W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w dniu 27.03. 2020 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej, które odbyło się 27 marca 2020 r. w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 13.30- 13.58.

 
Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

1.Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad komisji.
4.Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec.
5.    Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.
6.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
7.Interpelacje i zapytania Radnych.
8.Wnioski i oświadczenia Radnych.
9.Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji Piotr Suchojad witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  14 radnych ( Komisja Polityki Społecznej - 6 członków; Komisja Gospodarki i Budżetu – 5 członków,  Komisja Rewizyjna – 3 członków), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.


Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec.

W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ze względu na sytuację związaną z COVID-19 w posiedzeniu nie uczestniczą przedstawiciele policji i pracownik z Urzędu Miejskiego, którzy omówiliby temat bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec. Jeżeli będzie potrzeba i możliwość to zostaną zaproszeni na kolejne posiedzenie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec. 

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  przyjęła informację na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec.

Ad.5
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż na zaplanowaną w budżecie na rok 2019 kwotę 117.475,89 wpłynęła 117.475,89 zł, co stanowi 100% planu. Są to środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w latach poprzednich, których płatność zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dzielona jest na 3 raty i z opłat za zezwolenia wydane w ciągu 2019 roku, których wysokość i terminy wpłat uzależnione są od daty otrzymania zezwolenia.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  przyjęła sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.

Ad. 6
Zaopiniowanie projektów uchwał.

·         w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Miejsko – Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowi kontynuację oraz uzupełnienie wcześniej prowadzonych w Gminie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i przeciwdziałaniem narkomanii należą do zadań własnych gminy. Realizacja ich prowadzona jest za pomocą gminnego programu uchwalanego corocznie przez radę gminy. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne

Sekretarz Gminy poinformowała, iż wpłynęło pismo od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  dot. możliwości nieodpłatnego przekazania Gminie Mirosławiec nieruchomości należących do Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy i wykorzystywanych  jako drogi.  Przejęta nieodpłatnie od Skarbu Państwa nieruchomość o nr geodezyjnym 412, położona w miejscowości Jabłonkowo, obręb 0027 Jabłonowo stanowi działkę drogową i łączy się bezpośrednio z działką drogową o nr geodezyjnym 104, położoną w obrębie ewidencyjnym 0027 Jabłonowo, należącą do Gminy i Miasta Mirosławiec.

W związku z brakiem pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż nieruchomość gminna stanowiąca lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 48m2 położony w Mirosławcu przy Placu Wolności 4/4 jest wynajmowany na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na czas oznaczony. Termin umowy upływa 1 maja 2020 r. Dotychczasowy najemca w dniu 17 lutego 2020 r. wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o zawarcie kolejnej umowy najmu na przedmiotową nieruchomość na czas oznaczony, tj. do 10 lat z przeznaczeniem na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej.
Radny Stanisław Wesołowski zwrócił się z zapytaniem czy w trakcie trwania dzierżawy można wypowiedzieć umowę dzierżawy.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż jest możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy, tylko trzeba zachować okres wypowiedzenia.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż po konsultacjach z sołtysami wyrazili oni zdanie, iż na 2021 rok nie zgadzają się na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W związku z brakiem pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Sekretarz Gminy poinformowała, iż podwyższenie kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pieniężnego w wysokości 420 000,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność spłaty kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytu z Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Oddział w Mirosławcu zaciągniętych na przeprowadzenie inwestycji pn. "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym" oraz kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na przeprowadzenie inwestycji pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  835.551,00 zł z przeznaczeniem na:

- nowe zadanie pn. "Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej w m. Jadwiżyn - dokumentacja techniczna w kwocie 4.551,00 zł, 

- zadanie kontynuowane o nowej nazwie „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła" - roboty budowlane, wyposażenie, nadzór inwestorski. Kwota oszacowana na podstawie posiadanych kosztorysów. Zadanie będzie realizowane przez Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu w kwocie 748.000,00 zł, 
- zadanie kontynuowane pn. "Budowa ostatniego odcinka oświetlenia na ul. Księżycowej w Mirosławcu" -  roboty budowlane, nadzór inwestorski w kwocie 53.000,00 zł, 

- zadanie kontynuowane pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej„ - na zakup pierwszego wyposażenia w kwocie 30.000,00 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 marca 2020 r. ogółem w kwocie 104.850,29 zł, z tego na;

- dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Wałeckiemu na sfinansowanie zadania publicznego pn. „Szkoła dla Rodziców" w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży i dorosłych z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec zagrożonych marginalizacją społeczną, poprzez zorganizowanie szkolenia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu  w kwocie 3.000,00 zł,

- projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" w  związku z uporządkowaniem działań przy zadaniu na organizację staży, przemieszczenia środków finansowych między jednostkami realizującymi projekt, z tego;

1) w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu zwiększenie ogółem o kwotę 58.566,29 zł i zmniejszenie ogółem o kwotę 566,29 zł,

2) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu zwiększenie ogółem o kwotę 33.284,00 zł i zmniejszenie ogółem o kwotę 91.284,00 zł,

- zadanie związane z Budżetem Obywatelskim pn. "Zakup wyposażenia do budynku socjalnego na Stadionie Miejskim oraz siedziby Centrum Aktywności Lokalnej w Mirosławcu". Działania porządkowe w klasyfikacji budżetowej między działami. Omyłkowo kwotę dotyczącą zakupu mobilnego systemu nagłośnieniowego, statywów do mikrofonów i na kolumny ujęto w CAL (rozdział 80195 § 4210 - zmniejszenia) zamiast  w budżecie dla budynku socjalnego na Stadionie Miejskim (rozdział 92601 § 4210 - zwiększenia) w wysokości 2.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup usług wywozu nieczystości oraz wykonania rocznych przeglądów instalacyjnych na stadionie Miejskim w Mirosławcu w kwocie 8.000,00 zł. 

