W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w dniu 25.09. 2020 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej, które odbyło się 25 września 2020 r. w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 14.00- 15.05.

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

1.Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad komisji.
4.Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2020 roku - wypracowanie stanowisk Komisji.
5.Zaopiniowanie projektów uchwał.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Wnioski i oświadczenia radnych.
8.Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji Piotr Suchojad witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  14 radnych ( Komisja Polityki Społecznej - 6 członków; Komisja Gospodarki i Budżetu – 5 członków,  Komisja Rewizyjna – 3 członków), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2020 roku- wypracowanie stanowisk Komisji.

W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż obowiązek przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.  Przedstawiona informacja składa się z części opisowej i tabelarycznej. Poinformowała, iż budżet Gminy korygowany był 12 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca. Planowane dochody w stosunku do pierwotnego uchwalonego budżetu zwiększyły się o 2,33 % tj. kwotę 781.522,74 zł i wyniosły ostatecznie 34.280.998,74 zł. Planowane wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 7,51% tj. o kwotę 2.620.015,14 zł i wyniosły ostatecznie 37.466.161,14 zł. Po dokonanych zmianach zaplanowano deficyt budżetu, tj. na dzień 30.06.2020 r. wynik finansowy (deficyt) wynosi 3.185.162,40 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z wolnych środków.

Zwiększenie planu dochodów Gminy ogółem o kwotę 781.522,74 zł wynika z tytułów dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone, na które Gmina otrzymała dodatkowo kwotę 379.249,74 zł na zadania: zwrot części podatki akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie paliwa oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I i II kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, dofinansowanie świadczeń systemu pomocy społecznej materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Nastąpiło zwiększenie planów dochodów bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na kwotę 59.271,00 zł na realizacje projektu grantowego pn. zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zwiększenie planu dochodów z innych źródeł o kwotę 70.260,00 zł z tytułu: dotacji celowej na realizację projektów inwestycyjnych na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020 „ na projekt „Budowa altany integracyjnej w Bronikowie”; umowy porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec o wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej w m. Jadwiżyn” oraz „Remont odcinka drogi gminnej relacji Mirosławiec-Sadowo zlokalizowanej na działce nr 47; zawarcie umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. 

Zmniejszenie planu dochodów bieżących gminy w ramach dochodów z tytułu: subwencji oświatowej zmniejszono dochód gminie o 38.217,00 zł; udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.537,00 zł; wpływu ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000,00 zł.

Plan dochodów ogółem w kwocie 34.280.998,74 zł zrealizowano w 46,86 % tj. osiągnięto wpływy w wysokości 16.065.513,41 zł na: 

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości 32.777.370,74 zł wykonane zostały w kwocie 15.504.096,08 zł co stanowi 47,30 % planu na: dochody na realizację wydatków finansowych z udziałem środków UE, zaplanowano kwotę 1.028.013,00, natomiast wykonano w wysokości 554.802,44 zł.

- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.503.628,00 zł zostały wykonane w kwocie 561.417,33 zł co stanowi 37,34% planu, w tym: dochody na realizację wydatków finansowych z udziałem środków UE zaplanowano w kwocie 1.311.406,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 150.411,26 zł.

Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły kwotę 11.107.234,74 zł, natomiast ich wykonanie wynosiło 4.644.070,04 zł. W budżecie G,iny zaplanowano dotację w łącznej kwocie 10.391.486,74 zł, natomiast otrzymano w wysokości 4.234.890,04 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy zaplanowano w kwocie 715.748,00 zł, natomiast otrzymano w kwocie 409.180,00 zł. Dochody na finansowanie wydatków realizowanych przez Gminę z udziałem środków pochodzących z UE zaplanowano w wysokości 2.339.419,00 zł natomiast otrzymano w wysokości 705.213,70 zł. Dochody z innych źródeł zaplanowano w kwocie 141.882,00 zł, a otrzymano w wysokości 44.736,20 zł.

W dalszych słowach poinformowała, iż plan wydatków ustalono w wysokości 37.466.161,14 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku stanowi 15.122.653,06 zł. Znaczne odchylenia planowanych wielkości planu wydatków bieżących spowodowane były wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Bezpośrednie przyczyną znacznych odchyleń od założeń planowanych w placówkach oświatowych były wypłaty regulacji wynagrodzeń.
W I półroczu 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przeprowadzono regulacje wynagrodzeń zasadniczych pracowników niepedagogicznych do wysokości 2.600,00 zł brutto. Natomiast regulacja wynagrodzeń nauczycieli dotycząca podniesienia płacy minimalnej objęła trzy stopnie awansu zawodowego. Trudna sytuacja jednostek oświatowych związana jest również z nieplanowana podwyżką o 6% wynagrodzeń nauczycieli od września 2020 roku. Naliczona subwencja oświatowa jest niewystarczająca w stosunku do realizowanych zadań oświatowych. W ramach optymalizacji kosztów dotyczących działań jednostek oświatowych, rozwiązania wskazane przez Dyrektorów jednostek oświatowych są niewystarczające i nie oznaczają dla gminy mniejszych wydatków.

