W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26.08. 2019 r.

Protokół nr 9/2019

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

które odbyło się w dniu 26.08. 2019 r. w godz. 11.00- 12.05

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.  Otwarcie 9 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

5.  Zaopiniowanie projektów uchwał.

6.  Interpelacje i zapytania Radnych.

7.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

8.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 9 posiedzenia Komisji.

O godz. 11.00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc otworzył 9 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 2 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecna radna Katarzyna Jurenc

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 7 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z  7  posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 8 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 8  posiedzenia Komisji.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał:

-w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z art. 162 § 9 ustawy o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.) Rady Gminy zasięgają od Komendanta Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego informacji o zgłoszonych kandydatach na ławnika.
Powołany uchwałą nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu w dniu 26 czerwca 2019 r. zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika podczas posiedzenia w dniu 8 sierpnia 2019 r. dokonał weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia przesłanek określonych w ustawie o ustroju sądów powszechnych.
W wyniku zakończenia procedury weryfikacji zgłoszeń Zespół zawnioskował do Burmistrza Mirosławca o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia o tych kandydatach informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Głosowanie:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

-w sprawie  nieodpłatnego przekazania  nieruchomości należącej do Gminy i Miasta Mirosławiec na rzecz Starosty Wałeckiego, reprezentującego Skarb Państwa
Sekretarz Gminy poinformowała, iż z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie działek o nr 27/2, 27/4, 28/3, 33/1 i 33/2 na rzecz Starosty Wałeckiego, który z kolei odda je w trwały zarząd Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Szczecinie zwrócił się Rejonowy Zarząd Infrastruktury. Głównym powodem wystąpienia z wnioskiem o przejęcie w/w działek położonych  w Mirosławcu, obręb 0127 jest ich bezpośrednie sąsiedztwo z wojskowym kompleksem lotniskowym wykorzystywanym na potrzeby jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej i uznanym za niezbędny na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa. Mając na uwadze konieczność uregulowania stanu formalno-prawnego zgodnie z faktycznym sposobem użytkowania oraz usytuowanie nieruchomości zasadne jest włączenie przedmiotowych działek do kompleksu wojskowego i w następstwie objęcia ich statutem terenu zamkniętego ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa Państwa. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie nieodpłatnego przekazania  nieruchomości należącej do Gminy i Miasta Mirosławiec na rzecz Starosty Wałeckiego, reprezentującego Skarb Państwa.

Głosowanie:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania  nieruchomości należącej do Gminy i Miasta Mirosławiec na rzecz Starosty Wałeckiego, reprezentującego Skarb Państwa.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na  nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec
Sekretarz Gminy poinformowała, iż z wnioskiem o wydzierżawienie części działki oznaczonej  nr 356 położonej w Hankach, obręb 0030 w trybie bezprzetargowym zwrócił się Wnioskodawca (Firma O&K acquisition działająca w imieniu firmy P4 Sp. z o.o Operatora sieci PLAY). Swój wniosek motywował tym, że nieustanny i dynamiczny rozwój telefonii komórkowej wiąże się z koniecznością budowy przez operatora stacji bazowych na terenie całego kraju. Jednocześnie wnioskodawca zapewnia, że stację bazowe nie interferują z sygnałem radiowym i telewizyjnym lub z działaniem komputerów czy innego sprzętu elektronicznego oraz, że instalacja antenowa będzie spełniała wszelkie obowiązujące w Polsce przepisy i normy dopuszczające do funkcjonowania. Będzie również zbudowana według najlepszych międzynarodowych standardów konstrukcyjnych.
Podjęcie uchwały w nowym brzmieniu spowodowane jest zmianą lokalizacji planowanej do budowy wieży telekomunikacyjnej. Zmiana lokalizacji wieży wynika z  tego, że na chwilę obecną obszar wcześniej wskazany do dzierżawy  jest mocno zadrzewiony i zakrzewiony i brak jest  dojazdu do niego. Ustawienie wieży w pierwotnym miejscu wiązałoby się z wycięciem rosnących tam drzew. Nowa lokalizacja wieży jest rozwiązaniem kompromisowym i umożliwi dogodny dojazd do wieży. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na  nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na  nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż uchwała nr XXI/131/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirosławiec w § 9 upoważnia Burmistrza Mirosławca do zawierania umów na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, natomiast nie przewiduje upoważnienia do zawierania kolejnych umów dotyczących tej samej nieruchomości. 
W związku z powyższym na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wymagana jest zgoda Rady Miejskiej. Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy wymaga zgody Rady Miejskiej.
W przypadku, gdy na dzierżawę nieruchomości wpłynie więcej niż jeden wniosek, wydzierżawienie  odbędzie się w trybie przetargu.
Zmiana w zakresie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały będącego wykazem nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy związana jest z wykreśleniem działki nr 11/5 położonej w Mirosławcu, obręb 0034 z niniejszego wykazu oraz dopisaniem działki nr 591/5 położonej w Mirosławcu , obręb 0001.
W związku z rozważaniem przez Gminę różnych wariantów funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami, w tym wykorzystania składowiska odpadów w Mirosławcu, przeznaczenie działki o nr geodezyjnym 11/5, położonej w Mirosławcu, obręb 0034 do dzierżawy na okres 9 lat może utrudnić realizację planowanych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami.
Obecnie obowiązująca umowa na zarządzanie składowiskiem odpadów obowiązuje do dnia 30 czerwca 2023 roku. Znaczny stopień zapełnienia kwatery składowiska stwarza konieczność podjęcia działań zmierzających do jej rekultywacji lub powiększenia jej powierzchni m.in. o działkę sąsiadującą o nr geodezyjnym 11/5. Zawarcie długoterminowej umowy na  dzierżawę w/w działki  może pozbawić Gminę możliwości dalszego wykorzystywania istniejącej instalacji do składowania odpadów.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec

Głosowanie:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec oraz dokumentacji technicznej

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przedmiotem nieodpłatnego przekazania przez Gminę i Miasto Mirosławiec na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie są urządzenia oświetlenia ulicznego oraz dokumentacja techniczna, których właścicielem jest Gmina i Miasto Mirosławiec.
W zamian za przekazywany majątek firma ENEA Oświetlenie poprawi jakość i efektywność systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez wybudowanie nowych urządzeń oświetleniowych.
Wartość księgowa brutto na dzień 14.08.2018 r. planowanych do przekazania urządzeń stanowi 287 491,83 zł.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że większość oświetlenia dróg stanowi majątek ENEA, która posiadając odpowiednie służby techniczne zajmuje się jego eksploatacją oraz mając na uwadze koszty ponoszone przez gminę na jego konserwację, przekazanie majątku wskazanego w załączniku jest celowe i uzasadnione ekonomicznie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec oraz dokumentacji technicznej

Głosowanie:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec oraz dokumentacji technicznej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

-w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu
Sekretarz Gminy poinformowała, iż wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy wynika, że radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do 50% maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem kto podpisuje diety dla radnych?
Sekretarz Gminy poinformowała, iż diety są naliczane zgodnie z lista obecności na posiedzeniach komisji oraz na sesji, przewodniczący Rady Miejskiej podpisuje diety dla radnych, natomiast dietę dla przewodniczącego podpisuje wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-1

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, przy 1 głosie „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Sekretarz Gminy poinformowała, iż podjęcie uchwały jest wynikiem wejścia w życie od 1 września 2019 r. przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karty Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Ustawa w art. 1 pkt. 12 wprowadza zmianę do ustawy – karta Nauczyciela ustalając minimalną wysokość dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy w wysokości 300 zł. Przedmiotowa uchwała ustala dodatek za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy w wysokości 300 zł, a dodatek za wychowawstwo w grupach przedszkolnych w wysokości 150 zł. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mirosławca

Sekretarz Gminy poinformowała, iż skarga na działalność Burmistrza będzie rozpatrywana przez Komisje Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu Rady Miejskiej przedstawi stanowisko.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mirosławca.

Głosowanie:

Za-0

Przeciw-0

Wstrzymało się-3

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wstrzymała się od głodowania zaopiniowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mirosławca.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, iż w zmianach do budżetu nie pojawiła się kwota na poprawę nawierzchni drogi w Mirosławcu Górnym pomiędzy garażami.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż po komisji skontaktuje się z wykonawcą, w jakim czasie zostanie poprawiona nawierzchnia drogi. 

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  1.135.567,26 zł z tytułu zawartej umowy Porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi gminnej relacji Mirosławiec - Sadowo na działkach nr 192/2 obręb 0032 Sadowo jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski i na działce nr 47 obręb Mirosławiec 34,  jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski " - partycypacja w kosztach robót budowlanych w kwocie 50.000,00 zł; zawartej umowy o dofinansowanie zadania pn. "I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfinansowany w ramach PRGiPID z dotacji budżetu państwa" środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 213.418,26 zł; zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu ogółem w kwocie 6.725,00 zł; odsetek od środków budżetowych w kwocie 30.000,00 zł; zrealizowanych dochodów z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP Wałcz w związku z umową o organizacji zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w MGOPS w Mirosławcu  (rozdział 85219 § 0970) o kwotę 31,00 zł; wpływu należności z opłat za usunięcie drzew - środki ochrony środowiska - w kwocie 805.393,00 zł, 

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie  30.000,00 zł z tytułu zawartej umowy z PUP w Wałczu o organizację zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych tylko dla jednej osoby na okres trzech miesięcy. Niższa refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych niż planowana o kwotę - 30.000,00 zł,

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  850.325,26 zł z przeznaczeniem na: zadnie pn. "Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków" - dokumentacja - środki ochrony środowiska - w kwocie 133.824,00 zł; realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej relacji Mirosławiec - Sadowo na działkach nr 192/2 obręb 0032 Sadowo jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski i na działce nr 47 obręb Mirosławiec 34,  jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski " - z tytułu zawartej umowy Porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec na dofinansowanie kosztów robót budowlanych w kwocie 50.000,00 zł; zadanie pn. „I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfinansowany w ramach PRGiPID z dotacji budżetu państwa" na wykonanie robót i nadzór inwestorski wkład własny w kwocie 138.151,00 zł oraz środki z dofinansowania w kwocie 213.418,26 zł. Wartość zadania uległa zwiększeniu w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich wykonanych przed wszczęciem procedury przetargowej na wykonanie robót i wynosi 489.471,66 zł; zwiększenie planu finansowego wydatków z tytułu wykonanych dochodów Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu ogółem w kwocie 6.725,00 zł; zwiększenie planu finansowego wydatków MGOPS w Mirosławcu związku z realizacją umowy o organizacji zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych o kwotę 31,00 zł; zakup materiałów i usług związanych z oczyszczaniem miast i wsi - utrzymanie oraz pielęgnacja zieleni miejskiej, pasów przydrożnych, pielęgnacja rabat kwiatowych, wykonanie nowych nasadzeń kwiatów sezonowych i krzewów - środki ochrony środowiska - ogółem w kwocie 32.591,00 zł; zakup materiałów usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie - środki ochrony środowiska - ogółem w kwocie 174.585,00 zł; dotacje celowe na dofinansowanie zadania usuwania, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest - środki ochrony środowiska ogółem w kwocie 53.000,00 zł; zakup usług związanych ze zorganizowaniem warsztatów ekologicznych - środki ochrony środowiska - ogółem w kwocie 18.000,00 zł; dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "Dożynki Powiatowo - Gminne 2019" w kwocie 30.000,00 zł.
Dokonuje się zmiany nazw następujących zadań inwestycyjnych;
1) z obecnej nazwy zadania „Przebudowa chodnika na ul. Mickiewicza w Mirosławcu",
2) z obecnej nazwy zadania „Przebudowa drogi na ul. Mickiewicza w Mirosławcu" na zadanie o nowej nazwie "I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfinansowany w ramach PRGiPID z dotacji budżetu państwa„ - w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 sierpnia 2019r. ogółem w kwocie 337.817,90 zł, z tego na; zadanie pn. „I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfinansowany w ramach  PRGiPID z dotacji budżetu państwa" na wykonanie robót i nadzór inwestorski uzupełnienie wkładu własnego w kwocie 137.902,40 zł. Wartość zadania uległa zwiększeniu o kwotę 62.635,15 zł, w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich wykonanych przed wszczęciem procedury przetargowej na wykonanie robót; zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej" - na wykonanie robót i nadzór inwestorski w kwocie 9.125,00 zł. Wzrost środków wynika z aktualizacji kosztorysów inwestorskich wykonanych przed wszczęciem procedury przetargowej na wykonanie robót; zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki, Kościelnej" - na wykonanie robót i nadzór inwestorski w kwocie 56.851,00 zł. Wzrost środków wynika z aktualizacji kosztorysów inwestorskich wykonanych przed wszczęciem procedury przetargowej na wykonanie robót; zakup usług wywozu odpadów komunalnych z plaży nad jeziorem Kosiakowo, plaży w Łowiczu Wałeckim oraz w miejscowości Drzewoszewo w kwocie 5.824,00 zł; zabezpieczenie środków na zakup usług związanych z wdrożeniem nowych obowiązków jst w wysokości 9.000,00 zł; zabezpieczenie środków na zakup pozostałych usług w wysokości 54.000,00 zł; opłatę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej i gazowej przy zadaniu pn. Dzienny Dom „Senior+" w kwocie 4.500,00 zł; opłatę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej przy zadaniu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" w kwocie 1.943,00 zł; zwiększenie planu finansowego w zakresie wynagrodzeń Referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska o kwotę 15.000,00 zł; zabezpieczenie środków na zakup usług na zimowe utrzymanie chodników w kwocie 18.172,50 zł; wykonanie tablicy informacyjnej o przyznanej pomocy finansowej na zadanie pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w Mirosławcu Górnym" w kwocie 500,00 zł; zadanie pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w Mirosławcu Górnym" w kwocie 25.000,00 zł. Aktualizacja planu po otrzymaniu od Województwa Zachodniopomorskiego pomocy finansowej na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019r. w wysokości 18.500,00 zł.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem zakupu usług związanych ze zorganizowaniem warsztatów ekologicznych w kwocie 18.000,00 zł?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż powyższa kwota przeznaczona jest na zorganizowanie warsztatów ekologicznych przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu, ze znaczonych środków ochrony środowiska.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kwoty 9.000,00 zł na zakup usług związanych z wdrożeniem nowych obowiązków jst?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż powyższa kwota została przeznaczona na szkolenia pracowników związanych ze zmianami przepisów.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zabezpieczenia środków na zakup pozostałych usług w kwocie 54.000,00 zł?

Skarbnik Gminy poinformował, iż jest to kwota zabezpieczona na oświatę, dotyczące podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli albo na opiekę stomatologiczną w szkołach.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż obowiązkiem gminy jest udostępnienie gabinetu stomatologicznego i prowadzenie go. Cały czas są interpretowane przepisy czy gmina ma ponosić koszty dentysty, czy gmina powinna ponieść tylko koszty prowadzenia gabinetu stomatologicznego, a NFZ pokryć koszty stomatologa.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

·         zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026

Skarbnik Gminy poinformowała, iż polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2019 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.7
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem o możliwości korzystania z tablicy informacyjnej na boisku w Hankach, gdyż jest niewykorzystywana, a na potrzeby sołeckie przydałaby się oraz możliwość otrzymania kluczy?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest możliwość korzystania a odnośnie kluczy dowie się kto posiada.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z prośbą o postawienie pojemnika na śmieci na boisku w Hankach oraz czy można korzystać z hydrantu koło przystanku w Hankach na podlewanie roślin posadzonych przez sołectwo?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zwróci się z zapytaniem do ZECWiKu w sprawie korzystania z hydrantu. 

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wykorzystania pomieszczeń po starej świetlicy w Hankach na przechowywanie np. ławek, stołów zamiast trzymania w pomieszczeniach leśniczych?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż pomieszczenie to nie jest wyremontowane, dach jest w złym stanie, i lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie powyższych rzeczy w dotychczasowym miejscu.

Radna Katarzyna Jurenc zwrócił się zapytaniem dotyczącym wykaszania na terenie wioski, czy każdorazowo należy zgłaszać do urzędu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na chwilę obecną warto jest zgłaszać telefonicznie czy osobiście w urzędzie.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pilc zwrócił się z prośbą o czyszczenie studzienek przy bloku nr 18 i placu zabaw oraz o sprawdzenie, naprawę lamp przy samolocie w Mirosławcu Górnym.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w sprawie lamp przy samolocie zostanie zgłoszone do Enei.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem w sprawie projektu rewitalizacji przy współpracy Ośrodka Kultury w Mirosławcu mieszkańcy chcieliby dokonać kilku zmian.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż skontaktuje się z odpowiedzialną osobą za wykonanie projektu, celem dokonania zmian.

Ad.8
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc  o godz. 12.05  zamknął  9  posiedzenie Komisji. 

Załączniki

Protokół pdf, 708 kB

Powiadom znajomego