W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

SPRAWOZDANIE z działalności Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku

 
SPRAWOZDANIE
z działalności Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku.


I. Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Mirosławcu została powołana Uchwałą Nr XXII/121/97 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 kwietnia 1997 roku. W związku ze zmianą przepisów od 2002 roku Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są powoływane przez Burmistrzów.
Komisja w 2022 roku działała w następującym składzie:
1. Przewodniczący Komisji – Monika Stąporek,
2. Sekretarz Komisji – Daniel Gbur,
3. Członek Komisji –  Sylwia Kaszeń,
4. Członek Komisji – Marta Gardzińska,
5. Członek Komisji – Ewa Gucze,
6. Członek Komisji –  Ks. Edward Matyśniak,
7. Członek Komisji – Elżbieta Rębecka – Sabak,
8. Członek Komisji – Krystyna Kozakiewicz.
W 2022 roku odbyły się 4 posiedzenia Komisji, w których frekwencja wyniosła około 97%. Członkowie Komisji posiadają podstawowe przeszkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które wymagane jest przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Członkowie Komisji byli bezpośrednio zaangażowani w realizację zadań Programu w części dotyczącej zadań Komisji.
II. Do Komisji wpłynęło 9 pism informujących o interwencjach w sprawie nadużywania alkoholu. Wśród tych pism 2 dotyczyły skierowania wniosków na leczenie odwykowe. Wnioski zostały złożone przez:
- Policję – 1 wniosek,
- członków rodziny – 1 wniosek.
III. Komisja opracowała projekt Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023.
IV. Realizacja Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. W 2022 roku w Ośrodku Kultury w Mirosławcu funkcjonował Punkt Konsultacyjny, w którym można było uzyskać specjalistyczne wsparcie
i poradnictwo psychologiczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz opiekę terapeutyczną dla mieszkańców Gminy Mirosławiec.
Z pomocy terapeutycznej w 2022 roku skorzystało:
- osoby uzależnione - 72 osoby (porady, konsultacje, motywowanie do leczenia),
- współuzależnione – 9 osób (porady),
Spośród wszystkich osób 4 osoby zostały zmotywowane do podjęcia terapii.
2. Mieszkańcy Gminy korzystali także z usług Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie, działający przy NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Wałczu.
W Punkcie Konsultacyjnym udzielono 60 porad, w tym:
a) 46 porad dla 19 osób uzależnionych od alkoholu,
b) 10 porad dla 7 osób - członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu lub nadużywających alkoholu,
c) 4 porady dla 4 osób w związku z trudnościami życiowymi, adaptacyjnymi
i finansowymi, gdzie w większości przypadków „w tle” były współistniejące problemy alkoholowe – własne lub w rodzinie.
Czas trwania jednej porady: od 30 minut (przyjęcie problemu, wstępna ocena, udzielenie informacji) do 90 minut (wysłuchania pełnej relacji, diagnoza, psychoedukacja i psychoterapia).
W roku 2022 były prowadzone systematycznie dwie grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu – we wtorki: w godzinach popołudniowych tj. od 1600 do 1900; w roku 2022 w pełni dostępne były wszystkie świadczenia zdrowotne grupowe i indywidualne. Konsultacji indywidualnych udzielano we wtorki w godzinach 1000 do 1200 oraz innych terminach uzgodnionych indywidualnie. Osoby przyjezdne z terenu gminy Mirosławiec korzystały zarówno z grup terapeutycznych, jak i porad indywidualnych. Członkowie rodzin uzależnionych i ofiar przemocy korzystały z porad indywidualnych. 
Terapię osób uzależnionych prowadzili:
- specjalista psychologii klinicznej,
- psycholog – certyfikowany psychoterapeuta uzależnień,
- certyfikowany instruktor terapii uzależnień.
3. Funkcjonował również Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej w Wałczu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie udzielano konsultacji i porad dotyczących spraw przemocy w rodzinie, uzależnień oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych mieszkańcom Gminy Mirosławiec, w tym:
- pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin - z pomocy skorzystało 12 osób,
- realizacja programu terapeutycznego dla ofiar przemocy i sprawców przemocy w rodzinie - z pomocy skorzystały  15 osób.
4. Świetlice środowiskowe.
W 2022 roku dzięki możliwości uczęszczania na zajęcia w świetlicach, dzieci miały zapewnioną pomoc w nauce. Zajęcia prowadzone w świetlicach wspierają rozwój ich zdolności, umiejętności oraz zainteresowań, zmniejszając kłopoty wychowawcze.
W placówkach wychowankowie uczyli się pożytecznego spędzania czasu wolnego, wyrabiania nawyków kulturalnej rozrywki, współpracy w grupie czy zachowań i umiejętności potrzebnych do współżycia w rodzinie i grupie rówieśniczej.
Do zadań priorytetowych świetlic należy uatrakcyjnienie i organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
5. Placówka Wsparcia Dziennego – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu od września 2022 roku realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. ,,Silni w rodzinie”, zakładający m.in. utworzenie placówki wsparcia dziennego, gdzie zaplanowano specjalistyczną opiekę i wychowanie: pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zajęcia sportowe i zabawy, zajęcia językowe, muzyczne, plastyczne, a także terapię psychologiczną, pedagogiczną, socjoterapię lub logopedię. W ramach projektu zaplanowano indywidualne plany wsparcia dla rodziny, organizację szkolenia z kompetencji wychowawczych, treningi i wydarzenia środowiskowe. Placówka Wsparcia Dziennego działa w Mirosławcu Górnym. Wsparciem objęto 36 rodzin, w tym 60 dzieci.
