W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 24.04. 2019 r.

Protokół nr 6/2019

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 24.04. 2019 r. w godz. 13.00- 14.55

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2). 

1.  Otwarcie 6 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia Komisji.

5.  Sprawozdanie z działalności w 2018 roku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

6.  Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

7.  Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

8.  Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018.

9.  Zaopiniowanie projektów uchwał.

10. Interpelacje i zapytania radnych

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 6 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 13.00 Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer otworzył 6 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecni: radny Grzegorz Plewa, radna Justyna Markowska

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 5 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 5 posiedzenia Komisji.

Na posiedzenie komisji przybył radny Grzegorz Plewa. Obecnych 5 radnych.

Ad.5. 

Sprawozdanie z działalności w 2018 roku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie Komisji przybyła Danuta Czerniawska- Kierownik MGOPS w Mirosławcu.   

Danuta Czerniawska poinformowała, iż Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Mirosławcu jest jednostką organizacyjną Gminy Mirosławiec działającą na zasadach jednostki budżetowej. W 2018 roku Ośrodkowi zostało powierzone kolejne zadanie tj.: Realizacja rządowego programu „Świadczenie Dobry start”, dodatkowo zwiększyła się liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej oraz zwiększyła się liczba usług opiekuńczych.
W dalszych słowach dodała iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w Programie pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, w którym ośrodek chce wziąć udział, natomiast w programie tym jest dużo niejasności.

Na posiedzenie komisji przybyła radna Justyna Markowska. Obecnych 6 radnych.

Radna Iwona Kłos zwrócił asie z  zapytaniem od kiedy będzie można składać wnioski na świadczenie „500+” na pierwsze dziecko.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż prawdopodobnie od lipca 2019 r. w wersji elektronicznej a od sierpnia 2019 r. w wersji papierowej. 

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym funkcjonowania lodówki znajdującej się przy wejściu do Ośrodka Zdrowia w Mirosławcu?

Danuta Czerniawska poinformowała, iż jest małe zainteresowanie lodówką przeznaczona na żywność. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdanie z działalności w 2018 roku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności w 2018 roku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Ad.6
Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

W/w informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, która w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadr e, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o zasobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. Niniejsza analiza opisuje w/w sytuację w gminie Mirosławiec.

W dalszych słowach przedstawiła najważniejsze informacje znajdujące się w przedstawionej informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej tj.: danych o korzystających z pomocy i wsparcia w gminie Mirosławiec, której uzyskało 682 osoby. W roku oceny w stosunku do 2017, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zwiększyła się o 153 osoby, natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 23 rodziny. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła pozom 184 osób,  co oznaczała spadek w stosunku do roku 2017 o 33 osoby. W gminie Mirosławiec najczęściej występującymi przyczynami trudniej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w 2018 r. było kolejno: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzystej, długotrwała ochrona. Przedstawiła dane znajdujące się w informacji w formie graficznej i tabelarycznej dotyczące: liczby rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć, wskaźnika deprywacji lokalnej, liczby długotrwale korzystających z pomocy społecznej w podziale na płeć i grupy wiekowe, liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, liczby osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, liczby rodzin korzystających 
z poradnictwa specjalistycznego, wskaźnika pracy socjalnej, liczby rodzin korzystających z interwencji kryzysowej, wskaźnika kontraktu socjalnego w podziale na typy, wskaźnika projektów socjalnych.  

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

Ad.7.
Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

Ad.8.
Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej 
w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018.

Głosowanie:

Za- 6

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018.

O godz. 14.20 posiedzenie Komisji opuściła Danuta Czerniawska Kierownik MGOPS  w Mirosławcu.

Ad.9
Zaopiniowanie projektów uchwał

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Sekretarz Gminy Monika Staporek poinformowała, iż w wyniku przeprowadzonych w 2019 roku na terenie gminy Mirosławiec wyborów sołtysów w 6 miejscowościach nastąpiły zmiany osób pełniących funkcję sołtysa, dlatego też konieczna jest zmiana uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż wysokość wynagrodzenia za inkaso jest w granicach od 2 do 6 %.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przed rozpoczęciem sesji zaplanowane jest spotkanie z sołtysami dotyczące powyższej uchwały.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż sołtysi którzy są radnymi nie mogą głosować nad powyższą uchwała, iż w niej znajduje się imienny wykaz sołtysów.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie:

Za- 2

Przeciw-1

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

-w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż Gmina Mirosławiec uwzględniając zapisy w aktach prawnych dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii realizuje zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Jednym z tych zadań jest zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym i narkotykowym pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie. Działanie to jest kontynuacją współpracy z lat poprzednich z Powiatem Wałeckim poprzez dofinansowanie do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, z którego poradnictwa korzystają mieszkańcy Gminy Mirosławiec. Art. 220 ustawy o finansach publicznych uwzględnia możliwości udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo rzeczowej. Podstawą przekazania środków na realizację pomocy wraz z zasadami rozliczania będzie stanowić umowa zawarta pomiędzy Powiatem Wałeckim a Gminą Mirosławiec reprezentowaną przez Burmistrza Mirosławca.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

-o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła nabór wniosków w programie pn. „usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia osób Niepełnosprawnych. Program adresowany jest do gmin, których zdaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania. Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami, których dochód nie przekracza 350 % kryterium dochodowego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.
Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformował, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  45.362,00 zł z tytułu;

- odsetek od środków budżetowych w kwocie 10.722,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w kwocie 20.140,00 zł,

- porozumienia w sprawie zorganizowania prac społecznie - użytecznych na terenie Gminy Mirosławiec na refundację ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada 2019r. w kwocie 14.400,00 zł,

- zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe w MGOPS w kwocie 100,00 zł,

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  45.362,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup nowej kserokopiarki (budynek Urzędu Miejskiego - parter)  w kwocie 10.722,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu na zakup materiałów do remontu przedszkolnego tarasu w Mirosławcu Górnym w kwocie 20.140,00 zł,

- wypłatę świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu prac społecznie - użytecznych w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada 2019r. w kwocie 14.400,00 zł,

- zwroty do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego dotacji za lata ubiegłe z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 100,00 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 25 kwietnia 2019r. ogółem w kwocie 28.000,00 zł, z tego na zabezpieczenie środków na zadanie pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych"  - dokumentacja techniczna i roboty w kwocie 28.000,00 zł.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem o remont tarasu w Przedszkolu w Mirosławcu Górnym?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż została przekazana zaliczka pieniężna na remont przedszkolnego tarasu w Mirosławcu Górnym.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 10
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.11
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Grzegorz Plewa złożył wniosek o postawienie koszy śmietnikowym wzdłuż ulicy Tęczowej w Mirosławcu.

Radna Justyna Markowska złożyła wniosek o postawienie koszy śmietnikowych na osiedlu Ptasim.

Radna Iwona Kłos złożyła wniosek o postawienie kosza śmietnikowego koło Kościoła oraz wykoszenie traw w Jabłonowie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż z początkiem maja rozpoczną się prace wykaszania trawników.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer  o godz. 14.55  zamknęła  6  posiedzenie Komisji. 

Załączniki

Protokół pdf, 481 kB

Powiadom znajomego