W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 7/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27.05. 2019 r.

Protokół nr 7/2019

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

które odbyło się w dniu 27.05. 2019 r. w godz. 11.00- 11.55
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu


Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2). 

1.    Otwarcie 7 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2.    Stwierdzenie quorum.

3.    Przyjęcie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia Komisji.

5.    Zaopiniowanie projektów uchwał.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

7.    Wnioski i oświadczenia radnych.

8.    Ocena wykonania budżetu gminy za 2018 rok na podstawie otrzymanych sprawozdań oraz wyjaśnień Skarbnika Gminy i Burmistrza Mirosławca.

9.    Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie / nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza Mirosławca.

10. Opracowanie wniosku do RIO.

11. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 7 posiedzenia Komisji.

O godz. 11.00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc otworzył
7 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, 
iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 6 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 6  posiedzenia Komisji.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał:

-w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Mirosławiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku
Sekretarz Gminy poinformowała, iż ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec, a także określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych wynika z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). Uchwała Nr XXVI/227/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, traci moc z dniem 31 sierpnia 2019 r. Wynika to zarówno z czasowego charakteru tej uchwały, jak również wprost z brzmienia art. 81 ust. 2 ustawy z 22 listopada 2018 r. – o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Mirosławiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku.

Głosowanie:

Za- 3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Mirosławiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

-w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Sekretarz Gminy poinformowała, iż został nałożony na gminy obowiązek prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpisy do rejestru są dokonywane na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1000 zł. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są z mocy ustawy zwolnione z opłaty.

W dalszych słowach dodała, iż od 1 września br. będzie otwarty nowy niepubliczny żłobek w Mirosławcu.

Propozycja kwoty Komisji Rewizyjnej do w/w projektu uchwały to 100 zł.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Głosowanie:

Za- 3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

-w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec
Sekretarz Gminy poinformowała, iż obowiązujące Studium nie spełnia wymogów art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945).
Ustalenia zawarte w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec wymagają zmiany ze względu na potrzebę wyznaczenia nowych kierunków rozwoju gminy, aktualizacji w zakresie demografii, wskaźników, terenów objętych ochroną, zasobów środowiska.
W ostatnich latach nastąpiły znaczne modyfikacje obowiązujących przepisów prawa, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z dokumentami planistycznymi. Zmiany wprowadzono między innymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (np. rozszerzono zakres opracowania studium w części potrzeb i możliwości rozwoju gminy o wykonanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę i skorelowanie z nim kierunków zmian w strukturze przestrzennej, wprowadzono konieczność uwzględnienia granic krajobrazów priorytetowych i uwarunkowań wynikających z rekomendacji i wniosków zawartych dla tych krajobrazów w audycie krajobrazowym), ustawie Prawo wodne (uwzględnienie obszarów zagrożenia powodziowego), ustawie Prawo geologiczne i górnicze (dostosowanie studium do aktualnych danych dotyczących występowania złóż surowców mineralnych).

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec

Głosowanie:

Za- 3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na  nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec
Sekretarz Gminy poinformowała, iż Z wnioskiem o wydzierżawienie części działki oznaczonej  nr 356 położonej w Hankach, obręb 0030 w trybie bezprzetargowym zwrócił się Wnioskodawca (Firma O&K acquisition działająca w imieniu firmy P4 Sp. z o. o Operatora sieci PLAY). Swój wniosek motywował tym, że nieustanny i dynamiczny rozwój telefonii komórkowej wiąże się z koniecznością budowy przez operatora stacji bazowych na terenie całego kraju. Jednocześnie wnioskodawca zapewnia, że stację bazowe nie interferują z sygnałem radiowym i telewizyjnym lub z działaniem komputerów czy innego sprzętu elektronicznego oraz, że instalacja antenowa będzie spełniała wszelkie obowiązujące w Polsce przepisy i normy dopuszczające do funkcjonowania. Będzie również zbudowana według najlepszych międzynarodowych standardów konstrukcyjnych.
W przypadku gdy z wnioskiem o zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości określonej w uchwale wystąpi więcej osób, dzierżawca zostanie wyłoniony w trybie przetargu.

W dalszych słowach dodał, iż istnieje możliwość aby część kwoty otrzymanej z dzierżawy została przekazana na sołectwo Hanki.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wspólnie ze Skarbnikiem Gminy zostaną przeanalizowane możliwości przekazania części środków z dzierżawy terenu dla sołectwa.

Radna Katarzyna Jurenc zwrócił uwagę, iż miała zostać naprawiona lampa w Hankach oraz place zabaw, a nic w tych kierunkach się nie dzieje.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zostało wydane zlecenie na wymianę akumulatora w lampie solarnej w Hankach, natomiast jeśli chodzi o place zabaw zostaną tematy wznowione po rozstrzygnięciu trwających przetargach.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na  nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za- 2

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, 1 głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na  nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

-w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Sekretarz Gminy poinformowała, iż Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. z 2019 r. poz. 730) zmieniony został art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ) w ten sposób, że rada gminy została zobowiązana do określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Głosowanie:

Za- 3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

-w sprawie nadania nazwy ulicy
Burmistrz Mirosławca poinformowała, iż właściciel nieruchomości zwrócił się do Burmistrza Mirosławca z wnioskiem o nadanie numeru porządkowego nieruchomości dla budynku mieszkalnego, do którego dojazd stanowią działki drogowe oznaczone numerami geodezyjnymi: 630/6 i 629/4 obręb m. Mirosławiec (0001) będące własnością Gminy i Miasta Mirosławiec. 
Do podjęcia przez Radę Miejską stosownej uchwały, w sprawie nadania nazwy ulicy działkom drogowym, niezbędne było przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mirosławiec, w wyniku których została wybrana dla powyższych działek nazwa ulicy "Różana".

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie nadania nazwy ulicy.

Głosowanie:

Za- 3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

-w sprawie nadania nazwy działkom wewnętrznym
Burmistrz Mirosławca poinformowała, iż właściciele nieruchomości zwrócili się do Burmistrza Mirosławca z wnioskami o nadanie numerów porządkowych nieruchomości dla budynków mieszkalnych, do których dojazd stanowią działki wewnętrzne oznaczone numerami geodezyjnymi: 558/32 i 558/8 obręb m. Mirosławiec (0001) będące współwłasnością osób prywatnych.
Do podjęcia przez Radę Miejską stosownej uchwały, w sprawie nadania nazwy działkom wewnętrznym nazwy ulicy, niezbędnym jest przedłożenie pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.
Wszyscy współwłaściciele drogi wewnętrznej wyrazili zgodę, jednocześnie proponując nazwy ulic. Spośród 20 adresatów  wskazana  została nazwa ul. "Osiedle Wrzosowe".
W związku z tym, iż działki wewnętrzne będące przedmiotem uchwały stanowią współwłasność prywatną a w jej współwłaściciele wskazali nazwę odstąpiono od przeprowadzenia konsultacji społecznych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie nadania nazwy działkom wewnętrznym.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy działkom wewnętrznym.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

-w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. "Droga Ekspresowa S10"
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż stowarzyszenie o nazwie „Droga Ekspresowa S10" jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem gmin, powiatów i województw położonych przy drodze krajowej nr 10.
Celem podjęcia inicjatywy Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia; a w szczególności inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin, powiatów i województw, wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów na rzecz budowy drogi ekspresowej S10; koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S10; wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach; realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S10.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. "Droga Ekspresowa S10".

Głosowanie:

Za- 3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. "Droga Ekspresowa S10".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

-o zmianie uchwały w sprawie ustalenia i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu i sołtysów
Sekretarz Gminy poinformowała, iż do kompetencji rady gminy należy ustalenie wysokości diet oraz zwrot kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. W związku z planowanym ustaleniem wysokości diet dla sołtysów wg nowych zasad należy uchylić zapis dotychczasowej uchwały regulującej wysokość diety sołtysów.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu i sołtysów

Głosowanie:

Za- 3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu i sołtysów.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

-w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Mirosławiec
Sekretarz Gminy poinformowała, iż do kompetencji rady gminy należy ustalenie wysokości diet oraz zwrot kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za- 3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.
Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  231.029,50 zł z tytułu; zrealizowanych dochodów w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 jako refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie„ (rozdział 01010 § 6258) w kwocie 154.965,00 zł; dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku  (rozdział 80101 §§ 0750, 0970) ogółem w kwocie 4.481,00 zł; wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie -środki ochrony środowiska - (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) ogółem w kwocie 71.583,50 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  231.029,50 zł z przeznaczeniem na: sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej"  (rozdział 70005 § 6050) w kwocie 11.685,00 zł; zwiększenie wydatków budżetu gminy jako rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rozdział 75818 § 6800) w wysokości 76.497,40 zł; zwiększenie planu finansowego wydatków z tytułu planowanych dochodów Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80104 §§ 4010, 4300) ogółem w kwocie 4.481,00 zł; sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie realizowane przez Samorządowe Przedszkole "Słoneczko„ w Mirosławcu pn. ”Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko„ w Mirosławcu"  (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 13.530,00 zł;  zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie - środki ochrony środowiska - (rozdział 90004 § 4300) w kwocie 65.383,50 zł,
- sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów dla Gminy Mirosławiec - środki ochrony środowiska - (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 6.200,00 zł; wyrównanie wkładu niepieniężnego wkładem pieniężnym nowych udziałów do spółki ZECWiK, w związku z przekazaniem aportu rzeczowego - dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Wałecki" i na zwiększenie wydatków na podatek VAT od wniesionego aportu (rozdział 90095 §§ 4530, 6030) ogółem w kwocie 9.536,60 zł; wykonanie systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego budynku przy zadaniu pn. "Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu" (rozdział 92601 § 6050) w kwocie 43.716,00 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 maja 2019r. ogółem w kwocie 278.549,50 zł, z tego na;  zakup usług wywozu odpadów komunalnych z plaż; nad jeziorem Kosiakowo, plaży w Łowiczu Wałeckim oraz w miejscowości Drzewoszewo (rozdział 63095 § 4300) w kwocie 4.500,00 zł, 
- zabezpieczenie środków na naprawę pokrycia dachowego oraz wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu (rozdział 70005 § 4270) w kwocie 35.000,00 zł; zabezpieczenie środków na zakup usług (rozdział 80195 § 4300) w wysokości 65.383,50 zł; zabezpieczenie środków na stypendia dla uczniów w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdział 85416 § 3240) w wysokości 1.000,00 zł; zabezpieczenie środków na zakup usług wymiany akumulatorów zasilających lampę solarną we wsi Hanki (rozdział 90015 § 4300) w kwocie 3.075,00 zł; zwiększenie dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań statutowych dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 2480) o kwotę 10.658,00 zł; dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. „Festiwal Żubra 2019 (rozdział 92109 § 2800) w wysokości 150.000,00 zł; zwiększenie dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań statutowych dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu (rozdział 92116 § 2480) o kwotę 2.933,00 zł; zabezpieczenie środków na bieżące naprawy obiektów sportowych (rozdział 92601 § 4270) w wysokości 6.000,00 zł.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pilc zwrócił się zapytaniem dotyczącym zwiększenia wydatków budżetu gminy jako rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 76.497,40 zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dotyczy zamiany kwoty, które mogą być z tytułu opłat regulowane. Zabezpieczona kwota może być zapożyczona na wykonanie zadania innego niż było zaplanowane.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem planu urządzania lasów dla gminy Mirosławiec?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż są lasy gminne, które podlegają takim samym regułom co lasy państwowe, dlatego gmina jest zobligowana do zrobienia planu urządzania lasów dla Gminy Mirosławiec.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przygotowywania projektu do zadania pn. „Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu”, do którego nie była uwzględniona kwota na wykonanie systemu alarmowego.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przy przygotowywaniu projektu na budowę budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu nie było brane pod uwagę wykonanie systemu alarmowego ze względu finansowych. Natomiast w toku prowadzonych prac, ze względu na bezpieczeństwo i ponoszone koszty warto wykonać system alarmowy. 