6. Programy profilaktyczne realizowane w 2022 roku:
- program „Ferie bez nudy 2022” – program realizowany w okresie od 29 stycznia do 11 lutego 2022 roku przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu. Celem programu było dostarczenie dzieciom ciekawych propozycji zajęć o walorach kształcących, uchronienie przed zjawiskiem nudy i szukania rozrywki dla tzw. zabicia czasu. Istotną częścią programu była jego funkcja profilaktyczna (dostarczanie dzieciom umiejętności z zakresu edukacji emocjonalnej oraz profilaktyki uzależnień, kontynuacja kampanii „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc”, uświadomienie dzieciom że używki są szkodliwe dla zdrowia, itp.),
- program profilaktyczny „Jesień w profilaktyce” – program realizowany od
3 do 31 października 2022 roku przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu, w którym udział wzięło łącznie 120 osób (80 osób w wieku 60+, 40 uczestników w wieku od 7do 15 r.ż.). Podczas realizacji programu prowadzone były spotkania profilaktyczne z terapeutą – psychologiem. Przygotowana i dostosowana przez prowadzącego uniwersalna formuła spotkań z uczestnikami zajęć, która pozwoliła na otwarcie się uczestników oraz przełamanie bariery uczestnik – uczestnik czy uczestnik – terapeuta.
Zagadnienia poruszane podczas warsztatów dotyczyły niebezpiecznych
i ryzykownych zachowań związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz innych używek psychoaktywnych.
W warsztatach została wykorzystana tzw. patchworkowa metoda warsztatowa, która polega na wymianie doświadczeń grup mieszanych, możliwości poznania zalet pracy grupowej oraz zachęcenia do wspólnych spotkań i warsztatów osoby, które wzbraniały się przed taką formą spędzania wolnego czasu. Ponadto przeprowadzono warsztaty ruchowe w ramach realizowanego projektu dla uczestników. Dodatkowymi elementami dołączonymi do programu były zajęcia z sensoplastyki, które pozwoliły uczestnikom wyciszyć się oraz bezpiecznie odreagować nagromadzone emocje jak również zajęcia kulinarne ze zdrowego odżywiania się,
- Autorski program „Nikotyna, Alkohol i inne używki – powiedz nie” – program realizowany przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu w ramach programu zrealizowano cykl zajęć warsztatowych (łącznie około 40 godzin), które poruszały tematykę uzależnień i promocję zdrowia. Zrealizowano zajęcia plastyczne, w których uczestnicy eksponowali swoją ekspresję plastyczną na tematy związane z uzależnieniami. Zrealizowano również cykl zajęć na temat promocji zdrowia: Stres – pokonać czy polubić?; Wypoczynek bierny czy aktywny?; Higiena pracy umysłowej – nauka tradycyjna i zdalna w jaki sposób wpłynęła na zachowania uczestników związane z uzależnieniami; Zdrowe odżywianie.
- Bezpieczne Dziecko – program profilaktyczny realizowany przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu z udziałem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu, Szkoły Podstawowej w Piecniku, Przedszkola Słoneczko w Mirosławcu oraz świetlic wiejskich w miejscowościach: Mirosławiec, Mirosławiec Górny, Łowicz Wałecki, Orle, Hanki, Bronikowo, Jadwiżyn, Próchnowo, Piecnik, Jabłonowo. Program realizowany w okresie od 26 maja do 13 czerwca 2022 roku. Kierowany był dla odbiorców w wieku od 6 do 15 lat oraz dla opiekunów, dziadków, itd.
Obejmował on pracę wychowawczo-profilaktyczną nad całością osobowości dziecka z uwzględnieniem kształtowania sfery psychicznej, duchowej i fizycznej. Celem programu było między innymi kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu a nawet życiu. Zadania zostały zrealizowane poprzez wyposażenie dzieci w niezbędne umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
- rekomendowane programy profilaktyczne realizowane w Szkole Podstawowej
w Mirosławcu, prowadzone przez edukatora z Agencji Profilaktyki i Terapii Uzależnień ze Szczecina. Uczniowie klas II (40 osób) uczestniczyli w programie „Cukierki”, klas IV (50 osób) brały udział w programie „Spójrz inaczej na agresję”, natomiast uczniowie klas V, VI i VII (w dwóch grupach – w sumie 100 osób) uczestniczyli w programie profilaktycznym „Debata”.
7. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Mirosławcu sfinansowała:
- realizacje spektakli dla dzieci z Samorządowego Przedszkola Słoneczko
w Mirosławcu oraz dzieci ze Szkół Podstawowych w Mirosławcu i Piecniku
(w 2022 roku spektakle zarówno w szkołach i w przedszkolu odbyły się stacjonarnie),
- warsztaty i konsultacje psychologiczne oraz socjoterapeutyczne dla instruktorów Ośrodka Kultury w Mirosławcu realizujących zadania na świetlicach wiejskich (warsztaty prowadził psycholog-terapeuta p. Przemysław Wojnarowski),
- spotkanie profilaktyczne z terapeutą uzależnień. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Mirosławcu i było poświęcone profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży od telefonów, mediów społecznościowych oraz napojów energetycznych. W spotkaniu brały udział zarówno dzieci i młodzież jak i rodzice.
8. Członkowie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu 4 października 2022 roku uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym profilaktyki uzależnień. 

 

Powiadom znajomego