W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Uchała Nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów leśnychw pasie linii elektroenergetycznej 110kV w obrębach ewidencyjnych Mirosławiec 34 i Łowicz Wałecki

UCHWAŁA NR XXIII/198/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów leśnych w pasie linii elektroenergetycznej 110kV w obrębach ewidencyjnych Mirosławiec 34 i Łowicz Wałecki

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Ustalenia wstępne

§ 1. 

1. Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/133/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2012 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów leśnych w pasie linii elektroenergetycznej 110kV w obrębach ewidencyjnych Mirosławiec 34 i Łowicz Wałecki, po stwierdzeniu, że niniejsza uchwała nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirosławiec, przyjętego Uchwałą Nr XXX/183/2002 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 9 października 2002 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem”.

2. Przedmiotem planu są tereny infrastruktury technicznej, tereny lasów, tereny rolne, tereny wód powierzchniowych, a także tereny dróg.

3. Plan obejmuje 3 obszary o łącznej powierzchni ok. 13 ha, położone w obrębach geodezyjnych Mirosławiec 34 i Łowicz Wałecki.

4. Granice planu przedstawione zostały na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki do uchwały:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000, podzielony na 3 arkusze;

2) załącznik nr 2 – wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirosławiec;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania;

4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

6. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) „linii rozgraniczającej” – należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania;

2) „korytarzu technicznym” – należy przez to rozumieć pas terenu, którego osią podłużną jest rzut poziomy osi sieci infrastruktury technicznej, a wymiarem poprzecznym jest szerokość określona na rysunku planu.

7. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 2.

Ustalenia ogólne

§ 2. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. Zakazuje się lokalizacji budynków.

2. Zakazuje się lokalizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych.

3. Zakazuje się lokalizacji reklam wolnostojących oraz banerów reklamowych.

§ 3. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych:
1. Ustala się, że terenem przestrzeni publicznej jest teren publicznej drogi dojazdowej oznaczony symbolem KDD.

2. Zasady kształtowania przestrzeni publicznej określa się w ustaleniach szczegółowych.

§ 4. W zakresie łączenia i podziału nieruchomości dopuszcza się łączenie i podział na działki o dowolnych parametrach, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 5. Nie wyznacza się terenów przeznaczonych do scalania i podziału nieruchomości.

§ 6. Nie określa się zasad tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 7. W zakresie ochrony środowiska i przyrody:

1. Nakazuje się stosować rozwiązania wykluczające możliwość ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń i fal elektromagnetycznych do środowiska.

2. Nakazuje się stosować rozwiązania zabezpieczające przed porażeniem prądem i ładunkami elektrostatycznymi.

3. Nakazuje się stosować rozwiązania służące ochronie zasobów Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 125 „Wałcz – Piła”, w granicach którego znajduje się obszar objęty planem:

1) nakazuje się aby poziom uciążliwości inwestycji spełniał wymagania wynikające z przepisów odrębnych;

2) nakazuje się zachowanie terenów podmokłych i rozlewisk, znajdujących się w granicach planu;

3) zakazuje się lokalizowania słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia na odcinkach oznaczonych na rysunku planu;

4) nakazuje się rekultywację terenu po zakończeniu prac związanych z realizacją infrastruktury technicznej;

5) nakazuje się postępować zgodnie z przepisami odrębnymi w przypadku prac prowadzonych w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy” oraz użytków ekologicznych UE-36 i UE-60, oznaczonych na rysunku planu.

§ 8. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i krajobrazu kulturowego:

1. Nakazuje się postępować zgodnie z przepisami odrębnymi w przypadku prac ziemnych prowadzonych w granicach stanowiska archeologicznego, oznaczonego na rysunku planu.

2. Nakazuje się postępować zgodnie z przepisami odrębnymi w przypadku ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku podczas prowadzania prac budowlanych i ziemnych.

§ 9. W zakresie obsługi komunikacyjnej:

1. Ustala się utrzymanie powiązań komunikacyjnych terenu objętego planem z zewnętrznym układem dróg publicznych i wewnętrznych.

2. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, a także terenów przyległych.

3. Nie określa się zasad realizacji miejsc parkingowych w granicach planu.

§ 10. W zakresie obsługi infrastrukturalnej:

1. Dopuszcza się utrzymanie, rozbudowę, przebudowę oraz likwidację istniejącej infrastruktury technicznej;

2. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w granicach terenów określonych w ustaleniach szczegółowych;

3. Nie określa się zasad w zakresie zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną i usługi teletechniczne, a także zasad odprowadzania ścieków sanitarnych;

1) w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej:

a) wskazuje się korytarze techniczne dla istniejącej, napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia oraz projektowanej, napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, oznaczone na rysunku planu,

b) dopuszcza się zagospodarowanie korytarzy technicznych zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) dopuszcza się lokalizację kablowych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia.

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe

§ 11. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami N1, N2, N3, N4 i N5, dla których:

1. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu – lokalizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia.

2. Dopuszcza się lokalizację innych obiektów infrastruktury technicznej.

3. Dopuszcza się wysokość obiektów infrastruktury technicznej – maksymalnie 40 m nad powierzchnią terenu.

4. Ustala się odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do gruntu.

§ 12. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolami ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7, ZL8 i ZL9 dla których:

1. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu – gospodarka leśna.

2. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej.

3. Dopuszcza się wysokość obiektów infrastruktury technicznej – maksymalnie 20 m nad powierzchnią terenu, za wyjątkiem obiektów i urządzeń łączności publicznej, dla których nie określa się wysokości maksymalnej.

§ 13. Wyznacza się teren publicznej drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDD, dla którego:

1. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu.

2. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej.

3. Dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w terenie i/lub do gruntu.

§ 14. Wyznacza się teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW, dla którego:

1. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu.

2. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej.

3. Dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w terenie i/lub do gruntu.

§ 15. Wyznacza się teren wód powierzchniowych płynących, oznaczony na rysunku planu symbolem WS, dla którego:

1. Ustala się zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Dopuszcza się lokalizację podziemnej infrastruktury technicznej, ułożonej metodą przecisku lub przewiertu.

3. Dopuszcza się lokalizację napowietrznych linii elektroenergetycznych.

4. Zakazuje się kanalizowania i przykrywania wód płynących.

Rozdział 4.

Przepisy końcowe

§ 16. W granicach planu dla 1,9485 ha gruntów leśnych wydana została zgoda Ministra Środowiska z dnia 4 października 2012 r. (znak: ZS-W-2120-133-2/2012) na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne.

§ 17. Określa się stawkę w wysokości 30% dla wszystkich terenów w granicach planu, dla ustalenia wysokości jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego