W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 11/2019 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 25.10. 2019 r.

Protokół nr 11/2019

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 25.10. 2019r. w godz. 10.00- 12.30

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2). 

1.Otwarcie 11 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów  z poprzednich  posiedzeń Komisji.
5.Raport z monitoringu w 2018 roku uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.
6.Zaopiniowanie projektów uchwał.
7.      Interpelacje i zapytania Radnych.
8.      Wnioski i oświadczenia Radnych.
9.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 11 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 10.00 Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer otworzył 11 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformowała, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecny radny Grzegorz Plewa.

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 9 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z  9  posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 10 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 10 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Raport z monitoringu w 2018 roku uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.

W/w raport stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Na posiedzenie Komisji przybyła Kierownik MGOPS Danuta Czerniawska.

Kierownik MGOPS Danuta Czerniawska tytułem wstępu poinformowała, iż Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020 została przyjęta uchwałą Nr XV/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Opracowanie i realizacja strategii jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym o którym mowa w zapisach ustawy o pomocy społecznej. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej, określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować społeczne skutki kwestii społecznych. Raport został przygotowany w siedzibie MGOPS w oparciu o dane uzyskane z instytucji gminnych i dane Zespołu Oceniającego powołanego Zarządzeniem Nr 77 Burmistrza Mirosławca z dnia 27 sierpnia 2015 r. Raport wskazuje stopień wdrożenia Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych w 2018 roku i stanowi podstawę do dokonania oceny jej wdrażania w latach następnych oraz do podejmowania ewentualnych działań korygujących i wszelkich prac mających na celu aktualizację obowiązującej bądź opracowanie nowej strategii.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia raportu z monitoringu w 2018 roku uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła raport z monitoringu w 2018 roku uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał:

-w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu
Sekretarz Gminy poinformowała, iż Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie ustalił, iż z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec wybieranych będzie na kadencję 2020-2023: 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Wałczu oraz 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy. Do dnia 30 czerwca 2019 r. zgłoszona została 1 kandydatura do Sądu Rejonowego w Wałczu przez grupę 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze i stale zamieszkujących na terenie Gminy Mirosławiec.

Na dzień 8 sierpnia 2019 r. zostało zwołane posiedzenie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, który został powołany uchwałą Nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Zadaniem zespołu było wypracowanie i przedstawienie na sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w ustawie. Zespół po przeanalizowaniu zgłoszonych kandydatur stwierdził, iż kandydatura spełnia wymogi określone w ustawie. W związku z powyższym zespół zawnioskował do Burmistrza Mirosławca o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia o tym kandydacie informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. W dniu 28 sierpnia 2019 r. została podjęta uchwała Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. W dniu 19 września 2019 r. Komendant Wojewódzki Policji po dokonaniu czynności sprawdzających wydał opinię o zgłoszonych kandydatach. Zespół na podstawie art. 163 § 2 ustawy, przed przystąpieniem do wyborów przygotowuje i przedstawia na sesji rady gminy opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
-w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy
Sekretarz Gminy poinformowała, iż Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie ustalił, iż z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec wybieranych będzie na kadencję 2020-2023: 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Wałczu oraz 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy. Do dnia 30 czerwca 2019 r. zgłoszona została 1 kandydatura do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy przez Prezesa właściwego sądu.

Na dzień 8 sierpnia 2019 r. zostało zwołane posiedzenie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, który został powołany uchwałą Nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Zadaniem zespołu było wypracowanie i przedstawienie na sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w ustawie. Zespół po przeanalizowaniu zgłoszonych kandydatur stwierdził, iż kandydatura spełnia wymogi określone w ustawie. W związku z powyższym zespół zawnioskował do Burmistrza Mirosławca o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia o tym kandydacie informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. W dniu 28 sierpnia 2019 r. została podjęta uchwała Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. W dniu 19 września 2019 r. Komendant Wojewódzki Policji po dokonaniu czynności sprawdzających wydał opinię o zgłoszonych kandydatach. Zespół na podstawie art. 163 § 2 ustawy, przed przystąpieniem do wyborów przygotowuje i przedstawia na sesji rady gminy opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat
Sekretarz Gminy poinformowała, iż nieruchomość gminna stanowiąca lokal użytkowy o powierzchni 144,65 m2, znajdująca się na parterze budynku byłej Przychodni Zdrowia przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym: 637/4 o powierzchni działki: 2 151m2 i numerze KW: KO1W/00033493/6, była przedmiotem najmu na czas oznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – apteki. Dotychczasowy najemca wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o zawarcie kolejnej umowy najmu na niniejszy lokal z przeznaczeniem na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, na okres 10 lat.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

-w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej w Mirosławcu przy ul. Polnej
Burmistrz Mirosławca poinformował o zmianie sytuacji dotyczącej nabycia przedmiotowej nieruchomości a mianowicie w związku z obecną sytuacją finansową gminy oraz faktem, iż SKO przegrało sprawę w WSA, w sprawie należności podatkowych na rzecz Gminy. Gmina nie weźmie udziału w przetargu zorganizowanym przez Nadleśnictwo. Nie mniej jednak zwrócił się do Rady o podjęcie przedmiotowej uchwały, bowiem w sytuacji gdy budynek nie zostanie zakupiony przez innego nabywcę, a sytuacja finansowa Gminy ulegnie poprawie do tematu zakupu tejże nieruchomości warto byłoby wrócić.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej w Mirosławcu przy ul. Polnej.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej w Mirosławcu przy ul. Polnej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
-w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec
Sekretarz Gminy poinformowała, iż w dniu 20 września 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wpłynęło pismo z Zarządu Powiatu w Wałczu w sprawie kontynuacji współpracy, polegającej na przejęciu przez Gminę i Miasto Mirosławiec od Powiatu Wałeckiego zadania samorządu powiatowego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy w sezonie zimowym 2019/2020. Przejęcie realizacji przedmiotowego zadania przez Gminę Mirosławiec ma na celu usprawnienie i przyspieszenie przeprowadzania akcji zima na ww. drogach. Szczegóły zostaną określone w porozumieniu między Burmistrzem Mirosławca a Zarządem Powiatu Wałeckiego.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy gmina będzie chciała przejąć zadanie zimowego utrzymania dróg?

Sekretarz Gminy poinformowała, że będzie wystosowane zapytanie do przedsiębiorców o cenę realizacji tego zadania, jeśli cena będzie wyższa niż ta którą powiat proponuje, to zdanie będzie realizowane przez powiat. Gmina podejmie zadanie pod warunkiem utrzymania ceny usługi w kwocie nie wyższej niż powiat jest w stanie przekazać gminie.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie Komisji przybyła Teresa Stańczyk  - Główny specjalista ds. podatków i opłat lokalnych.

-w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Teresa Stańczyk poinformował, iż projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 przewiduje wzrost stawek  o 3,5 % w porównaniu do roku 2019,  z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit b i d, pkt 2 lit c i d , gdzie stawki kwotowe przyjęto na poziomie maksymalnych podanych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019, gdyż wzrost stawek z 2019 r. w tych pozycjach o 3,5 punktu procentowego  spowodowałby przekroczenie stawek maksymalnych.

W pozostałych przypadkach proponowane stawki  podatku  nie przekraczają granicy górnych  stawek kwotowych   podanych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r.

Przewodniczący komisji zwrócił się z zapytanie czy proponowana stawka podatku na rok 2020 wynosi 3,5 %?

Teresa Stańczyk poinformowała, iż w projekcie uchwały jest propozycja 3,5 %, natomiast dokonała zestawienia stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych również na stawkę podatku 5% i różnica jest 0,01zł do stawki 3,5%. 

W trakcie dyskusji nad projektem uchwały komisja zaproponowała zmianę dotyczącą w §1 projektu uchwały w brzmieniu:

§1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy i miasta Mirosławiec :

1)     od gruntów:

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków–0,92 zł od 1m2 powierzchni,

b)     pozostałych:

- zabudowanych budynkami mieszkalnymi – 0,34 zł od 1 m2 powierzchni, 
- w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

Przewodniczący Komisji poinformował, iż warto przyjąć wyższą stawkę podatkową tj. 5,0% ze względu na zmienię przepisów głównie dotyczące oświaty.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, przy 4 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Teresa Stańczyk poinformowała, iż  projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych  na rok 2020 przewiduje wzrost stawek o 3,5 % w porównaniu do roku 2019. 
Stawki kwotowe podatku od środków transportowych proponowane na rok 2020 ustalono w ten sposób, że   dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawki obowiązującej w roku 2019 przyjmując wzrost o 3,5 punktu procentowego za wyjątkiem stawki podatku określonej w:

-  §1 ust.1 pkt 3 lit. c ,

-  załączniku nr 1  do uchwały dla pojazdów posiadających cztery osie i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 29 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,  gdzie przyjęto górną stawkę podatku z uwagi na przekroczenie stawki podatkowej w przypadku przyjęcia wzrostu o 3,5 %. 

