W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XLIII/356/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR XLIII/356/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000 i 1349) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62 i 1000) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 283.567,06 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 31.029,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 121.895,81 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 31.029,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 121.349,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XLII/349/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r. stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "Zakończenie lata 2018" w wysokości 50.000,00 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 29.190.458,55 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.168.709,05 zł,

b) wydatkami w kwocie 29.380.070,94 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.168.709,05zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 189.612,39 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/356/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/356/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/356/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/356/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIII/356/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 283.567,06 zł z tytułu:

- zrealizowanych dochodów z odszkodowania za kradzież mienia na plaży w Łowiczu Wałeckim (rozdział 63095 § 0950) w kwocie 2.413,00 zł,

- otrzymanej dotacji celowej na podstawie Informacji Nr 46 DKS-/3113/46/WS/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 02.08.2018r. na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jst w 2018 roku (rozdział 75109 § 2010) w kwocie 31.029,00 zł,

- niezrealizowanych niewygasających wydatków bieżących ustanowionych na 2018r. (rozdział 75814 § 2990) w kwocie 48.800,00 zł,

- niezrealizowanych niewygasających wydatków majątkowych ustanowionych na 2018r. (rozdział 75814 § 6680) w kwocie 196.671,25 zł,

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) w kwocie ogółem 4.653,81 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 121.895,81 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów związanych z zagospodarowaniem plaży (rozdział 63095 § 4210) w kwocie 2.413,00 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych na pierwsze głosowanie (rozdział 75109 §§ 4170, 4210, 4300) w kwocie 31.029,00 zł,

- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie - środki ochrony środowiska - (rozdział 90004 § 4300) o kwotę 4.653,81 zł,

- nowe zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jabłonkowo„ - dokumentacja techniczna, wykonanie robót i nadzór - (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 35.000,00 zł,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "Zakończenie lata 2018" (rozdział 92109 § 2800) w kwocie 48.800,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 17 sierpnia 2018 r. w kwocie 121.349,00 zł z tego na:

- zadanie pn. "Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w Mirosławcu (strona prawa - odcinek od skrzyżowania z drogą do cmentarza Komunalnego w stronę przejazdu kolejowego)„ - wykonanie I etapu zadania tj. wycinka drzewa kolidującego z nowo zaprojektowanym chodnikiem - (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 5.000,00 zł,

- zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" na opłatę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej (rozdział 63095 § 6050) w kwocie 2.317,00 zł,

- uaktualnienie planu finansowego w programie RPO WZ Kontrakt Samorządowy - działania porządkowe po podpisanych umowach w ramach projektu pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" na zakup wyposażenia (rozdział 80101 § 4219) w kwocie 15.000,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Mirosławcu na wydatek związany z integracją systemów alarmowych pracowni komputerowej (rozdział 80101 § 4300) w kwocie 3.198,00 zł,

- dokonanie zmian w planie finansowym Miejko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu między działami 852 i 855 ogółem w kwocie 16.500,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług sprzątania powierzchni utwardzonych (rozdział 90003 § 4300) w kwocie 38.134,00 zł,

- nowe zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jabłonkowo„ - dokumentacja techniczna, wykonanie robót i nadzór - (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 40.000,00 zł,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "Zakończenie lata 2018" (rozdział 92109 § 2800) w kwocie 1.200,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 161.671,25 zł do kwoty 1.890.741,47 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane