W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w dniu 26.11. 2019 r.

Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Polityki Społecznej i Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 26 listopada 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 11.00- 14.30

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

1. Praca w ramach poszczególnych komisji:

a)     Komisja Polityki Społecznej: 26  listopada  2019 r. godz. 11.00:

·         Informacja Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

·         Zaopiniowanie rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

2.   Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji: 26 listopada  2019 r. godz. 13.00:

3.   Stwierdzenie quorum.

4.    Przyjęcie porządku obrad komisji.

5.   Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

6.   Zaopiniowanie projektów uchwał.

7.   Interpelacje i zapytania Radnych.

8.   Wnioski i oświadczenia Radnych .

9.   Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.       

Ad.1
Praca w ramach poszczególnych Komisji.

a)   Komisja Polityki Społecznej: 

·         Informacja Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

Przewodniczący Komisji Janusz Beer poinformował, iż z otrzymanych informacji wynika, że egzamin gimnazjalny gimnazjaliści napisali słabiej niż w latach poprzednich oraz wyniki z egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Mirosławcu są dużo niższe, czym to jest spowodowane? W dalszych słowach zwrócił się z zapytaniem o zalecenia pokontrolne dotyczące zapisu: „Wspomagać pracę nauczycieli w zakresie realizacji przez nich zadań związanych z funkcją dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą funkcji szkoły”? 
Zwrócił się z zapytaniem czy w szkole w Mirosławcu nauczyciele którzy zastępują nauczyciela nieobecnego mają przygotowanie pedagogiczne w tym samym kierunku?
Krystyna Górniak nawiązując do pytania o wyniki egzaminacyjne, które wypadły słabiej. Porównując wyniki egzaminu z 2019 r. z wynikami w latach poprzednich należy stwierdzić, że nasi  gimnazjaliści egzamin napisali słabiej niż w latach poprzednich, wynik procentowy jest o kilka punktów procentowych niższy. Wyniki w skali staninowej we wszystkich częściach egzaminu mieszczą się w niższych stopniach, tylko w zakresie języka niemieckiego wynik egzaminu kształtuje się lepiej. Nadmienić należy, że nasi gimnazjaliści najgorzej sobie poradzili w części z nowożytnego języka obcego- język angielski poziom podstawowy, nastąpił spadek aż do staninu drugiego. Egzamin ósmoklasisty odbywał się pierwszy raz w wyniku reformy i dzieci od dwóch lat weszły w nową podstawę programową nie będąc do tego przygotowanym. W latach poprzednich odbywały się egzaminy po klasie 6 i na koniec gimnazjum, i wtedy taka skala porównawcza ma uzasadnienie czy wyniku spadają czy się wznoszą. Analizując wyniki egzaminu ósmoklasisty należy stwierdzić , że cały egzamin był dla naszych uczniów bardzo trudny.
Katarzyna Pierzchała poinformowała, iż Kuratorium Oświaty prosiło dyrektorów o porównanie wyników sprawdzianów po 6 klasie, który ostatni raz był w 2016 roku i wyników ósmoklasistów. Jeśli chodzi o szkołę w Piecniku to wszystkie wyniki w skali staninowej są wyższe.
Przewodniczący Komisji nawiązał, iż w sprawozdaniu jest informacja, że cały egzamin był dla uczniów bardzo trudny?
Krystyna Górniak poinformowała, iż sytuację ocenia się na ilu uczniów zadanie było łatwe, a dla ilu było trudne, więc ocena egzaminu w tym roku wyszła że egzamin był bardzo trudny.
Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem, iż egzamin był trudny i wyniki bardzo niskie to jakie są kroki aby poprawić tą sytuacje?
Krystyna Górniak poinformowała, iż egzaminy są analizowane, nawet pod względem stanu rodziny uczniów, którzy np. powtarzają klasę, to też nie można spodziewać się lepszych wyników.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż w jednym roku egzaminy są trudniejsze a w drugim trochę łatwiejsze.
Katarzyna Pierzchała poinformowała, iż egzamin ósmoklasisty jest kodowany i uczniowie nie chcą na zajęciach rozwiązywać zadań otwartych.
Radny Grzegorz Plewa poinformował, iż powinno wyłaniać się błędy ze słabych wyników egzaminów.
Krystyna Górniak poinformowała, iż przeprowadzane są egzaminy próbne, aby uczniowie wiedzieli na czym polega egzamin i z czym mają problemu i nad czym trzeba popracować.
Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem jak są realizowane zalecenia pokontrolne wydane przez kuratora oświaty.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż na bieżąco jest prowadzona współpraca z jednostkami oświatowymi, głownie rozmowy odbywają się z Burmistrzem.
Krystyna Górniak poinformowała, iż w sprawie zaleceń pokontrolnych współpraca odbywa się zgodnie z organem nadzorującym.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do przyjęcia informacji Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-2

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów za, brakiem głosów „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących”przyjęła informację Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.

W/w informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

·  Zaopiniowanie rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w  ramach konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag ani opinii do przedstawionego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie
pozytywnie  zaopiniowała  Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Ad.2
Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji

Wspólne posiedzenie komisji otworzył prowadzący wspólne obrady Piotr Suchojad, witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.3
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  14 radnych ( Komisja Polityki Społecznej - 6 członków, Komisja Gospodarki i Budżetu – 5 członków; Komisja Rewizyjna – 3 członków), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.4
Przyjęcie porządku obrad komisji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.5
Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok
- wypracowanie stanowisk Komisji.

Projekt budżetu  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor  poinformowała, iż dochody budżetowe na 2020 rok ustalone zostały w wysokości 32.995.176,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 31.541.548,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.453.628,00 zł. Źródłem prognozowanych dochodów są wpływy związane z realizacją zadań: własnych  zaplanowanych w kwocie 20.439.888,00 zł, 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  ustawami zaplanowane w kwocie 10.727.985,00 zł, na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.827.303,00 zł.  Z kolei planowane wydatki ustalone zostały na podstawie jednostkowych planów sporządzonych przez pracowników UM w Mirosławcu oraz  jednostek budżetowych. Plan wydatków skorygowany został do wysokości prognozowanych dochodów. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 34.341.846,00 zł, z tego: związane z realizacją zadań własnych w wysokości 20.856.216,52 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  10.214.706,00 zł, związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.270.923,48 zł. Planowane wydatki przeznaczono na: wydatki bieżące w wysokości 31.183.980,08 zł na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.270.453,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 7.419.771,18 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.236.277,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.316.196,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p. w wysokości 552.123.56 zł, wydatki z tytułu poręczeń w kwocie 268.959,34 zł, wydatki na obsługę długu w kwocie 120.200,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.157.865,92 zł z tego na: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.737.865,92 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. w wysokości 2.524.060,64 zł, wniesienie wkładu pieniężnego do ZECWiK 420.000,00 zł.
Prognozowany deficyt budżetu w wysokości 1.346.670,00 zł, zostanie pokryty przychodami z: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 472.221,00 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 689.200,00 zł, zaciągniętych pożyczek w kwocie 185.249,000 zł. Planowane w 2020 r. rozchody budżetu w kwocie 547.575,00 zł przeznaczone będą na spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017 r.(zgodnie z podpisaną umową).
W dalszych słowach dodała, iż została wprowadzona autopoprawka do projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok, gdyż po dniu 15 listopada 2019 r. Gmina i Miasto Mirosławiec otrzymało dofinasowanie skutkujące na stan dochodów i wydatków oraz przedsięwzięć (WPF) w roku 2020 i w roku 2021. Wprowadzone autopoprawki do projektu i uchwalenie budżetu już z nowymi wartościami nie zmieni wyniku budżetu. Ze względu na otrzymane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez MGOPS w Mirosławcu do projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec” współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego wprowadza się do projektu budżetu na 2020 rok wpływy z dofinansowania na w/w zadanie w kwocie 504.300 zł.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy w roku 2020 będą realizowane nowe inwestycje?
Skarbnik Gminy poinformowała, iż w roku 2020 będą realizowane inwestycję, które rozpoczęły się w 2019 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wszystkich środków finansowych, które gmina ma przeznaczone na realizowane zadania, to zostały wliczone w budżet na 2020 r., gdzie  w trakcie roku wpłyną zwroty z projektów unijnych?
Skarbnik Gminy poinformowała, iż środki finansowe, które były możliwe np. refundacje z roku 2019 zostały wciągnięte w budżet na rok następny. Dodała, iż modernizacja świetlicy w Łowiczu Wałeckim w tym roku się nie zakończy to środki zostaną w roku 2019, i nie będzie brana pożyczka, natomiast planowane jest, że będzie to ze środków nie wygasających, ale będzie ujawnione w dochodach i wydatkach roku 2019.
Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, iż jest gro środków stanowiących budżet, które wpływają do gminy z tytułu z „500+” są środki zabezpieczone z Urzędu Wojewódzkiego?
Skarbnik Gminy poinformowała, iż kwota jest dużo wyższa zaplanowana na zadanie zlecone z tytułu 500+.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym audytu przeprowadzonego w szkołach?
Sekretarz Gminy poinformowała, iż audyt niezbyt dużo wykazał, głownie, że jest zbyt wysoka godzina dydaktyczna, a wynika to z tego że jest duża liczba nauczycieli mianowanych.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż przeciętna godzina dydaktyczna tj. 50,89 zł, godzina dydaktyczna najdroższa wg audytora 73,00 zł, natomiast w Szkole Podstawowej w Mirosławcu tj. 88,00 zł, w Szkole w Piecniku tez 88,00 zł, w Przedszkolu Samorządowym w Mirosławcu 62,00 zł. Brane są pod uwagę wszystkie do przeliczenia składniki wynagrodzeń łącznie z dodatkami, „13”, odprawami emerytalnymi. W Szkole w Mirosławcu jest najwięcej nauczycieli dyplomowanych co podwyższa średnią godzinę dydaktyczną. 
Sekretarz Gminy dodała, iż Pani audytorka zaproponowała łączenie oddziałów w większe, tworzenie zajęć wspólnych dla dzieci ze „ścieżkami”, czy z orzeczeniami. W dalszych słowach dodała, iż szkoły w gminie nie działają ponad prawem, wykonują zadania te co muszą w sprawach organizacyjnych. Jeszcze jest problem, iż jest dwóch wicedyrektorów, a mógłby być tylko jeden. Z odpowiedzi Pani Dyrektor Szkoły jest, iż potrzeba dwóch wicedyrektorów, przy takiej ilości oddziałów.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż wyliczając uchybienia i przeliczając to na godziny dydaktyczne mniej więcej pokazało, że można byłoby znaleźć oszczędności w szkole w Mirosławcu ok. 544 tys., w szkole w Piecniku 201 tys., a w przedszkolu w Mirosławcu 223 tys.
Wyżej wymienione kwoty zostały pomniejszone z wynagrodzeń w budżecie na rok następny, wg danych z przeprowadzonego audytu.
Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość łączenia oddziałów jak są tylko dwa?
Sekretarz Gminy poinformowała, iż jest możliwość łączenia. Zdarza się, że są dwie klasy i w każdej z nich jest tylko po 12 bądź 13 uczniów.
Radny Janusz Beer zwrócił uwagę, iż w szkole jest bardzo dużo nauczycieli dyplomowanych, a średni wskaźnik nauczania spada.
Radny Grzegorz Plewa zwrócił uwagę, iż sytuacja nauczycieli daje dużo do zastanowienia, iż w chwili obecnej są drogimi nauczycielami, a poziom nauczania w szkole jest niski.
Radny Janusz Beer zwrócił uwagę, iż związkom zawodowym również chodzi o to, jeżeli nastąpi łączenie oddziałów to idzie za tym zwolnienie nauczycieli.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż w Wałczu funkcjonuje Stowarzyszenie Lider Wałecki, który jest organem prowadzącym szkoły i karty nauczyciela nie ma. „Przykładowo w Piecniku nie chodzi o likwidację szkoły tylko zmienia się organ prowadzący, czyli stowarzyszenie. Czas pracy jest 24 h, dodatku miejskiego nie ma. Jest tak, że organ gminny przekazuje subwencje dla stowarzyszenia.”
Sekretarz Gminy poinformowała, iż należało by przeanalizować sytuacje funkcjonowania w gminie Wałcz prowadzenia szkoły przez stowarzyszenie.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż subwencji oświatowej w 2008 r. było 4.200.000,00 zł, w chwili obecnej jest 5.500.000,00 zł, natomiast gmina dokłada środków finansowych z roku na rok coraz więcej.
Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem jaka jest różnica przy planowanych wydatkach w 2019 r. i w 2020 r.
Skarbnik Gminy poinformowana, iż planowane wydatki na oświatę w 2018 r. wynosiły 9.300.000,00 zł łącznie z przeprowadzaną inwestycją, bez inwestycji 3.000.000,00 zł, natomiast planowane wydatki w 2019 r. dla oświaty 8.900.000,00 zł z inwestycją, bez inwestycji 3.200.000,00 zł. Plan na 2020 r. 9.600.000,00 zł a dokładane 4.000.000,00 zł.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do głosowania w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Ad.6
Zaopiniowanie projektów uchwał.

·         w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż projekt Programu poddany został konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą nr LII/308/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 roku. W ramach konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag ani opinii do przedstawionego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Kwota przeznaczona na realizację Programu to 145.000,00 zł. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Sekretarz Gminy  poinformowała, iż podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/118/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec wynika z konieczności uwzględnienia wszystkich dyspozycji przepisu art. 4 ust. 2 pkt.1 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Wojewoda Zachodniopomorski zawiadomił o wszczęciu postępowania nadzorczego o nie spełnieniu wymogów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W zmienianej uchwale nie uwzględniono możliwości przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów niebezpiecznych. Przyjmowanie przez PSZOK tego rodzaj odpadów jest obowiązkiem ustawowym, umożliwiającym właścicielom nieruchomości zamieszkałych pozbywania się w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpadów niebezpiecznych. Uchwała zmieniająca określa również zasady minimalnego wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki lub/i worki do gromadzenia odpadów komunalnych. Wprowadzenie zmian w tym zakresie podyktowane jest przede wszystkim doświadczeniami związanymi ze stosowaniem dotychczasowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.
Ponadto projekt uchwały zmieniającej modyfikuje częstotliwość odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość, aby grupa komunalna odbierała odpady komunalne z mniejszych sołectw.

Kamila Chałupczak poinformowała, iż grupa komunalna nie ma takich uprawnień i sprzętu to odbioru odpadów.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość, żeby mieszkańcy sami dostarczali odpady do sortowni.

Kamila Chałupczak poinformowała, iż odpady należy odbierać od nieruchomości i samemu nie można dostarczać na sortownię.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem jaka jest ściągalność za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Kamila Chałupczak poinformowała, iż ze ściągalnością nie ma dużych problemów jest w granicach 97%-98%.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem jak będzie wyglądała sytuacja, gdy mieszkańcy nie podporządkują się segregacji odpadów?

Kamila Chałupczak poinformowała, iż zostanie naliczona podwyższona opłata za odpady komunalne.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem do kogo należy czyszczenie pojemników na odpady?

Kamila Chałupczak poinformowała, iż czyszczenie pojemników należy do właścicieli nieruchomości.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Sekretarz Gminy  poinformowała, iż podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/119/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wynika z konieczności uwzględnienia wszystkich dyspozycji przepisu art. 6r ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i związane jest z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego.

W zmienianej uchwale nie uwzględniono możliwości przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów niebezpiecznych. Przyjmowanie przez PSZOK tego rodzaj odpadów jest obowiązkiem ustawowym, umożliwiającym właścicielom nieruchomości zamieszkałych pozbywania się w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpadów niebezpiecznych. Ponadto projekt uchwały zmieniającej, modyfikuje częstotliwość odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Sekretarz Gminy  poinformowała, iż projekt uchwały uwzględnia zmiany wysokości dodatków dla nauczycieli, wynikające z konieczności dostosowania go do możliwości finansowych budżetu gminy w celu zapewnienia odpowiedniej wysokości wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli. Projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi.

W dalszych słowach dodała, że nastąpiła autopoprawka po spotkaniu ze związkami zawodowymi i uzgodniono, że dodatek funkcyjny w §4 ust.2 zmiana zapisu na: „Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów i wicedyrektorów ustala się w granicach stawek określonych w poniższej tabeli, uwzględniając m.in. liczbę uczniów i organizację pracy w szkole. W funduszu płac zabezpiecza się środki na dodatek funkcyjny dla dyrektorów w wysokości ustalonej przez Burmistrza.”

