W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24.04. 2019 r.

Protokół nr 6/2019

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

które odbyło się w dniu 24.04. 2019 r. w godz. 11.00- 11.55

w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.  Otwarcie 6 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

5.  Zaopiniowanie projektów uchwał.

6.  Interpelacje i zapytania Radnych.

7.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

8.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 6 posiedzenia Komisji.

O godz. 11.00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc otworzył 6 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecna radna Katarzyna Jurenc

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 5 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 5 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał:

O godz. 11.05 przybyła radna Katarzyna Jurenc. Obecnych na posiedzeniu 3 radnych.

-w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż w wyniku przeprowadzonych w 2019 roku na terenie gminy Mirosławiec wyborów sołtysów w 6 miejscowościach nastąpiły zmiany osób pełniących funkcję sołtysa, dlatego też konieczna jest zmiana uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, iż w § 4 nie została podana propozycja wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż propozycja ze strony urzędu jest, aby zmniejszyć a do jakiej wysokości oprocentowania zależy od decyzji radnych. Dodała, iż na chwilę obecną wynagrodzenie za inkaso jest w wysokości 20%.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż rozmawiał z sołtysami o powyższej sytuacji i wynagrodzenie za inkaso w części wynagradza ich pracę.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż okoliczne gminy mają wynagrodzenie dużo niższe w granicach od 2 do 6%, jedynie Kalisz Pomorski ma w wysokości 20%.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w przyszłych latach można byłoby zaproponować wynagrodzenie (dietę) dla wszystkich sołtysów na tym samym poziomie.

Sekretarz Gminy poinformował, iż najprawdopodobniej sołtysi, którzy są radnymi nie będą mogli głosować w powyższej uchwale, ze względu na pojawiające się ich imiona i nazwiska.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem jaka jest kwota roczna na wypłatę wynagrodzenia za inkaso?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest to kwota w granicach 30.000 zł do 33.000 zł.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie:

Za- 3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

-w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż Gmina Mirosławiec uwzględniając zapisy w aktach prawnych dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii realizuje zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Jednym z tych zadań jest zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym i narkotykowym pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie. Działanie to jest kontynuacją współpracy z lat poprzednich z Powiatem Wałeckim poprzez dofinansowanie do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, z którego poradnictwa korzystają mieszkańcy Gminy Mirosławiec. Art. 220 ustawy o finansach publicznych uwzględnia możliwości udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo rzeczowej. Podstawą przekazania środków na realizację pomocy wraz z zasadami rozliczania będzie stanowić umowa zawarta pomiędzy Powiatem Wałeckim a Gminą Mirosławiec reprezentowaną przez Burmistrza Mirosławca.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

-o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Sekretarz Gminy poinformowała, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła nabór wniosków w programie pn. „usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia osób Niepełnosprawnych. Program adresowany jest do gmin, których zdaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania. Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami, których dochód nie przekracza 350 % kryterium dochodowego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.
Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformował, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie  45.362,00 zł z tytułu;

- odsetek od środków budżetowych w kwocie 10.722,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu w kwocie 20.140,00 zł,

- porozumienia w sprawie zorganizowania prac społecznie - użytecznych na terenie Gminy Mirosławiec na refundację ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada 2019r. w kwocie 14.400,00 zł,

- zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe w MGOPS w kwocie 100,00 zł,

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  45.362,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup nowej kserokopiarki (budynek Urzędu Miejskiego - parter)  w kwocie 10.722,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu na zakup materiałów do remontu przedszkolnego tarasu w Mirosławcu Górnym w kwocie 20.140,00 zł,

- wypłatę świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu prac społecznie - użytecznych w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada 2019r. w kwocie 14.400,00 zł,

- zwroty do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego dotacji za lata ubiegłe z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 100,00 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 25 kwietnia 2019r. ogółem w kwocie 28.000,00 zł, z tego na zabezpieczenie środków na zadanie pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych"  - dokumentacja techniczna i roboty w kwocie 28.000,00 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym sytuacji związanej z wysypiskiem śmieci?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wypłynęła pismo od rady sołeckiej Mirosławca Górnego skierowane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie o dokonanie kontroli i podjęcie decyzji w kwestii nagromadzonych na terenie Składowiska Odpadów, również kierowane były pismo ze strony urzędu.

W dalszych słowach dodał, iż kontrole się odbywały i nikt nie zgłosił zastrzeżeń do prowadzenia Składowiska Odpadów.

Przewodniczący Komisji złożył wniosek o naprawę ubytków w nawierzchni drogi między garażami w Mirosławcu Górnym.

Radny Andrzej Kwaśnik zwrócił się z zapytaniem o składanie ofert na remont świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż składanie ofert jest do 30 kwietnia 2019 r.

Radna Katarzyna Jurenc złożyła wniosek o przycięcie drzew na cmentarzu w m. Hanki.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zadanie zostało zlecone.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła  się z zapytaniem dotyczącym strajku nauczycieli w Szkole Podstawowej w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż gmina nie jest stroną sporu, gdyż oczekiwania finansowe są kierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Gmina prowadząca szkoły odpowiada za zabezpieczenie budynków. W dalszych słowach dodał, iż osobą odpowiedzialną za wynagrodzenia czy warunki pracy to dyrektor jednostki.

Ad.9
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc  o godz. 11.55  zamknął  6  posiedzenie Komisji.


 

Załączniki

Protokół pdf, 324 kB

Powiadom znajomego