W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 28.01. 2019 r.

Protokół nr 3/2019

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 28.01. 2019 r. w godz. 13.00- 14.40

w pomieszczeniu socjalnym Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.  Otwarcie 3 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

5.  Informacja na temat kalendarza imprez Ośrodka Kultury w Mirosławcu na 2019 rok.

6.  Informacja na temat bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, świetlice).

7.  Zaopiniowanie projektów uchwał.

8.  Interpelacje i zapytania Radnych.

9.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 3 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

O godz. 13.00 Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer otworzył 3 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 1 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 1 posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 2 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 2 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Informacja na temat kalendarza imprez Ośrodka Kultury w Mirosławcu na 2019 rok.

W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Na posiedzenie Komisji przybyła Anna Dzida Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 

Anna Dzida poinformowała, iż przedłożony harmonogram stanowi jedynie propozycję, która w ciągu roku może ulec zmianie. Przedstawiony został plan wydarzeń zarówno cyklicznych jak i  stałych. Dodała, iż powstał nowy pomysł na wydanie płyty z zespołami działającymi w Ośrodku Kultury w Mirosławcu. Trwają rozmowy nad ponowieniem pikniku majówkowego z organizacjami pozarządowymi, tylko uzależnione jest czy uda się pozyskać środki finansowe na ten cel.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat kalendarza imprez Ośrodka Kultury w Mirosławcu na 2019 rok.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła w/w informację. 

Ad.6
Informacja na temat bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, świetlice).

W/w informacje stanowi załącznik nr 5 do niniejszego porządku obrad. 

Na posiedzenie Komisji przybyły Krystyna Górniak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mirosławcu oraz Katarzyna Pierzchała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piecniku.

Przewodniczący Komisji Janusz Beer poinformował, iż chciałby zapraszać gości na posiedzenia komisji w celu omówienia szczegółowo zaplanowanych tematów, natomiast jeśliby zaszłaby konieczność przybycia na posiedzenie Rady Miejskiej to zostaną poinformowani.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Krystyna Górniak poinformowała, iż w informacji na temat bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Mirosławcu warto byłoby jeszcze zwrócić uwagę na rozszerzenie monitoringu na terenie szkoły przy placu zabaw. Na chwilę obecną kamery są usytuowane na boisko Orlik i na dziedziniec od strony ulicy Wolności. 

Dodała, iż drugim ważnym tematem jest bezpieczeństwo przy przystanku autobusowym, gdyż przebywa na nim dużo dzieci, gdzie przydała by się osoba pilnująca bezpieczeństwa po przyjeździe uczniów oraz po ukończeniu zajęć lekcyjnych do odjazdy autobusu. Dodała, iż dzieci dojeżdżające do szkoły są przyprowadzane i odprowadzane na przystanek przez nauczycielki z świetlicy, do których to zadanie nie należy. Poinformowała, iż w czasie przejazdu uczniowie mają zapewnioną opiekę. Największe niebezpieczeństwo jest w godzinach porannych i popołudniowych, gdy autobusy przyjeżdżają jeden po drugim. W dalszych słowach dodała, iż należałoby znaleźć rozwiązanie do powyższej sytuacji, może udało by się zaangażować Straż Miejska, Policję, ewentualnie pracownika interwencyjnego.

Zastępca Burmistrza Dariusz Bartosik poinformował, iż patrol przez Straż Miejską jest uniemożliwiony, ze względu na jej planowaną likwidację. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zadaniem urzędu jest zapewnienie dowozu dzieci wraz 
z opiekunem. 

Krystyna Górniak dodała, iż nigdzie nie jest zapisane, że nauczyciel w swoich obowiązkach ma odprowadzać i przyprowadzać dzieci. W dalszych słowach dodał, iż jest kwestia sporna kto ma zapewnić opiekę uczniom przy przystanku autobusowym, niewątpliwą sprawą jest bezpieczeństwo dzieci.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż zauważył istniejące problemy monitoringu czy bezpieczeństwa przy przystanku autobusowym, powyższe tematy zostaną wnioskowane do Burmistrza Mirosławca. W dalszych słowach dodał, iż można było by postawić znak zakaz wjazdu z ulicy Wolności w określonych godzinach na ulicę Szkolną.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem czy monitoring szkoły obejmuje również przystanek autobusowy.

Krystyna Górniak poinformował, iż nie jest pewna czy kamera sięga do przystanku. 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż dobrze że temat został poruszony i zostanie omówiony z Burmistrzem, warto by było wystosować pismo do policji o możliwość zabezpieczenia (kontroli) uczniów w godzinach porannych i popołudniowych przy przystanku autobusowym.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem o stan bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Piecniku?

Dyrektor Szkoły w Piecniku Katarzyna Pierzchała poinformowała, iż w Szkole Podstawowej w Piecniku co roku dokonywane są kontrole stanu technicznego budynku i instalacji, przez osoby legitymujące się uprawnieniami w odpowiedniej specjalności.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem o stan bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym w Mirosławcu i w Mirosławcu Górnym?

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Halina Rogowska poinformowała, iż budynki posiadają aktualne przeglądy techniczne. Przedszkole w Mirosławcu Górnym posiada aktualny protokół rezystencji i oporności przewodów elektrycznych, natomiast obecny stan techniczny ma znamiona wyeksploatowania technicznego, dodała, iż należałoby podjąć kroki w celu zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie instalacji elektrycznej.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż dokumentacja została sporządzona na wymianę instalacji w przedszkolu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż jest problem aby przedszkole zakwalifikowało się do rządowego projektu(konkursu), z powodu małej ilości uczestniczących dzieci.

Halina Rogowska dodała, iż przeglądy prawidłowo powinno wykonywać się co 5 lat, natomiast robione są co roku ze względu, iż jest problem z instalacją.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem o stan bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej?

Dyrektor OK Anna Dzida poinformowała, iż prowadzone są bieżące i okresowe przeglądy stanów technicznych budynków oraz instalacji wewnętrznej. 

W dalszych słowach dodała, iż warto byłoby aby policja patrolująca teren gminy Mirosławiec zwróciła szczególną uwagę na wioski tj.: Jabłonowo na budynek, gdyż występują dewastacje), Hanki ze względu na częstotliwość wypożyczania świetlicy, oraz Mirosławiec Górny.  
W Jabłonowie najczęściej dochodzi do dewastacji budynku, w Hankach ze względu na dużą częstotliwość wypożyczania świetlicy oraz w Mirosławcu Górnym ze względu na ilość uczestniczące dzieci w świetlicy.

Dodała, iż występują problemy z pokryciem dachowym (papa) na budynkach gminnych, gdyż zaczynają przeciekać i należałoby wymienić na blachę. Zwróciła się z prośbą o postawienie lampy oświetleniowej między Ośrodkiem Kultury, blokiem (Korpal) przy ulicy Parkowej a przejściem do ulicy Wolności.

Dyrektorzy jednostek oświatowych poinformowali, iż w placówkach funkcjonuje polityka bezpieczeństwa.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedłożoną informację.

O godz. 14.00 posiedzenie Komisji opuściły Anna Dzida Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu, Krystyna Górniak  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mirosławcu oraz Katarzyna Pierzchała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piecniku.

Ad.7
Zaopiniowanie projektów uchwał.

·         w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla  Gminy Mirosławiec na lata 2019 – 2021 z  perspektywą na lata 2022 - 2025

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w celu realizacji polityki ochrony środowiska organ wykonawczy gminy, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, sporządza gminny program ochrony środowiska.

Wykonując ustawowy obowiązek opracowano Program Ochrony Środowiska dla gminy Mirosławiec na lata 2019 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025. Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, projekt programu przekazano do zaopiniowania organowi wykonawczemu Powiatu Wałeckiego. Uchwałą nr 126/345/2018 z 26 września 2018 r. Zarząd Powiatu Wałeckiego zaopiniował pozytywnie przedmiotowy projekt.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, po zapoznaniu się z treścią projektu Programu oraz załączonych materiałów, a także po uwzględnieniu uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w dokumentu.

Biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 cytowanej ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022 -  2025.strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022 -  2025.

 „Program ochrony środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025” definiuje cele i zadania na najbliższe lata, oraz monitoring realizacji programu. Działania ujęte w Programie mają na celu osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju Gminy Mirosławiec oraz poprawę jej atrakcyjności poprzez działania społeczne i inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska, a także poprawę świadomości mieszkańców gminy w zakresie zachowań proekologicznych. 

Uchwalony w takim kształcie Program Ochrony Środowiska może być wykorzystywany jako główny instrument strategicznego zarządzania środowiskiem oraz przesłanką do konstruowania budżetu gminy i podstawą do ubiegania się o fundusze celowe. 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym działu 4 związanego z działaniami systemowymi, a w głównie jak będzie wyglądać sytuacja do wyznaczenia osób, których zadaniem byłoby monitorowanie programu oraz okresowe zdawanie przed radą gminy sprawozdania z przebiegu jego realizacji.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż osoba odpowiedzialna będzie pracownik merytoryczny zajmujący się sprawami ochrony środowiska, i co dwa lata będzie sporządzane sprawozdanie z przebiegu realizacji programu.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla  Gminy Mirosławiec na lata 2019 – 2021 z  perspektywą na lata 2022 - 2025

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla  Gminy Mirosławiec na lata 2019 – 2021 z  perspektywą na lata 2022 - 2025

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu do Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Sekretarz Gminy poinformowała, iż na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Rada Miejska uchwałą Nr VIII/47/2007 z dnia 26 marca 2007 r. określiła zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec. Na podstawie powyższej Rada Miejska w ramach zapewnienia kontroli społecznej rozpatrywania wniosków o przydział lokalu może delegować od 1 do 4 przedstawicieli ze swojego składu do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu do Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu do Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zasięgnięcia opinii  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu

Sekretarz Gminy poinformowała, iż ustawowy obowiązek wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie opinii przez właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego (stołecznego) policji o zamiarze likwidacji straży gminnej (miejskiej) wynika z dyspozycji przepisu art. 4 zd. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, zgodnie z którym: „Rada gminy może rozwiązać straż po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, o czym zawiadamia wojewodę”.

Podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest zatem konieczne, by umożliwić realizację planowanej likwidacji Straży Miejskiej w Mirosławcu. Likwidacja ta może nastąpić na podstawie odrębnej uchwały w tej sprawie, podjętej nie wcześniej niż po otrzymaniu wnioskowanej opinii, a w przypadku jej nieotrzymania nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o jej wyrażenie. Jak wynika bowiem z brzmienia art. 4 zd. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych: „W przypadku nieotrzymania opinii, rada gminy może rozwiązać straż po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii”. Na tej podstawie stwierdzić należy, iż brak inicjatywy w zakresie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie uniemożliwiłby w praktyce rozpoczęcie procedury rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu. Rozpoczęcie procedury rozwiązania Straży Miejskiej jest obiektywnie uzasadnione. Straż Miejska w Mirosławcu, w której pracuje jedynie Komendant, nie spełnia należycie swojej funkcji i oczekiwań społecznych, co w zestawieniu z wysokimi kosztami jej utrzymania sprawia, że dalsze utrzymywanie tej służby jest niecelowe.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym monitoringu po rozwiązaniu Straży Miejskiej?

Sekretarz Gminy poinformował, iż monitoring pozostanie i będzie dalej funkcjonował.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym samochodu przeznaczonego dla Staży Miejskiej?

Sekretarz Gminy poinformował iż samochód będzie wykorzystywane na potrzeby gminy, a naklejki Staż Miejska zostaną usunięte.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie w sprawie zasięgnięcia opinii  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie zasięgnięcia opinii  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo "Mirosławiec Górny„ i nadania jej statutu

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku z nowelizacją przepisu art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym dokonaną ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. Przepis ten stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w której niniejsza ustawa weszła w życie.

W związku z wydłużeniem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego z 4 lat do 5 lat zasadnym jest wydłużenie kadencji sołtysa i rady sołeckiej.

Burmistrz Mirosławca na podstawie uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec ogłosił konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie zmiany  statutu Sołectwa. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo "Mirosławiec Górny„ i nadania jej statutu.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej, w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, 1 głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo "Mirosławiec Górny„ i nadania jej statutu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo „Kalinówka" i nadania jej statutu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo „Kalinówka" i nadania jej statutu.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, 1 głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo „Kalinówka" i nadania jej statutu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  10  do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Łowicz Wałecki”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Łowicz Wałecki”.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, 1 głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Łowicz Wałecki”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  11 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jabłonowo”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jabłonowo”.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, 1 głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jabłonowo”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  12 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Piecnik”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Piecnik”.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, 1 głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Piecnik”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Hanki”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Hanki”.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, 1 głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Hanki”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Bronikowo”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Bronikowo”.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, 1 głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Bronikowo”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jadwiżyn”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jadwiżyn”.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, 1 głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jadwiżyn”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Toporzyk”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Toporzyk”.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, 1 głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Toporzyk”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Orle”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Orle”.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, 1 głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Orle”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Próchnowo”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Próchnowo”.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, 1 głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Próchnowo”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jabłonkowo”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jabłonkowo”.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, 1 głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jabłonkowo”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 7.152,11 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.1.3.2019.MR z dnia 21 stycznia 2019r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z umową o organizacji zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie  7.152,11 zł z przeznaczeniem na: zwiększenie planu finansowego wydatków MGOPS w Mirosławcu na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych oraz kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zadania dotyczącego wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zwiększenie planu finansowego wydatków MGOPS w Mirosławcu na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od 07.01.2019 r. do 06.07.2019 r. w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 stycznia 2019 r. ogółem w kwocie 518.191,50 zł  z tego na: zabezpieczenie środków na zobowiązanie dotyczące odwróconego VAT od zakupu 26 szt notebooków w ramach projektu grantowego pn. "Ja w internecie" programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich w roku 2019 po zaakceptowanych zmianach przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Zmieniono tytuł projektu z „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec" na " Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec". Dodano realizatora projektu - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu. Na działania na rok 2019 przemieszcza się wydatki bieżące z planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do planu MGOPS w Mirosławcu, zabezpieczenie środków na zakup usług konserwacji oświetlenia drogowego (ENEA), zabezpieczenie środków na korektę podatku naliczonego do odliczenia na skutek zmiany przeznaczenia budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim (utrata prawa do odliczenia podatku VAT).

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec"?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż projekt aktywizacja społeczna związany jest z uruchomieniem na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec grupy komunalnej oraz grupy opiekuńczej.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2016 rok.

Głosowanie:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2016 rok.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 21  do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.9
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem czy członkowie komisji wyrażają zgodę na posiedzenie komisji na 25 lutego 2019 ro o godz. 13?

Radni wyrazili zgodę.

Ad.10
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer  o godz. 14.40  zamknęła  3  posiedzenie Komisji. 

Załączniki

Protokół pdf, 785 kB

Powiadom znajomego