Lp.
Stanowisko
Stawka dodatku funkcyjnego
1
Dyrektor szkoły powyżej 12 oddziałów
od 1000 do 1200 zł miesięcznie
2
Dyrektor szkoły do 12 oddziałów
od 700 do 900 zł miesięcznie
3
Wicedyrektor szkoły
od 400 do 500 zł miesięcznie
4
Dyrektor przedszkola
od 800 do 1000 zł miesięcznie
5
Inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły
do 350 zł miesięcznie
 

Następnie w §4 ust.3 zmiana zapisu na: „Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze – ustala dyrektor szkoły” oraz w §4 ust.5 pkt 3) zmiana zapisu na: „ opiekuna stażu w wysokości 150 zł”.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem czy nauczyciel, który przebywa na urlopie bezpłatnym to ma płacony dodatek funkcyjny?

Sekretarz Gminy poinformowała, że nauczyciel w przebywający na urlopie nie ma płaconego dodatku funkcyjnego.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, przy 5 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, przy 2 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-2

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, przy 3 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 2 głosie „wstrzymującym” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  21.703,06 zł z tytułu: odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone szyby na przystanku w Łowiczu Wałeckim w kwocie 1.200,00 zł,  zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019r. w kwocie 638,63 zł,  wykonanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu ogółem w kwocie 3.084,00 zł, wykonanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku w kwocie 1.610,00 zł, wykonanych dochodów nieujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu ogółem w kwocie 14.828,00 zł, wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska - ogółem w kwocie 342,43 zł.
Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie  46.765,23 zł z tytułu: aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulica Młyńska" po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych i wykonanie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego. Dokonano korekty wniosku o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w zakresie kwoty dotacji w ramach umowy o dofinansowanie nr 32/2019/E/66 z dnia 06.08.2019r. w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 15.221,12 zł i w 2020 roku zmniejszenie o kwotę 15.221,12 zł, aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. „I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfinansowanego w ramach PRGiPID z dotacji budżetu państwa" po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych i wykonanie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego. Dokonano korekty wniosku o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w zakresie kwoty dotacji w ramach umowy o dofinansowanie nr 14/DGiP/FDS/2019 z dnia 09.07.2019r. w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 28.564,11 zł, zmniejszonych wpływów opłat za godziny poza podstawą programową wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu "Słoneczko" w Mirosławcu zmniejszenie o kwotę 2.980,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  18.723,06 zł z przeznaczeniem na: wymianę uszkodzonych szyb na przystanku w Łowiczu Wałeckim w kwocie 1.200,00 zł, zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu ogółem w kwocie 3.084,00 zł, zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku w kwocie 1.610,00 zł,  zwiększenie planu finansowego wydatków Samorządowego Przedszkola "Słoneczko„ w Mirosławcu ogółem w kwocie 11.848,00 zł, realizację programów profilaktycznych związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 638,63 zł, zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony środowiska) w kwocie 342,43 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 2.045.386,67 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w związku z: aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania wieloletniego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulica Młyńska". Po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski płatności będą dokonywane w 2020r. Zmniejszenie wydatków w 2019 r. o kwotę 255.569,12 zł; aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. "I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfinansowanego w ramach PRGiPID z dotacji budżetu państwa" - działania porządkowe po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Zmniejszenie wydatków  o kwotę 46.263,37 zł; aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki i Kościelnej" - działania porządkowe po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Zwiększenie wydatków w 2020r. Zmniejszenie wydatków w 2019r. ogółem o kwotę 1.490.265,69 zł; zmianą terminów przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru na grudzień 2019 r. i planowanym terminem rozstrzygnięcia w 2020 roku na zadanie pn."Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" Zmniejszenie wydatków o środki na wkład własny w wysokości 253.288,49 zł. Pozostała kwota 279.951,14 zł została przemieszczona na inne zadania roku 2019.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 listopada 2019r. ogółem w kwocie 548.735,52 zł, z tego na;

- zadanie pn. "Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków„ (działania porządkowe - zamiana na środki ochrony środowiska) (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 23.616,00 zł,

