W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XLII/349/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Dz.Urz.Woj.Zachpom.2018 r. poz.3120

                                               UCHWAŁA
NR XLII/349/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 52.805,44 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 295.668,44 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 344.956,46 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/325/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2018 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r. stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 28.825.030,23 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.055.818,79 zł,

b) wydatkami w kwocie 29.176.313,87 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.055.818,79 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 351.283,64 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/349/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/349/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/349/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/349/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/349/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 52.805,44 zł z tytułu:

- zrealizowanych dochodów z odszkodowania za wybite szyby na przystanku autobusowym w Toporzyku (rozdział 60004 § 0950) w kwocie 800,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830, 0870, 0940, 0960) ogółem w kwocie 7.066,00 zł,

- zrealizowanych dochodów z odszkodowania za uszkodzoną lampę oświetlenia drogowego na ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (rozdział 90015 § 0950) w kwocie 7.805,00 zł,

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) w kwocie ogółem 37.134,44 zł,

- zrealizowanych dochodów ze sprzedaży działek stanowiących drogi nie ujętych w planie finansowym rozdziału 60016 § 0770 i aktualizacja planu (przemieszczenie z rozdziału 01095 i z rozdziału 70005 - w § 0770) ogółem w kwocie 97.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem 295.668,44 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z upływem roku budżetowego 2017, których termin wydatkowania upływa w dniu 30.06.2018 r. ogółem w kwocie 161.206,00 zł związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych na poniższe zadania inwestycyjne:

1.  budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Wałecki - zadanie kontynuowane (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 40.393,00 zł,

2.  przebudowa ul. Kościuszki, Kościelnej, Młyńskiej i Krótkiej w Mirosławcu - zadanie kontynuowane (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 44.000,00 zł,

3.  budowa ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo - zadanie kontynuowane (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 16.000,00 zł,

4.  przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki na dwa lokale mieszkalne - zadanie kontynuowane (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 3.101,00 zł,

5. przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium - zadanie kontynuowane - (rozdział 71035 § 6050) w kwocie 10.332,00 zł,

6.  budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo - zadanie kontynuowane - (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 10.000,00 zł,

7.  przebudowa układu pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Próchnowie wraz z przebudową instalacji wewnętrznych - zadanie kontynuowane - (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 1.845,00 zł,

8.   budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie kontynuowane - (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 30.000,00 zł,

9. rozbudowa i przebudowa zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z instalacją przeznaczoną do zasilania organizowanych imprez - zadanie kontynuowane - (rozdział 92601 § 6050) w kwocie 5.535,00 zł,

- zakup usług remontowych - przystanki autobusowe (rozdział 60004 § 4270) w kwocie 800,00 zł,

- nowe zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie Mirosławca" - środki zostaną przeznaczone na wymianę kamery na bloku przy ul. Wolności 22 oraz na zainstalowanie kamery w nowym punkcie na Placu Wolności 4 (rozdział 75495 § 6050) w kwocie 13.899,00 zł,

- zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów (rozdział 80101 §§ 4210, 4260, 4530) ogółem w kwocie 7.066,00 zł,

- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie - środki ochrony środowiska - (rozdział 90004 § 4300) o kwotę 37.134,44 zł,

- zakup usług remontowych związanych z oświetleniem placów i dróg (rozdział 90015 § 4270) w kwocie 7.805,00 zł,

- nowe zadanie pn. "Budowa siłowni pod chmurką w Piecniku„ - dokumentacja, zakup urządzeń i materiałów - (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 15.758,00 zł,

- realizację kolejnego etapu zadania pn. "Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania - Odkrywamy historię - zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)„ - dokumentacja i roboty (rozdział 92120 § 6580) w kwocie 52.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie 344.956,46 zł z tego na:

- zakup materiałów do ustawienia tablic informacyjnych w ramach zadań związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi (rozdział 01010 § 4210) w kwocie 177,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Wałecki (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 407,00 zł,

- zakup usług remontowych - drogi gminne (rozdział 60016 § 4270) w kwocie 5.363,00 zł,

- zabezpieczenie środków na przygotowanie Studium Wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WZ na zadanie pn. "Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo" wspólnie z gminami; Drawno, Drawsko Pomorskie, Czaplinek, Złocieniec i Lokalną Organizacja Turystyczną "Wokół Drawy„ jako grupy partnerskiej (rozdział 63095 § 4300) w kwocie 10.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z upływem roku budżetowego 2017, których termin wydatkowania upływa w dniu 30.06.2018 r. związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec (rozdział 71004 § 4300) w kwocie 48.800,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012 §§ 4300, 4520) ogółem w kwocie 1.371,00 zł,

- zakup usług opracowania procedur dotyczących wdrożenia Mechanizmu Podzielonej Płatności w gminie (rozdział 75095 § 4300) w kwocie 5.535,00 zł,

- zabezpieczenie środków na ubezpieczenie samochodu strażackiego Mercedes Benz - składka OC, AC i NNW (rozdział 75412 § 4430) ogółem w kwocie 3.500,00 zł,

- uaktualnienie planu finansowego w jednostkach realizujących program RPO WZ - Kontrakt Samorządowy - działania porządkowe po podpisanych umowach (rozdział 80101) ogółem w kwocie 224.321,46 zł, z tego;

1. przemieszczenia w ramach projektu pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych"

a) w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ogółem w kwocie 208.391,50 zł,

2. przemieszczenia w ramach projektu pn. "Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach w GiM Mirosławiec"

a) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu ogółem w kwocie 11.570,17 zł,

b) w Szkole Podstawowej w Piecniku ogółem w kwocie 4.359,79 zł,

- dokonanie zmian w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu między działami 852 i 855 ogółem w kwocie 15.082,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych - naprawa kanalizacji deszczowej (rozdział 90001 § 4270) w kwocie 8.800,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie - (rozdział 90004 §§ 4210, 4300) ogółem w kwocie 10.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej - oświetlenie placów i dróg (rozdział 90015 § 4260) w kwocie 2.100,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup materiałów i usług do bieżącej naprawy chodników (rozdział 90095 §§ 4210, 4270) ogółem w kwocie 6.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na opracowanie Planu Ochrony Środowiska na lata 2018-2022 (rozdział 90095 § 4300) ogółem w kwocie 3.500,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 242.863,00 zł do kwoty 2.052.412,72 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego