejąca instalacja regionalna na podstawie Uchwały Nr XXXII/436/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2014 r.)
 • istniejąca instalacja zastępcza mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Mirosławcu P.H.U. Eko-Fiuk S.C. ul. Świerczewskiego 2b, 78-650 Mirosławiec (funkcjonuje jako instalacja zastępcza na podstawie Uchwały Nr XXIII/307/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r.)
 • istniejąca instalacja zastępcza – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wardyniu Górnym 35 gm. Połczyn Zdrój prowadzone przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (funkcjonuje jako instalacja zastępcza na podstawie Uchwały Nr XXIII/307/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r.)
 • istniejąca instalacja zastępcza mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Wardyniu Górnym -  Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o Połczyn Zdrój (funkcjonuje jako instalacja zastępcza na podstawie Uchwały Nr XXIII/307/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r.).
 • istniejąca instalacja zastępcza - kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów komunalnych w Wardyniu Górnym -  Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.  Połczyn Zdrój (funkcjonuje jako instalacja zastępcza na podstawie Uchwały Nr XXIII/307/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r.).

Zgodnie z przepisami, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do:

 • przekazania zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów określonej dla regionu szczecineckiego Uchwałą Nr XVI/219/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023;
 • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie  zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów,  zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 pózm.zm.) z zastrzeżeniami, że jeżeli przed przekazaniem odebranych selektywnie odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zostały one skierowane przez podmiot odbierający odpady do przesortowania, to powstałe pozostałości z sortowania – odpad o kodzie 19 12 12, przeznaczone do składowania, muszą zostać przekazane do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych.
 1. Wskaźniki odzysku i recyklingu odpadów przewidziane do osiągnięcia w 2013 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /j. t. Dz. U. 2013.1399 ze zm./ gminy mają obowiązek podania do publicznej wiadomości danych o osiągniętych w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:


 1. do dnia 16 lipca 2013r. do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 2. do dnia 16 lipca 2020 r. do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu masy tych odpadów.


Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku [%]
75
50
50
50
45
45
40
40
35


Tabela 3. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w latach 2012-2020.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych .


Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

ROK

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PAPIER

METAL

TWORZYWA SZTUCZNE

SZKŁO101214161820304050


Tabela 4. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, metalu i tworzyw sztucznych.


Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

ROK

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PAPIER

METAL

TWORZYWA SZTUCZNE

SZKŁO303638404245506070


Tabela 5. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, szkła,

metalu i tworzyw sztucznych innymi metodami.


Komunalne odpady zmieszane (20 03 01) pochodzące z terenu Gminy Mirosławiec w 2013 roku kierowane były  do istniejąca instalacja zastępczej mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Mirosławcu zarządzanej przez PHU Eko-Fiuk s.c. ul. Świerczewskiego 2b, 78-540 Połczyn Zdrój.


Masa odebranych odpadów o kodzie 20 03 015)

[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01 poddanych składowaniu5)

[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01 poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania5)

[Mg]

Odebranych z obszarów miejskich

540,8

7,9

532,9

Odebranych z obszarów wiejskich:

390,2

7,1

383,1

Razem:

931,0

15,0

916,0


Tabela 6. Ilości odpadów o kodzie 20 03 01 odebranych z terenu gminy i miasta Mirosławiec w 2013 r.


Odpady ulegające biodegradacji zebrane w sposób selektywny pochodzące z terenu Gminy Mirosławiec w 2013 roku powinny być kierowane do instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji. W 2013 roku brak było funkcjonującej instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji w regionie szczecineckim. Odpady biodegradalne przekazywane były do kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów Mirowo 14, 78-125 Rymań, gdzie przetwarzane są odpady zielone i organiczne ulegające biodegradacji.

 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2013 roku na obszarze gminy Mirosławiec nie realizowano większych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Wybudowano wiatę śmietnikowa dla potrzeb mieszkańców bloku przy ul. Wolności 16 w Mirosławcu oraz zakupiono i rozmieszczono na terenie miasta Mirosławiec słupy informacyjne dla prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjne o nowym systemie gospodarki odpadami.

Biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców gminy oraz regulacje ustawowe można stwierdzić, że stworzenie w gminie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyczyniłoby się do usprawnienia działania systemu odbioru śmieci. W dużej mierze działający Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przyczyniłby się do ułatwienia mieszkańcom gminy możliwości oddawania odpadów selektywnych takich jak: plastik, szkło, papier, metal, odpady rozbiórkowe i poremontowe, gruz, odpady wielogabarytowe, zużyte opony, popiół. Możliwość oddawania odpadów do PSZOK poza terminami odbioru odpadów określonymi w harmonogramie pozwoliłoby mieszkańcom na bieżąco pozbywać się konkretnych frakcji odpadów bez potrzeby magazynowania i przetrzymywania na swojej posesji do terminu mobilnej zbiórki tych odpadów. Dowóz odpadów do PSZOK mieszkaniec musiałby zorganizować we własnym zakresie. Regulacje ustawowe mówiące o tym, jak ma wyglądać PSZOK są bardzo ogólnikowe. Ma to być teren utwardzony, ogrodzony, dozorowany, wyposażony w pojemniki lub boksy do magazynowania odpadów. Mieszkańcy muszą wiedzieć w jakich dniach i godzinach taki punkt zbiórki jest czynny i przyjmuje odpady. Funkcjonowanie PSZOK wiąże się z dodatkowymi kosztami jego obsługi takimi jak: odbieranie odpadów dostarczanych do punktu; zatrudnienie pracownika do obsługi punktu.

 W związku z tym, że na terenie gminy Mirosławiec istnieje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów oraz punkt skupu złomu, tworzenie dodatkowe punktu zbiórki odpadów nie jest zasadne. W chwili obecnej mieszkańcy, mogą dostarczyć i nieodpłatnie przekazać odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady segregowane bezpośrednio do Zakładu Unieszkodliwiania w Mirosławcu. Odpady metalowe i aluminiowe (puszki) można sprzedać do ww. punktu skupu.

 1. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

W I półroczu 2013r. Gmina Mirosławiec ponosiła jedynie koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych będących własnością gminy (świetlice wiejskie, stadion, budynek Urzędu Miejskiego, budynek Przychodni Zdrowia) oraz cmentarzy (Mirosławiec, Hanki, Jabłonowo).  Koszty po stronie Gminy Mirosławiec w I półroczu 2013 r. związane były  również z kosztami utylizacji odpadów zwierzęcych,  prowadzonej  zbiórki zużytych baterii oraz akcji wywozu odpadów wielkogabarytowych, umożliwiającej mieszkańcom usunięcie zbytecznych, starych uszkodzonych mebli, telewizorów, lodówek, sprzętu gospodarstwa domowego, dywanów, wykładzin.

W II półroczu 2013 roku w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbiorem odpadów komunalnych zajęło się Konsorcjum firm: Remondis  Sanitech Sp. z o.o oraz P.H.U. Eko-Fiuk s.c..

Miesięczny koszt usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi zgodnie z podpisaną umową: 32 500,00 zł brutto. Za okres od lipca 2013 r. do grudnia 2013 roku koszt odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy i miasta Mirosławiec wyniósł 195 000,00 zł. Dodatkowo poniesiono również koszty obsługi administracyjnej systemu tj. wynagrodzenie pracownika, koszt wysyłki upomnień itp.


Lp.

Opis zadania

Kwota wydatkowana

Koszty poniesione w I półroczu 2013 r.

1.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z obiektów komunalnych i cmentarzy.

41 877,00 zł

2.

Zbiórka i zagospodarowanie odpadów segregowanych.

5000,00 zł

3.

Utylizacja odpadów oraz zbiórka zużytych baterii.

6488,00 zł

Razem:

                53 365,00 zł

Koszty poniesione w II półroczu 2013 r.

4.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców i podmiotów.

195 000,00zł

6.

Koszty obsługi administracyjne systemy gospodarki odpadami.

30 482,50zł


                                                                                                          Razem:

225 482,50zł


Tabela 7. Wykaz kosztów poniesionych na gospodarkę odpadami w roku 2013 r.


 1.  Liczba mieszkańców.

Dokonując analizy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ppkt d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, należy wziąć pod uwagę liczbę osób zameldowanych na terenie gminy Mirosławiec oraz sumaryczną liczbę osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy. Z uwagi na fakt, że jest to pierwsza tego typu analiza punktem wyjściowym do jej przeprowadzenia może stanowić jedynie liczba meldunków.

