W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 17/2020 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 23.04. 2020 r.

Protokół nr 17/2020

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 23.04. 2020 r. w godz. 11.00- 12.18

w systemie zdalnymObecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście 

1.    Otwarcie 17 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia Komisji.

5.  Sprawozdanie z działalności w 2019 roku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

6.  Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

7.  Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

8.  Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021.

9.  Zaopiniowanie projektów uchwał.

10. Interpelacje i zapytania radnych

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 17 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 11.00 Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer otworzył 17 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. (Brak radnej  Iwony Kłos)

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 16 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 16 posiedzenia Komisji.

Do posiedzenia Komisji o godz. 11.08 dołączyła radna Iwona Kłos. Stan członków komisji 6 osób.

Ad.5.
Sprawozdanie z działalności w 2019 roku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.
W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Burmistrz wyjaśnił, że Kierownik MGOPS Pani Danuta Czerniawska  będzie obecna dopiero  na sesji Rady Miejskiej i ze względu na kwestie organizacyjne nie może uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu komisji. 

Sekretarz wyjaśniła, że komisja musi zaopiniować przedstawione  sprawozdania, bo na sesji trzeba przedstawić opinie poszczególnych komisji. 

Radny Grzegorz Plewa zapytał „W jaki sposób należy zadać  pytania do Pani Kierownik?” 

Sekretarz stwierdziła, że radni powinni wyartykułować swoje pytania, a ona je zapisze i przekaże. 

Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zapisów na 9 str.: w tabeli jest mowa o liczbie osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna – 1,  o kogo chodzi,  czy są to opiekunowie dzienni?

Sekretarz stwierdziła, że prawdopodobnie chodzi tu o osoby z zewnątrz zatrudniane na umowie zlecenie. 

Burmistrz zwrócił się do radnego z prośbą o doprecyzowanie, którego  dokumentu dotyczy pytanie radnego. 

Radny Grzegorz Plewa oznajmił, że  oceny zasobów pomocy społecznej. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdanie z działalności w 2018 roku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności w 2019 roku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Ad.7.
Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

Ad.6
Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

W/w informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

Ad.8. 

Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej 
w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał

Projekt nr 163 zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Sekretarz wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy zwolnienia od opłaty za odroczenie terminu zapłaty należności na wniosek zainteresowanych w związku z sytuacją epidemii panującą w kraju. Podkreśliła, że być może Burmistrz będzie podejmował decyzje o odroczeniu płatności i wówczas konieczna jest taka właśnie zmiana uchwały, by  osoby, przedsiębiorcy firmy nie płaciły opłaty prolongacyjnej. To opłata występowała dotychczas jako  forma kary.

Radna Iwona Kłos zapytała, czy inkasenci będą pobierali opłaty czy podatki jak dotąd  czy też  nie mogą.

Sekretarz wyjaśniła, że to zależy od samych  inkasentów.  

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Radna Iwona Kłos opuściła posiedzenie Komisji.

Głosowanie:

Za- 5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

·         Projekt uchwały nr 164 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Głos zabrała Sekretarz przedstawiając informacje, że uchwała jest kontynuacją  współpracy gminy Mirosławiec  z lat poprzednich z Powiatem Wałeckim poprzez dofinansowanie do prowadzenia  Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, z którego poradnictwa korzystają mieszkańcy gminy Mirosławiec. Dofinansowanie pochodzi ze środków ze środków Komisji Alkoholowej w wysokości 2 500 zł, jak co roku środki wykorzystane na mieszkańców gminy Mirosławiec.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Głosowanie:

Za- 5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

·         Projekt uchwały nr 165 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Kierownik Referatu Gospodarki Kamila Chałupczak przedstawiła projekt uchwały wyjaśniając najistotniejsze zmiany w stosunku do poprzedniego regulaminu wprowadzonego uchwałą Nr XXIV/212/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie  wprowadzenia obowiązku selektywnej zbiórki przez wszystkich właścicieli nieruchomości, poszerzenia zakresu przyjmowanych odpadów przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, nowe uregulowania dotyczące rodzajów odpadów gromadzonych selektywnie oraz  zmiany częstotliwości odbioru odpadów. Zaznaczyła przy tym ,że regulamin jest bardzo podobny do tego z października  2019 r. uchylonego przez Wojewodę i  uwzględnienia on uwagi Wojewody.

Nadmieniła również, że jako  jest akt prawa miejscowego regulamin dotyczyć będzie  wszystkich mieszkańców, banków, sklepów czyli zarówno nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. 

Przewodniczący Komisji Janusz Beer zapytał o § 5 czy oznacza on, że w blokach odpady wielkogabartytowe zostawiane będą przez mieszkańców pod śmietnikiem?

Kierownik Referatu GKS potwierdziła i stwierdziła, że  doprecyzowany został termin pozostawienia odpadów wielkogabarytowych pod wiatą na   dzień przed odbiorem podkreślając jednocześnie,  że można odwieźć do PSZOKA, co środę i sobotę.

Radny Stanisław Orawiec zapytał o odbieranie odpadów z działek, czy też będą stały tam śmietniki?

Kierownik Kamila Chałupczak  podkreśliła, że  działki są poza systemem gminnym, i to działkowcy mają umowę z firmą, która te odpady odbiera.

Radny Orawiec zapytał, czy to oznacza ,że działkowcy nie będą musieli dzielić odpadów na frakcje?

Kierownik odpowiedziała, że taki obowiązek nastąpi od września 2020 r. 

Przewodniczący Beer zapytał o § 14 ust. 1 - kto będzie sprawdzał, czy naprawa będzie przeprowadzana na utwardzanej powierzchni? 

Do posiedzenia komisji ponownie dołączyła radna Iwona Kłos.

Kierownik Kamila Chałupczak wyjaśniła, że  regulamin określa jak powinna być przeprowadzana naprawa pojazdu, a to  policja będzie przeprowadzała interwencje.  

W związku z brakiem pytań przystąpiono no do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

·         Projekt nr 165 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Kierownik Referatu Kamila Chałupczak wyjaśniła, że w przeciwieństwie do regulaminu  ta uchwała nie dotyczy wszystkich mieszkańców, a jedynie właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy – uchwała jest efektem konieczności  dostosowania  prawa miejscowego do nowelizacji ustawy. Podkreśliła, że w tekście projektu uchwały w § 7 pkt 5 § 8 pkt 9 pojawiła się  omyłka pisarska dotycząca akumulatorków, czyli baterii, które gmina może odbierać, a nie akumulatorów jak to zostało wpisane.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

·         Projekt uchwały nr 166 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kierownik Kamila Chałupczak  podkreśliła, że dotychczas obowiązujące terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, uchwalone przez Radę Miejską w Mirosławcu w dniu 28 grudnia 2012 r. pozostają bez zmian, doprecyzowano tylko zapisy dotyczące płatności z góry i z dołu.

Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane co dwa miesiące.  Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu gminy, a jednocześnie ograniczenia formalności dla mieszkańców (opłata jest wnoszona sześć razy w roku zamiast dwanaście razy w roku), co nie zmienia faktu, że mieszkańcy mogą płacić co miesiąc.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz wyjaśnił, że radni będą mogli zadawać pytania na sesji z uwagi na problemy techniczne.

Przewodniczący komisji wyjaśnił, że można spotkać się przed sesją pół godziny i wyjaśnić pewne wątpliwości, jeśli ktoś z członków komisji je ma .

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

·         Projekt uchwały nr 167 w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Burmistrz  wyjaśnił, że zawarte w projekcie uchwały  zwolnienie,  niestety  dotyczy kwoty 1,5 zł od gospodarstwa domowego, a  nie zwolnienia od osoby znajdującej się w gospodarstwie domowym - kwota oszczędności dla gospodarstwa domowego rocznie wynosi 18 zł. 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska Kamila Chałupczak   stwierdziła, że  jest to nowa uchwała, której  do tej pory Rada nie podejmowała. Podkreśliła, że uchwała dotyczy wyłącznie nieruchomości jednorodzinnych zamieszkałych, a zwolnienie niestety  dotyczy kwoty 1,5 zł od  gospodarstwa domowego,  a nie od osoby-  co wynika z zapisów ustawy, a nie woli Rady czy Burmistrza.  Kwota oszczędności dla gospodarstwa domowego rocznie wynosi 18 zł. Fakt kompostowania będzie kontrolowany. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli braku kompostownika nałożona zostanie kara i nie będzie można korzystać  z tego zwolnienia przez następne 6 miesięcy. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

·         Projekt uchwały nr 168 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kierownik Referatu GKS  Kamila Chałupczak  podkreśliła, że wzór obowiązywał będzie od 1 września 2020 rok i jest on bardzo uproszczony dla mieszkańców w stosunku od obowiązującej dziś deklaracji – zmiany m.in. to brak możliwości zadeklarowania zbierania odpadów niesegregowanych, zmiana terminu na zgłaszanie zmian w deklaracjach (było 14 dni, jest do 10 dnia następnego miesiąca), dodano w deklaracji klauzulę RODO.

Kierownik GKS zaznaczyła, że  składanie deklaracji przez ePUAP w  dobie pandemii, jak najbardziej się sprawdza. 

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

·         Projekt uchwały nr 169 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Skarbnik Alicja Michor przedstawiła zmiany w budżecie wynikające z konieczności uwzględnienia mniejszych wpływów do budżetu gminy z udziału w podatku PIT oraz ze zmniejszenia subwencji oświatowej. Nadmieniając, że z tego względu również podzielono zadanie dotyczące remontu w Przedszkolu Samorządowym w Mirosławcu na dwa etapy, którego pierwszy etap będzie realizowany w 2020 roku a drugi w 2023. Wspomniała również, że ze środków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych przeznaczono kwotę 46 100 na wydatki związane z koronawirusem, ponieważ zrezygnowały one z realizacji zadań lub zmniejszyły kwoty.

Burmistrz podkreślił, że zmniejszenia wynikają z faktu, że  nie wiadomo,   jak w rzeczywistości będą wyglądać będą wpływy do budżetu na koniec roku  i roboty w przedszkolu w 2020 zmniejszone zostały do minimum tzn. tylko te najbardziej niezbędne do wykonania prace w przedszkolu. 

Ponadto wykorzystane zostały środki w 100% kwoty dofinansowania na zakup  sprzętu do zdalnego nauczania i na ubezpieczenie sprzętu z projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła,  jako wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia ogólnego.  Burmistrz nadmienił, że gmina zakupiła komputery polisingowe, by zwiększyć ich liczbę do 60 szt. dla uczniów obu szkół  w Mirosławcu  i Piecniku.

Skarbnik poinformowała również od trzech nowych wydatkach dotyczących kwoty 30 000 zł 3 na dodatkowe prace przy przebudowie ul. Mickiewicza, 51 500 zł na przebudowę   przepustu w  Jadwiżynie i  9 702 zł na wyczyszczenie rowu melioracyjnego w Mirosławcu oraz  10 701 na zakup nowej drukarki do Urzędu.

Burmistrz odniósł się do środków oddanych przez organizacje pozarządowe na walkę z koronawirusem podkreślając, że to organizacje pozarządowe  wyszły od siebie z propozycją, że  oddadzą środki  dochodząc  do wniosku, że lepiej zostaną skonsumowane na pomoc  walce koronawirusem,  co warto jest  podziękowania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

·         Projekt uchwały nr 170 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026

Skarbik stwierdziła, że uległa zmianie kwota deficytu i dostosowane zostały wyniki w wieloletniej prognozie finansowej do zmian wynikających z poprzedniej uchwały, tj. z rozłożenia na dwa etapy  remontu przedszkola w Mirosławcu tj. na rok 2020 – I etap i II etap w roku 2023. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Grzegorz Plewa – czy zmienia się coś w sprawie skrawków asfaltowych do wykorzystywania z uwagi na kurz i mieszkańcy proszą  o interwencje w tej sprawie i utwardzenie dróg .

Burmistrz stwierdził, ze żadnych nowych informacji  na ten temat nie ma. 

Grzegorz Plewa: Czy jest pomysł na to, by widzieć jednocześnie wszystkich uczestniczących w posiedzeniu  przy pomocy programu na ekranie?

Burmistrz stwierdził, że trzeba będzie zwrócić się z pytaniem do firmy czy można widzieć wszystkich uczestniczących jednocześnie na ekranie.  

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer o godz. 12.19  zamknął  17 posiedzenie Komisji.


Załączniki

Protokół pdf, 586 kB

Powiadom znajomego