Zwiększa się przychody ogółem w kwocie 835.551,00 zł, z tytułu;
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej” w ramach PROW na lata 2014-2020 o kwotę 13.618,00 zł, do kwoty 746.442,00 zł,

- wolnych środków o kwotę 821.933,00 zł do kwoty 2.036.392,00 zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż rozdysponowuje się rezerwę celową, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kocie 15.000,00 zł, z tego na dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego dotyczącego częściowego dofinansowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu w związku z zabezpieczeniem działań w ramach zagrożenia epidemicznego COVID-19 w wysokości 25.000,00 zł. Zestawienie planowanego do zakupu sprzętu dla 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu:

1.Respirator transportowy       szt. 2             65 744,00 zł

2.Wideolaryngoskop               kpl. 1               8 937,00 zł

3.Bronchofiberoskop              kpl.1              22 134,00 zł

4.Laryngoskopy                      kpl.1              12 440,00 zł

5.Aparat EKG                         szt.1               10 745,00 zł

6.Defibrylator z kardiowersją szt.1              30 000,00 zł.

W dalszych słowach dodał, iż zadanie kontynuowane o nowej nazwie „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła" w kwocie 748.000,00 zł.

Po ukończeniu zadania kwota będzie dużo niższa, jeżeli się spełni dwa warunki.

Jeśli Gmina otrzyma informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, że zostanie dofinansowane zadanie związane z wymianą źródeł światła i instalacji elektrycznej to około 100.000,00 zł. Druga wartość związana jest z fotowoltaiką, która ma pojawić się na dachu przedszkola kwota około 120.000,00 zł. Jeśli będzie zapewnienie o dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska to w przedszkolu zostanie w całości zadanie wykonanie. Natomiast jeśli będą problemy z otrzymaniem dofinansowania, to wtedy zakres prac do wykonania w przedszkolu zostanie zmieniony, i zostaną tylko wykonane źródła światła, oświetlenia i instalacji elektrycznej. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

-zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2020 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr12 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zakres udzielenia pomocy finansowej odnosi się do sfinansowania realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Szkoła dla Rodziców” w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży i dorosłych z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez zorganizowanie szkolenia w okresie od maja do czerwca 2020 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu.  Koszt szkolenia to 3000,00 zł brutto. Głównym celem Szkoły dla Rodziców jest wsparcie rodziców w podejmowaniu prawidłowej relacji z dziećmi.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż w dniu 20 marca 2019 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Przedkładany projekt uchwały jest niezbędny do wystąpienia z wnioskiem do BGK w Szczecinie o udzielenie pożyczki w 2020 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej„ tj. na operację typu ""Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz o wydanie opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie o możliwości spłaty przez Gminę pożyczki. Cała kwota pożyczki jest zabezpieczona z dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej, a jej spłata nastąpi jednorazowo po całkowitym rozliczeniu zadania. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki dokonywana jest ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja dokonuje zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez pożyczkobiorcę w związku z realizowaną operacją, bezpośrednio na rachunek pożyczki prowadzony na rzecz pożyczkobiorcy przez BGK. Obsługa zadłużenia następować będzie z dochodów Gminy Mirosławiec. Z tytułu udzielenia pożyczki, BGK pobiera prowizję w wysokości 0,1% kwoty udzielonej pożyczki. Oprocentowanie tej pożyczki jest zmienne i wynosi 0,25 stawki referencyjnej, obliczanej jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 3M.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego

Sekretarz Gminy poinformowała, iż projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej odnosi się do  częściowego dofinansowania realizacji zadania publicznego w wysokości 25 tys. zł obejmującego zakup aparatury i sprzętu medycznego dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu w związku z  zabezpieczeniem działań  za zakresu zarządzania kryzysowego w ramach zagrożenia epidemicznego COVID-19.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacja i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem czy przedsiębiorcy z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec zwracają się o pomoc dla przedsiębiorstw?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż są trzy formy wsparcia odłożenie płatności, umorzenie odsetek, rozłożenie na raty i umorzenie podatku.  Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, natomiast kilka wniosków już wpłynęło. Kiedy wejdzie w życie nowa tarcza to będzie łatwiej rozpatrywać wnioski.
Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem czy każdy przedsiębiorca otrzyma pomoc?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Ad.9
Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.    

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad o godz. 13.58 Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Piotr Suchojad zamknął wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Załączniki

Protokół pdf, 345 kB

Powiadom znajomego