W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 24.08. 2020 r.

Protokół nr 19/2020

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 24.08. 2020r. w godz. 9.00- 10.10

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2). 

1.Otwarcie 19 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2020 roku.
6.Zaopiniowanie projektów uchwał.
7.    Interpelacje i zapytania Radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia Radnych.
9.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 19 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 9.00 Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer otworzył 19 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformowała, iż w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 18 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 18 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2020 roku.

W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu nie będzie uczestniczyć w posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu w dniu 27 sierpnia 2020 r., z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju (COVID-19). Jeśli będą pytanie do pani Dyrektor PUP to zostaną przekazane, a odpowiedź zostanie udzielona na sesji.
W dalszych słowach dodał, iż swoją działalność kończy szwalnia w Mirosławcu, właścicielka zakładu poinformowała, iż cały obiekt wystawia na sprzedaż. Większość pracowników, która pracowała w zakładzie była poza Mirosławca i już znalazła pracę np. w zakładzie czekolady w Tucznie czy w kablach w Czaplinku.
Dodatkowo ze strony gminy zostały skierowane informacje do trzech firm, które mogłyby być zainteresowane obiektem została zamknięta szwalnia w Mirosławcu i 50 osób jakie tam pracowało zostało zwolnionych, natomiast większość z nich znalazła już pracę. Zakład został wystawiony na sprzedaż. Na chwilę obecna zainteresowana jest firma meblarska, która tapicerowałaby meble i zatrudniłaby osoby które po zwolnieniu nie znalazły pracy.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zapotrzebowania na pracowników lub organizację miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszone przez  Urząd Miejski w Mirosławcu 6 osób oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu 9 osób (robotnik gospodarczy).
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w Urzecie Miejskim były osoby kierowane na staż oraz na roboty publiczne, natomiast w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej robotnik gospodarczy są to osoby kierowane na 40 godz., oraz osoby z aktywizacji zawodowej.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2020 r.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła informację na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2020 r.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał:

-w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w związku z informacją od ENEA Operator Rejon Dystrybucji Wałcz o przystąpieniu do realizacji zadania związanego z przebudową linii napowietrznej nn 0,4 kV na kablową na ul. Parkowej w Mirosławcu w ramach, którego demontażowi podlegać będzie również napowietrzna linia oświetlenia ulicznego na tej ulicy, istnieje konieczność wybudowania nowego oświetlenia drogowego. W celu skoordynowania działań zmierzających do budowy oświetlenia zasadne jest przekazanie dokumentacji technicznej  opracowanej w ramach zadania pn. "Budowa oświetlenia na ul. Parkowej w Mirosławcu (odcinek od Stadionu Miejskiego do przejazdu kolejowego wraz z odcinkiem do byłego PGR) wraz z drogą do Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Żydowskiego w Mirosławcu".

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2020/2021 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż stosownie do art. 74 ustawy o samorządzie gminnym, gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadanie publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki związane z powierzonymi jej zadaniami, a gmina powierzająca zadania ma obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. Gmina i Miasto Mirosławiec organizuje bezpłatny transport dla dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku bez zlecania wykonania usługi podmiotom zewnętrznym. Przewóz realizowany jest z wykorzystaniem samochodu będącego w posiadaniu Gminy przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.
W roku szkolnym 2020/2021 z dowozu będzie korzystało 4 dzieci, pojazd jest dostosowany do przewozu 9 osób, w tym kierowca i opiekun, tym samym pozostają 3 wolne miejsca dla uczniów. Wolne miejsca mogą zostać wykorzystane przez uczniów z innych gmin, które będą partycypować w kosztach realizacji dowozu, co pozwoli obniżyć koszty stałe ponoszone obecnie przez Gminę Mirosławiec.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ile dzieci dojeżdża z Tuczna do Niemieńska?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż z Tuczna dojeżdżało dwoje dzieci, natomiast na chwilę obecną nie wiadomo jak będzie wyglądała sytuacja ze względu na sytuacje epidemiologiczną.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2020/2021 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2020/2021 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z art.39a ust.1 Prawa oświatowego - obowiązki, o których mowa w art.32 ust.6 i art.39 ust.4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następować będzie w wysokości określonej według ustalonego przez ustawodawcę wzoru, którego jednym z czynników jest średnia cena paliwa w gminie.
Zgodnie z art.39a ust.3 Prawa oświatowego średnią cenę paliwa w gminie określa  na każdy rok szkolny rada gminy, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ustalonej stawki paliwa, gdyż paliwo idzie w górę a stawka jest niższa.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż cena jest dostosowana do średniej ceny paliwa wystawionej przez stację w Łowiczu Wałeckim. Stawka ustalona jest dla rodziców, którzy dowożą dziecko własnym transportem.