Na dzień 30 kwietnia 2014 r. liczba osób zameldowanych na terenie gminy Mirosławiec wynosi 5389. Natomiast zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba osób za mieszkujących nieruchomości położone na terenie gminy wynosi 4934  (stan na dzień 30 kwietnia 2014 r.). Różnica w wysokości 455 może wynikać z faktu, że część osób zameldowanych na terenie gminy Mirosławiec faktycznie zamieszkuje na terenie innej gminy.

Weryfikacja złożonych deklaracji opiera się na analizie danych z ewidencji podatkowej, ewidencji ludności oraz ewidencji gruntów i budynków. Z prowadzonej weryfikacji deklaracji wynika, że wielu mieszkańców przebywa stale poza granicami kraju i w innych miastach Polski. Wiele osób zmienia deklarację, zgłaszając swój wyjazd, nawet sezonowy - na kilka miesięcy, jednak niewiele osób zmienia deklaracje z powodu powrotu do miejsca zamieszkania. Z tego powodu liczba osób wskazanych w deklaracjach może nie odzwierciedlać stanu demografii na terenie gminy.

Na podstawie złożonych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według stanu na dzień 30.04.2013 r.:

 • liczba mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec wynosi  4934, w tym:
 • ilość osób deklarujących zbieranie odpadów komunalnych w sposób    selektywny odpadów: 4610,
 • ilość osób deklarujących zbieranie odpadów komunalnych w sposób  nieselektywny: 324
 • liczba nieruchomości zamieszkałych: 1091. 

 1. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o których mowa w art. 6 ust. 1 (umowy na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych i nieczystości ciekłych).

Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. wskazuje, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

 • gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub
 • gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej oraz przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Obowiązek ten dotyczy mieszkańców, którzy nie są objęci obowiązkiem ponoszenia opłat, wynikającym z ustawy, bądź z uchwały rady. Rada Miejska w Mirosławcu podjęła uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Na mocy powyższej uchwały wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na terenie gminy  Mirosławiec 117 podmioty posiadają zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru  odpadów komunalnych. Gmina przeprowadziła w 2013 kontrole mającą na celu weryfikację podmiotów, które wytwarzają odpady a nie zawarły stosownych umów. Na 149 skontrolowanych podmiotów, 117 przedstawiło umowy lub inne dowody potwierdzające odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności przez podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej.

Zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości posiadający bezodpływowy zbiornik (szambo) zobowiązani są do podpisania umowy na wywóz nieczystości ciekłych z uprawnionymi podmiotami, które posiadają zezwolenia na prowadzenie usług w zakresie odbioru i wywozu nieczystości ciekłych. Na terenie gminy i miasta Mirosławiec następujące podmioty zajmują się odbiorem nieczystości ciekłych:


 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eugeniusz Grabowski ul. Stargardzka 31a, 78-500 Drawsko Pomorskie,
 • WC Serwis Zabrze ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze,
 • TOI TOI Polska Warszawa ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa,
 • Dixi  Sp. z o.o.  ul. Magenta 142, 04-429 Warszawa,
 • „Norek” Arkadiusz Kuciński ul. Orla 9/11, 78-650 Mirosławiec,
 • „Bepisz”- Wywóz nieczystości płynnych A.Beim ul.  Paderewskiego 10, 78-600 Wałcz,
 • P.H.U. „Eko-Fiuk” S.C., ul. Świerczewskiego 2 b, 78-320 Połczyn Zdrój

Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest na wezwanie urzędników przedłożyć umowę na wywóz nieczystości ciekłych. Oprócz umowy odbioru nieczystości ciekłych należy posiadać dowody uiszczania opłat za te usługi (rachunki, faktury vat), które muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. Właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywać się nieczystości ciekłych systematycznie, a także w sposób niedopuszczający do przepełniania się urządzeń do ich gromadzenia oraz w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. Na terenie gminy Mirosławiec wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości zamieszkałych odbywa się zazwyczaj na telefoniczne zgłoszenie usługi bez podpisywania wcześniejszej umowy.