Dodała, iż stan zobowiązań Gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 4.259.237,50 zł – zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek; wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30.06.2020 r. 133.299,25 zł. W 2011 roku podpisane zostało poręczenie pożyczki na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”, z tego do spłaty pozostało poręczenie pożyczki w kwocie 133.299,25zł.

W 2020 roku zaplanowano rozchody budżetu na spłaty rat kredytów w kwocie 547.575,00 zł, natomiast spłacono w wysokości 273.787,50 zł, co stanowi 50,00% planu. Spłatę odsetek i prowizji zaplanowano w kwocie 120.200,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 51.593,31 zł, co stanowi 42,92% planu.

Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w pierwszym półroczu 2020 r. kwotę 325.380,81 zł.

Przewodniczący RM Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem czy gmina korzysta z pomocy państwa związaną z sytuacją epidemiologiczną COVID-19?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż gmina może zaciągnąć kredyt.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż pojawiły się ulgi we wskaźnikach związane z COVID19, dotyczące wydatków, które do tej pory zostały poniesione na COVID, czyli dodatkowe wydatki bieżące, których nie wlicza się do wskaźnika. Dodatkowo w Wieloletniej Prognozie Finansowej pojawił się zapis, gdzie przedstawia się ile faktycznie wynoszą wydatki bieżące.

Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym informacji o zwolnieniu płacenia składek ZUS?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż po zaciągnięciu opinii radcy Prawnego zwolnienie ze składek ZUS nie dotyczy jednostek samorządowych tylko przedsiębiorstw. Jedyna pomocą jest wpływ z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, gdzie gmina otrzymała 567 tys. zł, które będzie można wydatkować na odpowiednia inwestycję nie niższą niż 300 tys. zł do 2022 roku, a następnie należy dokonać rozliczenia otrzymanych środków.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość wyliczenia kosztów jakie gmina ponosi w związku z wprowadzeniem zadań poprzez rozporządzenia, zarządzenia rządu związane z sytuacją epidemiologiczną.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż według zarządzeń są to zadania własne gminy i wydatki są z dochodów jednostek budżetowych.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem, czy duży będzie wpływ do budżetu gminy z prowadzenia działalności fermy brojlerów kurzych w m. Próchnowo?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wpływu z prowadzonej działalności dużego nie będzie, gdyż działalność zwolniona jest z części opłat.

W dalszych słowach poinformował, iż patrząc na powstające instalacje fotowoltaiczne, które pojawiają się na terenie gminy, te duże w kierunku jeziora Kosiakowo, w Kalinówce i każdy hektar zajęty pod panele fotowoltaiczne jest to kwota około 30 tys. rocznie podatku do budżety gminy. Na chwile obecna jest projektowana po prawej stronie Przed Kalinówka instalacja fotowoltaiczna na 10 hektarach, to można przeliczyć, że będzie około 300 tys. zł dodatkowego wpływu środków do budżetu gminy.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2020 r.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  przyjęła informację na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za  I półrocze 2020 r.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  przyjęła informację na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za  I półrocze 2020 r.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  przyjęła informację na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za  I półrocze 2020 r.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał.

·         w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż ujęte w § 1 niniejszej uchwały  drogi publiczne gminne zostały  Uchwałą Rady Gminy i Miasta Mirosławiec nr XXIII/131/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r.  zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych publicznych. Drogi (działki) te, mimo ujęcia ich w w/w uchwale, nigdy nie były wykorzystywane jako drogi publiczne.  Należy nadmienić, że drogi te nie są i nigdy nie były utrzymywane jako drogi i nie mają innych znamion użytkowania ich jako drogi publiczne. Potrzeba pozbawienia ich kategorii drogi publicznej poprzez wyłączenie  z użytkowania jako drogi publiczne wynika z faktu, że zostały one częściowo zużytkowane przez osoby fizyczne, które wyraziły wole zakupu zajętych przez nich dróg. Zasadne jest więc pozbawienie kategorii dróg publicznych przedmiotowych dróg celem uregulowania ich stanu prawnego i faktycznego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Zaliczenie i pozbawienie kategorii dróg gminnych jest kompetencją Rady Miejskiej w Mirosławcu po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu tj. Zarządu Powiatu Wałeckiego. Opinia Zarządu Powiatu w Wałczu została określona w Uchwale nr  55/147/2020/PZD z dnia   21 lipca 2020 r. w sprawie opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi gminnej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec jako pozytywna.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem, jeśli droga nie będzie publiczna a gminna, czy policja zostanie o tym poinformowana?

