W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku.


SPRAWOZDANIE

z działalności Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku.

I. Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Mirosławcu została powołana Uchwałą Nr XXII/121/97 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 kwietnia 1997 roku. W związku ze zmianą przepisów od 2002 roku Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są powoływane przez Burmistrzów. 

Komisja w 2023 roku działała w następującym składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Monika Stąporek,

2. Sekretarz Komisji – Daniel Gbur,

3. Członek Komisji –  Sylwia Kaszeń,

4. Członek Komisji – Marta Gardzińska,

5. Członek Komisji – Piotr Saryczew,

6. Członek Komisji –  Ks. Edward Matyśniak (odwołany 03.10.2023 r.)

7. Członek Komisji – Elżbieta Rębecka – Sabak,

8. Członek Komisji – Krystyna Kozakiewicz.

W 2023 roku odbyło się 6 posiedzeń Komisji, w których frekwencja wyniosła około 93,75%. Członkowie Komisji posiadają podstawowe przeszkolenie
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które wymagane jest przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Członkowie Komisji byli bezpośrednio zaangażowani w realizację zadań Programu w części dotyczącej zadań Komisji.

II. Do Komisji wpłynęło 15 pism informujących o interwencjach w sprawie nadużywania alkoholu. Wśród tych pism 4 dotyczył skierowania wniosków na leczenie odwykowe. Wnioski zostały złożone przez:

- Policję – 3 wnioski (1 wniosek skierowany do sądu, 2 wnioski skierowane na posiedzenie MGKRPA – rozmowa motywująca),

- Zespół interdyscyplinarny – 1 wniosek – skierowany na posiedzenie MGKRPA – rozmowa motywująca.

III. Komisja opracowała projekt Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024.

IV. Realizacja Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1.           W 2023 roku w Ośrodku Kultury w Mirosławcu działały Punkty Konsultacyjne:

1) Punkt Konsultacyjny prowadzony przez specjalistę terapii uzależnień działający w każdy 2 i 4 wtorek miesiąca w godzinach 17.00 – 19.00. Z pomocy terapeutycznej w 2023 roku skorzystało łącznie 110 osób:

- osoby uzależnione od alkoholu – 90 osób, 

- osoby uzależnione od alkoholu i innych używek wspólnie takich jak nikotyna
i narkotyki - 10 osób, 

- uzależnienia od telefonu, gier komputerowych, sytuacji ryzykownych, przemoc w rodzinie: 10 osób. 

Spośród wszystkich korzystających z porad, 10 osób zostało zmotywowanych do podjęcia terapii, z której regularnie (cotygodniowo) korzystają. 

2) Punkt Konsultacyjny prowadzony przez psychologa działający w każdą 1 i 3 środę miesiąca w godzinach 15.30 – 18.30. 

Z pomocy psychologicznej w 2023 roku łącznie skorzystało 70 osób, z czego głównie osoby uzależnione od alkoholu, osoby współuzależnione jak i osoby doświadczające przemocy w rodzinie.

2. Mieszkańcy Gminy korzystali także z usług Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie, działający przy NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Wałczu.

W Punkcie Konsultacyjnym udzielono 78 porad, w tym:

- 30 porad dla osób uzależnionych od alkoholu, 

- 24 porady dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu lub nadużywających alkoholu, 

- 24 porady w związku z trudnościami życiowymi, adaptacyjnymi, finansowymi – gdzie w większości przypadków „w tle” były współistniejące problemy alkoholowe – własne lub w rodzinie.

Czas trwania jednej porady: od 30 minut (przyjęcie problemu, wstępna ocena, udzielenie informacji) do 90 minut (wysłuchania pełnej relacji, diagnoza, psychoedukacja i psychoterapia).

Terapię osób uzależnionych prowadzili:

- specjalista psychologii klinicznej,

- psycholog – certyfikowany psychoterapeuta uzależnień,

- certyfikowany instruktor terapii uzależnień.
 