Zestawienie ilości odebranych nieczystości ciekłych z terenu gminy Mirosławiec w 2013 roku

Lp.

Nazwa podmiotu odbierającego nieczystości płynnych

Adres

Ilość nieczystości  ciekłych z terenu gminy Mirosławiec w 2013 roku

1.

Norek Arkadiusz Kuciński Usługi Kanalizacyjne

ul. Orla 9, 78-650 Mirosławiec

2479 m3

2.

Toi Toi  Polska

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

14,60 m3

3.

Wywóz nieczystości stałych Adam Beim 

ul. Paderewskiego 10, 78-600 Wałcz

2065 m3

Razem:

4558,60 m3


Tabela 8. Zestawienie ilości odebranych nieczystości ciekłych z terenu gminy i miasta Mirosławiec w 2013 roku.


 1. Osiągnięte w 2013 roku poziomy ograniczenia masy odpadów.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania obliczony został na podstawie wzoru z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676). Osiągnięty przez Gminę poziom za 2013 r. wyniósł 24,52 %.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy obliczony został na podstawie wzoru z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645). Osiągnięty przez Gminę  poziom za 2013 rok wyniósł 17,01 %.


Schemat 2. Rodzaje odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy i miasta Mirosławiec w 2013r.


Warto zauważyć, że do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.Wskaźniki analizy stanu gospodarki odpadami za 2013 rok

1.

Ilość odebranych i zebranych odpadów w gminie 2013 roku

1089,00 Mg

2.

Ilość odebranych i zebranych odpadów na 1 mieszkańca, (4934 mieszkańców)

22 kg/rok

3.

Ilość odebranych i zebranych odpadów surowcowych na mieszkańca

0,66 kg/rok

4.

Poziom  odzysku i recyklingu odpadów surowcowych,

17,1 %

Poziom zakładany (12%) został osiągnięty

5.

Ilość (Mg) odpadów kierowanych na składowiska,


15

6.

Poziom ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania

24,52%

Poziom zakładany (50%) został osiągnięty


Tabela 9. Wskaźniki analizy stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Mirosławiec


 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami za okres od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.

Do dnia 30 czerwca 2014 r. do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wpłynęło 1082 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracje złożono dla 4934 osób zamieszkujących na terenie gminy i miasta Mirosławiec.  Segregowanie odpadów zadeklarowało 4610 osób, zaś niesegregowanie 324 osoby.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 14 zł miesięcznie od mieszkańca. Niższa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  a odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi  8 zł  miesięcznie od mieszkańca.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryją koszty funkcjonowania systemu, obejmujące koszty:


 • odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • obsługi administracyjnej systemu.

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 lipca 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. kształtują się na następującym poziomie:

 • Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  240 227,40 zł.
 • Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 249 284,00 zł.
 • Nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 9056,60 zł.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia. Upomnienia z tytułu nie uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2013 otrzymało 224 właścicieli nieruchomości. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy wciąż zalegają z opłatą za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w 2013 r. wynosi 56 osób.

 Schemat 3. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami za VII-XII.2014 r.


Zgodnie ze schematem powyżej, kwota zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami systematycznie wzrasta. Kwota zaległości za poszczególne raty (dwa miesiące) systematycznie wzrasta. Wskaźnik wzrostu zadłużenia przedstawia tabelka poniżej.


MIESIĄC

KWOTA ZALEGŁOŚĆ (zł)

WSKAŻNIK WZROSTU ZADŁUŻENIA (%)

lipiec-sierpień 2013 r.

1 180,00

100,00

wrzesień-październik 2013 r.

1 366,00

115,76

listopad grudzień 2013 r.

1 896,20

138,61

                                                          Razem:

3442,20Tabela 10. Wskaznik wzrostu zadłużenia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 2013 r.