O godz. 9.17 posiedzenie Komisji Polityki Społecznej opuścił radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 5 radnych.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż uchwała dotyczy zmiany podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Mirosławiec. Zmiana polega na zwiększeniu planu dofinansowania na pozostałe formy doskonalenia nauczycieli, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę planu dofinansowania do czesnego - kształcenie w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia nauczycieli.
Zmiana podziału środków pozwoli na realizację dodatkowych szkoleń rady pedagogicznej w zakresie zdalnego nauczania, warsztatów przedmiotowych oraz przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
Dodała, iż uchwała jest podejmowana ostatni raz przez radę, iż prawidłowo powinna być podejmowane zarządzeniem Burmistrza.

O godz. 9.19 na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej wrócił radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 6 radnych.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym powyższej uchwały, to rada nie będzie miała wpływu na kwotę dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kwota co roku jest ujęta w budżecie gminy.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż kwota jest ujęta w arkuszu organizacyjnym i jest to procentowy udział od budżetu jednostki (szkoły). Na wniosek dyrektorzy jednostek tylko określają na co środki zostaną przeznaczone. 

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem ilu nauczycieli może skorzystać z dofinansowania form doskonalenia zawodowego?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wszyscy mogą skorzystać z dofinansowania, tylko jest uwarunkowane od potrzeb doskonalenia zawodowego w konkretnych dziedzinach.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem czy zostaną otwarte szkoły 1 września 2020 r. na terenie gminy Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie ma wytycznych, aby szkół nie otworzyć, jedynie mogą nie odbyć się rozpoczęcia roku szkolnego, tylko dzieci spotkają się w swoich klasach.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  728.846,94 zł z tytułu: niezrealizowanych niewygasających wydatków bieżących ustanowionych na 2020r. w kwocie 7.359,00 zł; niezrealizowanych niewygasających wydatków majątkowych ustanowionych na 2020r. w kwocie 211.688,00 zł; zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w kwocie 1.156,00 zł; wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska ogółem w kwocie 508.643,94 zł,
Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 132.000,00 zł, w związku z dokonaną analizą wykonania budżetu za I półrocze 2020r., z tytułu; utraconych wpływów, z powodu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ogółem w kwocie 70.000,00 zł;  utraconych wpływów z odpłatności rodziców za godziny pobytu dzieci ponad podstawę programową oraz za żywienie, w wyniku zamknięcia przedszkola z dniem 12.03.2020r. z powodu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w kwocie 62.000,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  645.130,94 zł z przeznaczeniem na; zakup usług związanych z czyszczeniem i udrażnianiem kanalizacji deszczowej na terenach wiejskich - środki ochrony środowiska  ogółem w kwocie 10.600,00 zł; nowe zadanie pn. "Wykonanie wiaty przystankowej we wsi Próchnowo" - dokumentacja projektowa, zakup wiaty, wykonanie peronu w kwocie 18.000,00 zł; obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych oraz doradztwa i konsultacji dokumentacji technicznej, która będzie sporządzania przez wybranego wykonawcę w systemie zaprojektuj i wybuduj przy zadaniu „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" w kwocie 20.664,00 zł; nowe zadanie pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu w pomieszczeniach przeznaczonych dla MGOPS w Mirosławcu" w kwocie 35.000,00 zł; nowe zadanie pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu nr 2 i 3 budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu" w kwocie 15.000,00 