Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o naborze partnera

I . Opis projektu:

Zgodnie z art. 33 ustawy  z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1431),  Gmina i Miasto  Mirosławiec z siedzibą przy ulicy Wolności 37, 78-650 Mirosławiec ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych  do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

II. Cel projektu:

Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie: utworzenia i utrzymania klubów seniora, rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Gminy Mirosławiec.

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Mirosławiec  przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

IV. Typy działań przewidziane do realizacji

Świadczenie usług społecznych (m.in. pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych) w celu zwiększenia ich dostępności w tym:

1. Rozwój usług asystenckich  (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób niesamodzielnych), w tym:

a) wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez wsparcie dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz usług asystenckich (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie i szkolenie nowych opiekunów i asystentów);

b) inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, przewóz osoby niesamodzielnej lub personelu sprawującego opiekę związane bezpośrednio z usługami świadczonymi osobie niesamodzielnej w ramach projektu),

c) wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieki, systemów przywoławczych,  systemów informacyjnych na temat dostępności usług społecznych;

d) sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia

e) poradnictwo, w tym psychologiczne i pedagogiczne oraz umożliwienie edukacji, w tym szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń dla opiekunów faktycznych (w tym pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych),

f) wsparcie faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych (w tym pomocników domowych, szkolenia, doradztwo, pomoc psychologiczna, opiekę wytchnieniową, grupy samopomocowe, wsparcie za pośrednictwem instytucji w zakresie zdiagnozowanych potrzeb opiekunów),

g) wsparcie pracodawców zatrudniających osoby z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawne (np. w formule trenera pracodawcy)

h) pomoc specjalistyczna dla rodzin, w których funkcjonują osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawne  (w tym pomoc psychologiczna i oferta diagnostyczno – terapeutyczna dla ww. członków rodzin).

V. Wymagania wobec partnera:

1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

2. Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej i/lub organizacją pozarządową działającą w obszarze włączenia społecznego

3. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych.

VI. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt

b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt

c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),

b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;

c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług asystenckich i/lub opiekuńczych oraz doświadczenia w świadczeniu usług asystenckich i/lub opiekuńczych

VIII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

a) być sporządzone w języku polskim; formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;

d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,

e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO WZP oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO  WZP .

f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn.  zm.).

VII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 3 dni od daty zakończenia naboru.

2. Z wybranym partnerem zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.

3. Od decyzji Burmistrza Mirosławca  nie przysługuje odwołanie.

4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

VIII. Sposób i termin składania ofert:

1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej ( liczy się data wpływu) na adres: Urząd Miejski w Mirosławcu z siedzibą przy ulicy Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 7.6 ”.

3. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 20.05.2019 R.

Informacje:  urzad@miroslawwiec.pl, tel. 067 2596186; mgops_miroslawiec@neo.pl  , tel. 067 2595853,

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 41
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Formularz oferty

Otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu w ramach
Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

Informacje o podmiocie

1.Nazwa2.Forma organizacyjna


3.NIP


4.   REGON


5.Adres


6.E-mail:


7.Osoba reprezentująca


7.1 Imię:


7.2 Nazwisko:


7.3 Telefon:


7.4 E-mail:


8.Osoba do kontaktów roboczych


8.1 Imię:


8.2 Nazwisko:


8.3 Telefon:


8.4E-mail:


8.5 Fax:
I.Kryteria wyboru


KRYTERIA FORMALNE


Oferent nie jest  podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

Tak/Nie

Oferent  jest  podmiotem ekonomii społecznej i/lub organizacją pozarządową działającą w obszarze włączenia społecznego

Tak/Nie

Oferent  posiada doświadczenie w świadczeniu usług społecznych

Tak/Nie

KRYTERIA MERYTORYCZNE

Maksymalna liczba punktów

Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa; zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera:

4 pkt

Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe):

4 pkt

Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze; opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług asystenckich i/lub opiekuńczych oraz doświadczenia w świadczeniu usług asystenckich i/lub opiekuńczych:

2 pkt

Oświadczenie

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej Ofercie są zgodne z prawdą. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszej Oferty komisji konkursowej oraz upublicznienie informacji na temat przedstawionych propozycji dotyczących Partnerstwa.

…………………………….……………………………...

(Data i podpis osoby upoważnionej)

…………………………….……………………………...

(Data i podpis osoby upoważnionej)

Załączniki do oferty:

1. ……………………………;

2. ……………………………;

3. ……………………………;

4. ……………………………;

5. …………………………….


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij