W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w dniu 26.09. 2019 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej, które odbyło się 26 września 2019 r. w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 13.00- 14.00.

 

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

1.Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad komisji.
4.Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2019 roku - wypracowanie stanowisk Komisji.
5.Zaopiniowanie projektów uchwał.
6.Wolne wnioski i zapytania.
7.Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.
 
Ad.1
Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji Piotr Suchojad witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  14 radnych ( Komisja Polityki Społecznej - 6 członków; Komisja Gospodarki i Budżetu – 5 członków,  Komisja Rewizyjna – 2 członków), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecni: radna Katarzyna Jurenc

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2019 roku- wypracowanie stanowisk Komisji.

W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż obowiązek przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.  Przedstawiona informacja składa się z części opisowej i tabelarycznej. Poinformowała, iż budżet Gminy korygowany był 12 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca. Plan dochodów ogółem w kwocie 27.928.483,13 zł zrealizowano w 59,60 %, tj. osiągnięto wpływy w wysokości 16.645.024,93 zł, z tego: - dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 26.345.775,37 zł wykonane zostały w kwocie 15.211.696,71 zł, co stanowi 57,74 % planu, - dochody majątkowe – zaplanowane w wysokości 1.582.707,76 zł zostały wykonane w kwocie 1.433.328,22 zł, co stanowi 90,56 % planu. Planowane dochody w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 4,61% tj. o kwotę 1.230.790,91 zł i wyniosły ostatecznie 27.928.483,13 zł.
Plan wydatków ustalono w wysokości 31.202.741,72 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 r. stanowiło kwotę 13.502.748,14 zł, co stanowi 43,27 % planu. Planowane wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o17,31% tj. o kwotę 4.606.310,72 zł i wyniosły ostatecznie 31.202.741,72 zł. Po dokonanych zmianach zaplanowano deficyt budżetu, tj. na dzień 30.06.2018 r. wynik finansowy (deficyt) wynosi 3.274.258,59 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków. 

Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem czy gmina otrzymała subwencję oświatową?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększyły się dochody dotyczące oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. w kwocie 126.887,00 zł.

Przewodniczący komisji zwrócił uwagę, iż największy problem w budżecie jest zabezpieczeniem środków dla oświaty. 

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem, ile jest mniej oddziałów szkolnych w porównaniu do roku poprzedniego?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż jest jeden oddział mniej, natomiast pojawiła się większa liczba uczniów do nauczania indywidualnego. Nauczyciele wykorzystują roczne urlopy zdrowotne, czy przebywają na zwolnieniach lekarskich, to w ich miejsce musi być zastępstwo za które również należy ponieść koszty. 

O godz. 13.30 na posiedzenie przybyła radna Katarzyna Jurenc.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż została podpisana umowa na audyt w szkole i należy poczekać na jego analizę. W dalszych słowach dodała, iż należy zastanowić się nad zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli, który jest z 2010 roku i nie był zmieniany. 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż po przeprowadzonym audycie od razu nie nastąpią zmiany, a przed każdą zmiana jest potrzebna opinia związków zawodowych.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2019 r.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  przyjęła informację na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za  I półrocze 2019 r.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  przyjęła informację na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za  I półrocze 2019 r.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  przyjęła informację na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za  I półrocze 2019 r.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał.

·         w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2019/2020 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy jest  zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia. Gmina i Miasto Mirosławiec organizuje bezpłatny transport dla dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku bez zlecania wykonania usługi podmiotom zewnętrznym. Przewóz realizowany jest z wykorzystaniem samochodu będącego w posiadaniu Gminy przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.
W roku szkolnym 2019/2020 z dowozu będzie korzystało 5 dzieci, pojazd jest dostosowany do przewozu 9 osób, w tym kierowca i opiekun, tym samym wolnych miejsc dla uczniów pozostaje 2. Wolne miejsca mogą zostać wykorzystane przez uczniów z innych gmin, które będą partycypować w kosztach realizacji dowozu, co pozwoli obniżyć koszty stałe ponoszone obecnie przez Gminę Mirosławiec.
Burmistrz Tuczna zwrócił się z prośbą o możliwość korzystania przez dwoje uczniów z dowozu realizowanego przez Gminę i Miasto Mirosławiec. Zawarcie porozumienia z Gminą Tuczno pozwoli na racjonalizację kosztów niniejszego zadania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2019/2020 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2019/2020 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2019/2020 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2019/2020 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej

Sekretarz Gminy poinformowała, iż nieruchomość gminna stanowiąca część działki oznaczonej nr geodezyjnym 820, obręb Mirosławiec 0001 o powierzchni 100m2  zabudowana budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 29 m2 położone przy ul. Młyńskiej 3 w Mirosławcu została wydzierżawiona osobie fizycznej na czas oznaczony, tj. do 30.09.2019r. Dotychczasowy dzierżawca wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na przedmiotową nieruchomość na czas oznaczony, tj. okres 6 lat.

W związku z brakiem pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  131.887,00 zł na podstawie; pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019  o kwotę 126.887,00 zł, otrzymanej darowizny na realizację projektu - Konkurs Grantowy w ramach Programu „mPotęga" - VI edycja w kwocie 5.000,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  131.887,00 zł z przeznaczeniem na:
- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku na realizację projektu Konkurs Grantowy w ramach Programu „mPotęga” VI edycja ogółem w kwocie 5.000,00 zł, zwiększenie planów finansowych wydatków na wynagrodzenia w  placówkach oświatowych w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019;
1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu o kwotę 85.674,00 zł,
2) w Szkole Podstawowej w Piecniku o kwotę 27.522,00 zł,
3) w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu o kwotę 13.691,00 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 września 2019r. ogółem w kwocie 251.933,00 zł, z tego na; bieżący remont dróg gminnych, między innymi drogi do Sadowa ogółem w kwocie 68.765,00 zł, zakup znaków drogowych na ul. Orlą w Mirosławcu w kwocie 2.700,00 zł, zabezpieczenie środków na uzupełnienie odpisu na ZFŚS i na szkolenia pracowników w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ogółem w wysokości 4.197,00 zł,  zabezpieczenie środków na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych ogółem w wysokości 3.666,00 zł,  zwiększenie planów finansowych wydatków na wynagrodzenia w  placówkach oświatowych;
1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu o kwotę 36.461,00 zł,
2) w Szkole Podstawowej w Piecniku o kwotę 11.712,00 zł,
3) w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu o kwotę 5.827,00 zł, 
- zadanie pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła w budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu" w wysokości 15.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup komputera i niszczarki oraz na zatrudnienie koordynatora projektu przy zadaniu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" ogółem w kwocie 15.605,00 zł, zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej do oświetlania ulic, placów i dróg w kwocie 43.000,00 zł,  -  wniesienie kapitału pieniężnego dla spółki ZECWiK w kwocie 45.000,00 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.
Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2019 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Sekretarz Gminy poinformowała, iż podwyższenie kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pieniężnego o wartości 45 000,00 zł jest niezbędne ze względu na potrzebę realizacji przez ZECWiK sp. z o.o. zadania polegającego na montażu zestawu hydroforowego w Piecniku mającego na celu podniesienie ciśnienia wody w wodociągu w tej miejscowości.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w dniu 20 września 2019 r. Nadleśnictwo Mirosławiec zwróciło się o zniesienie formy ochrony przyrody – pomnika przyrody 1 drzewa gatunku jesion wyniosły rosnącego na działce ewidencyjnej nr 821/1, obręb ewidencyjny Sadowo Gminy Mirosławiec, w sąsiedztwie pasa drogowego oraz zabudowań. Zniesienie formy przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że ww. drzewo stanowiące pomnik przyrody utraciło wartości przyrodnicze (drzewo jest martwe) a pozwolenie na usunięcie jest związane z zapewnieniem bezpieczeństwa powszechnego.
Podjęcie przedmiotowej uchwały następuje po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Interpelacja i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.7
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym budynku (pomieszczeń) przy ulicy Polnej w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest możliwość po komisji obejrzenia budynku przy ulicy Polnej, który jest przeznaczony na sprzedaż przez Nadleśnictwo Mirosławiec.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem czy Nadleśnictwo odda budynek za przysłowiową „złotówkę”?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kwota za te pomieszczenia(budynek) to 220 tys. zł.

Piotr Czech poinformował, iż do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od mieszkańców Mirosławca w sprawie niewłaściwego wykorzystania działek przy ulicy Jeziornej w Mirosławcu, bez zgody i wiedzy mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych. Zwrócił się do radnych o opinię i podjęcie decyzji czy rada zajmie się powyższą sprawą, czy pismo przekierować do rozpatrzenia przez Burmistrza Mirosławca?

Radni postanowili jednogłośnie, aby złożony wniosek został przekazany i rozpatrzony przez Burmistrza Mirosławca.

Ad.8
Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.    

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad o godz. 14.00 Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Piotr Suchojad zamknął wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

 

Załączniki

Protokół pdf, 586 kB

Powiadom znajomego