3. Funkcjonował również Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej w Wałczu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie udzielano konsultacji i porad dotyczących spraw przemocy w rodzinie, uzależnień oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych mieszkańcom Gminy Mirosławiec, w tym:

- pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie – 12 osób 

- pomoc prawna dla rodzin z problemem przemocy domowej i znajdujących się w sytuacjach kryzysowych – 6 osób, 

- zajęcia edukacyjno - terapeutyczne dla rodzin z problemem przemocy domowej – 5 osób.

4. Świetlice środowiskowe. 

W 2023 roku dzięki możliwości uczęszczania na zajęcia w świetlicach, dzieci miały zapewnioną pomoc w nauce. Zajęcia prowadzone w świetlicach wspierają rozwój ich zdolności, umiejętności oraz zainteresowań, zmniejszając kłopoty wychowawcze.

W placówkach wychowankowie uczyli się pożytecznego spędzania czasu wolnego, wyrabiania nawyków kulturalnej rozrywki, współpracy w grupie czy zachowań
i umiejętności potrzebnych do współżycia w rodzinie i grupie rówieśniczej.

Do zadań priorytetowych świetlic należy uatrakcyjnienie i organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

5. Placówka Wsparcia Dziennego - celem funkcjonowania placówki wsparcia dziennego jest zapewnienie specjalistycznej opieki i wychowania, w tym: pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, organizacja zajęć sportowych i zabaw, zajęć muzycznych, plastycznych, a także terapii psychologicznej, pedagogicznej, socjoterapii lub logopedii. Placówka zlokalizowana jest w Mirosławcu Górnym
i działa w ramach struktury MGOPS w Mirosławcu. Placówka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6. Programy profilaktyczne realizowane w 2023 roku: 

- Program „Zielone Lato w Mieście 2023” – program realizowany w okresie od 25 sierpnia do 2 września 2023 roku przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu. Celem programu było dostarczenie dzieciom ciekawych propozycji zajęć o walorach kształcących, uchronienie przed zjawiskiem nudy i szukania rozrywki dla tzw. zabicia czasu. Istotną częścią programu była jego funkcja profilaktyczna (przekazywanie dzieciom właściwych wzorców postaw podczas spędzania wolnego czasu i zabawy). Projekt był realizowany w Ośrodku Kultury
w Mirosławcu oraz w podległych świetlicach, z którego skorzystało 91 uczestników.

- Program profilaktyczny „STOP DOPALACZOM” – program realizowany w dniu 9 września 2023 roku przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu, w którym udział wzięło łącznie około 300 osób. Program został przeprowadzony podczas organizowanego 3 Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich i Organizacji Pozarządowych. Program był skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej oraz rodziców. Promowano zdrowy styl życia , serwowano świeżo wyciskane soki z owoców, zorganizowano warsztaty artystyczne oraz prowadzona była kampania informacyjna dotycząca zapobiegania różnego rodzaju uzależnieniom,

- Dnia 6 października 2023 roku sfinansowano imprezę otwierającą nowopowstały tor rowerowy PUMPTRACK – podczas imprezy dzięki zainteresowaniu dzieci i młodzieży sportem można skutecznie odwieść je od popadania w różnego rodzaju nałogi. Ogromną atrakcją okazał się Fruit Bike – rower stacjonarny na którym za pomocą siły nóg i pedałowania dzieci mogły „wykręcić sobie” owocowe koktajle. Podczas otwarcia przeprowadzono szkolenia
i instruktaże mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. Dodatkowo zwracano uwagę na konieczność jazdy w kasku oraz zakazu jazdy pod wpływem alkoholu i jakichkolwiek środków odurzających,

- „Uzależnieniom mówimy NIE” – działania skierowane były do dzieci
i młodzieży oraz osób dorosłych. Projekt zakładał spotkania profilaktyczne
z terapeutą  ds. uzależnień. Poruszane zagadnienia dotyczyły niebezpiecznych i ryzykownych zachowań związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz innych używek psychoaktywnych. W programie brało udział 70 osób z czego 40 to dzieci i młodzież a 30 to osoby dorosłe.