zł; zadanie pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych" - wykonanie drogi przeciwpożarowej w kwocie 123.023,00 zł; zakup usług związanych czyszczeniem i udrażnianiem kanalizacji deszczowej na terenach miejskich - środki ochrony środowiska  ogółem w kwocie 33.000,00 zł; zakup materiałów i usług związanych z oczyszczaniem terenu miasta - środki ochrony środowiska  ogółem w kwocie 40.000,00 zł; zakup materiałów i usług związanych z wycinką i pielęgnacją drzew oraz utrzymaniem terenów zieleni na terenie gminy - środki ochrony środowiska  ogółem w kwocie 76.536,00 zł; zakup ciągnika i przyczepy na potrzeby grupy komunalnej oraz na ubezpieczenie wyposażenia - środki ochrony środowiska  ogółem w kwocie 266.000,00 zł, - zakup materiałów i usług związanych z edukacją ekologiczną - środki ochrony środowiska  ogółem w kwocie 7.307,94 zł,
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  155.308,00 zł z przeznaczeniem na; zadanie pn. „Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków (dokumentacja projektowa) - środki ochrony środowiska -  w kwocie 94.464,00 zł (ujęcie tego zadania do realizacji w roku 2021); zakup środków żywności i z tytułu wynagrodzeń w związku z utraconymi wpływami za żywienie, w wyniku zamknięcia przedszkola z dniem 12.03.2020r. z powodu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu ogółem w kwocie 60.844,00 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 sierpnia 2020 r. ogółem w kwocie 281.363,00 zł, z tego na; zwrotne nabycie 2 lokali mieszkalnych  przy Placu Wolności 5 w Mirosławcu, wraz z częścią wspólną i udziałem w gruncie na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec ogółem w kwocie 20.500,00 zł; obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych w kwocie 9.225,00 zł; zwiększenie planu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 238.540,00 zł, w tym;
1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4010) w kwocie 103.860,00 zł,
2) w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 4010) w kwocie 44.893,00 zł,
3) w Samorządowym Przedszkoli „Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4010) w kwocie 89.787,00 zł,
- wniesienie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu na zakup urządzeń IBLOV do badania stanu trzeźwości dla Posterunku Policji w Mirosławcu w wysokości 3.098,00 zł;  wykonanie tablicy informacyjnej o współfinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych. Tablica zostanie zamontowana na przebudowanym budynku magazynowym w Mirosławcu, przy zadaniu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" w kwocie 500,00 zł; zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej i na zakup usług wykonania ogrodzenia za powstałym budynkiem na Stadionie Miejskim w Mirosławcu ogółem w kwocie 9.500,00 zł.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem skąd gmina będzie miała środki finansowe  w kwocie 550 tys. na wynagrodzenia dla nauczycieli?
Skarbik Gminy poinformowała, iż w budżecie gminy są środki, tylko że gminę ograniczają wskaźniki między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, nie można mieć większych wydatków bieżących od dochodów bieżących, natomiast na dochody i wydatki majątkowe to są inne wskaźniki.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż co roku gmina zmaga się z sytuacją braku środków finansowych dla placówek oświatowych.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy nauczyciele w czasie zdalnego nauczania mogą korzystać ze sprzętu informatycznego w szkołach, zamiast swojego prywatnego?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż gmina zaoferowała, aby nauczyciele wykorzystywali sprzęt szkolny w czasie nauczania zdalnego, gdyż szkoła i tak ponosi comiesięczne koszty utrzymania szkoły.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sytuacja pandemii na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na dzień dzisiejszy (24.08.2020 r.) na terenie miasta Mirosławiec jest 5 osób zakażonych wirusem COVID-19 oraz jedna osoba z Mirosławca Górnego (12 BBSP). 

Radna Justyna Markowska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym remontu Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż prace remontowe w samorządowym przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu nie odbył się z powodu braku dokumentów. 

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem czy dokumentacja jest już zakończona.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dokumentacja jest przygotowana do wykonania zadania.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym prac budowlanych nad jeziorem Kosiakowo?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zostały wznowione prace w dniu dzisiejszym (24.08.2020 r.), przewidywany termin zakończenia prac to 30 listopad 2020 r.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

-zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026
Skarbnik Gminy poinformowała, iż polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2020 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem jak będzie wyglądała praca rady, gdy zostaną zamknięte placówki użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii na terenie gminy Mirosławiec?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na chwilę obecną nie jest planowane zamknięcie Urzędu Miejskiego w  Mirosławcu, natomiast jeśli nastąpi taka konieczność, to zostanie wprowadzony zdalny tryb pracy (obradowanie online rady). Natomiast gdy pojawi się większe ogniska koronawirusa w gminie, to zostaną wprowadzone ograniczenia.

Radny Grzegorz Plewa czy gmina musi ponosić dodatkowe koszty jakby chciała przeprowadzać sesję zdalnie?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż koszt miesięczny zdalnego posiedzenia jest 500,00 zł, ale system, który firma zaoferowała na początku sytuacji epidemiologicznej w miesiącu kwietniu br., to nie był na tyle przygotowany, aby mogła obradować cała rada. W dalszych słowach poinformował, iż będzie się kontaktować z firmą obsługującą posiedzenia Rady Miejskiej w sprawie nakładania transkrypcji (napisów) z obrad, gdyż od 23 września 2020 r. wchodzą nowe przepisy o dostępności cyfrowej to dopyta o nowe możliwości w przeprowadzaniu zdalnych posiedzeń.

Radna Justyna Markowska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wstrzymania nowych inwestycji, i jak wygląda ta sytuacja?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż pojawiła się inwestycja z rewitalizacji na który był składany wniosek i gmina otrzymała dofinansowanie pt. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowa i Spokojna w Mirosławcu” związany jest z wykonaniem trzech zadań: rewitalizacja ulicy Dworcowej w Mirosławcu od ulicy Wolności w stronę ulicy Orlej poprzez przebudowę ulicy- nawierzchnia, chodniki, przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego, budowa wiaty przystankowej z toaletą; drugie zadanie związane jest z ulicą Spokojną w Mirosławcu, które będzie realizowane poprzez budowę mini hali targowej wraz z toaletą publiczną, przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz poprawienie układu chodnikowego i drogowego; trzecie zadanie to rewitalizacja terenu pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Wolności 22 i Parkowej w Mirosławcu poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami wielorodzinnymi, układu drogowego oraz oświetlenia terenu.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem czy oznacza to zmiany na ulicy Słonecznej w Mirosławcu dotyczące chodnika, zastaną odłożone na termin późniejszy?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż na chwilę obecną na ulicy Słonecznej nie zostanie wykonane zadanie. Natomiast rewitalizacja jest to inwestycja zaprojektuj i wybuduj, którą trzeba zakończyć do końca 2023 r., ponieważ kończy się okres finansowania i nie ma możliwości, aby inwestycja nie została zakończona.

Radna Justyna Markowska zwróciła się z zapytaniem z jakich inwestycji będzie gmina rezygnować w ciągu trzech lat?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie będą rozpoczynane nowe zadania, inwestycje.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem o opłatę za odbiór odpadów komunalnych po przetargu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż po przetargu najprawdopodobniej kwota nie ulegnie zmianie, zostanie 27 zł.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem czy jest przeprowadzana weryfikacja osób zamieszkałych a nie zameldowanych na trenie Mirosławca Górnego?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na bieżąco jest przeprowadzana weryfikacja na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Społecznej Janusz Beer o godz. 10,10  zamknął 19  posiedzenie Komisji. 

 

Załączniki

Protokół pdf, 649 kB

Powiadom znajomego