W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19.03. 2019 r.

Protokół nr 5/2019

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

które odbyło się w dniu 19.03. 2019 r. w godz. 11.00- 12.00

w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.  Otwarcie 5 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

5.  Zaopiniowanie projektów uchwał.

6.  Interpelacje i zapytania Radnych.

7.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

8.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 5 posiedzenia Komisji.

O godz. 11.00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc otworzył 5 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 4 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 4  posiedzenia Komisji.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał:

·         w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Miejsko – Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowi kontynuację oraz uzupełnienie wcześniej prowadzonych w Gminie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Zaproponowane w programie zadania są merytorycznie spójne z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i przeciwdziałaniem narkomanii należą do zadań własnych gminy. Realizacja ich prowadzona jest za pomocą gminnego programu uchwalanego corocznie przez radę gminy. W związku z powyższym w celu umożliwienia realizacji zadań wynikających z przepisów przytoczonych ustaw niezbędne jest podjęcie opracowanej uchwały zawierającej katalog zadań własnych gminy. Środki finansowe na realizację gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii są zabezpieczone w budżecie gminy Mirosławiec na 2019 r.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem jaka jest przeznaczona kwota na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż kwota w 2018 roku wynosiła wykonanych dochodów 118.372,22 zł. wydatki wynosiły 116. 465 zł, pozostaje różnica w kwocie 1907,22 zł, którą należy w br. roku zwiększyć wydatki. Dochody z KAPSLA są znaczone i trzeba je na cele profilaktyki przeznaczyć.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedmiotowa uchwała wprowadza nowe brzmienie § 10. Dodane zostaje jedno z zadań priorytetowych Gminy w 2019 r., jako pkt 6 w § 10, zadanie: „działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".
W świetle powyższego podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest zasadne.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

·         zmieniająca Uchwałę  Nr XL/329/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Sekretarz Gminy poinformowała, iż podjęcie uchwały jest wynikiem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Ustawa w art. 6 pkt 14 wprowadza zmianę do ustawy - Karta Nauczyciela. W związku z powyższym należy ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniająca Uchwałę  Nr XL/329/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały zmieniająca Uchwałę  Nr XL/329/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Gmina będzie pobierać opłatę za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Rozwiązanie to ujednolica sposób naliczania opłat w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Zgodnie z § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019r. poz. 136 ), organ prowadzący szkoły opracowuje na każdy rok budżetowy, plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie  maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w § 2 ust. 3  pkt 1 rozporządzenia, oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Rewizyjna Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019 r.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Rada gminy  wypełniając obowiązek, o którym mowa  określa, w drodze  uchwały  program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt posiadając tym samym kompetencję do jej zmiany.
W dalszych słowach dodała, iż zmiana jest ze względu na wątpliwości organu nadzoru do  § 10 załącznika do uchwały.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019 r.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Podwyższenia kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pieniężnego w wysokości 435 000,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność spłaty kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytu z Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Oddział w Mirosławcu zaciągniętych na przeprowadzenie inwestycji pn. "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym" oraz kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na przeprowadzenie inwestycji pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo”.
W związku z zabezpieczeniem środków na powyższy cel w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2019, Dyrektor ZECWiK sp. z o.o. pismem z dnia 05.03.2019 r. zwrócił się o podwyższenie kapitału spółki w w/w kwocie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki

Sekretarz Gminy zaproponowała, aby przegłosować sam projekt uchwały bez wyrażania opinii. Dodała, iż zostanie zorganizowane spotkanie z sołtysami przed sesją nad swoim stanowiskiem dotyczącym wyodrębnienia bądź nie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz solecki, przypominając, że jeśli zostanie podjęta decyzja na „tak” lub na „nie” to będzie dotyczyć wszystkich sołtysów.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformował, iż zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  1.001.341,69 zł z przeznaczeniem na zadanie kontynuowane pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej" - roboty i nadzór inwestorski. Zwiększenie środków wynika z aktualizacji dokumentacji kosztorysowej  w kwocie 70.000,00 zł; zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie wkładu własnego - koszty niekwalifikowalne w wysokości 67.987,69 zł oraz na planowaną kwotę dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 855.625,00 zł (63,63%) ogółem w kwocie 923.612,69 zł. Wartość zadania wynosi 1.433.414,69 zł; zadanie pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu". Środki zostaną przeznaczone na opłatę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej w kwocie 2.317,00 zł. Wartość zadania wynosi 1.331.620,94 zł. Na chwilę obecną zabezpieczony jest udział własny JST, opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. „Budowa ostatniego odcinka oświetlenia na ul. Księżycowej w Mirosławcu " w kwocie 5.412,00 zł.
Dodała, iż przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 20 marca 2019 r. ogółem w kwocie 845.003,22 zł  z tego na:
- zadanie "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" Środki zostaną przemieszczone jako wkład własny - koszty niekwalifikowalne w wysokości 20.738,51 zł oraz koszty kwalifikowalne w wysokości 489.063,49 zł ogółem w kwocie 509.802,00 zł,
- realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich na projekt "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" dla realizatorów projektu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu i Urzędu Miejskiego na działania na rok 2019 - dostosowanie planu finansowego do zadań jednostek ogółem w  kwocie 333.901,22 zł,
- zabezpieczenie środków na opłatę za usługi wodne w kwocie 1.300,00 zł.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

·         zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego

Skarbnik Gminy poinformowała, iż przedkładany projekt uchwały jest niezbędny do wystąpienia z wnioskiem do BGK w Szczecinie o udzielenie pożyczki w 2019 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej„ tj. na operację typu ""Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz o wydanie opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie o możliwości spłaty przez Gminę pożyczki.

Cała kwota pożyczki jest zabezpieczona z dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej, a jej spłata nastąpi jednorazowo po całkowitym rozliczeniu zadania. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki dokonywana jest ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja dokonuje zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez pożyczkobiorcę w związku z realizowaną operacją, bezpośrednio na rachunek pożyczki prowadzony na rzecz pożyczkobiorcy przez BGK. Obsługa zadłużenia następować będzie z dochodów Gminy Mirosławiec. Oprocentowanie tej pożyczki jest preferencyjne i wynosi 0,43% w skali roku.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż W dniu 12 grudnia 2018 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00365-6935-UM1610565/18 ze środków EFRROW w formie refundacji 27,74% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Przedkładany projekt uchwały jest niezbędny do wystąpienia z wnioskiem do BGK w Szczecinie o udzielenie pożyczki w 2019 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej„ tj. w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER„ objętego Programem w zakresie "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz o wydanie opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie o możliwości spłaty przez Gminę pożyczki.
Cała kwota pożyczki jest zabezpieczona z dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej, a jej spłata nastąpi jednorazowo po całkowitym rozliczeniu zadania. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki dokonywana jest ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja dokonuje zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez pożyczkobiorcę w związku z realizowaną operacją, bezpośrednio na rachunek pożyczki prowadzony na rzecz pożyczkobiorcy przez BGK. Obsługa zadłużenia następować będzie z dochodów Gminy Mirosławiec. Oprocentowanie tej pożyczki jest preferencyjne i wynosi 0,43% w skali roku.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego. zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym czyszczenia rynien  na kościele w Hankach, czy byłaby możliwość wsparcia gminy np. na użyczenie sprzętu np. samochodu z wyciągiem?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż gmina może dofinansowywać zadania w zabytki, natomiast za utrzymanie w czystości kościoła odpowiada ksiądz.

Ad.7
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc  o godz. 12.00  zamknął  5  posiedzenie Komisji. 

Załączniki

Protokół pdf, 641 kB

Powiadom znajomego