W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 11/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29.10. 2019 r.

Protokół nr 11/2019

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

które odbyło się w dniu 29.10. 2019 r. w godz. 11.00- 12.25

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.   Otwarcie 11 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

2.   Stwierdzenie quorum.

3.   Przyjęcie porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

5.   Zaopiniowanie projektów uchwał.

6.   Interpelacje i zapytania Radnych.

7.   Wnioski i oświadczenia Radnych.

8.   Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 11 posiedzenia Komisji.

O godz. 11.00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc otworzył 11 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 9 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 9 posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 10 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 10 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał:

-w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu
Sekretarz Gminy poinformowała, iż Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie ustalił, iż z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec wybieranych będzie na kadencję 2020-2023: 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Wałczu oraz 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy. Do dnia 30 czerwca 2019 r. zgłoszona została 1 kandydatura do Sądu Rejonowego w Wałczu przez grupę 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze i stale zamieszkujących na terenie Gminy Mirosławiec.
Na dzień 8 sierpnia 2019 r. zostało zwołane posiedzenie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, który został powołany uchwałą Nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Zadaniem zespołu było wypracowanie i przedstawienie na sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w ustawie. Zespół po przeanalizowaniu zgłoszonych kandydatur stwierdził, iż kandydatura spełnia wymogi określone w ustawie. W związku z powyższym zespół zawnioskował do Burmistrza Mirosławca o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia o tym kandydacie informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. W dniu 28 sierpnia 2019 r. została podjęta uchwała Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. W dniu 19 września 2019 r. Komendant Wojewódzki Policji po dokonaniu czynności sprawdzających wydał opinię o zgłoszonych kandydatach. Zespół na podstawie art. 163 § 2 ustawy, przed przystąpieniem do wyborów przygotowuje i przedstawia na sesji rady gminy opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

-w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy
Sekretarz Gminy poinformowała, iż Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie ustalił, iż z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec wybieranych będzie na kadencję 2020-2023: 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Wałczu oraz 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy. Do dnia 30 czerwca 2019 r. zgłoszona została 1 kandydatura do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy przez Prezesa właściwego sądu.
Na dzień 8 sierpnia 2019 r. zostało zwołane posiedzenie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, który został powołany uchwałą Nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Zadaniem zespołu było wypracowanie i przedstawienie na sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w ustawie. Zespół po przeanalizowaniu zgłoszonych kandydatur stwierdził, iż kandydatura spełnia wymogi określone w ustawie. W związku z powyższym zespół zawnioskował do Burmistrza Mirosławca o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia o tym kandydacie informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. W dniu 28 sierpnia 2019 r. została podjęta uchwała Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. W dniu 19 września 2019 r. Komendant Wojewódzki Policji po dokonaniu czynności sprawdzających wydał opinię o zgłoszonych kandydatach. Zespół na podstawie art. 163 § 2 ustawy, przed przystąpieniem do wyborów przygotowuje i przedstawia na sesji rady gminy opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat
Sekretarz Gminy poinformowała, iż nieruchomość gminna stanowiąca lokal użytkowy o powierzchni 144,65 m2, znajdująca się na parterze budynku byłej Przychodni Zdrowia przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym: 637/4 o powierzchni działki: 2 151m2 i numerze KW: KO1W/00033493/6, była przedmiotem najmu na czas oznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – apteki. Dotychczasowy najemca wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o zawarcie kolejnej umowy najmu na niniejszy lokal z przeznaczeniem na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, na okres 10 lat.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

-w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej w Mirosławcu przy ul. Polnej
Sekretarz Gminy poinformowała o zmianie sytuacji dotyczącej nabycia przedmiotowej nieruchomości a mianowicie w związku z obecną sytuacją finansową gminy oraz faktem, iż SKO przegrało sprawę w WSA, w sprawie należności podatkowych na rzecz Gminy. Gmina nie weźmie udziału w przetargu zorganizowanym przez Nadleśnictwo. Nie mniej jednak zwróciła się do Rady o podjęcie przedmiotowej uchwały, bowiem w sytuacji gdy budynek nie zostanie zakupiony przez innego nabywcę, a sytuacja finansowa Gminy ulegnie poprawie do tematu zakupu tejże nieruchomości warto byłoby wrócić.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej w Mirosławcu przy ul. Polnej.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej w Mirosławcu przy ul. Polnej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w dniu 20 września 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wpłynęło pismo z Zarządu Powiatu w Wałczu w sprawie kontynuacji współpracy, polegającej na przejęciu przez Gminę i Miasto Mirosławiec od Powiatu Wałeckiego zadania samorządu powiatowego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy w sezonie zimowym 2019/2020. Przejęcie realizacji przedmiotowego zadania przez Gminę Mirosławiec ma na celu usprawnienie i przyspieszenie przeprowadzania akcji zima na ww. drogach. Szczegóły zostaną określone w porozumieniu między Burmistrzem Mirosławca a Zarządem Powiatu Wałeckiego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie Komisji przybyła Teresa Stańczyk  - Główny specjalista ds. podatków i opłat lokalnych.

-w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Teresa Stańczyk poinformował, iż projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 przewiduje wzrost stawek  o 3,5 % w porównaniu do roku 2019,  z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit b i d, pkt 2 lit c i d , gdzie stawki kwotowe przyjęto na poziomie maksymalnych podanych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019, gdyż wzrost stawek z 2019 r. w tych pozycjach o 3,5 punktu procentowego  spowodowałby przekroczenie stawek maksymalnych.

W pozostałych przypadkach proponowane stawki  podatku  nie przekraczają granicy górnych  stawek kwotowych   podanych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r.

W dalszych słowach dodała, iż duży wpływ z tytułu podatku od nieruchomości do budżetu gminy będzie od osób prawnych.

Zostało dokonane przeliczenie wpływu stawek podatku do budżetu bazując na tym co jest w ewidencji nieruchomości, rejestrze przy osobach fizycznych i prawnych.

Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości od gruntów przy osobach fizycznych – grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 4.853,00 przy stawce podatku 0,91, taki byłby wpływ do budżetu gminy w stosunku do 2019 r., natomiast jakby stawka podatku była 0,92 zł to wpływ by wynosił ok. 9.600 zł. Różnica 0,01 zł nie jest aż tak odczuwalna dla przedsiębiorcy, natomiast jest o 4.600 zł większy wpływ.

Natomiast osobach fizycznych i budynkach mieszkalnych przy stawce podatku 0,67 zł i 0,68 zł to jest wzrost o 0,03 zł w stosunku do 2019 r. daje wzrost do budżetu o 4.500 zł, przy stawce 0,67 zł będzie 3.055 zł, a przy stawce 0,68 zł – 4.582 zł.

Budynki na działalność gospodarczą od osób fizycznych przy stawce podatkowej 21,98 zł wpływ 20.996 zł, a przy stawce 22,30 zł- 30.075 zł. Jest to różnica 0,32 zł dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą dla osoby fizycznej. 

Podatek od nieruchomości od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, przeliczając stawkę 3,5% i 5% nic się nie zmienia, natomiast jest propozycja przyjęcia stawki 0,50 zł- byłyby to znaczny wpływ, są to pieniądze, które wpłyną do budżetu gminy z budżetu państwa.

Teresa Stańczyk poinformowała, iż budynki pozostałe przy osobach prawnych, to nie na każdej części nieruchomości, która jest własnością czy w posiadaniu przedsiębiorcy prowadzona jest działalność gospodarcza, są podmioty prawne które mają budynki mieszkalne, więc tutaj byłby wzrost przy stawce 3,5% - 20.000 zł, a przy stawce 5% - 28.900 zł.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym stawki podatkowej działek mieszkańców Mirosławca Górnego?

Teresa Stańczyk poinformowała, iż w Mirosławcu Górnym gdzie są bloki są to grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi i stawka podatkowa to 0,34 zł przy wzroście o 5%.

Dodatkowo dodała, iż przy stawce 0,50 zł /m2 od gruntów pozostałych – grunty zabudowane garażami na terenie miasta Mirosławiec, Mirosławiec Górny.

Jeśli chodzi o osoby prawne przy stawce 3,5% to wpływ wyniósłby 159.780 zł, a stawce 5% - 417.600 zł.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym stawki podatku od budynków pozostałych też będzie 5%, będzie zbyt wysoka jak dla mieszkańców wiosek.

Teresa Stańczy poinformowała, iż stawka od budynków pozostałych dot. to budynków które są w posiadani osób pobierających świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego   pozostała by na poziomie 3,5% tj. 7,06 zł. Dodała, iż często budynki po gospodarstwach są nawet do 200 m2 powierzchni użytkowej.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Teresa Stańczyk poinformowała, iż  projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych  na rok 2020 przewiduje wzrost stawek o 3,5 % w porównaniu do roku 2019. 
Stawki kwotowe podatku od środków transportowych proponowane na rok 2020 ustalono w ten sposób, że   dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawki obowiązującej w roku 2019 przyjmując wzrost o 3,5 punktu procentowego za wyjątkiem stawki podatku określonej w:

-  §1 ust.1 pkt 3 lit. c ,

-  załączniku nr 1  do uchwały dla pojazdów posiadających cztery osie i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 29 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,  gdzie przyjęto górną stawkę podatku z uwagi na przekroczenie stawki podatkowej w przypadku przyjęcia wzrostu o 3,5 %. 

-  załączniku nr 2  do uchwały dla pojazdów :

        - posiadających dwie osie  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 31 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,  gdzie przyjęto górną stawkę podatku z uwagi na przekroczenie stawki podatkowej w przypadku przyjęcia wzrostu o 3,5 %. 

        - posiadających trzy osie  i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej 12 do 40 ton i powyżej 40 ton z innym  systemem  zawieszenia osi jezdnych,  gdzie przyjęto górną stawkę podatku z uwagi na przekroczenie stawki  podatkowej w przypadku przyjęcia wzrostu o 3,5 %. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie opłaty targowej

Teresa Stańczyk poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie opłaty targowej przewiduje wzrost stawek dziennej opłaty targowej o 3,5%  w porównaniu z rokiem 2019.  Proponowane stawki opłaty targowej nie przekraczają granicy górnej  stawki kwotowej tj. 792,21 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

-w sprawie opłaty miejscowej
Teresa Stańczyk poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej przewiduje stawkę w wysokości 2,31 zł za każda rozpoczętą dobę i nie przekracza granicy górnej  stawki kwotowej tj. 2,31 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

Kamila Chałupczak poinformowała, iż analiza funkcjonowania dotychczasowego regulaminu oraz znowelizowane w 2019 r. zapisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, wskazują na konieczność wprowadzenia zmian do regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Najistotniejsze zmiany w stosunku do poprzedniego regulaminu wprowadzonego uchwałą Nr XXIV/212/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi to: wprowadzenie obowiązku selektywnej zbiórki przez wszystkich właścicieli nieruchomości, poszerzenie zakresu przyjmowanych odpadów przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, nowe uregulowania dotyczące rodzajów odpadów gromadzonych selektywnie oraz  zmiana częstotliwości odbioru odpadów.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem gdzie można oddać zużyte strzykawki?

Kamila Chałupczak poinformowała, iż strzykawki, które wykorzystujemy w domu do robienia zastrzyków, można bezpłatnie oddać do PSZOKa.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Kamila Chałupczak poinformowała, iż w projekcie uchwały określono częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wprowadzono nowe frakcje odpadów, uwzględniając przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.
Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  475.516,38 zł z tytułu: zawartej umowy o dofinansowanie zadania wieloletniego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulica Młyńska" środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku o kwotę 57.444,12 zł. Dofinansowanie zadania w 2020 roku w kwocie 57.444,12 zł; odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzoną kamerę w kwocie 3.000,00 zł;  zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019r. w kwocie 1.784,26 zł; wykonanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu ogółem w kwocie 5.497,00 zł; wykonanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku ogółem w kwocie 3.691,00 zł; zwiększonych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019r. w kwocie 9.800,00 zł; należności z opłat za usunięcie drzew (porządkowa zmiana klasyfikacji budżetowej) - środki ochrony środowiska  (przemieszczenie w dziale 900 z rozdziału 90095 na rozdział 90019 § 0620) zmniejszenie w kwocie 805.393,00 zł i zwiększenie w kwocie 805.393,00 zł; zawartej umowy o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Miejskim w Mirosławcu" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2019  w kwocie 394.300,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  381.216,38 zł z przeznaczeniem na: zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulica Młyńska" w 2019 roku o kwotę 57.444,12 zł (dofinansowanie zadania w 2020 roku w kwocie 57.444,12 zł); zabezpieczenie środków na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej przy ul. Polnej w Mirosławcu, tj. działki nr 8141/29, obręb ewid. miasto Mirosławiec - (wadium, zakup oraz koszty umowy notarialnej) w kwocie 300.000,00 zł; wymianę uszkodzonej kamery na budynku Szkoły Podstawowej w Mirosławcu w kwocie 3.000,00 zł; zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu ogółem w kwocie 5.497,00 zł; zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku ogółem w kwocie 3.691,00 zł; realizację programów profilaktycznych związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 1.784,26 zł; opracowanie ekspertyzy określającej stan eksploatacji składowiska odpadów w Mirosławcu  w kwocie 9.800,00 zł, 

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 października 2019r. ogółem w kwocie 388.815,26 zł, z tego na; bieżący remont dróg gminnych w kwocie 16.266,00 zł; przemieszczenie porządkowe przy zadaniu pn. „I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu" w kwocie 213.418,26 zł; sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. „"Budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem - ul. Leśna, ul. Żurawia, ul. Jastrzębia, ul. Jaskółcza, ul. Skowronkowa, ul. Krucza" w kwocie 96.000,00 zł; bieżący remont dróg wewnętrznych ogółem w kwocie 30.531,00 zł; zabezpieczenie środków na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych ogółem w wysokości 9.500,00 zł; zabezpieczenie środków na wydatki związane z obsługą długu publicznego o kwotę 7.000,00 zł; pokrycie kosztów dotacji za uczęszczanie dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 3.000,00 zł; zabezpieczenie środków na zakup usług przez jst od innych jst w MGOPS w kwocie 13.100,00 zł. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

·         zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026

Skarbnik Gminy poinformowała, iż polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2019 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.6

Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.7
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Przewodniczący Komisji podziękował w imieniu swoim i mieszkańców Mirosławca Górnego o wyremontowanie drogi koło garaży. W dalszych słowach dodał, aby uzupełnić ubytki na ścieżce rowerowej do Mirosławca.

Radna Katarzyna Jurenc zgłosiła o naprawę nieświecącej lampy przy przystanku autobusowym w Hankach.

W załączonych materiałach radni otrzymali pismo z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu w sprawie współfinansowania zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Mirosławcu.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z nim i w związku z tym, że w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec nie ma środków finansowych, Rada Miejska nie ma możliwości, aby dofinansować w/w zadanie.

Ad.8
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc  o godz. 12.25  zamknął  11  posiedzenie Komisji.


 

 

Załączniki

Protokół pdf, 700 kB

Powiadom znajomego