W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 15.03. 2019 r.

Protokół nr 5/2019

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 15.03. 2019 r. w godz. 11.00- 12.35

w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.  Otwarcie 5 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

5.  Informacja na temat działań wykonanych w 2018 roku przez komisję Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

6.  Zaopiniowanie Miejsko-Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

7.  Zaopiniowanie projektów uchwał.

8.  Interpelacje i zapytania Radnych.

9.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 5 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 11.00 Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer otworzył 5 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecni: radny Grzegorz  Plewa, radny Stanisław Orawiec 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 3 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 3 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Informacja na temat działań wykonywanych w 2018 roku przez Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż w 2018 roku odbyły się cztery posiedzenia komisji, w których frekwencja wyniosła około 82%. Do Komisji wpłynęło 10 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe. W 2018 roku mieszkańcy Gminy korzystali z usług Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie, działający przy NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Wałczu. W Punkcie Konsultacyjnym udzielono 55 porad. Na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec zostały utworzone i objęte programem świetlice w Mirosławcu, Łowiczu Wałeckim oraz w Piecniku. Od 2004 roku do programu świetlic została włączona świetlica w Jabłonowie, w roku 2007 świetlica w Bronikowie, a w roku 2010 świetlica w Hankach i Mirosławcu Górnym, a następnie w Próchnowie i Toporzyku. W 2018 roku nie było zainteresowania działaniem świetlic w Orlu i Jadwiżynie. Dzięki możliwości uczęszczania na zajęcia w świetlicach, dzieci mają zapewnioną pomoc w nauce, następuje rozwój ich zdolności, umiejętności oraz zainteresowań, zmniejszają się kłopoty wychowawcze.

W dalszych słowach dodała, iż od 2019 roku nastąpiła zmiana Przewodniczącego Komisji, którym została Monika Stąporek oraz Sekretarzem Komisji został Daniel Gbur.

O godz. 11.15 na posiedzenie komisji przybył radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 5 radnych.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat działań wykonywanych w 2018 roku przez Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Głosowanie:

Za- 5

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła Informacja na temat działań wykonywanych w 2018 roku przez Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Zaopiniowanie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Miejsko – Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowi kontynuację oraz uzupełnienie wcześniej prowadzonych w Gminie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Zaproponowane w programie zadania są merytorycznie spójne z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i przeciwdziałaniem narkomanii należą do zadań własnych gminy. Realizacja ich prowadzona jest za pomocą gminnego programu uchwalanego corocznie przez radę gminy. W związku z powyższym w celu umożliwienia realizacji zadań wynikających z przepisów przytoczonych ustaw niezbędne jest podjęcie opracowanej uchwały zawierającej katalog zadań własnych gminy. Środki finansowe na realizację gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii są zabezpieczone w budżecie gminy Mirosławiec na 2019 r.

Przewodniczący Komisji Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wniosków z Diagnozy Lokalnych zagrożeń Społecznych na terenie gminy Mirosławiec wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż diagnoza jest z roku 2016 r. po sprawdzeniu ankiet otrzymanych z jednostek Oświatowych warto byłoby raz jeszcze przeprowadzić diagnozę, porównywać jak wygląda sytuacja, szczególnie jeśli chodzi o  informacje dotyczące narkotyków czy leków, które mogą stanowić zagrożenie.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

W/w opinii stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Zaopiniowanie projektów uchwał.

·         o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedmiotowa uchwała wprowadza nowe brzmienie § 10. Dodane zostaje jedno z zadań priorytetowych Gminy w 2019 r., jako pkt 6 w § 10, zadanie: „działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

W świetle powyższego podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest zasadne.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca Uchwałę  Nr XL/329/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Sekretarz Gminy poinformowała, iż podjęcie uchwały jest wynikiem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Ustawa w art. 6 pkt 14 wprowadza zmianę do ustawy - Karta Nauczyciela. W związku z powyższym należy ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniająca Uchwałę  Nr XL/329/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały zmieniająca Uchwałę  Nr XL/329/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Gmina będzie pobierać opłatę za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Rozwiązanie to ujednolica sposób naliczania opłat w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy byłaby możliwość aby gmina zrezygnowała z naliczania opłat w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kwota za przekroczoną godzinę dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł, i nie ma możliwość aby gmina finansowała pobyt dziecka w przedszkolu. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zgodnie z § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019r. poz. 136 ), organ prowadzący szkoły opracowuje na każdy rok budżetowy, plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie  maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w § 2 ust. 3  pkt 1 rozporządzenia, oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019 r.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Rada gminy  wypełniając obowiązek, o którym mowa  określa, w drodze  uchwały  program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt posiadając tym samym kompetencję do jej zmiany.

W dalszych słowach dodała, iż zmiana jest ze względu na wątpliwości organu nadzoru do § 10 załącznika uchwały.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019 r.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Podwyższenia kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pieniężnego w wysokości 435 000,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność spłaty kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytu z Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Oddział w Mirosławcu zaciągniętych na przeprowadzenie inwestycji pn. "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym" oraz kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na przeprowadzenie inwestycji pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo”.

W związku z zabezpieczeniem środków na powyższy cel w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2019, Dyrektor ZECWiK sp. z o.o. pismem z dnia 05.03.2019 r. zwrócił się o podwyższenie kapitału spółki w w/w kwocie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki

Sekretarz Gminy zaproponowała, aby przegłosować sam projekt uchwały bez wyrażania opinii. Dodała, iż zostanie zorganizowane spotkanie z sołtysami przed sesją nad swoim stanowiskiem dotyczącym wyodrębnienia bądź nie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz solecki, przypominając, że jeśli zostanie podjęta decyzja na „tak” lub na „nie” to będzie dotyczyć wszystkich sołtysów.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż jej zdaniem należy wstrzymać się od głosowania i poczekać do sesji na wydanie opinii w przedmiotowej sprawie przez sołtysów z terenu Gminy Mirosławiec.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformował, iż zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  1.001.341,69 zł z przeznaczeniem na zadanie kontynuowane pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej" - roboty i nadzór inwestorski. Zwiększenie środków wynika z aktualizacji dokumentacji kosztorysowej  w kwocie 70.000,00 zł; zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie wkładu własnego - koszty niekwalifikowalne w wysokości 67.987,69 zł oraz na planowaną kwotę dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 855.625,00 zł (63,63%) ogółem w kwocie 923.612,69 zł. Wartość zadania wynosi 1.433.414,69 zł; zadanie pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu". Środki zostaną przeznaczone na opłatę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej w kwocie 2.317,00 zł. Wartość zadania wynosi 1.331.620,94 zł. Na chwilę obecną zabezpieczony jest udział własny JST, opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. „Budowa ostatniego odcinka oświetlenia na ul. Księżycowej w Mirosławcu " w kwocie 5.412,00 zł.

Dodała, iż przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 20 marca 2019 r. ogółem w kwocie 845.003,22 zł  z tego na:

- zadanie "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" Środki zostaną przemieszczone jako wkład własny - koszty niekwalifikowalne w wysokości 20.738,51 zł oraz koszty kwalifikowalne w wysokości 489.063,49 zł ogółem w kwocie 509.802,00 zł,

- realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich na projekt "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" dla realizatorów projektu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu i Urzędu Miejskiego na działania na rok 2019 - dostosowanie planu finansowego do zadań jednostek ogółem w  kwocie 333.901,22 zł,

- zabezpieczenie środków na opłatę za usługi wodne w kwocie 1.300,00 zł.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym oświetlenia ul. Księżycowej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż oświetlenie związane jest z budową ostatniego odcinka oświetlenia na ul. Księżycowej od posesji nr 2. 

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem czy ulica Tęczowa i Księżycowa będzie w całości utwardzona?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w miarę możliwości przy pozyskaniu destruktu asfaltowego zostaną te ulice utwardzone.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

·         zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego

Skarbnik Gminy poinformowała, iż przedkładany projekt uchwały jest niezbędny do wystąpienia z wnioskiem do BGK w Szczecinie o udzielenie pożyczki w 2019 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej„ tj. na operację typu ""Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz o wydanie opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie o możliwości spłaty przez Gminę pożyczki.

Cała kwota pożyczki jest zabezpieczona z dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej, a jej spłata nastąpi jednorazowo po całkowitym rozliczeniu zadania. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki dokonywana jest ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja dokonuje zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez pożyczkobiorcę w związku z realizowaną operacją, bezpośrednio na rachunek pożyczki prowadzony na rzecz pożyczkobiorcy przez BGK. Obsługa zadłużenia następować będzie z dochodów Gminy Mirosławiec. Oprocentowanie tej pożyczki jest preferencyjne i wynosi 0,43% w skali roku.

Radna Justyna Markowska zwróciła się z zapytaniem kiedy zadanie zostanie rozpoczęte.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w kwietniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania.

W dalszych słowach poinformował, iż urzędy wojewódzkie rozpoczęły nabór wniosków o dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych, i gmina złoży taki wniosek na ulicę Młyńska, gdyż dokumenty są przygotowane na wykonanie zadania, a dodatkowo można starać się o dofinansowanie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż W dniu 12 grudnia 2018 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00365-6935-UM1610565/18 ze środków EFRROW w formie refundacji 27,74% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Przedkładany projekt uchwały jest niezbędny do wystąpienia z wnioskiem do BGK w Szczecinie o udzielenie pożyczki w 2019 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej„ tj. w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER„ objętego Programem w zakresie "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz o wydanie opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie o możliwości spłaty przez Gminę pożyczki.

Cała kwota pożyczki jest zabezpieczona z dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej, a jej spłata nastąpi jednorazowo po całkowitym rozliczeniu zadania. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki dokonywana jest ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja dokonuje zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez pożyczkobiorcę w związku z realizowaną operacją, bezpośrednio na rachunek pożyczki prowadzony na rzecz pożyczkobiorcy przez BGK. Obsługa zadłużenia następować będzie z dochodów Gminy Mirosławiec. Oprocentowanie tej pożyczki jest preferencyjne i wynosi 0,43% w skali roku.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego. zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Przewodniczący komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym udziału strażaków z OSP Bronikowo w szkoleniach?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż szkolenia są okresowe i każdy strażak je przechodzi.

Radna Iwona Kłos zwróciła się zapytaniem dotyczącym zdemontowanej lampy w m. Jabłonowo przy drodze krajowej nr 10, kiedy zostanie z powrotem zamontowana?

Radna Justyna Markowska zwróciła się z zapytaniem o plac zabaw na Osiedlu Ptasim?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w danym roku zadanie nie zostanie wykonane.

Radna Justyna Markowska zwróciła się z zapytaniem czy firma zewnętrza może postawić huśtawkę czy inne urządzenie na plac zabaw?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na plac zabaw musi być wykonany projekt, a każde znajdujące się na nim urządzenie musi mieć atest.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer  o godz. 12.35  zamknęła  5  posiedzenie Komisji. 

Załączniki

Protokół pdf, 754 kB

Powiadom znajomego