- bieżący remont odcinka drogi (dz. nr 561/1, obręb Mirosławiec 34) do posesji nr 55 Łowicz Wałecki,  odcinka drogi od j. Kosiakowo w stronę Sadowa, odcinka drogi (dz. nr 114/8, obręb Łowicz Wałecki) od posesji nr 50 do przepustu drogowego  - (rozdział 60016 § 4270) w kwocie 150.000,00 zł,

- sporządzenie numeracji porządkowej dróg gminnych, usługi ksero wyciągów z dokumentacji projektowych (rozdział 60016 § 4300) w kwocie 2.500,00 zł,

- naprawę progów zwalniających na terenie Mirosławca Górnego (rozdział 60017 § 4270) w kwocie 1.845,00 zł,

- opłatę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej przy zadaniu pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu" (63095 §§ 6057, 6059) ogółem w wysokości 2.316,83 zł,

- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim - działania porządkowe między działami (zmniejszenie z rozdziału 90095, zwiększenie w rozdziałach 90002 i 75023 §§ 4010, 4110, 4120) w wysokości 35.600,00 zł, 

- zabezpieczenie środków na zakup paliwa i materiałów na potrzeby Urzędu Miejskiego (rozdział 75023 § 4210) w kwocie 15.000,00 zł,

- zwiększenie planów finansowych wydatków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych;

1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4010) o kwotę 64.500,00 zł,

2) w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 4010) o kwotę 35.930,00 zł,

3) w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4010) o kwotę 37.000,00 zł,

- pokrycie kosztów dotacji za uczęszczanie dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin (rozdział 80104 § 2310) w wysokości 3.000,00 zł, 

- zmiany w budżecie projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Mieście i Gminie Mirosławiec" w jednostkach realizujących tj. w Urzędzie Miejskim i w MGOPS spowodowane zmniejszeniem kosztów finansowych - 359,46 zł na rzecz kosztów niefinansowych (wkład rzeczowy) (rozdział 85219 i 85395 §§ ) ogółem w kwocie 18.148,15 zł, 

- naprawę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Mirosławca Górnego (rozdział 90001 § 4270) w kwocie 15.600,00 zł, 

- zabezpieczenie środków na naprawę i konserwację oświetlenia drogowego (rozdział 90015 § 4270) w kwocie 12.814,00 zł, 

- dotacje celowe na dofinansowanie zadania usuwania, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest (środki ochrony środowiska) (rozdział 90026 § 6230) w kwocie 9.000,00 zł, 

- zabezpieczenie środków na organizację programu edukacyjnego dla mieszkańców gminy Mirosławiec pn. „Czy wiesz czym oddychasz” (środki ochrony środowiska) (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 5.000,00 zł, 

- zabezpieczenie środków na wynajem dekoracji bożonarodzeniowych  (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 15.000,00 zł, 

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 2480) o kwotę 40.000,00 zł,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie pn. „Remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Orle” (rozdział 92109 § 2800) w kwocie 17.000,00 zł,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie pn. „Remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Bronikowo”  (rozdział 92109 § 2800) w kwocie 33.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej i gazu do budynku świetlicy w Mirosławcu Górnym (rozdział 92109 § 4260) w kwocie 1.000,00 zł,

- zadanie pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" - działania porządkowe po podpisaniu umowy na wykonanie robót i nadzór inwestorski (rozdział 92109 przemieszczenia z § 6058, 6059 na 6050) w kwocie 10.865,54 zł.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem dotyczącej kwoty 9.000,00 zł na zadanie usuwania, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż przemieszczenie kwoty związane jest z zwiększoną ilością złożonych wniosków.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

-zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2019 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w dniu  25 października 2019 r. weszły w życie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych które objęły m.in. obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.
"Art. 40 ust. 8. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego. Stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł, z tym że w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 20 zł."
W związku powyższym konieczna jest zmiana uchwały, w której obowiązują wyższe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej, niż przewidziane przepisami ustawy o drogach publicznych w stanie prawnym od 25 października 2019 r. Na dostosowanie uchwał w tym zakresie organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 29 nowelizacji, mają trzy miesiące od dnia wejście w życie ustawy, a więc do dnia 25 stycznia 2020 r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacja i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne wnioski i oświadczenia radnych.

Ad.9
Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.    

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad o godz. 14.55 Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Piotr Suchojad zamknął wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Załączniki

Protokół pdf, 1.09 MB

Powiadom znajomego