-  załączniku nr 2  do uchwały dla pojazdów :

        - posiadających dwie osie  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 31 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,  gdzie przyjęto górną stawkę podatku z uwagi na przekroczenie stawki podatkowej w przypadku przyjęcia wzrostu o 3,5 %. 

        - posiadających trzy osie  i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej 12 do 40 ton i powyżej 40 ton z innym  systemem  zawieszenia osi jezdnych,  gdzie przyjęto górną stawkę podatku z uwagi na przekroczenie stawki  podatkowej w przypadku przyjęcia wzrostu o 3,5 %. 

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się zapytaniem jak do tej pory jest płacony podatek od środków transportowych, czy przedsiębiorcy wywiązują się z niego?

Teresa Stańczyk poinformowała, iż jest obowiązek złożenia deklaracji podatkowej, jeżeli nie złoży deklaracji jest wysyłane wezwanie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

-w sprawie opłaty targowej
Teresa Stańczyk poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie opłaty targowej przewiduje wzrost stawek dziennej opłaty targowej o 3,5%  w porównaniu z rokiem 2019.  Proponowane stawki opłaty targowej nie przekraczają granicy górnej  stawki kwotowej tj. 792,21 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r.

 W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

-w sprawie opłaty miejscowej
Teresa Stańczyk poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej przewiduje stawkę w wysokości 2,31 zł za każda rozpoczętą dobę i nie przekracza granicy górnej  stawki kwotowej tj. 2,31 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2020 r.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dlaczego inkasent ma 25% od zebranej kwoty opłaty miejscowej, sołtys który pobiera opłatę ma 10%?

Teresa Stańczyk poinformowała, iż inkasent pobiera opłatę miejscową sezonowo i nie z niej dużych wpływów.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

-podatek rolny, podatek leśny
Teresa Stańczyk poinformowała, iż w dniu 18 października 2019 r. Prezes GUS w komunikacie podał, iż średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1 dt. W dalszych słowach poinformowała, iż proponuje się przyjęcie średniej ceny skupu żyta podanej w komunikacie Prezesa GUS jako podstawy naliczenia podatku rolnego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2020. W przypadku przyjęcia średniej ceny skupu żyta na okres 11 kwartałów podanej przez Prezesa GUS, rada gminy nie podejmuje uchwały. Dodała, iż  uchwała podejmowana jest wyłącznie w sytuacji, gdy wolą rady jest obniżenie średniej ceny skupu żyta podanej przez Prezesa GUS dla ustalenia podatku rolnego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia stawki średniej ceny skupu żyta podanej przez Prezesa GUS.

 Głosowanie:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła średnia cenę skupu żyta na rok 2020 podanej przez Prezesa GUS.

Komunikat Prezesa GUS stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż w dniu 18 października 2019 r. Prezes GUS w komunikacie podał, iż średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m3. W dalszych słowach poinformowała, iż proponuje się przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. jako podstawy naliczenia podatku leśnego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2020. W przypadku przyjęcia dla celów ustalenia podatku leśnego, średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo podanej przez prezesa GUS, rada gminy nie podejmuje uchwały. Dodała, iż uchwałę podejmuje się wyłącznie w sytuacji, gdy wolą rady jest obniżenie ceny drewna podanej przez prezesa GUS dla ustalenia podatku leśnego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia stawki średniej ceny sprzedaży drewna podanej przez Prezesa GUS.

 Głosowanie:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła średnia cenę sprzedaży drewna na rok 2020 podanej przez Prezesa GUS.

Komunikat Prezesa GUS stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

-w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec
Sekretarz Gminy poinformowała, iż analiza funkcjonowania dotychczasowego regulaminu oraz znowelizowane w 2019 r. zapisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, wskazują na konieczność wprowadzenia zmian do regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Najistotniejsze zmiany w stosunku do poprzedniego regulaminu wprowadzonego uchwałą Nr XXIV/212/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi to: wprowadzenie obowiązku selektywnej zbiórki przez wszystkich właścicieli nieruchomości, poszerzenie zakresu przyjmowanych odpadów przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, nowe uregulowania dotyczące rodzajów odpadów gromadzonych selektywnie oraz  zmiana częstotliwości odbioru odpadów.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym odbioru odpadów z ogródków działkowych w związku z rozdziałem 3 §7 pkt. 7 dla ogródków działkowych jest 20 litrów na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5l poza tym okresem, i jest to nie wystarczalne, a umowa jest podpisywana osobno.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż system obejmuje obiekty zamieszkałe, a gmina musi się dostosować do zmian przepisów.

Radna Justyna Markowska zwróciła się z zapytaniem czy właściciele sklepów będą musieli opróżniać kosz na śmieli, jeśli należy on do gminy?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kosze na śmieci będą opróżniane ale jeśli będą przepełniane to właściciel będzie musiał o niego zadbać.

W trakcie dyskusji zauważono że brakuje w § 8. ust. 1. pkt.1 worka na papier i tekturę.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką dotyczącą dodania pkt.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

-w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Sekretarz Gminy poinformowała, iż w projekcie uchwały określono częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wprowadzono nowe frakcje odpadów, uwzględniając przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.
Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  475.516,38 zł z tytułu: zawartej umowy o dofinansowanie zadania wieloletniego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulica Młyńska" środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku o kwotę 57.444,12 zł. Dofinansowanie zadania w 2020 roku w kwocie 57.444,12 zł; odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzoną kamerę w kwocie 3.000,00 zł;  zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019r. w kwocie 1.784,26 zł; wykonanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu ogółem w kwocie 5.497,00 zł; wykonanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku ogółem w kwocie 3.691,00 zł; zwiększonych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019r. w kwocie 9.800,00 zł; należności z opłat za usunięcie drzew (porządkowa zmiana klasyfikacji budżetowej) - środki ochrony środowiska  (przemieszczenie w dziale 900 z rozdziału 90095 na rozdział 90019 § 0620) zmniejszenie w kwocie 805.393,00 zł i zwiększenie w kwocie 805.393,00 zł; zawartej umowy o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Miejskim w Mirosławcu" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2019  w kwocie 394.300,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  381.216,38 zł z przeznaczeniem na: zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulica Młyńska" w 2019 roku o kwotę 57.444,12 zł (dofinansowanie zadania w 2020 roku w kwocie 57.444,12 zł); zabezpieczenie środków na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej przy ul. Polnej w Mirosławcu, tj. działki nr 8141/29, obręb ewid. miasto Mirosławiec - (wadium, zakup oraz koszty umowy notarialnej) w kwocie 300.000,00 zł; wymianę uszkodzonej kamery na budynku Szkoły Podstawowej w Mirosławcu w kwocie 3.000,00 zł; zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu ogółem w kwocie 5.497,00 zł; zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku ogółem w kwocie 3.691,00 zł; realizację programów profilaktycznych związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 1.784,26 zł; opracowanie ekspertyzy określającej stan eksploatacji składowiska odpadów w Mirosławcu  w kwocie 9.800,00 zł, 

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 października 2019r. ogółem w kwocie 388.815,26 zł, z tego na; bieżący remont dróg gminnych w kwocie 16.266,00 zł; przemieszczenie porządkowe przy zadaniu pn. „I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu" w kwocie 213.418,26 zł; sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. „"Budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem - ul. Leśna, ul. Żurawia, ul. Jastrzębia, ul. Jaskółcza, ul. Skowronkowa, ul. Krucza" w kwocie 96.000,00 zł; bieżący remont dróg wewnętrznych ogółem w kwocie 30.531,00 zł; zabezpieczenie środków na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych ogółem w wysokości 9.500,00 zł; zabezpieczenie środków na wydatki związane z obsługą długu publicznego o kwotę 7.000,00 zł; pokrycie kosztów dotacji za uczęszczanie dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 3.000,00 zł; zabezpieczenie środków na zakup usług przez jst od innych jst w MGOPS w kwocie 13.100,00 zł. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

-zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026
Skarbnik Gminy poinformowała, iż polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2019 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym otwarcia żłobka w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż rozpoczęły się prace remontowe, budynek został oddany do użytku, także z końcem roku żłobek powinien rozpocząć działalność.

Radna Bogusława Skrzypczyk zwróciła się z zapytaniem dotyczącym dojazdu mieszkanki za zakładem Inwesty?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wjazd jest będzie od ul. Tęczowej w Mirosławcu z płyt betonowych.

W załączonych materiałach radni mieli dołączone pismo z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu w sprawie współfinansowania zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Mirosławcu.

Komisja Polityki Społecznej zapoznała się z nim i nie wyraziła zgody na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Policji.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Społecznej Janusz Beer o godz. 12.55  zamknął  11  posiedzenie Komisji.

 

 

 

Załączniki

Protokół pdf, 865 kB

Powiadom znajomego