 1.  Wnioski

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897 z późn. zm.), Gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania. Analiza ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Mimo początkowych zawirowań przy wprowadzaniu w życie nowego systemu gospodarki odpadami, ogólnie jego funkcjonowanie w 2013 r. ocenia się jako dobry. Zarówno mieszkańcy, jak i firma świadcząca usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów przywykli do nowych uwarunkowań funkcjonowania systemu śmieciowego. Niestety wprowadzenie nowego systemu nie wyeliminowało problemów związanych z powstawaniem dzikich wysypisk, zwłaszcza na terenie Mirosławca Górnego. Trudno precyzyjnie dowieść pochodzenia odpadów, ale najczęściej są to odpady wielkogabarytowe i budowlane pozostawiane przy wiatach śmietnikowych, w lasach i przy mniej uczęszczanych drogach. Zjawisko takie może wynikać z chęci zaoszczędzenia na kosztach dowozu odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Mirosławcu, braku wiedzy, niedbałości o segregację odpadów (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Mirosławcu przyjmuje tylko opady posegregowane).

Z przedstawionej powyżej analizy wynika, iż znaczne zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi nastąpiły po 1 lipca 2013 r. t.j. po przejęciu przez Gminę Mirosławiec obowiązków w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Większość właścicieli nieruchomości zamieszkałych przedłożyła deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jedynie w odniesieniu do kilku  takich nieruchomości prowadzone jest postępowanie w przedmiocie wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowo przeprowadzona analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Godów prowadzi do następujących wniosków:


 • gmina Mirosławiec we właściwy sposób wdrożyła nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Systemem zostali objęcie niemalże wszyscy mieszkańcy Gminy,
 • zdolności przerobowe Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Mirosławcu w roku 2013 były wystarczające dla przyjmowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirosławiec,
 • na terenie Gminy Mirosławiec w roku 2013 zebranych zostało 1089,00Mg odpadów komunalnych,
 • w zakresie gospodarowania zmieszanymi odpadami komunalnymi Gmina Mirosławiec w roku 2013 nie prowadził systemu całkowicie zgodnego z wytycznymi „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego”. Brak zgodności dotyczy zbyt małego strumienia odpadów biodegradalnych przekazywanych do regionalnej instalacji przetwarzania,
 • żadna frakcja odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Mirosławiec w roku 2013 nie została poddana składowaniu (D5) bez przetworzenia,
 • w roku 2013 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu Gminy Mirosławiec wyniósł 17,1 % - wymagany poziom dla roku 2013 został osiągnięty,
 • w roku 2013 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 24,52% - wymagany poziom dla roku 2013 został osiągnięty,
 • nie stwierdza się obecnie braku możliwości technicznych dla poprawnego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Mirosławiec - w przyszłości nacisk położony powinien być przede wszystkim na rozwój selektywnej zbiórki.

 1.  Wskazanie przyszłych kierunków działań.

Harmonogram działań służących osiągnięciu celu nadrzędnego a więc ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego wpływu na środowisko:

 • współpraca administracji wszystkich rodzajów i szczebli w monitoringu i prowadzeniu akcji edukacyjnej,
 • objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów,
 • wdrożenie i podnoszenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów,
 • propagowanie kompostowania odpadów na terenach zabudowy indywidualnej,
 • kontrola przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej odpowiedzialnych za właściwą jakość świadczonych usług w zakresie transportu, segregacji, odzysku i składowania odpadów,
 • planowanie i realizację rozwiązań kompleksowych, uwzględniających wszystkie wytwarzane odpady niezależnie od źródła ich powstawania,
 • odpowiednie zaangażowanie środków z budżetu gminy,
 • kontynuacja, doskonalenie i monitoring gminnego systemu gospodarki odpadami,
 • kontynuacja akcji edukacyjnej i informacyjnej skierowanych do lokalnych środowisk,
 • doskonalenie odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,
 • rozwój gminnych programów specjalistycznych (np. program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest).Załącznik nr 1SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

za 2013 rok

Adresat1)

 1. Marszałek województwa  Zachodniopomorskiego w Szczecinie ul. Korsarzy 34
 2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska  w Szczecinie

I. NAZWA GMINY (MIASTA)

Gmina i Miasto Mirosławiec

II. Informacja o masie poszczegÓlnych rodzajów odebranych
Z OBSZARU GMINY odpadów komunalnych2) Oraz sposobie ich zagospodarowania3)

Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Masa odebranych odpadów komunalnych5)

 [Mg]

Sposób zagospodarowania6) odebranych odpadów komunalnych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

ul. Parkowa

78-650 Mirosławiec

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

33,9

R-13

15 01 06

zmieszane odpady opakowaniowe

17,9

R-12

15 01 07

opakowania ze szkła

24,4

R-13

20 01 02

szkło

12,9

R-12


20 01 39

tworzywo sztuczne

7,5

R-12

20 01 40

metale

0,4

R-12

20 02 02

gleba, ziemia w tym kamienie

2,2

R-12

20 03 01

niesegregowane odpady komunalne

845,3

R-12

20 03 07

odpady wielkogabarytowe

18,1

R-12


Składowisko Odpadów ul. Parkowa 78-650 Mirosławiec


20 03 01

niesegregowane odpady komunalne

9,4

D-5


Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Wardyń Górny 35

78-320 Połczyn Zdrój


20 03 01

niesegregowane odpady komunalne

5,3

R-12

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

0,1

R-12


Altvater Piła Sortownia Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Kłodzie  64-920 Piła


20 03 01

niesegregowane odpady komunalne

65,5

R-12

Składowisko Odpadów w Kłodzie 64-920 Piła

20 03 01

niesegregowane odpady komunalne

5,5

D-5


Masa odebranych odpadów o kodzie 20 03 015)

[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01 poddanych składowaniu5)

[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01 poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania5)

[Mg]

Odebranych z obszarów miejskich

540,8

7,9

532,9

Odebranych z obszarów wiejskich:

390,2

7,1

383,1

Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy

  0

Nazwa i adres punktu

Kod zebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych4)

Masa zebranych odpadów komunalnych5)

[Mg]

-

-

-

-

III. informacja o Masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji7)

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji5) [Mg]

41,0

 1. przekazanych do składowania na składowisku odpadów

Nazwa i adres składowiska, na które przekazano odpady komunalne ulegające biodegradacji

Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji4)

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania na składowisku odpadów5)

[Mg]

 1. nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów

Nazwa i adres instalacji,
do której przekazano odpady komunalne ulegające biodegradacji

Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji4)

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów5)

[Mg]

Sposób zagospodarowania8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie 76-200 Słupsk

20 01 08

odpady kuchenne ulegające biodegradacji

28,7

kompostowanie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów ul. Parkowa 78-650 Mirosławiec

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

2,0

recykling materiałowy

20 01 01

papier i tektura

5,1

recykling materiałowy

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

5,2

kompostowanie

IV. osiągniętY poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania9)

24,52 %

V. poziom recyklingu I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA następujących frakcji odpadów komunalnych: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10) odebranych z obszaru gminy

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych5)

[Mg]

Masa odpadów poddanych recyklingowi5) [Mg]

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia5)

[Mg]

 15 01 01

opakowania z papieru i tektury

2,0

2,0


15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

34,0

34,0


15 01 06

zmieszane odpady opakowaniowe

17,9

17,9


15 01 07

opakowania ze szkła

24,4

24,4


20 01 01

papier i tektura

5,1

5,1


20 01 39

tworzywa sztuczne

7,5

7,5


20 01 40

metale

0,4

0,4


Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła11) [%]

17,01%

VI. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych12) z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych

Kod odebranych odpadów4)

Rodzaj odebranych odpadów4)

Łączna masa odebranych odpadów5)

[Mg]

Masa odpadów poddanych recyklingowi5)

[Mg]

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia5)

[Mg]

Masa odpadów poddanych odzyskowi innymi metodami niż recykling
i ponowne użycie5)

[Mg]Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych11) [%]


VII. liczbA właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne

1091

VIII. LICZBA właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy14)


IX. rodzaj i ilość nieczystoŚci ciekłych odebranych z obszaru gminy

Rodzaj odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych13)

Ilość odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych5)

[m3]

Ścieki bytowe

4558,60 m3

X. DODATKOWE UWAGISprawozdanie sporządzone ze sprawozdań kwartalnych złożonych przez przedsiębiorców świadczących usługi odbierania opadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Mirosławiec.
XI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE

Imię  

Kamila


Nazwisko

Chałupczak

Telefon służbowy15)

67 259 61 42


Faks służbowy15)

67 259 61 88

E-mail służbowy15)

k.chalupczak@miroslawiec.pl

Data

16.06.02014 r.

Podpis i pieczątka15) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta