W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6721.1.2023.DB – obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla części działki o nr 8278, położonej w obrębie 0034 Mirosławiec 34 w celu powiększenia terenu istniejącego Głównego Punktu Zasilania.

Mirosławiec, dnia 26 stycznia 2023 r.
Urząd Miejski w Mirosławcu                             
ul. Wolności 37,
78-650 Mirosławiec
IGN.6721.1.2023.DB

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  MIROSŁAWCA
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mirosławcu Uchwały Nr L/388/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotem opracowania planu miejscowego jest wyznaczenie terenu na potrzeby powiększenia istniejącego Głównego Punktu Zasilania w Mirosławcu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, e-mail: urzad@miroslawiec.pl w terminie do dnia  16 lutego 2023 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Mirosławca.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
26 stycznia 2023 r.

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec, na tablicach i słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta  oraz w BIP UM Mirosławiec w dniu 26 stycznia 2023 r. 

Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP
UM w Mirosławcu: od 26 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanej dalej RODO (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – 04.05.2016 r. 119/1) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Mirosławca z siedzibą w Mirosławcu przy ul. Wolności 37.
W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem iodo@miroslawiec.pl
Zbieranie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procedury planistycznej zmierzającej do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.). 
Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodanie danych wynikają z ustaw odrębnych.
Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania,) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki

Powiadom znajomego