W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Uchwała Nr XXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2016 r. poz. 4372

                                                                     Uchwała Nr XXIII/190/2016
                                                                     Rady Miejskiej w Mirosławcu

                                                       z dnia 27 października 2016 r.

                                                                     w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016 r. poz.446 i 1579), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r.  poz. 716 i 1579) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.. U. z 2015 r.  poz. 613, zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 183 i poz. 1215, z 2015 r. poz. 251, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1311, poz. 1649 i poz. 1923 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 615, poz. 846, poz. 1228 i  poz. 1579, M. P. z 2015 r. poz. 722 i poz. 723) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec wprowadza się opłatę targową.

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w wysokości 751,65 zł.

2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:

1) wózka ręcznego, ręki , kosza, torby - 5,00 zł;

2) samochodu osobowego, innych samochodów, przyczep, naczep - 34,00 zł;

3) stołu - 21,00 zł,

4) straganu , w przypadku sprzedaży pozostałej - 29,00 zł.

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020,z zastrzeżeniem § 6.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej na terenie targowiska miejskiego w Mirosławcu powierza się Grażynie Czajka zwanej dalej „inkasentem”.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta , o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 40 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał opłatę targową na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XII/107/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane