W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 27.10. 2020 r.

Protokół nr 21/2020

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 27.10. 2020r. w godz. 9.00- 10.30

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2). 

1.Otwarcie 21 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów  z poprzednich  posiedzeń Komisji.
5.Raport z monitoringu w 2019 roku uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.
6.Zaopiniowanie projektów uchwał.
7.      Interpelacje i zapytania Radnych.
8.      Wnioski i oświadczenia Radnych.
9.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 21 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 9.00 Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer otworzył 21 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformowała, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecny radny Grzegorz Plewa

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 19 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z  19  posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 20 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 20 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Raport z monitoringu w 2019 roku uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.

W/w raport stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Janusz Beer poinformował, iż po przeanalizowaniu raportu z monitoringu w sprawie Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec w roku 2019, zauważył że informacje z roku na rok są powielane, dużo informacji się nie zmienia, a w szczególności ocena na poszczególnych kierunkach działania.

W dalszych słowach dodał, iż można byłoby przemyśleć, aby w przygotowaniu raportu czy ocenie uczestniczył członek komisji polityki społecznej.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przygotowywana jest nowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec. W raporcie z monitoringu na rok 2019 najbardziej istotne są oceny z kierunków działań zaplanowanych w celu osiągnięcia poszczególnych celów na poziomie 3 i 4 punktów. W przygotowaniu raportu biorą udział instytucje gminne.

Dodał, iż będzie można zorganizować spotkanie przedstawicieli instytucji gminnych, którzy przygotowują raport z monitoringu strategii rozwiązywania problemów społecznych wraz z członkami Komisji Polityki Społecznej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia raportu z monitoringu w 2019 roku uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła raport z monitoringu w 2019 roku uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.

Ad.5

Zaopiniowanie projektów uchwał:

w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w dniu 7 października 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wpłynęło pismo z Zarządu Powiatu w Wałczu w sprawie kontynuacji współpracy, polegającej na przejęciu przez Gminę i Miasto Mirosławiec od Powiatu Wałeckiego zadania samorządu powiatowego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy w sezonie zimowym 2020/2021. Przejęcie realizacji przedmiotowego zadania przez Gminę Mirosławiec ma na celu usprawnienie i przyspieszenie przeprowadzania akcji zima na ww. drogach. Szczegóły zostaną określone w porozumieniu między Burmistrzem Mirosławca a Zarządem Powiatu Wałeckiego.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przyjęcia przez gminę zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Mirosławiec, to powiat płaci gminie za wykonanie zadania.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż co roku kierowane jest zapytanie do przedsiębiorców o cenę realizacji tego zadania. Jeśli cena będzie wyższa niż ta, którą powiat proponuje przekazać gminie, to zadanie będzie realizowane przez powiat, a gmina zadania nie przejmie.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

w sprawie podwyższenia  kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podwyższenie kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pieniężnego w wysokości 14.500,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność częściowej refundacji kosztów poniesionych przez spółkę przy modernizacji sieci wodociągowej przy ul. Kościuszki w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie Komisji przybyła Teresa Stańczyk  - Główny specjalista ds. podatków i opłat lokalnych.

-w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
Teresa Stańczyk poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 przewiduje wzrost stawek  o 7,5 % w porównaniu do roku 2020,  z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit b, c tiret drugie i d, pkt 2 lit c i d , gdzie stawki kwotowe przyjęto na poziomie maksymalnych podanych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lipca 2020, gdyż wzrost stawek z 2020 r. w tych pozycjach o 7,5 punktu procentowego  spowodowałby przekroczenie stawek maksymalnych.

W pozostałych przypadkach proponowane stawki  podatku  nie przekraczają granicy górnych  stawek kwotowych   podanych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r.

Radna Iwona Kłos zwróciła się z zapytaniem odnośnie podwyższenia podatku związanych z budynkami po gospodarstwie rolnym.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż osoby które miały budynki po gospodarstwie rolnym to sprawy zostały uregulowane poprzez wydzierżawienie gruntów czy zburzenie budynków. Na dzień dzisiejszy nikt nie zgłaszał, aby podatek został zmniejszony.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż patrząc np. na miasto Wałcz gdzie podatki nie są podnoszone przez kilka lat i raptownie podatek zostanie podwyższony to mieszkańcy odczują znaczny wzrost. W przypadku podatku od nieruchomości na rok 2021 podwyżka nie jest zbyt duża, gdyż stopniowo z roku na rok się ją zmienia.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

-w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Teresa Stańczyk poinformowała, iż  projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych  na rok 2021 przewiduje wzrost stawek o 7,5 % w porównaniu do roku 2020. 

Stawki kwotowe podatku od środków transportowych proponowane na rok 2021 ustalono w ten sposób, że   dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawki obowiązującej w roku 2020 przyjmując wzrost o 7,5 punktu procentowego za wyjątkiem stawki podatku określonej w:

-  §1 ust.1 pkt 1 lit. a ,

-  §1 ust.1 pkt 3 lit. c ,

-  załączniku nr 1  do uchwały dla pojazdów posiadających cztery osie i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 29 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,  gdzie przyjęto górną granicę stawki podatku z uwagi na przekroczenie stawki podatkowej w przypadku przyjęcia wzrostu o 7,5 %. 

-  załączniku nr 2  do uchwały dla pojazdów :

- posiadających dwie osie  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 31 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,  gdzie przyjęto górną granicę stawki podatku z uwagi na przekroczenie stawki podatkowej w przypadku przyjęcia wzrostu o 7,5 %. 

- posiadających trzy osie  i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej 12 do 40 ton i powyżej 40 ton  z innym  systemem  zawieszenia osi jezdnych,  gdzie przyjęto górną granicę stawki podatku z uwagi na  przekroczenie stawki  podatkowej w przypadku przyjęcia wzrostu o 7,5%. 
Stawki podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

Proponowane stawki  podatku  nie przekraczają granicy górnych  stawek kwotowych   podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr7 do niniejszego protokołu.

-w sprawie opłaty targowej
Teresa Stańczyk poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie opłaty targowej przewiduje wzrost stawek dziennej opłaty targowej o 7,5%  w porównaniu z rokiem 2020.  Proponowane stawki opłaty targowej nie przekraczają granicy górnej  stawki kwotowej tj. 823,11 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

-w sprawie opłaty miejscowej
Teresa Stańczyk poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej przewiduje stawkę w wysokości 2,41 zł za każda rozpoczętą dobę i nie przekracza granicy górnej  stawki kwotowej tj. 2,41 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem kto pobiera opłatę miejscową.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż opłatę miejscową pobierają głównie osoby prowadzące agroturystykę.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

-podatek rolny, podatek leśny
Teresa Stańczyk poinformowała, iż w dniu 19 października 2020 r. Prezes GUS w komunikacie podał, iż średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1dt. Wyliczając stawki podatkowe na rok 2021:

-dla gruntów gospodarstw rolnych 58,55 zł za 1dt x 2,5q= 146,3750 zł za 1ha przeliczeniowy

-dla gruntów do 1ha 58,55 zł za 1dt x 5q= 292,75 zł za 1ha fizyczny.

Proponuje się przyjęcie średniej ceny skupu żyta podanej w komunikacie Prezesa GUS jako podstawy naliczenia podatku rolnego na terenie gminy i miasta Mirosławiec na rok 2021. Uchwałę podejmuje się wyłącznie w sytuacji, gdy wolą rady jest obniżenie średniej ceny skupu żyta podanej przez Prezesa GUS dla ustalenia podatku rolnego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia stawki średniej ceny skupu żyta podanej przez Prezesa GUS.

 Głosowanie:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła średnia cenę skupu żyta na rok 2021 podanej przez Prezesa GUS.

Komunikat Prezesa GUS stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż w dniu 20 października 2020 r. Prezes GUS w komunikacie podał, iż średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 za 1m3 . Wyliczenie stawki podatkowej na rok 2021:

196,84 zł/1m3 x 0,220m3 = 43,3048 zł za 1 ha fizyczny.

Proponuje się przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. jako podstawy naliczenia podatku leśnego na terenie gminy i miasta Mirosławiec na rok 2021.

W przypadku przyjęcia dla celów ustalenia podatku leśnego, średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo podanej przez Prezesa GUS, rada gminy nie podejmuje uchwały.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia stawki średniej ceny sprzedaży drewna podanej przez Prezesa GUS.

 Głosowanie:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła średnia cenę sprzedaży drewna na rok 2021 podanej przez Prezesa GUS.

Komunikat Prezesa GUS stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.
Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  88.902,00 zł, z tytułu; zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu ogółem w wysokości 11.394,00 zł, zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku ogółem w wysokości 591,00 zł, wniosku o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie zakupu środków i sprzętu do walki z COVID-19 dla szkół i przedszkola Gminy i Miasta Mirosławiec ogółem w wysokości 76.917,00 zł.  
 Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 174.798,00 zł, z tytułu;

-   utraconych dochodów z powodu ograniczeń godzinowych uczęszczania dzieci do przedszkola - rozprzestrzenianie się COVID-19 - w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w wysokości 10.238,00 zł,

- zmiany harmonogramu transz dofinansowania dla projektu realizowanego w partnerstwie pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec" zmniejszenie w 2020r. o kwotę ogółem 154.300,00 zł i zwiększenie w 2021 r. o  kwotę ogółem 154.300,00 zł,

-  rozwiązania umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w wysokości 10.260,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  405.402,00 zł z przeznaczeniem na;
- zwiększenie planów finansowych wydatków w placówkach oświatowych w kwocie 313.985,00 zł, w tym;

1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu  w kwocie 136.671,00 zł, 

2) w Szkole Podstawowej w Piecniku  w kwocie 60.328,00 zł, 

3) w Samorządowym Przedszkolu "Słoneczko" w Mirosławcu w kwocie 116.986,00 zł,

- projekt pn. „Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja” współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zakup środków i sprzętu do walki z COVID-19 dla szkół i przedszkola Gminy i Miasta Mirosławiec  ogółem w wysokości 76.917,00 zł.  

- wniesienie kapitału pieniężnego dla ZECWiK Spółki z o.o. w kwocie 14.500,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  1.337.254,73 zł z tytułu;
-  projektu „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu". Zgodnie z umową, w ramach RPO Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020, całkowita wartość projektu wieloletniego wynosi 5.684.631,45zł z dofinansowaniem w wysokości 3.553.093,58 zł. Zmniejsza się wydatki na to zadanie do poniesienia w 2020 r. ogółem w kwocie 979.058,00 zł, i planuje się w latach;

2021 - wydatki majątkowe 863.070,74 zł, wydatki bieżące 16.992,73 zł,
2022 - wydatki majątkowe 2.468.960,38 zł, wydatki bieżące 40.097,55 zł,
2023 - wydatki majątkowe 2.213.953,00 zł, wydatki bieżące 43.181,05 zł,
- w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu o utracone dochody w wysokości 10.238,00 zł,

- zadania pn. „Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D z dofinansowaniem ze środków PFRON. Zmniejsza się wydatki na to zadanie do poniesienia w 2020 r. w kwocie 150.000,00 zł, i planuje się do wydatkowania w 2021r. ogółem 160.000,00 zł,

- zmiany harmonogramu wydatków dla projektu realizowanego w partnerstwie pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec" w 2020r. o kwotę ogółem 187.698,73 zł i zwiększenie w 2021 r. o  kwotę ogółem 187.698,73 zł,

-  zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w wysokości 10.260,00 zł,
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 października 2020 r. ogółem w kwocie 401.200,00 zł, z tego na;
- zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu w wysokości 16.000,00 zł,

- zakup klimatyzatora do serwerowni w pomieszczeniu MGOPS w Mirosławcu w wysokości 2.700,00 zł,

- zabezpieczenie środków na wydatki w UM w Mirosławcu na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług serwisu oprogramowań ogółem w kwocie 60.500,00 zł,

- refundację kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem większej liczby dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin w kwocie 3.500,00 zł,

- zadanie pn. „Prace budowlane w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światłą" na opracowanie dodatkowej dokumentacji technicznej, w zakresie zaprojektowania schodów zewnętrznych w wysokości 16.000,00 zł,

-  dotacje celowe udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego na zadanie pn. „wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia" w wysokości 4.500,00 zł,

- zadanie dotyczące oczyszczania terenu miast i wsi pn. "zakup ciągnika i przyczepy do grupy komunalnej" - środki ochrony środowiska - (przemieszczenia między rozdziałami; zmniejszenia w rozdziałach 90003 i 90095 w §§ 4210, 4430 i 6060, zwiększenia w rozdziale 90004 § 6060 wynikają z zakończenia procedur zamówień publicznych i wyboru ofert) ogółem w kwocie 286.000,00 zł,  

- dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na sfinansowanie wydania książki: „Mirosławiec - historia, ciekawostki, legendy" (rozdział 92116 § 2800)  w kwocie 12.000,00zł.
Zmniejsza się przychody ogółem w kwocie 845.956,73 zł, w tym;
- zmniejsza się wolne środki w § 950 o kwotę 845.956,73 zł do kwoty 1.295.751,23 zł.

Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zwiększenia wydatków budżetowych w placówka budżetowych, czy  nie ma możliwości zmniejszenia tych wydatków w sytuacji kiedy jest nauczanie zdalne.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż na chwilę obecną nie ma oszczędności, należy realizować zaplanowane zadania programowe. Natomiast jeśli pojawią się oszczędności to sa przemieszczane na wynagrodzenia dla nauczycieli.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

-zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026
Skarbnik Gminy poinformowała, iż polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2020 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.7

Wnioski i oświadczenia Radnych.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym sytuacji związanej z pandemią na cmentarzu w dniu 1 listopada br.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż cmentarz będzie otwarty, natomiast msza święta się nie odbędzie.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Społecznej Janusz Beer o godz. 10.30  zamknął  21  posiedzenie Komisji.

 

 

Załączniki

Protokół pdf, 536 kB

Powiadom znajomego