W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w dniu 25.06. 2019 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej, które odbyło się 25 czerwca 2019 r. w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 12.00- 13.55.

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

Praca w ramach poszczególnych komisji:
a)      Komisja polityki społecznej:

Sprawozdanie z realizacji uchwały XXXV/293/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

2.Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
3.Stwierdzenie quorum.
4.Przyjęcie porządku obrad komisji.
5.Zapoznanie się:
a)ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok;
b)z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec;
c)ze sprawozdaniem finansowym;
d)z informacją o stanie mienia gminy;
e)wypracowanie stanowisk Komisji.
6.Zaopiniowanie projektów uchwał.
7.Interpelacje i zapytania Radnych.
8.Wnioski i oświadczenia Radnych.
9.Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.
Ad. 1
Praca w ramach poszczególnych komisji:

a)      Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXV/293/2017 Rady Miejskiej  w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku. 

W/w  sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mirosławiec w osobach: Leokadia Janczewska- „Cztery Pory Roku”, Barbara Blicharz- „Amazonki”, Michał Wróblewski – „Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu, Joanna Jońska – Ekoqulturka, Krystyna Polańska – stowarzyszenie seniorów „Pogodna Jesień”, Katarzyna Jurenc – „Stowarzyszenie Rodzic w Szkole”.

Przewodniczący Komisji tytułem wstępu podziękowała przedstawicielom organizacji za przybycie na posiedzenie Komisji. Głównym tematem w/w uchwały są dotacje otrzymane przez organizacje pozarządowe na zadania, o które ubiegały się w roku 2018 z zakresu: Sportu i kultury fizycznej, Kultury oraz ochrony i promocji zdrowia. W dalszych słowach poprosił przybyłe stowarzyszenia o przedstawienie informacji na jaki cel zostały wykorzystane otrzymane środki.

Wróblewski Michał poinformował, iż Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu otrzymało dotację w kwocie 15.000 zł na zadanie „Organizacja imprez kulturalnych popularyzowanych tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec”. 
Poinformował, iż 31 sierpnia 2019 r. odbędzie się Święto 12.Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu (Festyn Lotniczy). W dalszych słowach dodał, iż co roku przybywa na Festyn Lotniczy więcej uczestników, w roku 2018 była przewidywana ilość około 26 tys., natomiast w roku bieżącym można spodziewać się większej ilości uczestników, ze względu na ilość pokazów lotniczych tzw. dynamicznych, pokaz sprzętu lotniczego wojsk amerykańskich.

Krystyna Polańska poinformowała, iż Stowarzyszenie Seniorów „Pogodna jesień” w 2018 r. otrzymało dotację 4.000 zł na zadanie „Upowszechniania i rozwoju rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec”. Została zorganizowana wycieczka krajoznawcza do Poznania, w której uczestniczyło 60 osób. W dalszych słowach zwróciła uwagę, iż kwoty dotacji mogły by wzrosnąć, ze względu na wzrost cen ofertowych na organizację różnych zadań.

Leokadia Janczewska poinformowała, iż Stowarzyszenie Rekreacyjne „Cztery Pory Roku” otrzymało dotację w wysokości 6.000 zł na zadanie pt. „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec”. Głównym celem stowarzyszenia jest rekreacja, sport, poznawanie nowych miejsc. Dodała, iż stowarzyszenie zaczęło swoją aktywność od poznawania terenów powiatu wałeckiego, a w dalszej kolejności poszerza swoją aktywność o województwo zachodniopomorskie oraz inne regiony jak w minionym czasie był zorganizowany wyjazd na Mazury.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w roku 2019 organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowania do zgłoszonych zadań na starych zasadach, natomiast od następnego roku 2020 nastąpi nowa formuła rozliczania, o której zostaną organizacje poinformowane.

Radny Grzegorz Plewa zwrócił się z zapytaniem zadań wykonywanych przez Stowarzyszenie Ekoqlturka?

Joanna Jońska poinformował, iż w 2018 roku stowarzyszenie Ekoqulturka otrzymało dofinansowanie w kwocie 5.000 zł na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”. 

Barbara Blicharz poinformowała, iż Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej Amazonka otrzymało dotacje w wysokości 4.000 zł na zadanie „Wspieranie programów ochrony zdrowia i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec – Relaks z jogą i tańcem”. 
W spotkaniu uczestniczyło 47 osób, które odbyło się w 7ogrodach w Łowiczu Wałeckim.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż we wrześniu br. odbędzie się spotkanie z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, w celu realizacji zadań na rok następny. 

Przewodniczący Komisji w związku z brakiem dalszych pytań podziękował przedstawicielom organizacji pozarządowych za przybycie na posiedzenie komisji Polityki Społecznej i przedstawienie informacji.

O godz. 12.40 przedstawiciele organizacji pozarządowych opuścili posiedzenie Komisji Polityki Społecznej.

Ad.2
Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie Komisji otworzył Janusz Beer  witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.3
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  13 radnych:  Komisja Polityki Społecznej: 6 członków, Komisja Rewizyjna: 3 członków, Komisja Gospodarki i Budżetu: 4 członków, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecny radny Piotr Suchojad.

Ad.4
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Zapoznanie się:

a)ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Członkowie Komisji wspólnej zostali zapoznani ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż sprawozdanie z wykonania budżetu zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Podobnie jak w poprzednich latach, w ciągu roku budżetowego, w wyniku zaistniałych zmian w wysokościach przyznanych dotacji na zadania zlecone gminie, dotacji na zadania własne, subwencji oraz dochodów własnych, zachodziła konieczność dokonania zmian w budżecie w zakresie wielkości planowanych dochodów oraz wydatków budżetowych. Budżet gminy korygowany był w ciągu 2018 roku 28 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca. Planowane dochody w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 5,29% tj. o kwotę 1.487.109,89 zł i wyniosły ostatecznie 29.548.518,89 zł. Planowane wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 13,92% tj. o kwotę 3.723.404,28 zł i wyniosły 30.462.474,40 zł. Planowany wynik finansowy budżetu, po zmianach, na dzień 31.12.2018 r. wynosił „-„ 913.955,51 zł.

O godz. 13.20 na posiedzenie komisji przybył radny Piotr Suchojad.

Komisja Gospodarki i Budżetu- obecnych 5 członków Komisji.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnej części punktu 4.

b.      z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec,

Komisja Polityki Społecznej, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Gospodarki i Budżetu zapoznały się z  Uchwałą  Nr XXXV.171.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mirosławca sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2018 rok  wraz z informacją o stanie mienia – opinia pozytywna.

Uchwała RIO stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

c.       ze sprawozdaniem finansowym,

Członkowie Komisji wspólnej zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok.

d.      z informacją o stanie mienie gminy,

W dalszej kolejności członkowie Komisji Polityki Społecznej, Komisji Rewizyjnej oraz Gospodarki i Budżetu zapoznali się z informacją na temat stanu mienia Gminy.

Informacja na temat stanu mienia Gminy stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

e.       wypracowanie stanowisk  komisji.

Następnie poszczególne Komisje przystąpiły do wypracowania stanowisk w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok.

Komisja Polityki Społecznej: 6 głosów za pozytywną opinią z tytułu wykonania budżetu GiM Mirosławiec za 2018 rok.

Komisja Rewizyjna: 3 głosy za pozytywną opinią z tytułu wykonania budżetu GiM Mirosławiec za 2018 rok.

Komisja Gospodarki i Budżetu: 5 głosów za pozytywną opinią z tytułu wykonania budżetu GiM Mirosławiec za 2018 rok.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał.

-w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  8  do niniejszego protokołu.

-w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018  rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  9  do niniejszego protokołu.

-w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż w dniu 3 czerwca 2019 r. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Trzciance złożyła wniosek   o utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego nad jeziorem Piecnik w miejscowości Piecnik jako organizator. Miejsce zostanie zlokalizowane bezpośrednio przy linii brzegowej jeziora, na którym gmina usytuowała infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową która znajduję się na działkach nr 115/4 i 248. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zostało określone na okres od 12.VII.2019 r. do 10.VIII.2019 r. Należało zgłosić się o opinie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem o wykorzystywanie miejsc do kąpieli w pozostałych letnich miesiącach?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Związek Harcerstwa wystąpił z wnioskiem tylko o termin od 12.VII.2019 do 10.VIII.2019 r.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Sekretarz Gminy poinformowała, iż najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych. Zgodnie z art. 160 ust. 1 ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Ustawa nie precyzuje z ilu osób powinien składać się zespół, ani też nie określa jego składu. Należy zatem przyjąć, że w jego skład mogą wchodzić zarówno radni, jak i osoby spoza rady gminy. Ważne jest, aby były to osoby, które mogą służyć radnym fachową wiedzą i pomocą w wyborze najodpowiedniejszych kandydatur.

Przedstawiciele komisji stałych zgłosiły kandydatury:

Komisja Rewizyjna zgłosiła radną Katarzynę Jurenc.

Komisja Gospodarki i Budżetu zgłosiła radnego Ryszarda Wesołowskiego.

Komisja Polityki Społecznej zgłosiła radnego Stanisława Orawca.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych  radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż do kompetencji rady gminy należy ustalenie zasad zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych oraz dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych  radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych  radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych  radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych  radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  756.146,80 zł z tytułu;

- niezrealizowanych niewygasających wydatków bieżących ustanowionych na 2019r. (rozdział 75814 § 2990) w kwocie 50.522,00 zł, 

- niezrealizowanych niewygasających wydatków majątkowych ustanowionych na 2019r. (rozdział 75814 § 6680) w kwocie 681.182,33 zł, 

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu  (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830, 0960) ogółem w kwocie 15.925,00 zł, 

- zwiększenia dotacji celowych jst na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.5.33.2019.PW z dnia 13 czerwca 2019r. na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem„ (Dz.U. z 2019r. poz. 473) (rozdział 85502 § 2010) w kwocie 4.123,71 zł,

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie -środki ochrony środowiska - (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) ogółem w kwocie 4.393,76 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  756.146,80 zł z przeznaczeniem na: 

- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanej umowy w związku z nie wydatkowaniem środków zabezpieczonych jako środki niewygasające z upływem roku 2018, których termin wydatkowania upływa w dniu 17.06.2019r. na następujące zadania;

1) Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków - dokumentacja (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 133.824,00 zł,

2) Sporządzenie dokumentacji remontowych - drogi gminne  (rozdział 60016 § 4300) w kwocie 1.722,00 zł,

3) Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 4.148,00 zł,

4) Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki, Kościelnej - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 21.402,00 zł,

5) Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótkiej - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 18.450,00 zł,

6) Budowa chodnika we wsi Orle - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 20.049,00 zł,

7) Przebudowa ul. Słonecznej w Mirosławcu wraz z przebudową chodników - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 17.220,00 zł,

8) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec - dokumentacja (rozdział 71004 § 4300) w kwocie 48.800,00 zł,

9) Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium - dokumentacja (rozdział 71035 § 6050) w kwocie 5.166,00 zł,

10) Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Przedszkola Samorządowego „Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 4.305,00 zł,

11) Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja (rozdział 90002 § 6050) w kwocie 4.305,00 zł,

12) Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja (rozdział 90002 § 6050) w kwocie 4.305,00 zł,

13) Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 30.000,00 zł,

14) Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu - roboty, nadzór inwestorski, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 418.008,33 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków z tytułu wykonanych dochodów Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 4210, 4260) ogółem w kwocie 15.925,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków na zadania zlecone MGOPS w Mirosławcu (rozdział 85502 §§ 3110, 4010) ogółem w kwocie 4.123,71 zł,

-  zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie - środki ochrony środowiska - (rozdział 90004 § 4300) w kwocie 4.393,76 zł,

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 maja 2019r. ogółem w kwocie 200.290,00 zł, z tego na;

- zabezpieczenie środków na naprawę pokrycia dachowego oraz wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu - nadzór (rozdział 70005 § 4300) w kwocie 2.460,00 zł, 

- zabezpieczenie środków na koszty utrzymania samochodu służbowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miejskiego ze środków zlikwidowanej Straży Miejskiej (rozdział 75023 §§ 4210, 4430) w wysokości 7.471,00 zł, 

- zabezpieczenie środków na zakup programu do obsługi prawnej LEX (rozdział 75023 § 6060) w wysokości 11.070,00 zł, 

- zabezpieczenie środków na odprawę z tytułu ustania stosunku pracy z przyczyn pracodawcy (rozdział 75416 § 3020) w kwocie 2.708,00 zł, 

- opłatę za usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód opadowych lub roztopowych z ulic gminnych na terenie Mirosławca (rozdział 90001 § 4510) o kwotę 3.000,00 zł, 

- zwiększenie planu finansowego nowo utworzonego Referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska (rozdziały 90002, 90095 §§ 4010, 4110, 4120, 4360) ogółem o kwotę 166.081,00 zł, 

- zabezpieczenie środków na sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych badań archeologicznych kontynuowanego zadania pn. „Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania "Odkrywamy historię - zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)" (rozdział 92120 § 6580) w wysokości 7.500,00 zł.

Radna Justyna Markowska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym przeznaczenia samochodu Straży Miejskiej?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż samochód ze Straży Miejskiej został przekazany do realizacji celów projektowych „Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec”.

 W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20  do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2019 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie Komisji Rewizyjnej:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21  do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.

Interpelacji i zapytań radnych nie zgłoszono.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji związanej z podwyżką stawek za wodę przez Agencję Mienia Wojskowego.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż udzieli odpowiedzi jak otrzyma informację na zapytanie związane z podwyżką.

Ad.9
Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji o godz. 13.55 zamknął wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

                                                                                                                                                             

Załączniki

Protokół pdf, 785 kB

Powiadom znajomego