W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 4/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2.02. 2019 r.

Protokół nr 4/2019

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

które odbyło się w dniu 26.02. 2019 r. w godz. 11.00- 11.50
w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu


Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2). 

1.Otwarcie 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.Zaopiniowanie projektów uchwał.
6.    Interpelacje i zapytania Radnych.
7.    Wnioski i oświadczenia Radnych.
8.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 4  posiedzenia Komisji.

O godz. 11.00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc otworzył 4 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 2 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecna radna Katarzyna Jurenc

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 3 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-2

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 3  posiedzenia Komisji.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał:

-w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019
Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, że rada gminy corocznie wypełnia obowiązek programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt podejmując niniejszą uchwałę. Dodała, iż została podpisana umowa z lekarzem weterynarii Vet centrum z Mirosławca. Zgodnie z zapisami ustawy zwrócono się o opinię do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu oraz do dwóch Kół Łowieckich, które zostały wydane pozytywnie.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem czy zaplanowana kwota zostaje przekroczona?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zaplanowana kwota jest wystarczająca. 

Na posiedzenie komisji o godz. 11.20  przybyła radna Katarzyna Jurenc. Obecnych na posiedzeniu 3 radnych.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej
Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedmiotem umowy najmu jest nieruchomość gminna stanowiąca kaplicę cmentarną wykorzystywaną na cele związane ze świadczeniem usług pogrzebowych. W świetle obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, wnoszone jako aporty do spółek, obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

-w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu
Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku z zamiarem rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu  i podjęciem uchwały Nr III/37/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o zamiarze  rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu, wystąpiono do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o wyrażenie opinii. Obowiązek ten wynika z art.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych.
Pismem z dnia 14 lutego 2019 r. nr WP-5230-369/19. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie  wskazał, że „Straż Miejska może stanowić ważny element systemu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, dalsze funkcjonowanie Straży Miejskiej w Mirosławcu należy uznać za zasadne”.
Jednakże, Straż Miejska nie spełnia oczekiwań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy, w szczególności w kontekście zasobów kadrowych jak i kosztów jej utrzymania. Dużo bardziej efektywne wydaje się wspieranie działalności Policji oraz inne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa Gminy, w tym np. dalszy rozwój sieci monitoringu miejskiego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.
Skarbnik gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 179.855,67 zł z tytułu:

- refundacji poniesionych wydatków po zatwierdzeniu ostatniego wniosku o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. "Cyfrowy  Mirosł@wiec   i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" ogółem w kwocie 92.295,24 zł,
- refundacji poniesionych wydatków po zatwierdzeniu wniosku o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich RPO WZ 2014-2020 pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" w kwocie 48.560,43 zł,

- zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za lata 2014-2017 tj. z nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna w kwocie 39.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 348.720,44 zł w związku:
- informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej planowanych dla Gminy na 2019 r. o kwotę 144.135,00 zł,

- ze zmianą harmonogramu transz dofinansowania dla projektu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" na lata 2019-2020 ogółem o kwotę 204.585,44 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  2.362.605,64 zł z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie udziału własnego w projektach współfinansowanych środkami UE na etapie wniosku o dofinansowanie;

1) projektu pn. „Bezpieczna Droga - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Mirosławcu na ul. Polnej". Środki zostaną przeznaczone na zakup odblasków oraz na roboty i nadzór inwestorski ogółem w kwocie 8.224,00 zł. Wartość zadania wynosi 41.117,23zł, na chwilę obecną wymagany jest udział własny JST w wysokości 20 %,

2) projektu pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" Środki zostaną przeznaczone na roboty i nadzór inwestorski ogółem w kwocie 509.802,00 zł. Wartość zadania wynosi 1.401.709,38 zł. Na chwilę obecną wymagany jest udział własny JST w wysokości 36,37 % . 

3) projektu pn. Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" ze środków EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020 na zadanie "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu". Środki zostaną przeznaczone na roboty, nadzór inwestorski i koszty pośrednie ogółem w kwocie 535.483,63 zł. Wartość zadania wynosi 1.331.620,94 zł. Na chwilę obecną wymagany jest udział własny JST,

- na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej" - roboty i nadzór inwestorski w kwocie 155.000,00 zł, 

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. „Adaptacja dwóch pomieszczeń nieużytkowych na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na pomieszczenia biurowe" ogółem w kwocie 19.680,00 zł,

- zakup komputerów stacjonarnych do pracowni komputerowej oraz sprzętu multimedialnego na kontynuowane zadanie z 2018 r. pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" - wydłużony okres zakończenia projektu na 2019r. w kwocie 190.631,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. „Utworzenie dziennego Klubu Seniora". Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego programu "Senior Plus" w kwocie 30.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków niewydatkowanych w 2018r. na projekt grantowy kontynuowany w 2019r. pn. "Ja w internecie„ Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych ogółem w kwocie 11.974,27 zł,

- zwroty dotacji do budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości za lata 2014-2017 tj. z nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna w kwocie 39.000,00 zł,
- realizację I etapu zadania pn. "Budowa plenerowej siłowni w Mirosławcu Górnym". Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie I etapu zadania. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny 55,20% całkowitych planowanych kosztów projektu szacowanych na kwotę 45.292,29 zł w kwocie 25.000,00 zł,

- realizację operacji pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" - roboty i nadzór inwestorski ogółem w kwocie 366.376,84 zł. Pomoc w wysokości 27,74 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych  operacji,

- realizację operacji pn. "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Piecniku". Środki zostaną przeznaczone na roboty i nadzór inwestorski ogółem w kwocie 471.433,90 zł. Refundacja kosztów kwalifikowalnych  operacji w wysokości 23,50%,
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  157.292,09 zł z przeznaczeniem na:
- projekt pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" w związku ze zmianą harmonogramu rozliczania wydatków na lata 2019-2020 o kwotę 157.292,09 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 lutego 2019 r. ogółem w kwocie 125.224,28 zł  z tego na:
- zabezpieczenie środków na zakup usług najmu nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonej w Mirosławcu przy ul. Nowej od Skarbu Państwa w kwocie 1.454,00 zł,

- zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych pn. "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" o kwotę 1.000,00 zł,

- realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich w roku 2019 po zaakceptowanych zmianach przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na projekt "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu na działania na rok 2019 ogółem w kwocie 122.770,28 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 rok.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

-zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

-w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z § 4 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania "Członkowie zwyczajni uczestniczą w Stowarzyszeniu poprzez wybranego przez siebie - na okres równy kadencji rad - delegata. Liczba delegatów danej jednostki samorządu terytorialnego zależy od liczby mieszkańców i tak 1 delegat z gmin o liczbie mieszkańców do 10 000. " Wobec rozpoczęcia nowej VIII kadencji Rady Gminy zachodzi konieczność wyboru delegata na okres kolejnej kadencji, tj. na 5 lat.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.8
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Andrzej Kwaśnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym altanki w Łowiczu Wałeckim czy zostanie wyposażona w stół i ławki?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż altanka jest do uzupełnienia w stół i ławki.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem czy można byłoby ustalić dyżury w Ośrodku Zdrowia w Mirosławcu celem zrobienia zastrzyków?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż były podejmowane działania w tym temacie, wraz z pielęgniarką powinien obecny być lekarz, gdyby pojawiły się komplikacje.

Ad.7
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc  o godz. 11.50  zamknął  4  posiedzenie Komisji.


 

Załączniki

Protokół pdf, 420 kB

Powiadom znajomego