W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w dniu 24.06. 2020 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej, które odbyło się 24 czerwca 2020 r. w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 13.00- 14.35.

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

1.Praca w ramach poszczególnych komisji:
a)    Komisja Polityki Społecznej:

·         Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok;

·         Sprawozdanie z realizacji uchwały XLV/367/2018 Rady Miejskiej 
w Mirosławcu z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019 roku.                          

2.Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
3.Stwierdzenie quorum.
4.Przyjęcie porządku obrad komisji.
5.Zapoznanie się:
a)ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok;
b)z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec;
c)ze sprawozdaniem finansowym;
d)z informacją o stanie mienia gminy;
e)wypracowanie stanowisk Komisji.
6.Zaopiniowanie projektów uchwał.
7.Interpelacje i zapytania Radnych.
8.Wnioski i oświadczenia Radnych.
9.Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.
Ad. 1
a)   Praca w ramach poszczególnych komisji:

·         Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok

W/w  informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Nieobecna radna Iwona Kłos

Sekretarz Gminy poinformowała, iż do dnia 30 czerwca 2019 roku w Przychodni Zdrowia w Mirosławcu funkcjonowała indywidualna praktyka stomatologiczna. Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z gabinetu dofinansowywanego z NFZ, ponieważ dotychczasowy gabinet przestał funkcjonować.
Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym remontu Przychodni Zdrowia w Mirosławcu?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dokumentacja projektowa jest przygotowana, natomiast gdy ukaże się program dofinansowania zadania z Funduszu Ochrony Środowiska to zostanie wniosek złożony. Dokumentacja jest przygotowana na modernizacje pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec za 2019 rok. 
Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła informację na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec za 2019 rok. 
Na posiedzenie przybyła radna Iwona Kłos. Obecnych na posiedzeniu 6 radnych.
·         Sprawozdanie z realizacji uchwały XLV/367/2018 Rady Miejskiej 
w Mirosławcu z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019 roku.   

W/w  sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Janusz Beer poinformował, iż tematem w/w uchwały są dotacje otrzymane przez organizacje pozarządowe na zadania, o które ubiegały się w roku 2019 z zakresu: Sportu i kultury fizycznej, Kultury oraz ochrony i promocji zdrowia. 

Alicja Dybaczewska poinformowała, iż sprawozdanie przedstawia kontynuacje działań organizacji na terenie Gminy Mirosławiec. Dodała, że stowarzyszenie wspierania i Rozwoju Dzieci, Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz ADHD w Wałczu otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.800,00 zł na zadanie „Jak ryba w wodzie – rodzinne zabawy w basenie”, w którym uczestniczyły dzieci z Mirosławca.
Radna Justyna Markowska zwróciła się z zapytaniem ile osób uczestniczyło w spotkaniu?
Alicja Dybaczewska poinformowała, iż uczestniczyło 13 osób.
Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem jaki był odzew organizacji w związku z ograniczeniem wydatków związanym z sytuacją epidemiczna w kraju?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż pismo związane z ograniczeniem wydatków budżetowych gminy nie było kierowane do organizacji pozarządowych. 
Alicja Dybaczewska poinformowała, iż organizacja Uczniowski Klub Żeglarski „Keja” zrezygnowała z realizacji zadania publicznego przed podpisaniem umowy na 2020 r. (kwota 10.000,00 zł), stowarzyszenie rekreacyjne „Cztery Pory Roku” przesunęło termin zadania publicznego i zrezygnował z wykorzystania kwoty 5.000,00 zł, stowarzyszenie miłośników lotnictwa zrezygnowało z realizacji zadania publicznego przed podpisaniem umowy (kwota 15.000,00 zł), Fundacja Siedem Ogrodów zrezygnowała z realizacji zadania przed podpisaniem umowy (kwota 5.000,00 zł), Polski Związek Wędkarski koło nr 75 LIN zrezygnowało z realizacji zadania publicznego przed podpisaniem umowy (kwota 6.000,00 zł). W dalszych słowach dodała, że zadania będą realizowane przez organizację w innym terminie to: Pogodna jesień na kwotę 6.000,00 zł oraz Fundacja Nowoczesny Konin na kwotę 900,00 zł (zajęcia puzzlowe w szkołach) oraz Stowarzyszenie Haneczki kwota zadania 6.000,00 zł.
Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym czy organizacje co roku wpisują się w program czy samodzielnie się zgłaszają.
Alicja Dybaczewska poinformowała, iż środki finansowe dzieli się na zadania, a nie na organizacje pozarządowe, zgłosić się może organizacja która wykonana zadanie dla mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż są organizowane spotkania z organizacjami pozarządowymi ze względu na dobra współpracę, a do zadania może każdy przystąpić z całego terenu Polski, tylko że zadanie musi wykonać dla mieszkańców Gminy Mirosławiec.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż remont Przychodni Zdrowia w Mirosławcu to koszt ok 1.200.000,00 zł.
Na posiedzenie komisji przybyła radna Iwona Kłos.
Obecnych na posiedzeniu komisji polityki społecznej 6 radnych.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania  z realizacji uchwały XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019 roku.   
Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji uchwały XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 

