W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXXIV/286/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie opłaty miejscowej

Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2017 r. poz. 4543

UCHWAŁA NR XXXIV/286/2017

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2017 r. poz.1875), art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19 pkt 1 lit. b), pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, poz. 1428, poz. 1566) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 201, poz. 648, poz. 768, poz. 935, poz. 1428, poz. 1537 ) oraz uchwały Nr XXVII/160/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2008 r., Nr 87, poz. 1839) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu:

1) wprowadza opłatę miejscową;

2) określa wysokość stawki opłaty miejscowej,

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,

4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso;

5) wprowadza obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej oraz określa szczegółowy zakres danych zawartych w tej ewidencji uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej.

§ 2. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w Uchwale Nr XXVII/160/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 87, poz. 1839) .

§ 3. Opłata miejscowa wynosi 2,22 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 4. Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. 

1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Łowicz Wałecki, Drzewoszewo, Orle, Piecnik i Mirosławiec.

3. Pobór opłaty miejscowej powierza się niżej wymienionym :

1) osobom fizycznym:

a) Wandzie i Tadeuszowi Niedźwiedź

b) Wioletcie i Dariuszowi Woźniak

c) Alicji i Marianowi Woźniak

d) Cecylii i Marianowi Wilk

e) Genowefie i Ryszardowi Ciepielewskim

f) Irenie Protić

g) Jolancie Szulc

h) Grażynie i Zdzisławowi Kugiel

2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej:

a) Spółce Philips Lighting Poland sp. z o.o. z siedzibą w Pile;

b) Wytwórni Podkładów Strunobetonowych S.A. z siedzibą w Mirosławiu Ujskim;

c) Klubowi Żeglarskiemu KLIWER z siedzibą w Pile;

§ 6. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokość 25 % zainkasowanych
i terminowo odprowadzonych opłat.

§ 7. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

§ 8. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób,
o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,

- liczbę dni, za które opłata jest pobierana,

- właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,

- łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXIII/191/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października
2016 r. w sprawie opłaty miejscowej.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego