W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30.01. 2019 r.

Protokół nr 3/2019

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

które odbyło się w dniu 30.01. 2019 r. w godz. 11.00- 11.55

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu


Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. nr 1 i nr 2). 

1.  Otwarcie 3 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

5.  Zaopiniowanie projektów uchwał.

6.  Interpelacje i zapytania Radnych.

7.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

8.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1
Otwarcie 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

O godz. 11.00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc otworzył 3 posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Ad.3
Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich  posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 1 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 1 posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 2 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 2 posiedzenia Komisji.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał.

·         w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla  Gminy Mirosławiec na lata 2019 – 2021 z  perspektywą na lata 2022 - 2025

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż w celu realizacji polityki ochrony środowiska organ wykonawczy gminy, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, sporządza gminny program ochrony środowiska.
Wykonując ustawowy obowiązek opracowano Program Ochrony Środowiska dla gminy Mirosławiec na lata 2019 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025. Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, projekt programu przekazano do zaopiniowania organowi wykonawczemu Powiatu Wałeckiego. Uchwałą nr 126/345/2018 z 26 września 2018 r. Zarząd Powiatu Wałeckiego zaopiniował pozytywnie przedmiotowy projekt.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, po zapoznaniu się z treścią projektu Programu oraz załączonych materiałów, a także po uwzględnieniu uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w dokumentu.
Biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 cytowanej ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022 -  2025.strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022 -  2025.
 „Program ochrony środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025” definiuje cele i zadania na najbliższe lata, oraz monitoring realizacji programu. Działania ujęte w Programie mają na celu osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju Gminy Mirosławiec oraz poprawę jej atrakcyjności poprzez działania społeczne i inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska, a także poprawę świadomości mieszkańców gminy w zakresie zachowań proekologicznych.
Uchwalony w takim kształcie Program Ochrony Środowiska może być wykorzystywany jako główny instrument strategicznego zarządzania środowiskiem oraz przesłanką do konstruowania budżetu gminy i podstawą do ubiegania się o fundusze celowe.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla  Gminy Mirosławiec na lata 2019 – 2021 z  perspektywą na lata 2022 - 2025

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla  Gminy Mirosławiec na lata 2019 – 2021 z  perspektywą na lata 2022 - 2025

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu do Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Sekretarz Gminy poinformowała, iż na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Rada Miejska uchwałą Nr VIII/47/2007 z dnia 26 marca 2007 r. określiła zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec. Na podstawie powyższej Rada Miejska w ramach zapewnienia kontroli społecznej rozpatrywania wniosków o przydział lokalu może delegować od 1 do 4 przedstawicieli ze swojego składu do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  delegowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zasięgnięcia opinii  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu

Sekretarz Gminy poinformowała, iż ustawowy obowiązek wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie opinii przez właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego (stołecznego) policji o zamiarze likwidacji straży gminnej (miejskiej) wynika z dyspozycji przepisu art. 4 zd. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, zgodnie z którym: „Rada gminy może rozwiązać straż po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, o czym zawiadamia wojewodę”.
Podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest zatem konieczne, by umożliwić realizację planowanej likwidacji Straży Miejskiej w Mirosławcu. Likwidacja ta może nastąpić na podstawie odrębnej uchwały w tej sprawie, podjętej nie wcześniej niż po otrzymaniu wnioskowanej opinii, a w przypadku jej nieotrzymania nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o jej wyrażenie. Jak wynika bowiem z brzmienia art. 4 zd. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych: „W przypadku nieotrzymania opinii, rada gminy może rozwiązać straż po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii”. Na tej podstawie stwierdzić należy, iż brak inicjatywy w zakresie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie uniemożliwiłby w praktyce rozpoczęcie procedury rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu. Rozpoczęcie procedury rozwiązania Straży Miejskiej jest obiektywnie uzasadnione. Straż Miejska w Mirosławcu, w której pracuje jedynie Komendant, nie spełnia należycie swojej funkcji i oczekiwań społecznych, co w zestawieniu z wysokimi kosztami jej utrzymania sprawia, że dalsze utrzymywanie tej służby jest niecelowe.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo "Mirosławiec Górny„ i nadania jej statutu

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w związku z nowelizacją przepisu art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym dokonaną ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. Przepis ten stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w której niniejsza ustawa weszła w życie.

W związku z wydłużeniem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego z 4 lat do 5 lat zasadnym jest wydłużenie kadencji sołtysa i rady sołeckiej.

Burmistrz Mirosławca na podstawie uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec ogłosił konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie zmiany  statutu Sołectwa. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo "Mirosławiec Górny„ i nadania jej statutu.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo "Mirosławiec Górny„ i nadania jej statutu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo „Kalinówka" i nadania jej statutu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo „Kalinówka" i nadania jej statutu.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo „Kalinówka" i nadania jej statutu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  10  do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Łowicz Wałecki”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Łowicz Wałecki”.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Łowicz Wałecki”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  11 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jabłonowo”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jabłonowo”.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jabłonowo”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr  12 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Piecnik”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Piecnik”.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Piecnik”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Hanki”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Hanki”.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Hanki”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Bronikowo”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Bronikowo”.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Bronikowo”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jadwiżyn”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jadwiżyn”.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jadwiżyn”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Toporzyk”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Toporzyk”.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Toporzyk”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Orle”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Orle”.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Orle”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Próchnowo”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Próchnowo”.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Próchnowo”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

·         o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jabłonkowo”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jabłonkowo”.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jabłonkowo”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

·         w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 7.152,11 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.1.3.2019.MR z dnia 21 stycznia 2019r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z umową o organizacji zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu w kwocie 5.639,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie  7.152,11 zł z przeznaczeniem na: zwiększenie planu finansowego wydatków MGOPS w Mirosławcu na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych oraz kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zadania dotyczącego wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji w kwocie 1.513,11 zł, zwiększenie planu finansowego wydatków MGOPS w Mirosławcu na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od 07.01.2019 r. do 06.07.2019 r. w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej w kwocie 5.639,00 zł.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 stycznia 2019 r. ogółem w kwocie 518.191,50 zł  z tego na: zabezpieczenie środków na zobowiązanie dotyczące odwróconego VAT od zakupu 26 szt notebooków w ramach projektu grantowego pn. "Ja w internecie" programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich w roku 2019 po zaakceptowanych zmianach przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Zmieniono tytuł projektu z „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec" na " Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec". Dodano realizatora projektu - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu. Na działania na rok 2019 przemieszcza się wydatki bieżące z planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do planu MGOPS w Mirosławcu w kwocie 491.273,50 zł, zabezpieczenie środków na zakup usług konserwacji oświetlenia drogowego (ENEA) w kwocie 18.000,00 zł, zabezpieczenie środków na korektę podatku naliczonego do odliczenia na skutek zmiany przeznaczenia budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim (utrata prawa do odliczenia podatku VAT).

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 rok.

Niniejszy projekt uchwały stanowi załącznik nr 21  do niniejszego protokołu.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.7
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Przewodniczący Komisji Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem zmiany wizerunku wjazdu do Mirosławca od strony Wałcza? Budynki po obu stronach drogi krajowej nr 10 są w bardzo złym stanie technicznym. Czy Gmina mogłaby wpłynąć na właścicieli posesji, aby zadbali o budynki?

Zastępca Burmistrza Dariusz Bartosik poinformował, iż głównie budynkami zajmuje się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i tematem budynków w Mirosławcu również się zajmował.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w budynkach mieszkalnych znajdujących się przy drodze krajowej nr 10 są nie uregulowane sprawy spadkowe, i problem jest z nawiązaniem kontaktu. 

Radny Andrzej Kwaśnik poinformował, iż w Łowiczu Wałeckim również jest budynek sklepu w złym stanie technicznym, czy gmina mogłaby uprzątnąć teren.

Zastępca Burmistrza poinformował, iż  za stan techniczny odpowiada właściciel, gdyby gmina była właścicielem mogłaby zarządzać budynkiem.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym remontu Urzędu Miejskiego w Mirosławcu?

Sekretarz Gminy poinformował, iż są plany na modernizację Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, tylko gmina musiałby zabezpieczyć środki finansowe na ten cel.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż na chwilę obecną należy wywiązać się z podpisanych umów.

Sekretarz Gminy poinformował, iż świetlice wiejskie na terenie gminy Mirosławiec potrzebują modernizacji dachu, wymiana pokrycia dachowego na blachę, gdyż przy odwilżach przecieka.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym sytuacji mieszkańca Setnicy, przebywającego w m. Hanki?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż MGOPS kontroluje sytuację, gdy mieszkaniec zostaje skierowany do schroniska to nadużywa alkohol i zostaje z niego usunięty. Odnośnie nieruchomości w Setnicy to sprawa spadkowa została rozpoczęta ale nie dokończona do końca. 

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym lokalizacji wieży telekomunikacyjnej w Hankach?

Zastępca Burmistrza poinformował, iż zostały wskazane propozycje lokalizacyjne, bardziej skłaniano się do lokalizacji gminnej za boiskiem. Na chwilę obecną sprawa została zawieszona.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym powstanie ścieżki pieszo-rowerowej między Hankami a Mirosławcem.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż nie ma szans na zrobienie ścieżki pieszo-rowerowej, gdyż jest to teren lasów oraz droga wojewódzka.

Zastępca Burmistrza poinformował, iż nie ma terenu gminnego, trzeba by było zrobić ścieżkę w pasie drogowym, a dalej jest las. A do zajęcia pasu drogowego to są wysokie opłaty, chyba że zadanie by wykonał zarządca drogi.

Ad.8
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc  o godz. 11.55  zamknął  3  posiedzenie Komisji.

  

 

 

Załączniki

Protokół pdf, 600 kB

Powiadom znajomego