W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 15/2020 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 26.02. 2020 r.

Protokół nr 15/2020

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 26.02. 2020 r. w godz. 13.00- 14.05

w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.  Otwarcie 15 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

5.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2019 r.

6.  Zaopiniowanie projektów uchwał.

7.  Interpelacje i zapytania Radnych.

8.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

9.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 15 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 13.00 Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer otworzył 15 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 14 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 14 posiedzenia Komisji.

Ad. 5
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2019 r.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż na posiedzenie Rady Miejskiej zostali zaproszeni Dyrektorzy Placówek Oświatowych.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż bazując się na sprawozdaniach lat wcześniejszych wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego wzrastają.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż została wypłacona „14”, co wynika z ujemnej kwoty w kol. 9 sprawozdania – nauczyciel stażysta „-1953,31 zł” świadczy o tym, że należy taką kwotę  wypłacić dla grupy nauczycieli. W szkole w Mirosławcu jest to kwota 1493,00 zł, 
w Przedszkolu Samorządowym w Mirosławcu to kwota 459,00 zł. Jest to wynagrodzenie za ubiegły rok, a wypłaty należy dokonać do końca stycznia 2020 r.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy w szkole w Piecniku nauczyciele nie dostaną „14”?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż wypłata „14” jest na podstawie listy płac otrzymana z jednostek oświatowych na terenie Gminy Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż pojawiają się pytania do dyrektorów placówek oświatowych, czy zastępstw nie można dokonywać przez nauczycieli stażystów. Dodatkowo z roku na rok nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, przy czym wzrastają koszty wynagrodzeń.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż z otrzymanych informacji jakie są braki finansowe na wynagrodzenia dla nauczycieli do końca roku na podstawie danego arkusza organizacyjnego, to gmina łącznie będzie musiała łącznie dołożyć do budżetu placówek oświatowych kwotę ok. 1 mln zł.

Radna Justyna Markowska zwróciła się z zapytaniem skąd jest tak wysoka kwota godziny dydaktycznej w naszych jednostkach oświatowych.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż kwoty dodatków dla nauczycieli są z Karty Nauczyciela oraz z podejmowanej uchwały przez Radę. Obliczana jest na podstawie zasadniczych płac i dodatków.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2019 r.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał:

-w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2020
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż uchwała przyjmowana jest przez Radę co roku do dnia 31 marca. Zgodnie z zapisami ustawy zwrócono się o opinię o przedłożonym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2020 roku do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu oraz dwóch Kół Łowieckich. Program został pozytywnie zaopiniowany przez w/w podmioty. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z  Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2020 w kwocie 42 500 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2020.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2020.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

-w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2020
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na terenie miasta powstał Niepubliczny Żłobek i proponuje się podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla żłobków, by w ten sposób wesprzeć rodziny z małymi dziećmi, w sytuacji, gdy rodzic planuje powrót do aktywności zawodowej. W związku z powyższym, proponuje się przyznać dotację na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w wysokości 300,00 zł, w celu zapewnienia miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 mieszkańcom Gminy i Miasta Mirosławiec. Natomiast środki z budżetu gminy kierowane są do instytucji, która żłobek prowadzi.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym §2 ust.1 „Wysokość dotacji celowej na dziecko objęte opieką żłobkową na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2020 roku wynosi 300,00 zł miesięcznie”, czy Gmina ma wpływ na tą kwotę?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kwota 300,00 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką żłobkową jest wynikiem średniej z przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Mirosławcu.
Radna Justyna Markowska zwróciła się czy dotacja celowa dla żłobka jest ze środków zewnętrznych czy z budżetu gminy?
Burmistrz Mirosławca poinformowała, iż jest to kwota z budżetu gminy na utrzymanie żłobka.
Radna Justyna Markowska zwróciła się z zapytaniem czy kwota 300,00 zł wpłynie na opłatę za żłobek?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kwota z budżetu gminy raczej nie wpłynie na opłatę za żłobek. W dalszych słowach dodał, jeśli gmina chciałaby otworzyć żłobek koszty utrzymania byłyby o wiele większe niż propozycja w projekcie uchwały.
Przewodniczący Rady Piotr Czech poinformował, iż szukając prywatnie opiekunki do dziecka na terenie Gminy Mirosławiec to kwota jest w granicach 1000,00 zł, natomiast w niepublicznym żłobku są prowadzone dodatkowo zajęcia pedagogiczne, ruchowe itp. i cena jest niższa.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem jak będzie weryfikowane, że dziecko przebywa 3 czy 5 godzin w żłobku?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przedszkole czy żłobek sporządzają listę obecności.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż wysokość dotacji jest na dziecko objęte opieką żłobkową wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2020.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2020.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