z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019 roku.   
Ad.2

Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie Komisji otworzył Piotr Suchojad  witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.3
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  13 radnych:  Komisja Polityki Społecznej: 6 członków, Komisja Rewizyjna: 3 członków, Komisja Gospodarki i Budżetu: 4 członków, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecny radny Paweł Krawczyk

Ad.4
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.5
Zapoznanie się:

a)ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Członkowie Komisji wspólnej zostali zapoznani ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż sprawozdanie z wykonania budżetu zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Podobnie jak w poprzednich latach, w ciągu roku budżetowego, w wyniku zaistniałych zmian w wysokościach przyznanych dotacji na zadania zlecone gminie, dotacji na zadania własne, subwencji oraz dochodów własnych, zachodziła konieczność dokonania zmian w budżecie w zakresie wielkości planowanych dochodów oraz wydatków budżetowych. Budżet gminy korygowany był w ciągu 2019 roku 24 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca. Planowane dochody w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 14,75% tj. o kwotę 4.624.328,89 zł i wyniosły ostatecznie 31.319.021,31 zł. Planowane wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 17,51% tj. o kwotę 5.645.705,46 zł i wyniosły 32.242.136,46 zł. Planowany wynik finansowy budżetu, po zmianach, na dzień 31.12.2019 r. wynosił „-„ 923.115,15 zł. W 2019 roku zaplanowano przychody budżetu gminy z tytułu wolnych środków. Zaplanowano w kwocie 1.570.690,15 zł, natomiast wykonano w wysokości 3.655.131,95 zł. W 2019 r. zaplanowano i wykonano rozchody budżetu na spłaty rat kredytówb. w kwocie 647.575,00 zł. Spłatę odsetek zaplanowano w kwocie 126.406,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 126.405,63 zł, co stanowi 99,99% planu. Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w 2019 r. kwotę 773.980,63 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja budżetu jest zadawalająca. Zadania rzeczowe przyjęte do wykonywania w 2019 r. w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych poprzez świadczenie usług na rzecz społeczeństwa były sukcesywnie wykonywane w trakcie całego roku.  W ciągu 2019 r. zachowana była zdolność do terminowego regulowania zobowiązań tym samym utrzymana została reguła określona w ustawie o finansach publicznych, wg której wydatki bieżące nie powinny przekraczać dochodów bieżących. Budżet 2019 r. zamknął się nadwyżką tj. większymi dochodami od zrealizowanych wydatków w wysokości 3.429.958,16 zł.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem gdzie najbardziej jest widoczne zagrożenie finansowe jeśli chodzi o rok 2020?  

Skarbnik Gminy poinformowała, iż duży będzie spadek dochodów podatku dochodowego od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, z których planowane są wydatki. Należało by zamrozić wydatki bieżące chociaż w tej kwocie jakiej nie otrzymamy ok. 15 % mniej wpływów do budżetu z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota ok. 300.000,00 zł- 400.000,00 zł w ciągu roku. Dodała, iż są korzystne informacje z tarczy 4.0, że będzie można mieć przekroczenia budżetowe, ale tylko w sytuacji kiedy zostaną wykazane wydatki na COVID-19 z dochodów własnych i o taką kwotę może wystąpić przekroczenie w planie budżetowym.