- Jesień w Profilaktyce – w realizacji programu udział wzięło 160 osób. Działania były skierowane do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Projekt zakładał integracje międzypokoleniową oraz kulturową uczestników zajęć przez organizacje warsztatów profilaktycznych, artystycznych oraz spotkania podsumowującego program z dydaktykiem ds. uzależnień. Podczas realizacji programu poruszane były zagadnienia dotyczące niebezpiecznych i ryzykownych zachowań związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz innych używek psychoaktywnych.

- Autorski program „Nikotyna, Alkohol i inne używki” – program realizowany przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu, w ramach programu zrealizowano cykl zajęć warsztatowych w których łącznie wzięło udział około 600 uczestników. Akcja została zaprojektowana tak  by udział w wydarzeniu brały całe rodziny, zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Podczas wielu spotkań, zostały zebrane wnioski do analizy w jaki sposób można działać by powstrzymywać dzieci i młodzież  od sięgania po różnego rodzaju używki.

- Bezpieczne Dziecko – program profilaktyczny realizowany przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu przeznaczony był dla odbiorcy w wieku 6 do 15 lat
i opiekunów, dziadków. Obejmował on prace wychowawczo-profilaktyczną nad całością osobowości dziecka z uwzględnieniem kształtowania sfery psychicznej, duchowej i fizycznej.

Podsumowując w zajęciach udział wzięło blisko 300 uczestników (dzieci, rodziców oraz dziadków). Zajęcia odbywały się w świetlicach wiejskich zlokalizowanych
w miejscowościach: Mirosławiec, Mirosławiec Górny, Łowicz Wałecki, Orle, Hanki, Bronikowo, Jadwiżyn, Próchnowo, Piecnik, Jabłonowo.

Podczas realizacji programu czynną współpracę podjęto z Komendą Powiatową Policji w Wałczu, 12 Bazą Bezzałogowych Statków Powietrznych, Ochotniczą Strażą Pożarną w Mirosławcu oraz Piecniku, Urzędem Miejskim w Mirosławcu
i Nadleśnictwem Mirosławiec. 

- Piknik Rodzinny - (w ramach kampanii Postaw na Rodzinę). Pogoda nie była sprzyjająca, jednak nie wystraszyła mieszkańców, którzy skorzystali|
z przygotowanych dla nich atrakcji. Dla zgłoszonych wcześniej drużyn odbyły się rozgrywki w siatkówkę, w których I miejsce zajęła drużyna OSP Mirosławiec,
II miejsce sołectwo Piecnik, natomiast III miejsce na podium zajęli zaproszeni harcerze z Hufca ZHP Rumia im. I Brygady Pancernej WP i Hufca ZHP Gdynia (stacjonujący na Harcówce w Piecniku). Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się przejażdżki łódką motorową z OSP Piecnik, Koła Wędkarskiego SUM oraz animacje dla dzieci z Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu. Deszcz trochę pokrzyżował plany i wspólne śpiewanie przy ognisku zamiast przy ognisku odbyło się pod zadaszeniem. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu sfinansowała dla każdego przy ognisku kiełbaskę w ramach kampanii "Postaw na rodzinę".

-  turniej profilaktyczny (Mistrzostwa Mirosławca w grze 1 na 1 w Piłkę Nożną) – turniej odbył się w kilku kategoriach (zarówno wiekowych jak
i z podziałem na chłopców i dziewczęta), którego celem była  możliwość spędzenia wolnego czasu podejmując aktywność fizyczną, alternatywę spędzenia wolnego czasu odciągając od różnego rodzaju  używek i uzależnień.

7. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Mirosławcu sfinansowała:

- realizacje spektakli dla dzieci z Przedszkola Słoneczko w Mirosławcu.

8. Nowy członek MGKRPA w Mirosławcu odbył szkolenie podstawowe dla nowych członków oraz uzyskał certyfikat. Szkolenie odbyło się 21 lutego 2023 roku.

 

Powiadom znajomego