Sekretarz Gminy poinformowała, że uchwała jest prawem miejscowym i zostanie również opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie każdy ma do tego dostęp i może sprawdzić.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem czy po pozbawieniu kategorii drogi publicznej poprzez wyłączenie zużytkowania jako drogi publiczne, które zostały częściowo zużytkowane przez osoby fizyczne, które wyraziły wolę zakupu zajętych dróg, nie będzie problemu z przejazdem przez sąsiadów? 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż porządkowana jest zastała sytuacja, natomiast drogi po zmianie kategorii nie będą na sprzedaż.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 4 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż  zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  187.869,00 zł z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. "Partnerstwo w obliczu epidemii" z dofinansowaniem w 85% w ramach naboru specjalnego Covid-19 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach projektu „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania" (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg) termin realizacji projektu do 30.11.2020r. zwiększenie ogółem w kwocie 221.369,00 zł oraz zmniejszenie (rozdział 75421 § 4210 - wkład własny oznaczony czwartą cyfrą paragrafu „0") w kwocie 33.500,00 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 września 2020 r. ogółem w kwocie 266.649,12 zł, z tego na;

- zwiększenie planu wydatków na zadanie obligatoryjne gminy realizowane przez MGOPS w Mirosławcu, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej na zabezpieczenie realizacji ciągłości zadania tj. kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu w wysokości 60.000,00 zł,

- zadanie pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" zmiany wynikają z rozliczenia kosztów pośrednich realizowanych przez MGOPS oraz zamiany wkładu własnego z wkładu niepieniężnego na wkład pieniężny w UM w Mirosławcu ogółem w kwocie 8.655,12 zł,

- zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON 90.000,00 zł, tj. do 70% kosztów realizacji projektu w kwocie 150.000,00 zł,

- zadanie, w ramach ogłoszonego naboru z LGD dla JST na działanie w ramach wskaźnika "Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" (realizacja zadania w latach 2020-2021) dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020, tj. na zadanie pn.;
1) "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu" w kwocie 16.000,00 zł, 
2) "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego" w kwocie 16.000,00 zł,

- zadanie pn. „Budowa altany integracyjnej w Bronikowie” - zwiększenie środków na wkład własny w kwocie 15.994,00 zł,

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem czy zakup „mikrobusa” dotyczy przewozu osób niepełnosprawnych?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jedno z aut jest wyeksploatowane i ze względu bezpieczeństwa należy wymienić na nowe.

W dalszych słowach dodał, iż pojawił się dodatkowy kierunek dowożenia dziecka niepełnosprawnego do szkoły do Bobrowa i od 28 września br. prosi o transport. Natomiast nie ma możliwości skłonienia rodziców do włożenia dziecka w transport który jest realizowany. Występuje w gminie sytuacja, że jest dwójka dzieci dowożona do dwóch przedszkoli w Wałczu natomiast dwójka rodziców wystąpiła o dofinansowanie indywidualnego dowozu. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

-zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2020 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Interpelacja i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.7
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość ustalenia w szczególności na ulicy Zamkowa i Nowa w Mirosławcu parkowania pojazdów po jednej stronie drogi, gdyż jest problem z przejazdem. 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest uzależnione na jakich odcinkach dróg, należałoby ocenić sytuację.

Radny Paweł Krawczyk dodał, jeżeli pojazdy parkowałyby po jednej stronie drogi to w ogóle nie byłoby przejazdu.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem o pojemniki na odpady komunalne, gdyż firma odbierająca na ul. Spokojnej w Mirosławcu z wiaty nie odkłada ich z powrotem tylko pozostawia poza wiatą.

Dodatkowo zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość postawienia krawężników przy Majdanie Zamkowym, aby samochody nie wjeżdżały, nawracały przy chodniku.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż został złożony wniosek, który jest na liście rezerwowej na dofinansowanie w Urzędzie Wojewódzkim, w którym wszystko zostało zaprojektowane m.in. chodniki, parking.

Radny Andrzej Kwaśnik zgłosił, iż w Łowiczu Wałeckim przy sklepie budynek, który jest do rozbiórki ściana uległa zawaleniu i zwraca się o zabezpieczenie i uprzątnięcie terenu.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem kiedy zostanie postawiony przystanek autobusowy w Próchnowie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przystanek będzie montowany między 28 a 29 września br.

Ad.8
Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.    

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad o godz. 15.05 Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Piotr Suchojad zamknął wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Załączniki

Protokół pdf, 616 kB

Powiadom znajomego