Odnośnie wskaźników wydatki na obsługę długu, czyli odsetki nie będą wchodziły do wskaźników. Obciążenia jakie stworzył rząd obniżenia stawki PIT z 18% na 17%, wzrost dofinansowania oświaty, wzrost kosztów energii, wzrost kosztów uzyskania przychodów, wzrost płaty minimalnej, zwolnienie z opodatkowania osób które nie ukończyły 26rż, wszystkie te sytuacje powodują że wydatki szybciej rosną niż dochody. Powinno się zastanowić nad zamrożeniem wydatków bieżących. Duży procentów wydatków w budżecie tworzy oświata tj. 36%.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym czy są propozycje, prognozy, rozważania aby zmniejszyć wydatki na oświatę i nie dokładać ze środków finansowych gminy? 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż do jednostek oświatowych zostało skierowane pismo dotyczące zmniejszenia wydatków, być może od dyrektorów wyjdzie propozycja obniżenia kosztów.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zmniejszeniem kosztów mogłoby być rozwiązanie szkoły w Piecniku.  

Radna Justyna Markowska zwróciła się z zapytaniem, gdyż w raporcie o stanie gminy w szkole w Piecniku liczba uczniów w 2019 r. 88 uczniów, a liczba nauczycieli w stosunku do roku 2019 wzrosła o 4.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w raporcie o stanie gminy jest podana liczba nauczycieli, a nie jaka jest część etatów. Dodał, iż już należałoby szukać pomysłu jak zagospodarować szkołę (obiekty) w Piecniku, aby Piecnik jako miejscowość i wioski okoliczne nie utraciły punktu oddziaływania na społeczność. Nie można dopuścić aby budynek był pusty nie użytkowany. Należy znaleźć rozwiązanie, aby wprowadzenie tzw. „drugiego życia” do szkoły. Ale to są tylko przemyślenia a nie realizacja, gdyż dzieci uczęszczające do szkoły w Piecniku być może nie wszystkie uczęszczały by do szkoły w Mirosławcu tylko dojeżdżały do Wałcza, więc i subwencja na ucznia została by utracona i duża różnica w kosztach by nie była.

Radna Bogusława Skrzypczyk zwróciła się z zapytaniem czy po przeprowadzonym audycie w szkole był odzew ze strony dyrektorów  placówek?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przeprowadzony audyt w szkołach dużo nie wniósł trochę można byłoby pozmieniać w narzędziach w dodatkach dla nauczycieli.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem czy ze środków unijnych nie można dofinansować utrzymania placówek oświatowych?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jedynie można starać się o dofinansowania na remonty, z których już gmina korzystała. 

Radny Stanisław Wiese dodał, iż likwidacja szkoły w Piecniku sytuacji finansowej nie rozwiąże.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż najlepszym rozwiązaniem dla jednostek samorządowych byłoby aby państwo wypłacało nauczycielom wynagrodzenia.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym petycji rodziców o nie łączeniu klas.

Radna Katarzyna Jurenc poinformowała, iż do Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu zwrócili się rodzice uczniów klas VII w sprawie likwidacji jednego z oddziałów szkolnych, dlaczego została podjęta taka decyzja. Rodzice nie wyrażają zgody na podziały i likwidację oddziału w klasach VII. Sprzeciw motywują tym, że dzieci począwszy od przedszkola zintegrowały się, nawiązały przyjaźnie, a bardzo dobre relacje z wychowawczymi pozwoliły na uzyskanie dobrych wyników w nauce.

 W dalszych słowach zwróciła się z zapytaniem czy byłaby możliwość aby nie łączyć tych klas?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż połączenie klas siódmych i utworzenie dwóch z trzech oddziałów podyktowane jest względami ekonomicznymi. Otrzymywana przez gminę część oświatowa subwencji ogólnej nie wystarcza na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem oświaty.  Sytuacja związana z łączeniem klas powinna być podjęta 3 lata temu ale ze względu na prośby rodziców, łączenie klas zostało rozłożone na 3 etapy. Trzy lata temu jeden z roczników został zmniejszony o jeden rozdział, w roku 2019 również jeden z roczników został zmniejszony. I tak też się stało w roku 2020. Podjęto decyzję o połączeniu trzech klas VII, w dwie klasy liczące odpowiednio po 24 i 25 uczniów. Poinformował, iż decyzja w sprawie ingerencji w dotychczasową strukturę klas i likwidacji jednego oddziału klasy VII została dokładnie przemyślana i zweryfikowana pod kątem potrzeb ucznia oraz prawidłowego procesu nauczania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnej części punktu 4.

c.    z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec,

Komisja Polityki Społecznej, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Gospodarki i Budżetu zapoznały się z  Uchwałą  Nr XXI.157.Z.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mirosławca sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2019 rok  wraz z informacją o stanie mienia – opinia pozytywna.

Uchwała RIO stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

d.    ze sprawozdaniem finansowym,

Członkowie Komisji wspólnej zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok.

e.    z informacją o stanie mienie gminy,

W dalszej kolejności członkowie Komisji Polityki Społecznej, Komisji Rewizyjnej oraz Gospodarki i Budżetu zapoznali się z informacją na temat stanu mienia Gminy.

Informacja na temat stanu mienia Gminy stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

f.     wypracowanie stanowisk  komisji.

Następnie poszczególne Komisje przystąpiły do wypracowania stanowisk w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok.

Komisja Polityki Społecznej: 6 głosów za pozytywną opinią z tytułu wykonania budżetu GiM Mirosławiec za 2019 rok.

Komisja Rewizyjna: 3 głosy za pozytywną opinią z tytułu wykonania budżetu GiM Mirosławiec za 2019 rok.

Komisja Gospodarki i Budżetu: 4 głosów za pozytywną opinią z tytułu wykonania budżetu GiM Mirosławiec za 2019 rok.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał.

-zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok
Sekretarz Gminy poinformowała, iż z uwagi w miesiącu maju 2020 roku ze względu na epidemiologiczną sytuację w kraju (COVID-19) nie została przeprowadzona sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu dokonuje się przeniesienia na miesiąc czerwiec tematu w brzmieniu: "Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok."

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

-zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu
Sekretarz Gminy poinformowała, iż w załączniku nr 1 Uchwały XIII/140/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok, proponuje się zmianę planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu poprzez skreślenie w miesiącu maju pkt 1 w brzmieniu: "Stan zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec" i wprowadzenie w miesiącu sierpniu. Natomiast w załączniku nr 2 proponuje się zmianę planu pracy Komisji Polityki Społecznej poprzez skreślenie w miesiącu maju pkt 1 w brzmieniu: "Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok" i wprowadzenie w miesiącu czerwcu.
Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu nie zostały przeprowadzone w miesiącu maju 2020 roku ze względu na epidemiologiczną sytuację w kraju (COVID-19).

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

-w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

-w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w stosunku do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, muszą zostać określone górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, należy wprowadzić niższe stawki opłat.
Obecnie na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec obowiązuje uchwała Nr XX/125/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Obowiązująca od 2008 roku uchwała określa jedynie górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych, nie określa ona jednak maksymalnych stawek za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Dokonując obliczeń do propozycji stawek za opróżnianie zbiorników bezodpływowych wzięto pod uwagę m.in. koszt przyjęcia ścieków bytowych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do punktów zlewnych wynoszący 7,03 zł/m3 oraz ustaloną odgórnie minimalną stawkę godzinową wynoszącą 17,00 zł. W obliczeniu kosztów należy uwzględnić również koszt przebytych kilometrów w ramach jednego kursu, koszt paliwa, koszt sprzętu którym wykonywana jest usługa. Ustalając koszty należy wziąć również pod uwagę fakt, że na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec funkcjonuje jedna stacja zlewna obsługiwana przez Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Mirosławcu Sp. z o.o. Ponadto dowożenie ścieków do stacji zlewnych poza terenem gminy nie jest opłacalne ponieważ generuje dodatkowe koszty związane z odległością. Z uwagi na zmiany cen usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należało dostosować również górne stawki opłat do obowiązujących cen rynkowych. Górna stawka opłaty zaproponowana w uchwale jest kwotą, która określona została również na podstawie uzyskanej informacji o wysokości opłat pobieranych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Proponuje się, aby górna stawka opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została ustalona na poziomie 35,00 zł/m3.
Gmina i Miasto Mirosławiec nie włączyła do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Odgórne ustalenie maksymalnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych wprowadza możliwość ujednolicenia cen usług świadczonych w tym zakresie na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. Przedsiębiorcy odbierający odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych mogą regulować ceny świadczonych przez siebie usług na podstawie poniesionych kosztów, jednak nie mogą przekroczyć górnych stawek opłat określonych w uchwale. Istota górnej stawki opłaty jest tożsama z istotą maksymalnej ceny i służyć ma ochronie nabywcy usługi przed wygórowanymi cenami, których mógłby żądać przedsiębiorca za swoje usługi.
Górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych, zaproponowane w uchwale są kwotami, określonymi na podstawie uzyskanej informacji o wysokości opłat pobieranych przez przedsiębiorców wykonujących tego rodzaju usługę na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem czy opłaty ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców wpływa do gminy?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż opłaty nie wpływają do gminy. Przedsiębiorcy odbierający odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych mogą regulować ceny świadczonych przez siebie usług na podstawie poniesionych kosztów, jednak nie mogą przekroczyć górnych stawek opłat określonych w uchwale.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w uchwale nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy i Miasta Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2020 r. poz. 2454) nie określono częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych nie objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przedmiotowa uchwała ustala częstotliwość odbioru odpadów komunalnych  z nieruchomości, których właściciele nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  69.101,66 zł z tytułu: dofinansowania w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektów inwestycyjnych na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego "Granty sołeckie 2020" na projekt „Budowa altany integracyjnej w Bronikowie" w kwocie 10.000,00 zł; umowy Porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec o wspólnej realizacji zadania pn. "Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej w m. Jadwiżyn" oraz zadania "Remont odcinka drogi gminnej relacji Mirosławiec-Sadowo zlokalizowanej na działce nr 47 obręb Mirosławiec 34, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski"  i uczestniczeniu przez Nadleśnictwo Mirosławiec w partycypowaniu w kosztach robót budowlanych w łącznej kwocie 50.000,00 zł;  aktualizacji planu w związku z realizacją projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 9.101,66 zł.
Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie  49.101,66 zł w związku z: aktualizacją planu w związku z realizacją projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 9.101,66 zł; z przewidywanym niezrealizowaniem dochodów z tytułu wpływu ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska w kwocie 40.000,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  489.094,64 zł z przeznaczeniem na;  zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z upływem roku budżetowego 2019, których termin płatności wydatkowania upływa w dniu 25 czerwca 2020r. ogółem w kwocie 310.502,64 zł na poniższe zadania;
1. budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków - dokumentacja (środki ochrony środowiska) w kwocie 94.464,00 zł,

2. budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem - ul. Leśna, Żurawia, Jastrzębia, Jaskółcza, Skowronkowa, Krucza - dokumentacja w kwocie 95.940,00 zł,

3. przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótkiej - dokumentacja w kwocie 18.450,00zł,

4. budowa chodnika we wsi Orle - dokumentacja w kwocie 20.049,00 zł,

5. przebudowa ul. Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników - dokumentacja w kwocie 17.220,00 zł,

6. zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu - opłata za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej ogółem w kwocie 83,64 zł,

7. termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w kwocie 11.685,00 zł,

8. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec - dokumentacja  w kwocie 6.200,00 zł,

9. przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium - dokumentacja w kwocie 5.166,00 zł,

10. dostosowanie budynku Urzędu miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych - dokumentacja w kwocie 7.257,00 zł,

11. budowa wiaty śmietnikowej na terenie Przedszkola Samorządowego "Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja w kwocie 4.305,00 zł,

12. wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła w budynku Przedszkola Samorządowego "Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja w kwocie 17.835,00 zł,

13. Dzienny Dom "Senior+„- dokumentacja, opłata za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej w kwocie 1.295,00 zł,

14. Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec w kwocie 1.943,00 zł,

15. budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja w kwocie 4.305,00 zł,

16. budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja w kwocie 4.305,00 zł,

- zadanie pn. "Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej w m. Jadwiżyn" oraz zadanie "Remont odcinka drogi gminnej relacji Mirosławiec-Sadowo zlokalizowanej na działce nr 47 obręb Mirosławiec 34, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski" na podstawie umowy Porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec w łącznej kwocie 50.000,00zł, 
- uzupełnienie środków na zwrot nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska podlegającej przekazaniu na rzecz WFOŚiGW na podstawie sprawozdania OŚ-4g w kwocie 61.173,00 zł,

- wniesienie udziałów do spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym w kwocie 50.000,00 zł,

- nowe zadanie - "Budowa altany integracyjnej w Bronikowie" - dokumentacja, wykonanie utwardzenia pod altanę, zakup altany wraz z transportem i montażem w kwocie 17.419,00 zł,

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 25 czerwca 2020 r. ogółem w kwocie 376.889,75 zł, z tego na;
- zwiększenie środków na opłatę za zarządzanie mieszkaniowymi zasobami Gminy przez ZECWiK w kwocie 196.000,00 zł,

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (przemieszczenia między rozdziałem 75023 a rozdziałem 90095 § 4010) w kwocie 65.000,00 zł,  
- zwiększenie planu wydatków MGOPS na zabezpieczenie ciągłości realizacji zadania obligatoryjnego gminy tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 70.000,00 zł,  

- realizację projektu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec"- dostosowanie planu do potrzeb - przemieszczenia środków między jednostkami realizującymi projekt;  

1. w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 302, 401, 411, 412, 421) zwiększenie ogółem w kwocie 23.979,75 zł i zmniejszenie ogółem o kwotę 5.979,75 zł, 
2. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 401, 411, 412, 421, 428, 430) zwiększenie ogółem w kwocie 70,00 zł i zmniejszenie ogółem o kwotę 18.070,00 zł, 

- nowe zadanie pn. „Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Akacjowej 1 w Mirosławcu" w kwocie 19.500,00 zł,  

- nowe zadanie - "Budowa altany integracyjnej w Bronikowie" - dokumentacja, wykonanie utwardzenia pod altanę, zakup altany wraz z transportem i montażem w kwocie 1.990,00 zł,
- zabezpieczenie środków na opłaty w świetlicach i obiektach sportowych ogółem w kwocie 350,00 zł.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kwoty na termomodernizację budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kwota dotyczy uzupełnienia dokumentacji.

Radna Justyna Markowska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym remontu 
w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Starostwo Powiatowe cofnęło pozwolenie na rozpoczęcie prac remontowych, ze względu że nie ma wyjścia ewakuacyjnego z piętra budynku.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż jest problem dostosowania starych budynków do nowych przepisów.

 W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20  do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2020 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.

Interpelacji i zapytań radnych nie zgłoszono.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym prac budowlanych nad jeziorem Kosiakowo?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w sprawie prac budowlanych nad jeziorem Kosiakowo odbyło się spotkanie z  wykonawcą i kierownikiem budowy dotyczące uzgodnień i wznowienia prac od 6 lipca br.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym prac na drodze Bronikowo – Próchnowo?

Radny Wasilij Głuscow poinformował, iż widać postęp w pracach budowlanych nad drogą Bronikowo – Próchnowo. Zwrócił się z zapytaniem czy w Próchnowie będzie położony chodnik do ostatniego budynku?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż chodnik będzie w całości zrobiony, czyli do ostatniego zabudowania.

Ad.9
Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji o godz. 14.35 zamknął wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.  

Załączniki

Protokół pdf, 1.13 MB

Powiadom znajomego