-w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż udzielenie pomocy finansowej odnosi się do częściowego dofinansowania realizacji zadania publicznego inwestycyjnego polegającego na  przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo – Bronikowo oraz odcinka gminnego w kierunku harcówki.
Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem czy kwota 400000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi Próchnowo – Bronikowo jest ostateczna, czy jak w trakcie prac wynikną dodatkowe koszty będzie trzeba ponownie dofinansować zadanie?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż  w ramach zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Powiat Wałecki będzie dodatkowo przeprowadzony remont drogi gminnej w kierunku harcówki. Wobec powyższego dofinansowywany jest remont drogi powiatowej, ale zarówno drogi gminnej. Natomiast powiat musi rozliczyć się z otrzymanych środków finansowych.
Przewodniczący Rady Piotr Czech poinformował, iż odbyły się rozmowy ze starostwem w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego na remont drogi Próchnowo - Bronikowo z uwzględnieniem drogi gminnej w kierunku harcówki, dlatego Gmina dofinansowuje zadanie remontu drogi.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020r
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec pojawiło się zadanie pn. „"Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie) w związku z koniecznością zapłaty za wykonanie robót dodatkowych w kwocie 48.559,00 zł. Dotyczy to kosztów, które wykonawca w trakcie prac natknął się na problem, którym okazało się, że będą potrzebne dłuższe pale. Na etapie końca inwestycji mecenas, który prowadził zadanie stanął na stanowisku po przejrzeniu umowy, że umowa która jest wynikiem przetargu i mowa była o opłacie zryczałtowanej nie pozostawiło możliwości dopłacenia do zadania. Do urzędu wpłynęło pismo przedsądowe o uregulowanie kwoty. Gmina starać się będzie o ugodę i obniżenie tych kosztów. Odnośnie kwoty 48.559,00 zł są wątpliwości, gdyż w trakcie rozmów wykonawca przekazywał 3 warianty rozliczenia, które teraz zostaną uszczegółowione. Podana kwota przez wykonawcę jest górną granicą żądania firmy.
Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem kto popełnił błąd, skoro powierza się wykonanie projektu projektantowi to powinno zostać wszystko sprawdzone przez niego.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż sprawa z projektem też jest do rozstrzygnięcia po rozmowach z wykonawcą, a następnie o dochodzenia należności od projektanta.
Radna Justyna Markowska zwróciła się z zapytaniem czy jest możliwość wynegocjowanie niższych kosztów.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na chwilę obecną jest żądanie wykonawcy na kwotę 48.559,00 zł i kwota ta jest zabezpieczona w budżecie gminy.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż środki finansowe są zabezpieczane w budżecie gminy, a nie zostają od razu wydatkowane.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 310.458,00 zł z tytułu: odsetek od rachunków bankowych w kwocie 23.000,00 zł; wykonanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku w kwocie 2.755,00 zł; zwrotu nadpłaconego zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej za 2019r. w MGOPS w Mirosławcu ogółem w kwocie 2.200,00 zł; zwiększenia od marca 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 282.503,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 1.190.103,76 zł z przeznaczeniem na: dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo -Bronikowo (z m.Próchnowo) w kwocie 400.000,00 zł; zadanie pn. "Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie)„ w związku z koniecznością zapłaty za wykonanie robót dodatkowych w kwocie 48.559,00 zł; zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Piecniku w kwocie 2.755,00 zł; zwroty do ZUW dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za 2019r. ogółem w kwocie 2.200,00 zł;  realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" w związku z przesunięciem działań związanych z realizacją projektu na 2020r. Niewydatkowane środki w 2019r., zwiększają plany finansowe wydatków 2020r. w jednostkach realizujących projekt ogółem o kwotę 354.386,76 zł (w tym kwota 4.504,83zł jako wkład własny), z tego;

1) w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 421, 605, 606) ogółem o kwotę 206.158,57zł, w tym na wydatki bieżące - kwota 91.391,27 zł, na wydatki inwestycyjne - kwota 83.887,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne - kwota 30.880,30 zł,
2) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 311, 401, 411, 412, 417, 421, 430) na wydatki bieżące zwiększenie w kwocie 150.710,34 zł i zmniejszenie wynikające z zastąpienia wkładu finansowego gminy wkładem rzeczowym w kwocie 2.482,15 zł,
- zadanie związane z przebudową budynku magazynowego w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" na wykonanie robót budowlanych i usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz na sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i zakupu wyposażenia przeciwpożarowego. Zwiększenie wydatków w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością robót budowlanych z kosztorysu inwestorskiego a wysokością niewydatkowanych w 2019r. środków na to zadanie (rozdział 85395 § 6050) w wysokości 76.700,00 zł,
- dotację celową dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na dzieci objęte opieką żłobkową (rozdział 85505 § 2540) w wysokości 23.000,00 zł,
- funkcjonowanie gminnego systemu gospodarki odpadami na zwiększoną od marca 2020r. opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec w kwocie 282.503,00 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 lutego 2020 r. ogółem w kwocie 280.500,00 zł, z tego na; zabezpieczenie środków na składki członkowskie w związku z zamiarem przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945 w kwocie 3.000,00 zł; zadanie związane z realizacją przez MGOPS w Mirosławcu projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WZ 2014-2020 pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec" celem przekazania płatności Partnerowi projektu na wykonywanie zadań, zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu ogółem w kwocie 161.500,00 zł; zadanie związane z zakupem sprzętu stanowiącego środki trwałe w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" - przemieszczenia wydatków po aktualizacji harmonogramu - 109.000,00 zł; dotację celową dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na dzieci objęte opieką żłobkową w wysokości 7.000,00 zł.
Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zakupu sprzętu stanowiącego środki trwałe w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec”?
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zakup sprzętu będzie dla grupy komunalnej.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2020 rok.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2020 rok.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

-zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026
 
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2020 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy. Dochody i wydatki zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 r. są zgodne z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej wg stanu na 27.02.2020r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020 -2026.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

-w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945 ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrację wspólnot lokalnych oraz dążenie do gospodarczego, kulturalnego i turystycznego rozwoju Gmin. Członkami stowarzyszenia jest miasto Wałcz, gmina Tuczno, gmina Człopa oraz gmina Jastrowie. Stowarzyszenie może liczyć 10 samorządów i w dalszej perspektywie będzie mogło starać się o dofinansowanie do produktu turystycznego Wał Pomorski 1945 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem czy dwóch przedstawicieli jest wystarczające do reprezentowania Gminy i Miasta w stowarzyszeniu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż z każdego samorządu są wydelegowane dwie osoby.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 5 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne wnioski i oświadczenia radnych.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Społecznej Janusz Beer o godz. 14.05  zamknął 15 posiedzenie Komisji.

 

 

Załączniki

Protokół pdf, 537 kB

Powiadom znajomego