Budynek na stadionie będzie przekazany Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr14 do niniejszego protokołu.

-w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu
Sekretarz Gminy poinformowała, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji poprzez wójta, a także tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
Podwyższenie kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu niepieniężnego (aportu) w formie dokumentacji technicznej o wartości 50 999,99 zł jest niezbędne ze względu na planowane przez spółkę przystąpienie do konkursu na pozyskanie środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i budowa dwóch zbiorników bezodpływowych oraz przepompowni ścieków dla m. Łowicz Wałecki, gmina Mirosławiec" oraz wkładu pieniężnego w wysokości 0,01 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr15 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.7
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym poprawy stanu drogi pomiędzy garażami w Mirosławcu Górnym.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż firma, która w chwili obecnej wykonuje część prac asfaltowych na terenie Mirosławca, natomiast przejdzie do realizacji prac poprawy stanu drogi w Mirosławcu Górnym w miesiącu lipcu br. 

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym grupy komunalnej, jej funkcjonowania oraz ilości zatrudnienia pracowników?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w chwili obecnej grupa osób, która bierze udział w programie  jest aktywizowana, dodatkowo w tej grupie będą uczestniczyć pracownicy, którzy są zatrudnieni m.in. z prac interwencyjnych. Grupa, która przechodzi szkolenia korzysta z pomieszczeń w Ośrodku Kultury w Mirosławcu oraz wykorzystywane jest pomieszczenie w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu. Sprzęt systematycznie będzie zakupywany. Odbył się przetarg na zakup samochodu, natomiast 29 maja 2019 r. odbędzie się otwarcie ofert na pojazd wielofunkcyjny.

W dalszych słowach dodał, iż do końca lipca br. została przedłużona umowa z firmą, która sprząta i wykasza, a od sierpnia br. już będzie wykonywać zadania sprzątania i wykaszania grupa komunalna.

Jeśli chodzi o zatrudnienie to nie więcej jak 3-4 osób łącznie z tymi co przejdą aktywizację. Natomiast w sezonie letnim będziemy się posiłkować osobami z Urzędu Pracy.

Ad.8
Ocena wykonania budżetu gminy za 2018 rok na podstawie otrzymanych sprawozdań oraz wyjaśnień Skarbnika Gminy oraz Burmistrza Mirosławca.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018  rok.

Głosowanie:

Za -3 

Przeciw-0 

Wstrzymało się -0 

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Mirosławiec za 2018 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie/ nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza Mirosławca.

Członkowie Komisji Rewizyjnej przystąpili do opracowania wniosku do Rady Miejskiej w Mirosławcu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Mirosławca. 

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok, zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniała wykonanie budżetu za rok poprzedni. 

Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi Mirosławca absolutorium za 2018 rok.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna przystąpiła do podjęcia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy  i Miasta Mirosławiec za 2018 rok.

Głosowanie:

Za udzieleniem absolutorium -3 głosy 

Przeciwko udzieleniu absolutorium -0 głosów

Wstrzymujących się -0 głosów

W wyniku głosowania Komisji Rewizyjna jednogłośnie przyjęła wniosek o absolutorium dla Burmistrza Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok.

Rewizyjnej przystąpili do opracowania wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.10
Opracowanie wniosku do RIO.

Członkowie Komisji Rewizyjnej przystąpili do opracowania wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.11
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc  o godz. 11.55  zamknął  7  posiedzenie Komisji. 

Załączniki

Protokół pdf, 752 kB

Powiadom znajomego